Yıl: 2017 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1151 - 1172 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17860/mersinefd.332502 İndeks Tarihi: 18-07-2019

Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi

Öz:
Bu araştırma ile sosyobilimsel konuya dayalı okul dışı öğrenme ortamında yürütülen etkinliklerin, 7.sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarındaki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tek grup ön testson test deneysel deseninde gerçekleştirilen araştırmaya bir ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 21 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu kapsamda çalışma grubunda yer alan öğrenciler ile; araştırma kapsamında belirlenen sosyobilimsel konuyla (Hidroelektrik santrali) ilgili okul dışı öğrenme ortamına (ADASU hidroelektrik santrali) ziyaret yapılmıştır. Okul dışı öğrenme ortamında yürütülen ziyaret ve etkinlikler öncesinde ve sonrasında olmak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen HES’e yönelik kavramsal anlama testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Kavramsal anlama testinden nicel ve nitel veriler elde edilmiştir. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizine başvurulurken, nicel verilerin analizinde bağımlı örneklemler t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyobilimsel konulara dayalı okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklerin öğrencilerin kavramsal anlamalarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

The Effect of Hydroelectric Power Plants Trip on Students' Conceptual Understandings

Öz:
The aim of this study is to determine the effect of the activities related to socio-scientific issues carried out within out-of-school learning environments on the conceptual understanding of the seventh grade students. A total of twenty one seventh-grade students from a middle school participated in the study which was carried out via experimental design with one group pretest and posttest. Within this context, a visit to the out-of-school learning environment (ADASU Hydroelectric Power Plant) related to the socio-scientific issue (Hydroelectric Power Plant) determined within the scope of the research was made with the students who were selected from the study group. The Conceptual Understanding of HPP Test developed by the researcher was carried out before and after the visit to the out-of-school learning environment. Quantitative and qualitative data were obtained from the conceptual understanding test. While the qualitative data gathered from the tests were analyzed with content analysis method, the paired samples t-test was used for quantitative data analysis. Analysis of the data revealed that activities related to socio-scientific issues carried out in out-of-school learning environments helped students to develop their conceptual learning skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
3
3
 • Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen C., & Razavieh, A. (2010). Introduction to research in education. (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Bartley, J. E., Mayhew, L. M.,& Finkelstein, N. D. (November 2009). Promoting children’s understanding and interest in science through informal science education. Physics Education Research Conference Proceedings.
 • Bätz, K., Wittler, S., &Wilde, M. (2010). Differences between boys and girls in extracurricular learning settings. International Journal of Environmental & Science Education, 5(1), 51-64.
 • Bell, R.L., & Lederman, N.G., (2003). Understandings of the nature of science and decision making on science and technology based issues. Science & Education, 87, pp:352-377
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Dawson, V. (2007). An exploration of high school (12-17 year old) students' understandings of, and attitudes towards biotechnology processes. Research in Science Education, 37(1), 59-73 doi.org/10.1007/s11165-006-9016-7
 • Dawson, V., & Venville, J., G. (2009). High school students’ informal reasoning and argumentation about biotechnology: an indicator of scientific literacy. International Journal Of Science Education, 31(11), 1421-1445. doi.org/10.1080/09500690801992870
 • Demir, B. ve Düzleyen, E. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin gdo bilgi düzeylerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitab, 27-30 Haziran 2012, Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Demirelli, H. (2003). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayalı laboratuvar aktivitesi: elektrot kalibrasyonu ve gran metodu. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 161-170.
 • Domaç, G. G. (2011). Biyoloji eğitiminde toplumbilimsel konuların öğrenilmesinde argümantasyon tabanlı öğrenme sürecinin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Emmons, K. M. (1997). Perceptions of the environment while exploring the outdoors: a case study in belize. Environmental Education Research, 3(3), 327-344. doi.org/10.1080/1350462970030306
 • Fisman, L. (2005). The effects of local learning on environmental awareness in children: an emprirical investigation. The Journal of Enviromental Education, 36(3), 39-50. doi.org/10.3200/JOEE.36.3.39-50
 • Geçit, Y. ve Yangın, S. (2012). Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki bilişsel anlayışları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4), 29-39.
 • Gerber, B. L., Marek, E. A., & Cavallo, A. M. L. (2001). Development of an informal learning opportunities assay. International Journal of Science Education 23(6), 569-583. doi.org/10.1080/09500690116959
 • Goloğlu, S. (2009). Fen eğitiminde sosyo-bilimsel aktivitelerle karar verme becerilerinin geliştirilmesi: dengeli beslenme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gündoğdu, F. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji ders kitabı 8. N. Murat (Editör). Ankara: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Kılıçaslan, M., Peker, E. ve Gün, F. (2011). Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olan katkısına ilişkin ilköğretim öğrenci görüşleri: samsun ili Orneği,https://scholar.google.com.tr/scholar?q=k%C4%B1l%C4%B1carslan+aymen+peker&btnG=&hl=tr&as_sdt=0%2C5&as_vis=1 adresinden erişilmiştir.
 • Kidman, G. (2010). What is an ‘interesting curriculum’ for biotechnology education? students and teachers opposing views. Research in Science Education, 40(3), 353-373. doi.org/10.1007/s11165-009-9125-1
 • Klemmer, C. D., Waliczek, T. M., & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: the effects of a school gardening program on the science achievement of elementary students. HortTechnology, 15(3), 448-452.
 • Kolstø, S. D. (2001). Scientific literacy for citizenship: tools for dealing with the science dimension of controversial socioscientific issues. Science Education, 85(3), 291- 310. doi.org/10.1002/sce.1011
 • MEB (2013a). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3,4,5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2013b). İlköğretim fen ve teknoloji ders kitabı 7. G. Leblebicioğlu (Editör). (2. Baskı). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Melber, L. H.,& Abraham, L. M. (1999). Beyond the classroom: linking with informal education. Science Activities, 36(1), 3-4. doi.org/10.1080/00368129909601027
 • Melber, L. M. (2006). Informal science education: where we were…, where should we go?. Science Activities, 43(2), 3-4. doi.org/10.3200/SATS.43.2.3-4
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Ormancı, Ü. ve Şaşmaz-Ören, F. (2010). Kavram karikatürleri, çizim, kelime ilişkilendirme testi ve kavram haritalarının ölçme-değerlendirme amaçlı kullanımına yönelik bir puanlama çalışması. Internetional Conference on New Horizons in Education Proceedings Book. Famagusta, 23-25 Haziran 2010.
 • Özdemir, O. (2005). İlköğretim 8. sinif öğrencilerinin genetik ve biyoteknoloji konularina ilişkin kavram yanilgilari. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 49-62.
 • Özden, M., Akgün, A., Çinici, A., Gülmez, H. ve Demirtaş F. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar (gdo) hakkındaki bilgi düzeyleri ve biyoteknolojiye yönelik tutumlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(5), 94-115.
 • Özden, M., Usak, M., Prokop, P., Türkoglu, A. ve Bahar, M. (2008). Student teachers’ knowledge of and attitudes toward chemical hormone usage in biotechnology. African Journal of Biotechnology, 7(21), 3892-3899.
 • Pereira, R., Pinho, R., Lopes, L., Antunes, S.C., Abrantes, N., & Gonçalves, F. (2006). Helping teachers to use urban natural areas for science teaching and environmental education. Fresenius Environmental Bulletin, 15(11), 1467-1473.
 • Ramey-Gassert, L. (1997). Learning science beyond the classroom. The Elementary School Journal, 4, 433-450.
 • Randler, C., Kummer, B., & Wilhelm, C. (2012). Adolescent learning in the zoo: embedding a non-formal learning environment to teach formal aspects of vertebrate biology. Journal of Science Education and Technology, 21(3), 384-391. doi.org/ 10.1007/s10956-011-9331-2
 • Rivkin, M. S. (2000). Outdoor Experiences for Young Children. http://ericae.net/edo/ed448013.htm adresinden erişilmiştir.
 • Sadler, T. (2004). Informal reasoning regarding ssi: a critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536. doi.org/ 10.1002/tea.20009
 • Sadler, T. D.,& Zeidler, D. L. (2004). The morality of socioscientific issues construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education, 88(1), 4-27. doi.org/ 10.1002/sce.10101
 • Sağlamer Yazgan, B. (2013). Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin araştırma-sorgulama becerilerine ve çevreye karşı tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 • Salmi, H. (1993). Science centre education. motivation and learning in informal education. Unpublished Doctoral Dissertation. Helsinki University. Sanders, D. L. (2007). Making public the private life of plants: the contribution of informal learning environments. International Journal of Science Education, 29(10), 1209-1228. doi.org/ 10.1080/09500690600951549
 • Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2011). Yüzme-batma, kaldırma kuvveti ve basınç kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı belirleme testi geliştirilmesi. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 8(1), 79-110.
 • Şahin, S. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji ders kitabı 7. A. Akar (Editör). Ankara: Sözcü Yayıncılık ve Pazarlama.
 • Şahintürk, G. M. (2014). Sosyo-bilimsel tartışma destekli fen etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili farkındalıkları ve içerik bilgisi gelişimine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Taşpınar, P. (2011). Sosyobilimsel tartışma destekli sağlık eğitimi etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde sağlık bilincinin ve içerik bilgisinin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul:Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tosun, F. (2012). İlköğretim canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesinin anlaşılmasında gezi gözlem ve düz anlatım yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Treagust, D.F., & Chandrasegaran, A.L. (2007). The taiwan national science concept learning study in an international perspective. International Journal of Science Education, 29(4), 391-403. doi.org/ 10.1080/09500690601072790
 • Usak, M., Erdogan, M., Prokop, P. ve Ozel, M. (2009). High school and university students' knowledge and attitudes regarding biotechnology. Biochemistry and Molecular Biology Education, 37(2), 123-130.
 • Ünver, E. (2014). İlköğretim fen ve teknoloji ders kitabı 8. Z. Arslan (Editör). Ankara: Dikey Yayıncılık.
 • Wellington, J. (1990). Formal and informal learning in science: the role of the interactive science centres. Physics Education, 25(5), 247-252.
 • Bilen, K. ve Özel, M. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin biyoteknolojiye yönelik bilgileri ve tutumları. NEF-EFMED, 6(2), 135-152.
 • Yangın, S., Geçit, Y. ve Delihasan, S. (2012). Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 26, 124-146.
 • Braund, M., & Reiss, M. (2006). Towards a more authentic science curriculum: the contribution of out‐of‐school learning. International Journal of Science Education, 28(12), 1373-1388. doi.org/10.1080/09500690500498419
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Charles, M. C., & Mertler, C. A. (2002). Introduction to educational research. (4 ed.) Boston, MA; Allyn & Bacon.
APA YAVUZ TOPALOĞLU M, BALKAN KIYICI F (2017). Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. , 1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
Chicago YAVUZ TOPALOĞLU Melike,BALKAN KIYICI Fatime Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. (2017): 1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
MLA YAVUZ TOPALOĞLU Melike,BALKAN KIYICI Fatime Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. , 2017, ss.1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
AMA YAVUZ TOPALOĞLU M,BALKAN KIYICI F Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. . 2017; 1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
Vancouver YAVUZ TOPALOĞLU M,BALKAN KIYICI F Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. . 2017; 1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
IEEE YAVUZ TOPALOĞLU M,BALKAN KIYICI F "Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi." , ss.1151 - 1172, 2017. 10.17860/mersinefd.332502
ISNAD YAVUZ TOPALOĞLU, Melike - BALKAN KIYICI, Fatime. "Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi". (2017), 1151-1172. https://doi.org/10.17860/mersinefd.332502
APA YAVUZ TOPALOĞLU M, BALKAN KIYICI F (2017). Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
Chicago YAVUZ TOPALOĞLU Melike,BALKAN KIYICI Fatime Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, no.3 (2017): 1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
MLA YAVUZ TOPALOĞLU Melike,BALKAN KIYICI Fatime Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, 2017, ss.1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
AMA YAVUZ TOPALOĞLU M,BALKAN KIYICI F Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(3): 1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
Vancouver YAVUZ TOPALOĞLU M,BALKAN KIYICI F Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(3): 1151 - 1172. 10.17860/mersinefd.332502
IEEE YAVUZ TOPALOĞLU M,BALKAN KIYICI F "Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, ss.1151 - 1172, 2017. 10.17860/mersinefd.332502
ISNAD YAVUZ TOPALOĞLU, Melike - BALKAN KIYICI, Fatime. "Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13/3 (2017), 1151-1172. https://doi.org/10.17860/mersinefd.332502