Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 176 - 201 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17569/tojqi.396288

Awareness of Early Childhood Period Workshop in Turkey: Current Situation, Results and Suggestions

Öz:
The purpose of this study is to examine the opinions, suggestions and findings of the report emerged as results of Awareness of Early Childhood Period Workshop organized by Association for the Development of Early Childhood Education in Turkey that is the representative of OMEP in Turkey. The topics covered in the workshop concerning early childhood are education, migration, neglect and abuse, values and family in social context. Discussions were held in the groups based on these topics to identify problems and offer solutions to current problems. Document review from one of the qualitative research methods was used to examine the report. The report was analyzed by content analysis. Based on these they were coded and themes were created. These themes were "Problems-Suggestions on the Functioning of the State and Institutions", "Problems and Suggestions from Individuals", "Problems-Suggestions Based on Society". Findings showed that there are limitations in Turkey in terms of reaching facilities in early childhood so poor or/and immigrant children have become even more limited in this respect. In addition to this, it was emphasized that there are inadequacies in teacher training institutions and in the quality of teachers and various suggestions were given about the studies to be done in order to increase teacher training system and teacher quality. Various solutions and models have proposed in order to realize implementations taking high benefit of children into consideration
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Türkiye’de Erken Çocukluk Farkındalık Çalıştayı: Mevcut Durum, Sonuçlar ve Öneriler

Öz:
Bu çalışmanın amacı Türkiye OMEP temsilciliğini yürütmekte olan Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği’nin düzenlemiş olduğu Erken Çocukluk Farkındalık Çalıştayı sonucunda ortaya çıkan raporu görüş öneri ve tespitleri açısından incelemektir. Çalıştayda ele alınan konular erken çocukluk bağlamında eğitim, göç, ihmal ve istismar, değerler ve toplumsal bağlamda ailedir. Bu başlıklarda oluşturulan gruplarda sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla tartışmalar yürütülmüştür. Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı’nın sonuç raporunu incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada; incelenen dokümanın analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı Sonuç Raporu detaylı olarak incelenerek, grupların sonuç raporlarına yansıttıkları sorun ve öneri ifadeleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırılmış, kodlanmış ve temalar oluşturulmuştur. Bu temalar “Devlet ve Kurumların İşleyişi İle İlgili Sorunlar- Öneriler, “Bireylerden Kaynaklanan Sorunlar- Öneriler, “Toplumsal Kaynaklı Sorunlar ve Toplum Temelli Öneriler” bağlamında incelenmiştir. Çalıştay sonucunda tüm gruplarda elde edilen bulgular; Türkiye’de var olan yasal düzenlemelerin uygulanmasında, denetlenmesinde ve gerekli yaptırımların hayata geçirilmesinde önemli sınırlılıkların yaşandığı, bu durum, yoksul ve/veya göçmen çocuklar söz konusu olduğunda daha da sınırlı bir hale geldiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra öğretmen yetiştiren kurumlarda ve öğretmenlerin niteliğinde yetersizliklerin olduğu vurgulanmış ve öğretmen yetiştirme sisteminin ve öğretmen niteliğinin artırılması yönünde yapılacak çalışmalarla ilgili çeşitli öneriler sunulmuştur. Çalıştay kapsamında çocukların yüksek yararını gözetecek uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde, çeşitli çözüm önerileri ve modeller geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • YÖK (2016). Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr on 02 February 2017.
 • Yıldız, S. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Ev Ziyaretlerinin İşlevselliğinim Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nevşehir İli Örneği).Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • UNICEF (2016). http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=2400 adresinden 02 Şubat 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNHCR (2016). Registered Syrian Refugees. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php adresinden 19.11.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • TÜİK (2015). Ülke içi göç. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr adresinden 18.11.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları:
 • Pianta, R. C., & Stuhlman, M. W. (2004). Teacher-child relationships and children's success in the first years of school. School psychology review, 33(3), 444.
 • Oktay A. (1999) Yaşamın Sihirli Yılları , Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • MEB. (2006). MEB 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Küçükoğlu, A., & Kızıltaş, E. (2012). Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 11(3).
 • Kuru N. (2000) “Nitelikli Bir Okul Öncesi Eğitim Öğretmeninden Beklenilen Kişisel Niteliklerin Eğitimde Kalite Kapsamında İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kök, M., Çiftçi, M., & Ayık, A. (2011). Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir İnceleme (Okul Öncesi Öğretmenliği Örneği)/An Examination on Teachers Competencies in Their Branches (Sample of Early Childhood Teacher’s). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1).
 • Gürkan, T. (2007). Öğretmen nitelikleri, görev ve sorumlulukları. A. Oktay ve Ö. Unutkan (Edt). Okul öncesi eğitimde güncel konular içinde (s.61-85). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Gülcan, M., ve Taner, N. (2011). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretimde Ev Ziyaretinin Okul Başarısına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 129 –144
 • ERG (2016). Eğitim izleme raporu (2015-2016). http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/EIR2015-16.17.11.16.web.pdf adresinden 02 Şubat 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Dilek, N.(2011). Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı
 • Deniz, Ü., & Kesicioğlu, O. S. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Demirel, Ö. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pagem Akedemi Yayıncılık
 • Demirel, Ö. (2004). Öğretme sanatı: Planlamadan değerlendirmeye. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Büyükkaragöz S. & Kesici Ş. (1996) “Öğretmenlerin Hoşgörülü ve Demokratik Tutumları” , Eğitim Yönetimi Dergisi, Ankara.
 • Bursalıoğlu Z. (1981) Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:93,Ankara.
 • Bertan, M., Haznedaroğlu, D., Yurdakök, K., & Güçiz, B. D. (2009). Ülkemizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi (2000-2007). Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi, 52(1).
 • Berat, A. H. İ., & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye'de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(27).
 • Bedel, E. F. (2008). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Ve Bazı Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 31-48.
 • Barnett, W. S. (2003). Better Teachers, Better Preschools: Student Achievement Linked to Teacher Qualifications. NIEER Preschool Policy Matters, Issue 2.
 • Bahçeli Kahraman, P., & Taner Derman, M. (2012).The Views of Primary and Preschool Education Teachers About Home Visiting: A Study in Turkey. The Online Journal of Counselling and Education, 106.
 • Avrupa Komisyonu (2016). Türkiye: mülteci krizi. http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_tr.pdf adresinden 10.11.2016 tarihinde erişilmiştir.
APA ERDOĞAN S, KURU TURAŞLI N, PARPUCU N, TOMRİS G (2018). Awareness of Early Childhood Period Workshop in Turkey: Current Situation, Results and Suggestions. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 9(3), 176 - 201. 10.17569/tojqi.396288
Chicago ERDOĞAN SERAP,KURU TURAŞLI Nalan,PARPUCU NURBANU,TOMRİS GÖZDE Awareness of Early Childhood Period Workshop in Turkey: Current Situation, Results and Suggestions. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9, no.3 (2018): 176 - 201. 10.17569/tojqi.396288
MLA ERDOĞAN SERAP,KURU TURAŞLI Nalan,PARPUCU NURBANU,TOMRİS GÖZDE Awareness of Early Childhood Period Workshop in Turkey: Current Situation, Results and Suggestions. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.9, no.3, 2018, ss.176 - 201. 10.17569/tojqi.396288
AMA ERDOĞAN S,KURU TURAŞLI N,PARPUCU N,TOMRİS G Awareness of Early Childhood Period Workshop in Turkey: Current Situation, Results and Suggestions. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2018; 9(3): 176 - 201. 10.17569/tojqi.396288
Vancouver ERDOĞAN S,KURU TURAŞLI N,PARPUCU N,TOMRİS G Awareness of Early Childhood Period Workshop in Turkey: Current Situation, Results and Suggestions. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2018; 9(3): 176 - 201. 10.17569/tojqi.396288
IEEE ERDOĞAN S,KURU TURAŞLI N,PARPUCU N,TOMRİS G "Awareness of Early Childhood Period Workshop in Turkey: Current Situation, Results and Suggestions." Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 9, ss.176 - 201, 2018. 10.17569/tojqi.396288