SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Yıl: 2018 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 2585 - 2604 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-02-2020

SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Öz:
Cumhuriyetin kuruluşundan beri kriz bölgelerinden Türkiye’ye dönemsel olarak göç akını olmaktadır.Bulgaristan’daki komünist rejimin baskısıyla 1989’da 300 binin üzerinde Türk ve Pomak, SaddamHüseyin’in Kürtlere yönelik katliamları sonucunda ise yarım milyon Kürt Türkiye’ye göç etmişti. Sonolarak Türkiye, bugün sayları 3,5 milyona varan Suriyeli sığınmacıya ‘’ açık kapı ‘’ politikasıuyguladı. Bu rakam ülkesi dışına göç eden Suriyelilerin büyük kısmını oluşturuyordu. AyrıcaTürkiye, Afganistan, Irak, İran ve Pakistan başta olmak üzere 300 binin üzerinde sığınmacıya evsahipliği yapmaktadır. İlk yıllarında Suriye’deki iç savaşın kısa süreceği ve Suriyeli göçmenlerinülkelerine gidecekleri ile ilgili yaygın kanaat kısa vadeli planlar yapılmasına neden olmuştu. Göçleringerek transit göç gerekse kalıcı göç alması, eğitimde göçmenlere yönelik politika geliştirmezorunluluğu doğurmuştur. Göç edenlerin büyük bir kısmının çocuk ve genç olması göç yönetimindefırsatlar oluşturduğu gibi riskleri de barındırmaktadır. Kültürel farklılıkları kabullenmenin uyumsürecinde yapıcı adımlar atmanın ve toplumsal uyum sağlayabilmenin en önemli adımlarından birieğitimdir. Türkiye krizlerle birlikte gündeme gelen göç politikaları yerine göçmenler için uzun, kalıcıve sürdürülebilir eğitim politikaları geliştirmek durumundadır. Bu makale, 2011 Suriye krizi ilebirlikte siyasilerin ve bürokratların, göçmenlerin eğitimleri hususundaki söylemlerini, eğitimdebugüne kadar yapılan hukuki ve idari değişiklikleri ele almakta ve Türkiye’de yaşayan göçmenlerinmevcut durumlarını, eğitimde yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara getirilen çözüm önerilerini deiçeren perspektif sunmaktadır.
Anahtar Kelime:

After Syrian Crisis Education of Immigrants and Asylum-seekers in Turkey: Past, Today and Future Perspectives

Öz:
The migration flux towards Turkey from the region in crisis has periodically been the case till the Republic was founded. Communist regime of Bulgaria has caused over 300 thousand Pomaks and Turks to migrate to Turkey in 1989. Then Saddam Huseyin’s persecution to Kurds created the similar migration wave towards Turkey with the number of half milyon people. After Syrian civil war broke out 3.5 milion Syrians migrated to Turkey as a consequence of Turkish “open door” policy. These huge amount of migrated population were either transitive immigrant or permanent immigrant. Both situation urged Turkey to launch an educational policy for immigrants. Albeit most of the immigrants in Turkey is composed of Syrians there are many other different origin of immigrants including Afgans, Iraqis, İranians, Pakistanis which are amount to 300 thousands people. In the beginning of the Syrian civil war there had been prevalent opinion that it would have been over soon and as such the expectation of Syrians turning back to Syria gave rise to short term plan to be applied. Due to its geographical location it is obvious that Turkey is to be perodically faced by migration flux in case regional crisis break out. Becasue great amount of immigrants are children and youngs there might be chances as well as risks. Accepting cultural diversity, taking an affirmative steps in adaptation process and settling social harmony is possible by educational policy. Instead of having a false reputation of migration policy that appears only by crisis Turkey must focus on creating of more permanent and sustainable educational policy. This article examines the rhetoric that the politicians and bureaucrats use in the matter of migrants’ educational situation, and the legal and administrative changes that take place after Syrian migration crisis in 2011. In this frame this study provide a perspective for recent condition of Syrian immigrants in Turkey and their problem in education and seeks probable solution for the issue.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Amnesty İ. (2016). No safe refugee asylum- seekers and refugees denied effective protection ın Turkey: Londra,İngiltere.
 • Coşkun İ., ve Emin M. (2016). Education of syrian children in turkey: policies for basic education. Middle East Journal of Refugee Studies, 92-107. doi:10.12738/mejrs.2016.1.2.0005
 • Dileğimiz Suriyelileri Uğurlamak. (2018). Al-Jazeera . Erişim adresi: http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/atalay-dilegimiz-suriyelileri-ugurlamak
 • Erdoğan, M. (2017). Kopuş’’ tan ‘’uyum’’a kent mültecileri: suriyeli mülteciler ve belediyelerin süreç yönetimi: İstanbul örneği. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği.
 • Ertaç H. ve Kiraç F. (2007). Türkiye’de suriyeli göçmenlere yönelik yapılan eğitim çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı, 99-110. Erişim adresi: http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/sustad/article/view/109/88
 • Kirişçi, K. (2014). Syrian Refugees and turkey’s challenges: going beyond hospitality report. Washington D.C,ABD: Brookings Institution. Erişim adresi: https://www.brookings.edu/research/syrian-refugees-and-turkeys-challengesgoingbeyond- hospitality/
 • Koca, B. (2016). Syrian refugees in Turkey: from “guests” to “enemies”? New perspectives on Turkey, no. 54. Cambridge University Press, 55-75. doi: https://doi.org/10.1017/npt.2016.4
 • Geçici Koruma Kapsamı Altındaki Öğrencilerin Eğitim Hizmetleri,2018(2018,Mart). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü. Erişim adresi: https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/05103521_05-03- 2018__Ynternet_BYlteni.pdf
 • Gün M. ve Baldık Y. (2017). Türkiye’de kamp dışında misafir edilen suriyeli gençlere yönelik eğitim hizmetleri. Route Educational and Social Science Journal Volume 4 (2), 288-299. Erişimadresi: http://www.ressjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=685&Detay=Ozet
 • Göç ve Uyum (2018,Mart). Türkiye büyük millet meclisi insan haklarını inceleme komisyonu mülteci hakları alt komisyonu. Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2018/goc_ve_uyum_raporu.pd f
 • Güngör, C. (2017) Geçici koruma statüsündeki bireylere yönelik: rehberlik hizmetleri kılavuz kitabı. Ankara: Tanıtıcı Dizi Yayınları.
 • Oyunun Kuralı Değişmemeli. (2018). Dünya Bülteni.Erişim adresi: https://www.dunyabulteni.net/egitim/dincer-oyunun-kurali-degismemelih221066. html
 • Önümüzdeki Dönemde Suriyelileri kendi Eğitim sistemimize alacağız. (2018,Nisan). Anadolu Ajansı: Erişim adresi:https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-yilmazonumuzdeki- donemde-suriyelileri-kendi-egitim-sistemimize-alacagiz/749143
 • Podem, Orsam, Saferworld (2016). Syrian refugees in Turkey: challenges to and opportunities for longer- term Integration-. İstanbul. Erişim adresi: https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1051-syrian-refugees-inturkey- challenges-to-and-opportunities-for-longer-term-integration
 • Regional Refugee ve Resilience Plan 2018-2019 Regional strategic overview(2018,Mayıs). Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNCHR) Erişim adresi: http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2018/02/3RP-Regional-Strategic- Overview-2018-19.pdf , s.6-8.
 • Regional Refugee ve Resilience Plan 2017-2018 in Response to the Syria Crisis(2018). United Nations Refugee Agency(UNCHR). Erişim adresi: http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2017/Syria%203RP%20Regional%20S trategic%20Overview%202017-2018.pdf?v2
 • Salihi, E. (2016). Suriyeli göçmenler hakkında yazılan uluslararası raporlara dair bir değerlendirme,. Marmara İletişim Dergisi, 159-164.doi: 10.17829/midr.20162520724
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar,. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 267-305.
 • Suriyeli Çocuklar Artık Devlet Okullarında. (2018, Nisan). Gerçek Hayat: Erişim adresi:http://www.gercekhayat.com.tr/yasam/suriyeli-cocuklar-artik-devletokullarinda/
 • Suriye'nin eğitimi sekteye uğrayan kayıp kuşağı. (2018, Haziran). BBC:Erişim adresi: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160409_suriye_egitim
 • Şeker G., Şirkeci, İ. ve Arslan G. (2014). Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hakkında genel bir değerlendirme,. İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 32, 107-129 .
 • Suriyeli çocukların Eğitimi için Yol Haritası Belirlendi,2016(2018) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim adresi:http://www.meb.gov.tr/suriyeli-cocuklarin-egitimi-icin-yol-haritasibelirlendi/ haber/11750/tr
 • Tanrıkulu F. ve Özipek B. (2018, 04). Arap akademisyenlerin sorunları ve çözüm önerileri. Akdeniz Araştıra Merkezi(AKAM). İstambul: Erişim adresi : http://akam.medipol.edu.tr/wpcontent/uploads/2017/05/Arap_Akademisyenler_Rapo r_Turkce.pdf
 • Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de yaşayan suriyelilerin eğitim sorunu ve çözüm önerileri. Liberal Düşünce Dergisi 22, Sayı: 86, Bahar, 127-144.
 • Türkiye Göç Raporu 2016(2017) İçişleri B. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,Ankara: Erişim adresi: http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.pdf
 • Taştan, C. ve Çelik Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve öneriler. Ankara:Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.
 • Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler.(2016,Kasım) Polis Akademisi.Erişim adresi: https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/goc-konferansi.pdf
 • Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler isimli genelge(2017) ). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü.Erişim adresi: http://melikgazi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_05/03024558_suriye.pdf.
 • İçduyu A. ve Şimşek D. (2016). Syrian refugees in Turkey: Towards integration policies. Turkish Policy quarterly Fall Volume 15, Number 3,, 59-69. Erişim adresi: http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/syrian-refugees-in-turkey-towardsintegration- policies_en_2781.pdf
 • 150 bin Suriyeli Öğrenci Türkiye’de öğrenim görüyor. (2018, 05). Anadolu Ajansı: Erişim adresi:https://aa.com.tr/tr/egitim/150-bin-suriyeli-ogrenci-turkiyede-egitimgoruyor/ 110346
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler (2017,19 Temmuz). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü. Erişim adresi: http://reyhanli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/28132658_19072017- 10969431_5ve9siniff_kayit.pdf
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu(2013,11 Nisan) Resmi Gazete( Sayı: 28615) Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler (2010,8 Ağustos). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaoöğretim Genel (Sayı:6544)Erişim adresi:Müdürlüğü: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/967.pdf
 • Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri(2017,5 Ağustos). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim adresi:http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html -
 • 2014/21 Sayılı Genelge hakkında(2014, Ekim 24). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü.(Sayı: 10230228/235/4810539) Erişimadresi:http://reyhanli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/30064854_24102 014-4810539_Temel_Egitim_GM.pdf
 • Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri (2014,23 Eylül). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü. Erişim adresi:http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf .
 • Yabancı Akademisyenlerden rekor başvuru(2018). Memurlar Net. Erişim adresi: http://www.memurlar.net/haber/578059/
APA TANRIKULU F (2018). SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. , 2585 - 2604.
Chicago TANRIKULU FAİK SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. (2018): 2585 - 2604.
MLA TANRIKULU FAİK SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. , 2018, ss.2585 - 2604.
AMA TANRIKULU F SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. . 2018; 2585 - 2604.
Vancouver TANRIKULU F SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. . 2018; 2585 - 2604.
IEEE TANRIKULU F "SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ." , ss.2585 - 2604, 2018.
ISNAD TANRIKULU, FAİK. "SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ". (2018), 2585-2604.
APA TANRIKULU F (2018). SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(2), 2585 - 2604.
Chicago TANRIKULU FAİK SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, no.2 (2018): 2585 - 2604.
MLA TANRIKULU FAİK SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, 2018, ss.2585 - 2604.
AMA TANRIKULU F SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 2585 - 2604.
Vancouver TANRIKULU F SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 2585 - 2604.
IEEE TANRIKULU F "SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ." Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, ss.2585 - 2604, 2018.
ISNAD TANRIKULU, FAİK. "SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11/2 (2018), 2585-2604.