21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 493 - 511 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-02-2020

21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış

Öz:
Bugün yaşadığımız dünya, çoğumuzun çocukluğumuzdan hatırladığı dünyadan çokfarklıdır. 21. yüzyıl, medya tarafından bombalanan, teknolojik olarak bağımlı veküresel olarak bağlantılı bir dünyadır. Bilgilerin çoğunun yüksek yapılandırılmışgörsel imajlardan, karmaşık ses düzenlemelerinden ve çoklu ortam biçimlerindenoluştuğu, basılı kaynaklardan gelen bilgilerin ise daha az olduğu bir multimedyaçağında yaşıyoruz. Bu nedenle, öğrencilere sadece harf ve rakamlarla okuma veyazma öğretmek artık yetersizdir. Günümüzde çocuklar internetle birlikte evdeve okulda medyayla daha fazla temas halinde bulunmaktadır. Bu nedenle onlardamedyanın işleyişini değerlendirebilmeleri için yeni beceriler ve yetkinliklergeliştirilmesi önem kazanmıştır. Türkiye’de İlköğretim düzeyinde bu misyon sosyalbilgiler öğretmenlerine yüklenmiştir. Bu amaçla çalışmada Medya Okuryazarlığıdersini alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığını nasılalgıladığı, öğretmen adaylarının kullandığı meteforlardan yola çıkılarak ortayakonulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilime(fenomenoloji) göre desenlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında medya okuryazarlığı dersini almış olan 74 sosyalbilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın bulguları, çalışmaya katılanöğretmen adaylarının Medya Okuryazarlığı Merkezinin belirlediği 5 temel kavramhakkında yeterli farkındalığa sahip olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmada,medya okuryazarlığı algısının kişiye göre değiştiği ancak öğrencilerin medyaokuryazarlığının eleştirel analiz becerisi olduğu konusunda hem fikir olduklarıbulgusuna ulaşılmıştır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde medya okuryazarlığıöğrencilere eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede yardımcı olan geniş birlaboratuvar sunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Film, Radyo, Televizyon

Literacy for the 21st Century: An Overview Prospective Teachers’ Media Perception

Öz:
Nowadays, we have experienced a world, which is more characteristic than the world that most of us recall from our past. The new word of 21st century, soaked with media, depending on the technology, and linked globally, is an intricate multimedia age with the information mostly comes from visual images, of sound arrangements, and in multiple media formats, all of which complexly constructed to manipulate us. Hence, the students have not educated only with letters and numbers but also with new media tools. Nowadays it is important to develop new skills and competencies to the children, who are in contact with media at home and school by internet more than before, to be able to evaluate the functioning of the media. In Turkey at primary level this mission has been uploaded to social studies teachers. For this purpose, it has been attempted to find out how the social studies prospective teachers are perceived the media literacy from the metaphores used by them. This study is a descriptive study based on qualitative data and designed according to phenomenology which is the qualitative research designs. The sample group consists of 74 social studies prospective teachers, who were taking the Media Literacy course, during the 2016- 2017 academic year at a state university education faculty. Findings of this study revealed that the prospective teachers who participated in the study did not have enough awareness about the 5 basic concepts determined by the Media Literacy Center. In addition it has been found that the perception of media literacy changes according to the individual but it can be said that they all agree that media literacy is a critical analysis skill. From this point of view, media literacy offers a wide range of laboratories that help students develop critical thinking skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Konferans Bildirisi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acier, D & Kern, L.(2011). Problematic Internet use: Perceptions of addiction counsellors, Computers & Education 56, 983–989
 • Akşit F. ve Yıldız F. (2010). Assessment Of The Current And The Future Of Media Literacy Education In Turkey. The Second International Congress of Educational Rerearch, 1268-1292.
 • Akyürek, Z. (2007). Media Literacy in Turkey. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Yayınlanmamış lisans tezi.
 • Altun, A. (2008). Türkiye’de Medya Okuryazarlığı, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Cilt 16 http://www.sosyalbilgiler.gazi.edu.tr/article21.pdf
 • Altun, A. (2009). Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Eleştirel Bir Yaklaşım, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3),97-109
 • Ang, I. (2002). On the politics of empirical audience research. In M. G. Durham & D. M. Kellner (Eds.), Media and cultural studies key works (pp. 177_/197). Malden: Blackwell.
 • Arık, B. (2006). “Medya Okuryazarlığı” I. Bölüm Medya Okuryazarlığı – Temel Bir Aktör Olarak Medyanın Rolü, RTÜK, Ankara.
 • Arke, E. T. (2005). Media literacy and critical thinking: is there a connection? (Unpublished doctoral dissertation), Duquesne University, Pittsburg.
 • Center for Media Literacy (2005). Five Key Questions of Media Literacy, http://www. medialit.org/sites/default/files/14B_CCKQPoster+5essays.pdf
 • Creswell, W. J. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (Çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir) Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Çetinkaya, S. (2008). Bilinçli Medya Kullanıcıları Yaratma Sürecinde Medya Okuryazarlığının Önemi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi
 • Fedorov, A. (2008). “Media Education Around The World: Brief History” Acta Didactica Napocensia, Volume 1, Number 2
 • Fedorov, A. (2015). Media Literacy Education. Moscow: ICO “Information for all”, http://www.ifap.ru/library/book564.pdf
 • Feurstein, M. (1999). Media literacy in support of critical thinking, Journal of Educational Media, 24(1), 43-54.
 • Guo-Ming, C. (2007). Media (Literacy) Education in the United States, China Media Research, 3(3) http://www.chinamediaresearch.net/vol3no3/10_Guo_Ming_ Chen.pdf
 • Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe & P. Willis (Eds.), Culture, media, language (pp. 128_/138). London: Hutchinson.
 • Hasdemir, T. (2012). Gelenekselden Yeni Medya Okuryazarlığına: Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 5 (2), 23-40)
 • Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action, by The Aspen Institute Communications and Society Program, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED523244.pdf
 • Hobbs, R. ve Jensen, A. (2009). The Past, Present, and Future of Media Literacy Education, The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education 1, 1-11
 • Hobbs, R. Çev: Bağlı, M. T. (2004). “Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2004, cilt: 37, sayı: 1, s.122-140
 • İnceoğlu, Y. (2007). “Medya Okuryazarlığı: Neden Gerekli” Medya Okuryazarlığı Ed. N. Türkoğlu ve M. Cinman Şimşek Kalemus Yayıncılık, ISBN 978-975-01610- 2-5, İstanbul.
 • Jolls & Tessa. (2012). Media Literacy: A System for Learning Anytime, Anywhere. Accessed on January 20, 2014. Los Angeles: Center for Media Literacy. http://www. medialit.org/sites/default/files/eBookDeconstructionConstruction2012.pdf
 • Kellner, D. & Share, J. (2005). Toward Critical Media Literacy: Core concepts, debates, organizations, and policy, studies in the cultural politics of education, 26 (3), pp369-386
 • Kellner, D. & Share, J. (2007). Critical media literacy, democracy, and the reconstruction of education. In D. Macedo & S.R. Steinberg (Eds.), Media literacy: A reader (pp. 3-23). New York: Peter Lang Publishing.
 • Kıncal, R., Kartal, Y. ve Yılmaz O. (2009). Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Milli Eğitim Dergisi, (181):318-333
 • Kim, S., ve Kim, R. (2002). A study of internet addiction: status, causes, and remedies. Journal of Korean Home Economics Association English Edition, 3(1), 1-19.
 • Masterman, L. (1994). A rationale for media education (1st Part). In L. Masterman & F. Mariet (Eds.), Media Education in 1990s Europe (pp. 5-87). Strasbourg, France: Council of Europe.
 • Oxstrand, B. (2009). Media Literacy Education- A discussion about Media education in the Western countries, Europe and Sweden, Paper presented at the Nordmedia09 conference in Karlstad University,
 • Özonur, D. ve Özalpman, D. (2009).Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Projesi Üzerine Bir Değerlendirme, Marmara İletişim Dergisi, 15
 • Patton, Q.M., (2014) Nitel Araştırma ve Deerlendirme Yöntemleri (Çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir) Pegem Akademi, Ankara.
 • Pekman C. (2007) “ Avrupa Birliği Çevre Politikalarında Katılım Hakkı: Aarhus Sözleşmesi” Medya Okuryazarlığı Ed. N. Türkoğlu ve M. Cinman Şimşek Kalemus Yay. s.40, ISBN 978-975-01610-2-5, İstanbul
 • Solmaz, T. (2016). Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamıda Medya Okuryazarlığı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Tv Ve Sinema Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Şeylan, Seher (2008). Medya Okuryazarlığı Ders Uygulamalarında Dünya Üzerinde Görülen Aksaklıklar, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi
 • Thoman, E. ve Jolls T. (2008). 21. Yüzyıl Okuryazarlığı. (Çev. Cevat Elma ve Alper Kesten) Ekinoks Yayınları, ISBN 978-994-449-513-4, Ankara http://www.kff. org/entmedia/upload/Key-Facts-Media-Literacy.pdf
 • Toker-Erdoğan, M. (2010), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Medya Okuryazarlığının Rolü, Uzmanlık Tezi, Prof. Dr. Mutlu Binark (danışman), Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Türkoğlu, N. (2007). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim. Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Kalemus Yayınları, ISBN 978-975- 01610-2-5, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Yıldız F & Akşit, F (2012), Social Studies Teacher Candidates Perceptions about Media Literacy, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4897–4901, doi:10.1016/j.sbspro.2012.06.356
APA BOZKURT OURİLA F, coşkun d (2018). 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. , 493 - 511.
Chicago BOZKURT OURİLA FİSUN,coşkun deniz 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. (2018): 493 - 511.
MLA BOZKURT OURİLA FİSUN,coşkun deniz 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. , 2018, ss.493 - 511.
AMA BOZKURT OURİLA F,coşkun d 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. . 2018; 493 - 511.
Vancouver BOZKURT OURİLA F,coşkun d 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. . 2018; 493 - 511.
IEEE BOZKURT OURİLA F,coşkun d "21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış." , ss.493 - 511, 2018.
ISNAD BOZKURT OURİLA, FİSUN - coşkun, deniz. "21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış". (2018), 493-511.
APA BOZKURT OURİLA F, coşkun d (2018). 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 493 - 511.
Chicago BOZKURT OURİLA FİSUN,coşkun deniz 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. Erciyes İletişim Dergisi 5, no.4 (2018): 493 - 511.
MLA BOZKURT OURİLA FİSUN,coşkun deniz 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, no.4, 2018, ss.493 - 511.
AMA BOZKURT OURİLA F,coşkun d 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. Erciyes İletişim Dergisi. 2018; 5(4): 493 - 511.
Vancouver BOZKURT OURİLA F,coşkun d 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. Erciyes İletişim Dergisi. 2018; 5(4): 493 - 511.
IEEE BOZKURT OURİLA F,coşkun d "21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış." Erciyes İletişim Dergisi, 5, ss.493 - 511, 2018.
ISNAD BOZKURT OURİLA, FİSUN - coşkun, deniz. "21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış". Erciyes İletişim Dergisi 5/4 (2018), 493-511.