Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması

Yıl: 2018 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 274 - 281 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/vtd.2018.04274 İndeks Tarihi: 22-02-2020

Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması

Öz:
Giriş: Üriner sistem enfeksiyonları sağlık bakım ilişkilienfeksiyonlar arasında en sık olarak görülmekte veyaklaşık %60-80’i katetere bağlı olarak gelişmektedir. Buenfeksiyonların önlenmesine ilişkin alınan önlemlerinmorbidite ve mortalite oranlarını azaltacağı bilinmektedir.Bu çalışma genel cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerinKİÜSE (Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları)önlenmesine yönelik uygulamalarını belirlemek amacıylayapılmıştır.Gereç-Yöntem: Araştırma, Adana’da bir üniversitehastanesinin genel cerrahi kliniklerinde çalışanhemşirelerle yapılmıştır. Veriler anket formu ve gözlemformu aracılığıyla toplanmıştır. Gözlem formuKİÜSE’nin önlenmesine yönelik “KateterinYerleştirilmesi (10 uygulama)”, “Kateter Bakımı (7uygulama)” ve “İdrar Torbası Kullanımı (8 uygulama)”olmak üzere toplam 25 kanıta dayalı uygulamadanoluşmaktadır. Veriler katılımlı gözlem yöntemi iletoplanmıştır. Hemşireler uygulamaları yaparken 3’er kezgözlenmiş ve her uygulamaya bir (1) puan verilmiş,ortalama puan hesaplanmıştır. Değerlendirme sonundatotal uygulama puanı (0-75) hesaplanmıştır.Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 27,6±7,1(19-40)olup, %81,2’si kadındır. Katılımcıların kateterinyerleştirilmesine, kateter bakımına ve idrar torbasıkullanımına ilişkin puan ortalamaları sırasıyla: 27,2±1,4;17,6±2,6; 19,1±2,6 olup, KİÜSE önlenmesine ilişkintoplam puan ortalamaları 64,0±4,6 (54-72)’dir.Sonuç: Hemşirelerin puan ortalaması orta-iyi olmasınarağmen enfeksiyon kontrol uygulamaları bütün olarakdüşünülmelidir. Kateterin takılmasından çıkarılmasınakadar tüm aşamalarda enfeksiyon kontroluygulamalarından sorumlu olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Practices of the General Surgery Nurses Towards Catheter-Related Urinary Tract Infections: An observational Study

Öz:
Introduction: Urinary tract infections are the most common healthcare-related infections, and about 60 to 80% of these infections occur related to the catheter. Precaution steps which can be taken to prevent these infections are known to reduce morbidity and mortality rates. This study aims to investigate the practices towards prevention catheter-related urinary tract infections (CRUTIs) for the nurses working in general surgery clinics. Material and Methods: This study was conducted in a tertiary setting with the participation of nurses who work in general surgery clinics. The data were collected by observation form consisting of 25 evidence-based practices, named "Placement of Catheter (10-practice)", "Catheter Care (7-practice)" and "Usage of Urine Bag Application (8-practice)" towards prevention of CRUTIs. The data were collected using an interactive observation method; nurses were observed three times while practicing and scored once for each practice. Then, the mean score of each practice was calculated and after evaluation, this score was found between 0-75. Results: The mean age of the nurses was 27.6±7.1 (19- 40) years, and 81.2% of them were females. The mean scores of the nurses for catheter placement, catheter care, and usage of urine bag were 27.2±1.4; 17.6±2.6; 19.1±2.6, respectively. In addition, the mean of total score for prevention of CRUTIs was 64.0±4.6 (range: 54 to 72). Conclusion: Although the scores of nurses were medium-good, practices towards prevention of infection should be taken as a whole. Thus, nurses should keep in mind that they are responsible from catheter placement to removal.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
4
4
4
 • CDC, 2016. Urinary Tract Infection (Catheter- Associated Urinary Tract Infection [CAUTI] and Non-Catheter-Associated Urinary Tract Infection [UTI]) and Other Urinary System Infection [USI]) Events http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/7psc cauticurrent.pdf
 • Çelik S. Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Özellikleri: 2009 - 2013 Yılları Arası Geriye Dönük Analizi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2017; 20(2): 71-77.
 • Aygün P. Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonların Önlenmesi Hastane Enfeksiyonları: Korunma Ve Kontrol Sempozyum Dizisi No:60 Ocak 2008; 131-137.
 • Scott RD. The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated Infections in U.S. Hospitals and the Benefits of Prevention, 2009. Division of Healthcare Quality Promotion, National Center for Preparedness, Detection, and Control of Infectious Diseases, Coordinating Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, February 2009.
 • Klevens RM, Edward JR, Chesley L. Richards CL, Horan TC, Gaynes RP, Daniel AP et al. Estimating Healthcare-associated Infections and Deaths in U.S. Hospitals. Public Health Reports 2007; 122(2): 160-166.
 • Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA, Agarwal R, Williams K, Brennan PJ. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. infection control and hospital epidemiology 2011; 32(2): 101-114.
 • http://turkhemsirelerdernegi.org.tr/files/tr/yasave- yonetmelikler/yonetmelikler/19-nisan-2011- hemsirelik-yonetmeligindedegisiklik/ hemsirelik%20%202011.pdf
 • Arslan S, Erden S. Hastane Enfeksiyonları ve Hemşirenin Rolü. Ed. Prof. Dr. Elçin Yoldaşcan. Enfeksiyon hastalıkları hemşireliği ve epidemiyoloji. Akademisyen kitapevi, Ankara, 2016; 27-35.
 • Fink R, Gilmartin H, Richard A, Capezuti E, Boltz M, Wald H. Indwelling urinary catheter management and catheter-associated urinary tract infection prevention practices in Nurses Improving Care for Healthsystem Elders hospitals. Am J Infect Control 2012; 40(8): 715- 720.
 • Erden S, Bayrak Kahraman B, Bulut H. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumlarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4(3): 388-398.
 • Yüceer S, Demir SG. Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2009; 36(3): 226-232.
 • Yüceer S, Bulut H. Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonlarını önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2010; 37(4): 367- 374.
 • Çelik S, Karaman D, Yanık F, Veren F. Yoğun bakım hemşirelerinin kateter ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi hakkındaki bilgi durumları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 2(4): 215-220.
 • Drekonja DM, Kuskowski MA, Johnson JR Internet survey of Foley catheter practices and knowledge among Minesota nurses. Am J Infect Control 2010; 38(1): 31-37.
 • Agency for Healthcare Research and Quality. 2015. Technical Interventions to Prevent CAUTI. Accessed 10.05.2017. http://www.ahrq.gov/professionals/qualitypatient- safety/hais/cautitools/guides/implguidept3. htm
 • Gokula RM, Smith MA, Hickner J. Emergency room staff education and use of a urinary catheter indication sheet improves appropriate use of foley catheters. Am J Infect Control 2007; 35(9): 589-593.
 • Bernard MS, Hunter KF, Moore KN. A Review of Strategies to Decrease the Duration of Indwelling Urethral Catheters and Potential ly Reduce the Incidence of CatheterAssociated Urinary Tract Infections. British Journal of Infection Control 2012; 6 (4): 22-25.
 • Chenoweth C, Saint S. Preventing catheterassociated urinary tract infections in the intensive care unit. Critical care clinics 2013; 29(1): 19-32.
 • Lo E, Nicolle LE, Coffin SE, Gould C, Maragakis LL, Meddings J, et al. Strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol 2014; 35(2): 32-47.
 • Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R, Moreno CA, Mehta Y, Higuera F, et al. Device-Associated Nosocomial Infections in 55 Intensive Care Units of 8 Developing Countries. Ann Intern Med 2006; 145(8): 582-591.
 • Barbadoro P, Labricciosa FM, Recanatini C, Gori G, Tirabassi F, Martini E, et al. Catheterassociated urinary tract infection: Role of the setting of catheter insertion. American Journal of infection control 2015; 43(7): 707-710.
 • Rosenthal VD, Ramachandran B, Dueñas L, Alvarez-Moreno C, Navoa-Ng JA, Armas-Ruiz A, et al. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC), Part I: Effectiveness of a multidimensional infection control approach on catheter-associated urinary tract infection rates in pediatric intensive care units of 6 developing countries. Infect Control Hosp Epidemiol 2012; 33(7): 696-703.
 • Magers TL. Using evidence-based practice to reduce catheter-associated urinary tract infections. AJN The American Journal of Nursing 2013; 113(6): 34-42.
 • Rosenthal VD, Todi S, Alvarez-Moreno C, Pawar M, Karlekar A, Zeggwagh A.A, et al. Impact of a multidimensional infection control strategy on catheter-associated urinary tract infection rates in the adult intensive care units of 15 developing countries: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Infection 2012; 40(5): 517-526.
APA ERDEN YÜKSEKKAYA S, ARSLAN S, GEZER D, CÖMERT G (2018). Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. , 274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
Chicago ERDEN YÜKSEKKAYA SEVİLAY,ARSLAN Sevban,GEZER DERYA,CÖMERT Gülhan Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. (2018): 274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
MLA ERDEN YÜKSEKKAYA SEVİLAY,ARSLAN Sevban,GEZER DERYA,CÖMERT Gülhan Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. , 2018, ss.274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
AMA ERDEN YÜKSEKKAYA S,ARSLAN S,GEZER D,CÖMERT G Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. . 2018; 274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
Vancouver ERDEN YÜKSEKKAYA S,ARSLAN S,GEZER D,CÖMERT G Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. . 2018; 274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
IEEE ERDEN YÜKSEKKAYA S,ARSLAN S,GEZER D,CÖMERT G "Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması." , ss.274 - 281, 2018. 10.5505/vtd.2018.04274
ISNAD ERDEN YÜKSEKKAYA, SEVİLAY vd. "Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması". (2018), 274-281. https://doi.org/10.5505/vtd.2018.04274
APA ERDEN YÜKSEKKAYA S, ARSLAN S, GEZER D, CÖMERT G (2018). Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. Van Tıp Dergisi, 25(3), 274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
Chicago ERDEN YÜKSEKKAYA SEVİLAY,ARSLAN Sevban,GEZER DERYA,CÖMERT Gülhan Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. Van Tıp Dergisi 25, no.3 (2018): 274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
MLA ERDEN YÜKSEKKAYA SEVİLAY,ARSLAN Sevban,GEZER DERYA,CÖMERT Gülhan Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. Van Tıp Dergisi, vol.25, no.3, 2018, ss.274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
AMA ERDEN YÜKSEKKAYA S,ARSLAN S,GEZER D,CÖMERT G Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. Van Tıp Dergisi. 2018; 25(3): 274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
Vancouver ERDEN YÜKSEKKAYA S,ARSLAN S,GEZER D,CÖMERT G Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması. Van Tıp Dergisi. 2018; 25(3): 274 - 281. 10.5505/vtd.2018.04274
IEEE ERDEN YÜKSEKKAYA S,ARSLAN S,GEZER D,CÖMERT G "Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması." Van Tıp Dergisi, 25, ss.274 - 281, 2018. 10.5505/vtd.2018.04274
ISNAD ERDEN YÜKSEKKAYA, SEVİLAY vd. "Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması". Van Tıp Dergisi 25/3 (2018), 274-281. https://doi.org/10.5505/vtd.2018.04274