Yıl: 2018 Cilt: 38 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 75 - 99 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-07-2019

Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersinde ters yüz sınıf (TYS) modelininöğrencilerin fen başarısına (FB) ve bilgisayarca düşünme (BD) becerileri üzerine etkisiniaraştırmaktır. Çalışmada öntest, sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul 7. sınıfta öğrenim gören 26 deney ve 27 kontrol grubundanoluşan 53 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu öğrencileriyle TYS modeli ile ders işlenirken;kontrol grubu öğrencileriyle ise dersler okullarda kullanılan mevcut programın yürütüldüğü vesunuş ağırlıklı öğretim şekilde işlenmiştir. Araştırmada veriler, FB testi ve BD ölçeği kullanılaraktoplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin FB puanlarıarasında deney grubu öğrencileri lehine istatistiki olarak bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.Bununla birlikte, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin BD becerileri arasında manidardüzeyde bir farklılık meydana gelmemiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Effect of Flipped Classroom Model on Students’ Science Success and Computational Thinking Skills

Öz:
The purpose of this research is to investigate the effect of flipped classroom applications on students’ science success, intellectual risk taking and computational thinking skills in the 7th grade science class in the middle school. The research was conducted between the experimental groups and control groups, the pre-test, post-test, and quasi-experimental design were applied. The study group of the research consists of 53 seventh-grade students at secondary school level (26 students at experimental group, 27 students at control group). In the research; while the lesson was given to the experimental group students with the flipped classroom model, the control group was taught by lecture-based learning that the present program used in schools.. The data were collected via the academic achievement test and computational thinking scale. The findings of the research revealed that the students in the experimental and control groups had a statistically significant difference in favor of the experimental groups with respect to the achievement test on science and technology course. On the other hand, there was no significant difference between the experimental and control groups in the computational thinking skills of the students.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abeysekera, L., & Dawson, P. (2014). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and call for research. Higher Education Research & Development, 34(1) 1-14.
 • Alsancak Sırakaya, D. (2015). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, öz - yönetimli öğrenme hazırbulunuşluğu ve motivasyon üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Alsancak Sırakaya, D. (2017). Oyunlaştırılmış tersyüz sınıf modeline yönelik öğrenci görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 114- 132.
 • Aşıksoy, G., & Özdamlı, F. (2016). Flipped classroom adapted to the ARCS Model of Motivation and applied to a physics course. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1589-1603.
 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: ilköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(1) 38-63.
 • Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Aydın, B., & Demirer, V. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: içerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 57-82.
 • Bergman, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington: International Society for Technology in Education (ISTE).
 • Boyraz, S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Bundy, A. (2007). Computational thinking is pervasive. http://www.inf.ed.ac.uk /publications/ online/ 1245.pdf adresinden 11 Temmuz 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Cakir, R., & Yildirim, S. (2015). Who are they really? A review of the characteristics of pre-service ICT teachers in Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(1), 67-80.
 • Çakır, R. (2013). Okullarda teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği ve teknoloji planlaması. içinde, Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler. Ankara: PegemA Akademi.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning ve Leading with Technology, 39(8), 12–17.
 • Garver, M. S., & Roberts, B. A. (2013). Flipping and clicking your way to higherorder learning. Marketing Education Review, 23(1), 17-22.
 • Gençer, B. G., Gürbulak, N., & Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: ters yüz sınıf sistemi. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı, (s. 881-888), 5-6 Şubat, 2014, Dubai.
 • Göğebakan Yıldız, D., Kıyıcı, G., & Altıntaş, G. (2016). Ters-yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişileri ve görüşleri açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 186-200.
 • Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational thinking in K—12: A review of the state of the field. Educational Researcher, 42(1), 38-43.
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.
 • Hudson, J. A., & Sheffield, E. G. (1998). Déjà vu all over again: Effects of reenactment on toddlers’ event memory. Child Development, 69(1), 51-67.
 • Hwang, G. J., Lai, C. L., & Wang, S. Y. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology-enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education, 2(4), 449-473.
 • ISTE. (2015). CT leadership toolkit. http://www.iste.org/docs/ct-documents/ ctleadershipt-toolkit.pdf?sfvrsn=4 adresinden 15 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır.
 • ISTE. (2016). ISTE standards for students. https://www.iste.org/standards/standards/ for-students-2016 adresinden 15 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır. Kara, C. O. (2016). Ters yüz sınıf. Tıp Eğitimi Dünyası, 45, 12-26.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y., Oluk, A., & Sarıoğlu, S. (2015). Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 68-87.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Özden, M. Y. (2015). Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinin (BDBD) ortaokul düzeyine uyarlanması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 143-162.
 • McMillian, J., & Schumacher, S.(2001). Research in education: A conceptual introduction (5th Ed.). New York: Longman,
 • MEB. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ program2.aspx adresinden 30 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2013). Fen bilimleri dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2. aspx?islem=1vekno=213 adresinden 30 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ ProgramDetay.aspx?PID=143 adresinden 28 Eylül 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Miller, A. (2012). Five best practices for the flipped classroom. Edutopia. Posted Online, 24, 02-12.
 • Öz, B. (2007). 2001 ilköğretim fen bilgisi dersi ve 2005 ilköğretim fen ve teknoloji dersi programlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özenç, B., & Arslanhan, S. (2010). PISA 2009 sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 1292255907-8.
 • Reichardt, C. S., & Mark, M. M. (2009). Quasi-experimentation. L. Bickman & D. J. Rog (Ed.), The handbook of applied social research methods. (p. 182-213), London: Sage Publications.
 • Sezer, B. (2015). Gerçekleştirilen teknoloji destekli tersine çevrilmiş sınıf uygulamasının yansımaları. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu. Eylül, 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Şahiner, A., & Kert, S. B. (2016). Komputasyonel düşünme kavramı ile ilgili 2006-2015 yılları arasındaki çalışmaların incelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(9), 38-43.
 • Talbert, R. (2012). Inverted classroom. Colleagues, 9(1). http://scholarworks.gvsu.edu/ colleagues/ vol9/iss1/7 adresinden 27 Temmuz 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Teng, D. C. E., Chen, N. S., Kinshuk, Dr., & Leo, T. (2012). Exploring students’ learning experience in an international online research seminar in the synchronous cyber classroom. Computers & Education, 58, 918-930
 • Tomory, A., & Watson, S. L. (2015). Flipped Classrooms for Advanced Science Courses. Journal of Science Education and Technology, 24(6), 875-887.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Werner, L., Denner, J., Campe, S., & Kawamoto, D. C. (2012, February). The fairy performance assessment: Measuring computational thinking in middle school. In 43rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education, ACM.
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33- 35.
 • Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Philosophical transactions of the royal society of London A: mathematical, physical and engineering sciences, 366(1881), 3717-3725.
 • Yaman, S., & Köksal, M., S. (2014). Fen öğrenmede zihinsel risk alma ve yordayıcılarına ilişkin algı ölçeği Türkçe formunun uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(3), 119-142.
 • Yaman, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2005). Fen ve teknoloji eğitiminde öğrenme ve öğretim materyalleri. M. Aydoğdu & T. Kesercioğlu (Eds) İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Yalın, H. İ. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yavuz, M. (2016). Ortaöğretim düzeyinde ters yüz sınıf uygulamalarının akademik başarı üzerine etkisi ve öğrenci deneyimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yıldız, Ş. N., Sarsar, F., & Ateş Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş sınıf uygulamalarının alanyazına dayalı incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 76-86.
APA Cakir E, YAMAN S (2018). Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. , 75 - 99.
Chicago Cakir Esra,YAMAN Süleyman Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. (2018): 75 - 99.
MLA Cakir Esra,YAMAN Süleyman Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. , 2018, ss.75 - 99.
AMA Cakir E,YAMAN S Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. . 2018; 75 - 99.
Vancouver Cakir E,YAMAN S Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. . 2018; 75 - 99.
IEEE Cakir E,YAMAN S "Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi." , ss.75 - 99, 2018.
ISNAD Cakir, Esra - YAMAN, Süleyman. "Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi". (2018), 75-99.
APA Cakir E, YAMAN S (2018). Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 75 - 99.
Chicago Cakir Esra,YAMAN Süleyman Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38, no.1 (2018): 75 - 99.
MLA Cakir Esra,YAMAN Süleyman Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, 2018, ss.75 - 99.
AMA Cakir E,YAMAN S Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 75 - 99.
Vancouver Cakir E,YAMAN S Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 75 - 99.
IEEE Cakir E,YAMAN S "Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi." Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, ss.75 - 99, 2018.
ISNAD Cakir, Esra - YAMAN, Süleyman. "Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38/1 (2018), 75-99.