Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 129 - 136 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21673/anadoluklin.375762 İndeks Tarihi: 24-01-2019

Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri

Öz:
Amaç: Bu çalışma, İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki ortaokul ve liselerde okuyan yerleşik ve mülteciöğrencilerin depresyona yatkınlığının belirlenmesi ve algılanan sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılmasıamacıyla yapılmış kesitsel bir araştırmadır.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza bir ortaokul, iki lise ve bir geçici eğitim merkezinde eğitim görmekteolan toplam 563 öğrenci (277 yerleşik ve 286 mülteci) dahil edildi. Bu öğrencilere Çocuklarİçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) uygulandı.Bulgular: Mülteci ve yerleşik öğrenciler depresif belirti varlığı açısından karşılaştırıldığında, mültecilerin%30,4’ünde, yerleşiklerin ise %17,3’ünde depresif belirtiler tespit edildi ve aradaki fark anlamlıidi (p<0,001). Mülteci grupta cinsiyete göre bir karşılaştırma yapıldığında erkeklerin %38,9’unda,kızlarınsa %25,3’ünde depresif belirti vardı (p=0,015). İki grup arasında ÇBASDÖ ortalaması bakımındanistatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0,073). ÇDÖ sonuçları mülteciler için okultürüne göre karşılaştırıldığında MEB okullarında okuyanların %19,5’inde, GEM’de okuyanlarınsa%34,1’inde depresif belirti vardı ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı (p=0.019).Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda mülteci öğrencilerde depresif belirti varlığı yerleşiklere göreönemli düzeyde yüksek çıkmıştır. İki grup arasında ÇBASDÖ düzeyleri açısından anlamlı fark bulunmamaklaberaber ÇBASDÖ alt gruplarından Aile ve Arkadaş ortalamaları açısından anlamlı farkmevcuttur. Bunlar yerleşik öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur.Anahtar Sözcükler: ergenlerde depresyon; mülteci ergenler; algılanan sosyal destekAbstract
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Depression Prevalence and Levels of Perceived Social Support in Refugee and Resident Adolescents

Öz:
Aim: This study was a cross-sectional study aimed at determining depression prevalence and comparing levels of perceived social support in resident and refugee students attending secondary and high schools in the Bağcılar county of Istanbul. Materials and Methods: A total of 563 students (277 residents and 286 refugees) who were enrolled in a secondary school, two high schools and a temporary training center were included. The students answered the Children’s Depression Inventory (CDI) and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Results: When the refugee and resident students were compared in terms of presence of depressive symptoms, 30.4% of the refugees and 17.3% of the residents were found to have depressive symptoms, and the difference between them was significant (p<0.001). When the girls and boys in the refugees group were compared, 38.9% of the boys and 25.3% of the girls had depressive symptoms (p=0.015). No statistically significant difference was observed between the two groups in terms of mean MSPSS scores (p=0.073). When the CDI results were compared in terms of school type for the refugee students, 19.5% of those from the public schools and 34.1% of the temporary training center attendees had depressive symptoms, and the difference between them was statistically significant (p=0.019). Discussion and Conclusion: We found that the refugee students had a significantly higher presence of depressive symptoms, compared to the residents. Although no significant difference was observed between the two groups in terms of MSPSS results, there was significant difference in terms of the mean scores from the MSPSS Family and Friend subscales. These were found higher for the resident students.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
4
7
7
 • Ghumman U, McCord CE, Chang JE. Posttraumatic stress disorder in Syrian refugees: a review. Can Psychol. 2016;57(4):246–53.
 • Kapıkıran Ş, Özgüngör S. Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. Cocuk Genc Ruh Saglik Derg. 2009;16(1):21–30.
 • Hamdan-Mansour AM, Razeq NMA, Abdulhaq B ve ark. Displaced Syrian children’s reported physical and mental wellbeing. Child Adolescent Ment Health. 2017;22(4):186–93.
 • Oppedal B, Özer S, Şirin SR. Traumatic events, social support and depression: Syrian refugee children in Turkish camps. Vulnerable Child Youth Stud. 2018;13(1):46–59.
 • Acartürk C. Göçün ruh sağlığına etkisi. JASS. 2016;4(25):137–50.
 • Reavell J, Fazil, Q. The epidemiology of PTSD and depression in refugee minors who have resettled in developed countries. J Ment Health. 2017;26(1):1–10.
 • Türkleş S, Hacıhasanoğlu R, Çapar S. Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ataturk Univ Hemsire Yo Derg. 2008;11(2):18–28.
 • Merhi R, Kzarian SS. Validation of the Arabic translation of the Multidensional Scale of Social Support (Arabic MSPSS) in a Lebanese community sample. Arab J Psych. 2012;23(2):159–68.
 • Eker D, Arkar H. Çok boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikol Derg. 1995;10(34):45–55.
 • Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG ve ark. The multidimensional scale of perceived social support. J Pers Assess. 1988;52(1):30–41.
 • Ghareeb A, Ghareeb F, Beshai JA. Arabic version of Children’s Depression Inventory: reliability and validity. J Clin Child Psychol. 1989;18(4):322–6.
 • Öy B. Çocuklar için depresyon ölçeği: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Derg. 1991;2(2):132–6.
 • Kovacs M. The children’s depression inventory (CDI). Psychopharmacol Bull. 1985;21(4):995–8.
 • Kovacs M. Rating scale to assess depression in school aged children. Acta Paedopsyhiatr. 1981;46(5-6):305–15.
 • Ceylan V, Algan C, Yalçın M ve ark. Suriyeli mülteci ve sığınmacıların çeşitli psikolojik faktörler açısından incelenmesi: Batman örneklemi. IJSSER. 2017;3(2):595–604.
 • Önen C, Güneş G, Türeme A, Ağaç P. Bir mülteci kampında yaşayan Suriyelilerde depresyon ve anksiyete durumu. Asos Journal. 2014;2(6):223–30.
 • Coşkun İ, Emin MN. Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası Fırsatlar ve Zorluklar. Seta Yayınları; 2016.
 • Demirbaş H, Bekaroğlu E. Evden uzakta olmak: sığınmacıların/mültecilerin psikolojik sorunları ve alınacak önlemler. Kriz Derg. 2013;21(1-2-3):11–24.
 • European Commission European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. Fact Sheet. Erişim: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ turkey_syrian_crisis_tr.pdf (erişildi: 5.2.2017).
 • Bronstein I, Montgomery P. Psychological distress in refugee children: a systematic review. Clin Child Fam Psychol Rev. 2011;(14):44–56.
 • Marshall GN, Schell TL, Elliott MN ve ark. Mental health of Cambodian refugees 2 decades after resettlement in the United States. JAMA. 2005;294(5):571–9.
 • Laban CJ, Gernaat HB, Komproe IH ve ark. Postmigration living problems and common psychiatric disorders in Iraqi asylum seekers in the Netherlands. J Nerv Ment Dis. 2005;193(12):825–32.
 • Teodorescu DS, Heir T, Hauff E, Wentzel‐Larsen T, Lien L. Mental health problems and post‐migration stress among multi‐traumatized refugees attending outpatient clinics upon resettlement to Norway. Scand J Psychology. 2012;53(4):316–22.
 • Montgomery MA, Jackson CT, Kelvin EA. Premigration harm and depression: findings from the New Immigrant Survey, 2003. J Immigrant Minority Health. 2014;16(5):773–80.
 • McGuinness TM, Durand SC. Mental health of young refugees. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2015;53(12):16–8.
 • Fazel M, Reed RV, Panter-Brick C, Stein A. Mental health of displaced and refugee children resettled in highincome countries: risk and protective factors. Lancet. 2012;379(9812):266–82.
 • Thoits PA. Stress, coping, and social support processes: where are we? what next? J Health Soc Behav. 1995;(extra issue):53–79.
 • Hovey JD, King CA. Acculturative stress, depression, and suicidal ideation among immigrant and second-generation Latino adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1996;35(9):1183–92.
 • Demir T, Karacetin G, Demir DE, Uysal O. Epidemiology of depression in an urban population of Turkish children and adolescents. J Affect Disord. 2011;134(1):168–76.
 • Birmaher B, Ryan ND, Williamson DE ve ark. Childhood and adolescent depression: a review of the past 10 years. Part II. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1996;35(12):1575–83.
 • Toros F, Bilgin NG, Bugdayci R, Sasmaz T, Kurt O, Camdeviren H. Prevalence of depression as measured by the CBDI in a predominantly adolescent school population in Turkey. Eur Psychiatry. 2004;19(5):264–71.
 • Toros F, Bilgin NG, Buğdaycı, R, Şaşmaz T, Çamdeviren H. Mersin ilinde ortaokul ve lise öğrencilerinde depresyon yaygınlığı. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabi; 2003.
APA ataç ö, AKBAY H, DOPRAL A, DEMİR S, ATEŞ B, AHMEDZAİ S, HAYRAN O (2018). Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. , 129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
Chicago ataç ömer,AKBAY Hilal,DOPRAL Arzu,DEMİR Sena,ATEŞ Büşra Sultan,AHMEDZAİ Sayfullah,HAYRAN Osman E. Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. (2018): 129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
MLA ataç ömer,AKBAY Hilal,DOPRAL Arzu,DEMİR Sena,ATEŞ Büşra Sultan,AHMEDZAİ Sayfullah,HAYRAN Osman E. Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. , 2018, ss.129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
AMA ataç ö,AKBAY H,DOPRAL A,DEMİR S,ATEŞ B,AHMEDZAİ S,HAYRAN O Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. . 2018; 129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
Vancouver ataç ö,AKBAY H,DOPRAL A,DEMİR S,ATEŞ B,AHMEDZAİ S,HAYRAN O Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. . 2018; 129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
IEEE ataç ö,AKBAY H,DOPRAL A,DEMİR S,ATEŞ B,AHMEDZAİ S,HAYRAN O "Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri." , ss.129 - 136, 2018. 10.21673/anadoluklin.375762
ISNAD ataç, ömer vd. "Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri". (2018), 129-136. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.375762
APA ataç ö, AKBAY H, DOPRAL A, DEMİR S, ATEŞ B, AHMEDZAİ S, HAYRAN O (2018). Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 23(3), 129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
Chicago ataç ömer,AKBAY Hilal,DOPRAL Arzu,DEMİR Sena,ATEŞ Büşra Sultan,AHMEDZAİ Sayfullah,HAYRAN Osman E. Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ 23, no.3 (2018): 129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
MLA ataç ömer,AKBAY Hilal,DOPRAL Arzu,DEMİR Sena,ATEŞ Büşra Sultan,AHMEDZAİ Sayfullah,HAYRAN Osman E. Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.23, no.3, 2018, ss.129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
AMA ataç ö,AKBAY H,DOPRAL A,DEMİR S,ATEŞ B,AHMEDZAİ S,HAYRAN O Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ. 2018; 23(3): 129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
Vancouver ataç ö,AKBAY H,DOPRAL A,DEMİR S,ATEŞ B,AHMEDZAİ S,HAYRAN O Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ. 2018; 23(3): 129 - 136. 10.21673/anadoluklin.375762
IEEE ataç ö,AKBAY H,DOPRAL A,DEMİR S,ATEŞ B,AHMEDZAİ S,HAYRAN O "Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri." ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 23, ss.129 - 136, 2018. 10.21673/anadoluklin.375762
ISNAD ataç, ömer vd. "Mülteci ve Yerleşik Ergenlerde Depresyona Yatkınlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri". ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ 23/3 (2018), 129-136. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.375762