İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü

Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 309 - 334 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21031/epod.277887 İndeks Tarihi: 21-02-2020

İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü

Öz:
Ülkemizde sınıf atlamanın bir yolu olarak görülen eğitimin, bireylerin hayatını değiştiren önemli bir etkiyesahip olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda ortaöğretim sonrası eğitim hayatına devam etmek içinse üniversitegiriş sınavlarından başarılı olmak gereklidir. Üniversiteye giriş sınavının geleceği belirlemedeki en önemlifaktör olduğu ülkemizde, üniversiteye yerleştirme puanına eklenen ortaöğretim başarı puanı da belirleyici birfaktör olmaktadır. Eğitim programları ve YGS içerikleridüşünüldüğünde ortaokuldaki ilgili derslerin başarıpuanlarının öğrencilerin yükseköğretime girişteki birinci aşama sınavı olan YGS’yi yordaması beklenen birdurumdur. Üniversiteye giriş puanına eklenerek yerleştirme puanını oluşturan ortaöğretim başarı puanıdüşünüldüğünde, ortaöğretimdeki ilgili derslerin başarı puanlarının YGS alt testi ham puanlarını ne ölçüdeyordadığının bilinmesi eğitim sistemimizin geri dönütü ve bütünlüğü açısından önemlidir. Sonuç olarak aynıöğrencinin ortaokul ve lise yılları boyunca ilgili derslerdeki başarı puanlarının boylamsal olarak izlenip bubaşarının üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan YGS alt testi ham puanlarını yordama gücüyle ilgilielde edilen bulgular eğitim sistemimize sağlayacağı geri bildirim açısından önemlidir. Bu sebeplerden dolayıaraştırmada; 2013 yılında YGS’ye giren öğrencilerin bu sınavdaki alt testlerle ilgili 7-12 sınıf yıl sonu başarıpuanlarının YGS alt testi ham puanlarını yordama gücüne bakılmıştır. Araştırmanın hedef evrenini 2012-2013öğretim yılında Ankara ilinde YGS’ye giren öğrenciler, çalışma evrenini ise Altındağ ilçesinde 2013 yılıYGS’ye giren 533 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan üç farklıokuldaki 533 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırma sorularını yanıtlamak üzere adımsal çoklu regresyon analizikullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre YGS Türkçe alt testini en iyi yordayan değişkenlerin 11.sınıf dil ve anlatım, 8. sınıf Türkçe, 12. sınıf dil ve anlatım, 7. sınıf Türkçe ve 12. sınıf edebiyat yıl sonu başarıpuanları olduğu ve bu değişkenlerin YGS Türkçe alt testindeki başarının %58’ini açıkladığı belirlenmiştir.YGS Matematik alt testini en iyi yordayan değişkenlerin 12. sınıf matematik, 8. sınıf matematik, 12. sınıfgeometri, 10. sınıf matematik ve 7. sınıf matematik yıl sonu başarı puanları olduğu ve bu değişkenlerin YGSmatematik alt testindeki başarının %71’ini açıkladığı tespit edilmiştir. YGS Fen bilimleri alt testini en iyiyordayan değişkenlerin 12. sınıf seçmeli kimya, 11. sınıf seçmeli kimya, 12. sınıf seçmeli biyoloji ve 11. sınıfseçmeli fizik derslerine ait yıl sonu başarı puanları olduğu ve bu değişkenlerin YGS Fen bilimleri alt testindekibaşarının %50’sını açıkladığı saptanmıştır. YGS Sosyal bilimler alt testini en iyi yordayan değişkenlerin 12.sınıf seçmeli coğrafya, 11. sınıf T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve 10. sınıf coğrafya derslerine ait yıl sonubaşarı puanları olduğu ve bu değişkenlerin YGS Sosyal Bilimler alt testindeki başarının %50’sini açıkladığıbelirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Predictive Power of Primary and Secondary School Success Criterion on Transition to Higher Education Examination Scores

Öz:
It is seen that education has a significant effect that changes an individual’s life in our country in which education is a way of moving up the social ladder. In order to continue to a higher education program after graduating from high school, students have to succeed in transition to higher education examination. Thus, the entrance exam is an important factor to determine the future of the students. In our country, middle school grades and high school grade point average that is added to university placement score are also determinants. When spiral structure of our curriculum is considered, it is expected that related courses’ grades at middle school will predict the scores obtained from the first stage of transition to higher education exam (YGS). Since high school grade point average forms university placement score, being aware of how related courses’ achievement scores at secondary school predict raw scores of YGS subtests is significant in terms of our education system’s feedback and integrity. As a result, observing students’ achievement scores in related courses during their middle and high school education longitudinally and predicting raw scores on the subtests of the first stage of university entrance exam, YGS, from middle school and high scool achievement scores are substantial with regards to provide feedback to our education system. Because of those reasons, the predictive power of 7th - 12th grade year-end grade point averages ofstudents who took YGS in 2013 on their 2013 YGS subtests’ raw scvores is examined. Students who took YGS exam in Ankara province at 2012-2013 school year formed the aimed population of this study and 533 students who took YGS exam in 2013 in Altındağ district of Ankara formed target population of the study. Data was obtained from 533 students at three different schools in Altındağ district of Ankara province. Stepwise multiple regression analysis was used to answer research questions. According to thefindings of the research; it was found that the best variable that predict YGS Turkish subtest are 11th Grade’s Language and Expression, 8th Grade’s Turkish, 12th Grade’s Language and Expression, 7th Grade’s Turkish, and 12th Grade’s Literature’s year-end grade point averages and those variables explain about 58% of the variance in YGS Turkish subtests scores. The best variables which predict YGS Mathematics subtest scores are 12th Grade’s Math, 8th Grade’s Math, 12th Grade’s Geometry, 10th Grade’s Math, and 7th Grade’s Math’s year-end grade point averages and those variables explain 71% of variance in YGS Mathematics subtests scores. The best variables which predict YGS Physical Sciences subtest scores are 12th Grade’s elective Chemistry, 11th Grade’s elective Chemistry, 12th Grade’s elective Biology, and 11th Grade’s elective Physics’ year-end grade point averages and those variables explain about 50% of YGS Physical Sciences subtests scores. The best variable which predict YGS Social Sciences subtest scores are 12th Grade’s elective Geography, 11th Grade’s Republic of Turkey Revolution History and Kemalism, 10th Grade’s Geography’s year-end grade point averages and those variables explain about 50% of YGS Social Sciences’ subtests scores.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aiken, L. R. (1971). Psychological Testing and Assessment. (2. Edition) Boston: Pearson Education Group.
 • Akgül A. (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri- SPSS Uygulamaları 3. Baskı. Ankara: Emek Ofset Ltd.Şti.
 • Akhun, İ. İ. (1980). Akademik Başarının Kestirilmesi: Çoklu Regresyon Yaklaşımının Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No: 88.
 • Anastasi, A. (1988). Psychological Testing. (6. Edition). New York: Macmillan Publishing Company.
 • Arıcı, H. (2001). İstatistik: Yöntemler ve Uygulamalar. Ankara: Meteksan Basımevi.
 • Aşkar, P. (1985). Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Geçerliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2012). Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37(164), Cilt 37, Sayı 164.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. s.100.
 • Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. (1. Edition). Orlando: Holt, Rinehart and Winston.
 • Doğan, N. (1999). Dersane Deneme Sınavları İle ÖSS Ve ÖYS Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dünya Bankası Eğitim Raporu. (2005). Türkiye Eğitim Raporu Çalışması, Rapor No: 32450-TU. Web: http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/3616161142415001082/ESS_Main_Repo rt_V1.pdf adresinden 05.03.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Erdem, A. R. (2005). İlköğretimimizin Gelişimi ve Bugün Gelinen Nokta. Pamukkale Üniversitesi Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 5(2), sayfa numarası yok. Web: www.universitetoplum.org/pdf/pdf.php?id=240 adresinden 03.05.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Erdoğdu, Y. (1999). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerinin Yordama Geçerliğine İlişkin Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gelbal, S. (1989). Öğrenci Seçme Deneme Sınavı ile Öğrenci Seçme Sınavı Testlerinin Öğrenci Başarıları Yönünden İlişkileri, Güvenirlikleri ve ÖYS’yi Yordama Güçleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, Ankara.
 • Gürdal, O. (2000). Yaşam Boyu Öğrenme Etkinliği Enformasyon Okuryazarlığı. Türk Kütüphaneciliği, 14(2), 176-187.
 • MEB (2014). http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/44/01/340710/icerikler/2013 ygsanalizi_1048368.html adresinden 01.07.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Kan, A. (2005). ÖSS’ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS’den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(137), 38-44.
 • Karakaş, D. (1998). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalındaki Öğrencilerin Yükseköğretime Giriş Puanları ile Bu Anabilim Dalındaki Başarı Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karip, E. ve Köksal, K. (1996). Etkili Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(2), 245- 247.
 • Kelecioğlu, H. (2004). Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(133), 60-70.
 • Kutlu, Ö. (1989). Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile İlgili Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mertler, C. A. ve Vannatta, R. A., (2002). Advanced and Multivariate Statistical Methods Practical Application and Interpretation. Pyrczak Publishing, Los Angeles. Akt: Verim, A. (2006). İlköğretim Düzeyindeki Bazı Başarı Ölçülerinin Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavını Yordama Gücü. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı, Ankara.
 • Morgan, R. (1990). Predictive Validity Within Categoriations of Collage Students 1978, 1981 and 1985. Princeton, Nerw Jersey: Educational Testing Service.
 • Myers, R. S. ve Pyles M. R. (1992). Relationships Among High School Grades, ACT Test Scores, and College Grades (ACT ile Lise Not Ortalamasının Üniversite Basarısıyla İlişkisi), Paper Presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Knoxville, TN.
 • Olani, A. (2009). Predicting First Year University Students’ Academic Success. Electronic Journal of Research in Education al Psychology.
 • Onay, P. (1972). Öğrencilerin Lise, Üniversitelerarası Giriş İmtihanı ve Üniversite Başarıları Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Örnek, E. (2002). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bağlı Yüksek Lisans Programlarındaki Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Oral, T. (1985). Lise Başarı Ölçüleri ile ÖSYS Puanları Arasındaki Uyum. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pedhazur, E. J. (1997). Multiple Regression in Behavioral Research: Explanation and Prediction, (Third Edition). United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. s.136.
 • Saban, A. (2007). Okul Teknoloji Planlaması ve Koordinasyonu. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sayın, A. (2010). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının Üniversite Başarı Not Ortalaması ve Ortaöğretim Başarı Puanı ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, V. (2010). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. (16. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (1989). Lise Tür ve Kolunun Yükseköğretimdeki Akademik Başarıya Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, H. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (18. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tezbaşaran, A. (1991). Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde 1987 Yılında Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Thorndike, R. L. (1982). Applied Psychometrics. Boston: Haughtan Mifflin Company.
 • Tross, S. A., Harper, J. P., Osher, L. W. ve Kneidinger, L. M. (2000). “Not Just The Usual Cast of Characteristics: Using Personality to Predict College Performance and Retention.” Journal of College Student Development.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldırım, C. (1972). Ortadoğu Teknik Üniversitesine Giriş ve Üniversitedeki Başarıyı Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (4. Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.
APA OZDEMIR A, GELBAL S (2016). İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. , 309 - 334. 10.21031/epod.277887
Chicago OZDEMIR ATILLA,GELBAL Selehattin İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. (2016): 309 - 334. 10.21031/epod.277887
MLA OZDEMIR ATILLA,GELBAL Selehattin İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. , 2016, ss.309 - 334. 10.21031/epod.277887
AMA OZDEMIR A,GELBAL S İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. . 2016; 309 - 334. 10.21031/epod.277887
Vancouver OZDEMIR A,GELBAL S İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. . 2016; 309 - 334. 10.21031/epod.277887
IEEE OZDEMIR A,GELBAL S "İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü." , ss.309 - 334, 2016. 10.21031/epod.277887
ISNAD OZDEMIR, ATILLA - GELBAL, Selehattin. "İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü". (2016), 309-334. https://doi.org/10.21031/epod.277887
APA OZDEMIR A, GELBAL S (2016). İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(2), 309 - 334. 10.21031/epod.277887
Chicago OZDEMIR ATILLA,GELBAL Selehattin İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 7, no.2 (2016): 309 - 334. 10.21031/epod.277887
MLA OZDEMIR ATILLA,GELBAL Selehattin İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, vol.7, no.2, 2016, ss.309 - 334. 10.21031/epod.277887
AMA OZDEMIR A,GELBAL S İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2016; 7(2): 309 - 334. 10.21031/epod.277887
Vancouver OZDEMIR A,GELBAL S İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2016; 7(2): 309 - 334. 10.21031/epod.277887
IEEE OZDEMIR A,GELBAL S "İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü." Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7, ss.309 - 334, 2016. 10.21031/epod.277887
ISNAD OZDEMIR, ATILLA - GELBAL, Selehattin. "İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü". Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 7/2 (2016), 309-334. https://doi.org/10.21031/epod.277887