Yıl: 2013 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 103 - 108 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı acil servisimize başvuran künt travmalı hastaların demografik özelliklerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bir yıl boyunca Fırat Üniversitesi Acil servisine başvuran künt travma vakaları prospektif olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, travmanın oluş zamanı, vital bulguları, yaralanma bölgesi, yaralanma tipi, yaralanma ciddiyet skoru, Glasgow Koma Skalası, acil serviste kaldığı süre, yapılan konsultasyonlar, hastanın yattığı klinik, yatış süresi ve sonuçları hazırlanan formlara kaydedildi. Bulgular: Acil servise başvuran 2407 künt travma hastası çalışmaya alındı. Olguların 1609’u (%66,9) erkek, 798’i (%33,1) kadındı. Yaş ortalaması 25,53±21,60/yıl idi. En sık künt travmaya maruz kalan grup 0-16 yaş grubu (%43,2) iken tüm yaş gruplarında erkek cinsiyet sayısı kadınlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. En sık acile geliş şekli özel araç olarak belirlendi. Ambulans ile gelen hastaların diğer getirilme şekline göre hastane- ye yatma, acil serviste eksitus ve diğer servislerde eksitus oranı istatiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Yaz ayları (%37,5) ve saat 13:00-16:59 aralığı (%31,5) en sık travmaya maruziyet zamanı olarak saptandı. En sık yaralanma nedeni %34,3 ile düz zeminde düşme idi. En sık yaralanan vücut bölgesi baş-beyin bölgesi (%39,2) olarak saptandı. Hastaneye yatış oranı %31,4 ve mortalite oranı %1,5 olarak saptandı. Sonuç: Çocuklar ve genç erişkin hastalar en sık künt travma uğrayan gruptur. En sık yaralanan bölge baş ve ekstremitelerdir. Yaz ayları en sık trav- maya maruz kalınan aylardır. Bu çalışma, ülkemiz künt travma epidemiyolojik verilerine katkı yapması açısından önemli olup, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine inanıyoruz.
Anahtar Kelime:

Konular: Acil Tıp

Study of patients with blunt trauma in emergency department

Öz:
Objective: This study aims to describe the characteristics of blunt trauma patients admitted to Emergency Medicine. Materials and Methods: During a year the trauma cases admitted to emergency department of Firat University were analyzed prospectively. Patients' age, gender, occurrence time of the trauma, vital signs, site of injury, type of injury, injury severity score, Glasgow Coma Scale, during his stay in the emergency department, the patient lies, clinic, hospital stay, and the results were recorded. Results: 2407 blunt trauma patients admitted to the emergency department were included. 1609 of cases (66.9%) were male and 798 of cases (33.1%) were female. The mean age was 25.53±21,60. While 0-16 age group was found to be most exposed to blunt trauma (43.2%), the number of male gender in all age groups were significantly higher than in women. According to the shape of hospitalization of other patients brought by ambulance, died in the emergency room and died in the other service rate was found to be statistically significantly better. The summer months (37.5%), and time interval from 13:00 to 16:59 (31.5%) were the most common exposure time. Head and brain regions were the most commonly injured body regions (39.2%). Conclusion: This study is important in terms of its contributions to Turkey’s epidemiological blunt trauma data, and so, we are of the opinion that more studies are needed to be done in this area.
Anahtar Kelime:

Konular: Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA atescelik m, gurger m (2013). Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. , 103 - 108.
Chicago atescelik metin,gurger mehtap Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. (2013): 103 - 108.
MLA atescelik metin,gurger mehtap Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. , 2013, ss.103 - 108.
AMA atescelik m,gurger m Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. . 2013; 103 - 108.
Vancouver atescelik m,gurger m Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. . 2013; 103 - 108.
IEEE atescelik m,gurger m "Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi." , ss.103 - 108, 2013.
ISNAD atescelik, metin - gurger, mehtap. "Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi". (2013), 103-108.
APA atescelik m, gurger m (2013). Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 18(2), 103 - 108.
Chicago atescelik metin,gurger mehtap Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi 18, no.2 (2013): 103 - 108.
MLA atescelik metin,gurger mehtap Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, vol.18, no.2, 2013, ss.103 - 108.
AMA atescelik m,gurger m Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2013; 18(2): 103 - 108.
Vancouver atescelik m,gurger m Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2013; 18(2): 103 - 108.
IEEE atescelik m,gurger m "Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi." Fırat Tıp Dergisi, 18, ss.103 - 108, 2013.
ISNAD atescelik, metin - gurger, mehtap. "Acil servise künt travma ile başvuran hastaların incelenmesi". Fırat Tıp Dergisi 18/2 (2013), 103-108.