Yıl: 2019 Cilt: 24 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 186 - 192 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2020

Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Çalışmamızda, araç içi trafik kazası sonucu yaralanıp acil servise başvuran hastaların demografik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ayaktan veya 112 ambulans servisi ile başvuran 1338 hasta retrospektifolarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, Glasgow Koma Skoru (GKS), patolojik bulguları, alkol varlığı, yaralanma bölgeleri, istenilen ultrasonografi/bilgisayarlı tomografi, konsültasyon, yatış durumları ve mortalite oranları incelendi.Bulgular: Hastaların yaş ortancası 30 yıl olup, %69,7’si erkekti. Hastaların %99’unun GKS’si 14-15 aralığındaydı. Hastaların %5,2’sinin alkollüolduğu saptandı. En sık lezyonların baş-boyun (%53,1) ve ekstremitlerde (%45,9) olduğu saptandı. Çalışmamızda olguların %17,9’u basit tıbbı müdahaleile giderilemeyecek lezyon içermekteydi. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen hastaların yaş ortancası anlamlı olarak yüksekti (p <0,05).Cinsiyet ve alkol alımı ile lezyon ciddiyeti arasında ilişki saptanmadı (p >0,05). Baş-boyun yaralanmalarının basit tıbbi müdahale ile giderilme sıklığıyüksek iken, diğer lokalizasyon travmalarının Basit tıbbi müdahale ile giderilmeme sıklığı yüksek saptandı (p <0,05). En sık istenen tetkikin beyintomografisi, en az istenen tetkikin de ultrason olduğu saptandı. Lezyon saptama sıklığı ekstremite travmalarında çekilen tomografilerde en fazla ikenen az lezyonun da ultrasonda belirlendiği saptandı. Hastaların %46,1’inin ilgili kliniklere konsülte edildiği, %8,5’inin yatırıldığı saptandı. Hastalariçin en sık ortopedi ve beyin cerrahi kliniklerinden konsültasyon istendiği ve kliniklerine yatırıldığı saptandı. Hastaların mortalite oranı %0,9 olaraksaptandı. Eksitus olan hastalardaki erkek sıklığının yüksek, GKS’nin düşük, baş-boyun, toraks, spinal travma ve batın travma sıklığının yüksek olduğusaptandı (p <0,05). İntrakranial kanama, kranium fraktürü, pnömotoraks, hemotoraks ve batın içi kanaması olan hastaların mortalite oranı anlamlıolarak yüksek saptandı (p <0,05).Sonuç: Travma bölgelerinde belirlenen lezyonların çoğunluğu fizik muayene ile saptanabilir, acil servislerde lezyon olan bölgeye yönelik tetkikyapılması ve literatürdeki önerilere bağlı kalınması tetkik sayısını azaltabilir. Lezyonların fizik muayene ile tespit edilmesi durumunda mortaliteyeyol açan lezyonlara müdahale hızlandırılabilir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Paiıents who Applied to the Emergency Department by Intra-Vehicle Traffic Accident

Öz:
Objective: This study aims to analyze the demographical characteristics of the patients which were injured as a result of intra-vehicle traffic accident and have been applied to the emergency service. Material and Method: In our study, 1338 patients who applied between 01.01.2015-31.12.2015 by themselves or by the 112 ambulance service were examined retrospectively. The results of the patients' age, sex, Glasgow Coma Scale (GCS), pathologic findings, presence of alcohol, injury zones, desired ultrasonography/computed tomography, consultation, hospitalization and mortality rates were examined. Results: The median age of patients was 30, 69.7% were male. Ninety-nine % of the patients were in a GCS range of 14-15. 5.2% of the patients were alcoholic. The most common lesions were on head and neck (53.1%) and extremities (45.9%).The mean age of patients who could not be resolved by simple medical intervention was significantly higher (p <0,05). There was no relationship between sex and alcohol intake and lesion severity (p >0,05). The most frequently requested examination was brain tomography, and the least was ultrasound. The lesion detection frequency was found to be the highest in the tomography scan of the extremity trauma and the lowest in the ultrasound. 46.1% of the patients were consulted to related clinics and 8.5% were hospitalized. Orthopedics and brain surgery clinics were most frequently requested consultations and admissions. The mortality rate was 0.9% and found to be increased with intracranial hemorrhage, cranial fracture, pneumothorax, hemothorax and intraabdominal bleeding (p <0,05). Conclusion: Most of the lesions identified in the trauma areas can be detected by physical examination, making examination according to the lesion region in the emergency department and adhering to the recommendations in the literature may reduce the number of tests. If lesions are detected by physical examination, intervention to lesions causing mortality can be accelerated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Varlık M, Eroğlu S, Özdemir S, Akbal kahraman H, Yıldız M, Bozan Ö (2019). Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. , 186 - 192.
Chicago Varlık Mustafa,Eroğlu Serkan Emre,Özdemir Serdar,Akbal kahraman Hande,Yıldız Mehmet Necdet,Bozan Öner Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. (2019): 186 - 192.
MLA Varlık Mustafa,Eroğlu Serkan Emre,Özdemir Serdar,Akbal kahraman Hande,Yıldız Mehmet Necdet,Bozan Öner Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. , 2019, ss.186 - 192.
AMA Varlık M,Eroğlu S,Özdemir S,Akbal kahraman H,Yıldız M,Bozan Ö Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. . 2019; 186 - 192.
Vancouver Varlık M,Eroğlu S,Özdemir S,Akbal kahraman H,Yıldız M,Bozan Ö Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. . 2019; 186 - 192.
IEEE Varlık M,Eroğlu S,Özdemir S,Akbal kahraman H,Yıldız M,Bozan Ö "Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi." , ss.186 - 192, 2019.
ISNAD Varlık, Mustafa vd. "Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi". (2019), 186-192.
APA Varlık M, Eroğlu S, Özdemir S, Akbal kahraman H, Yıldız M, Bozan Ö (2019). Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 24(4), 186 - 192.
Chicago Varlık Mustafa,Eroğlu Serkan Emre,Özdemir Serdar,Akbal kahraman Hande,Yıldız Mehmet Necdet,Bozan Öner Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 24, no.4 (2019): 186 - 192.
MLA Varlık Mustafa,Eroğlu Serkan Emre,Özdemir Serdar,Akbal kahraman Hande,Yıldız Mehmet Necdet,Bozan Öner Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, vol.24, no.4, 2019, ss.186 - 192.
AMA Varlık M,Eroğlu S,Özdemir S,Akbal kahraman H,Yıldız M,Bozan Ö Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2019; 24(4): 186 - 192.
Vancouver Varlık M,Eroğlu S,Özdemir S,Akbal kahraman H,Yıldız M,Bozan Ö Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2019; 24(4): 186 - 192.
IEEE Varlık M,Eroğlu S,Özdemir S,Akbal kahraman H,Yıldız M,Bozan Ö "Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi." Fırat Tıp Dergisi, 24, ss.186 - 192, 2019.
ISNAD Varlık, Mustafa vd. "Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi". Fırat Tıp Dergisi 24/4 (2019), 186-192.