Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 409 - 425 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 16-10-2020

DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ

Öz:
Döviz kurlarındaki oynaklık birçok finansal göstergeyi yakındanetkilemektedir. Bu nedenle döviz kurları, hem yatırımcılar tarafından takip edilen enönemli göstergelerden biri olarak kabul görmekte hem de akademik çalışmalarakonu olmaktadır. Bu çalışmada Dolar kurunda meydana gelen pozitif ve negatifşokların BİST Sanayi ve BİST Finans endeksi üzerinde etkisinin ve aralarındakarşılıklı bir ilişkinin var olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.01.01.2000 ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatlarınınkullanıldığı çalışmada, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger (1969)nedensellik analizi ve Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik analizi ile testedilmiştir. Granger (1969) nedensellik analizi sonucunda değişkenler arasındakarşılıklı bir nedenselliğin var olduğu, Hatemi-J (2012) nedensellik analizisonucunda ise dolar kurundaki pozitif ve negatif şoklardan hem BİST Sanayi hem deBİST Finans endeksindeki pozitif ve negatif şoklara doğru bir nedenselliğin varolduğu tespit edilmiştir. BİST Sanayi ve BİST Finans sektöründeki negatifşoklardan, Dolar kurundaki pozitif ve negatif şoklara doğru bir nedenselliğin varolduğu; ancak BİST Sanayi ve BİST Finans sektöründeki pozitif şoklardan, Dolarkurundaki pozitif ve negatif şoklara doğru bir nedensellik tespit edilememiştir.
Anahtar Kelime:

RELATIONSHIP BETWEEN DOLLAR EXCHANGE RATE AND SELECTED BIST SECTOR INDICES: ASYMMETRIC CAUSALITY ANALYSIS

Öz:
The volatility in exchange rates closely affects many financial indicators. Therefore, exchange rates are accepted as one of the most important indicators followed by investors and are subject to academic studies. In this study, it is aimed to determine the effect of positive and negative shocks on the BIST Industry and BIST Finance index and whether there is a mutual relationship between them. In this study, which used daily closing prices between 01.01.2000 and 31.12.2018, the causality relationship between the variables was tested by Granger (1969) causality analysis and Hatemi-J (2012) asymmetric causality analysis. According to Granger (1969) causality analysis, there was a mutual causality between variables, and as a result of the causality analysis of Hatemi-J (2012), there was a causality from positive and negative shocks in dollar exchange rates to both positive and negative shocks in BIST Industry and BIST Finance index. There is a causality from the negative shocks in the BIST Industry and BIST Finance sector to the positive and negative shocks in the dollar exchange rate; however, there was no causality from positive shocks in BIST Industry and BIST Finance sectors to positive and negative shocks in the USD exchange rate.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar Boyacıoğlu, M. ve Çürük, D. (2016). Döviz Kuru Değişimlerinin Hisse Senedi Getirisine Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 70. ss.143-156.
 • Aggarwal, R. (1981). Exchange Rates and Stock Prices: A Study of U.S. Capital Market under Floating Exchange Rates. Akron Business and Economic Review. 12(2). ss.7-12.
 • Aktaş, M. ve Akdağ, S. (2013). Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları İle İlişkilerinin Araştırılması. International Journal of Social Science Research. 2(1). ss.50-67.
 • Albeni, M. ve Demir, Y. (2005). Makro Ekonomik Göstergelerin Mali Sektör Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (IMKB Uygulamalı). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1(14). ss.1-18.
 • Asteriou, D. ve Hall, S. G. (2011). Applied Econometrics. UK: Macmillan International Higher Education.
 • Belen, M., & Karamelikli, H. (2016). Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 45(1). ss.34-42.
 • Berke, B. (2012). Döviz Kuru ve İMKB100 Endeksi İlişkisi: Yeni Bir Test. Maliye Dergisi. 163. ss.243-257.
 • Ceylan, S. ve Yılmaz Şahin, B. (2015). Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru İlişkisi. The Journal of Academic Social Science Studies. 37. ss.399- 408.
 • Dickey, D. A., ve Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 49(4). ss.1057-1072.
 • Dimitrova, D. (2005). The Relationship between Exchange Rates and Stock Prices: Studied in a Multivariate Model. Issues in Political Economy, 14(1). ss.3-9.
 • Doğru, B. ve Recepoğlu, M. (2013). Türkiye’de Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasında Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Eş Bütünleşme İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013 Özel Sayısı. ss.17-34.
 • Eyüboğlu, S. ve Eyüboğlu, K. (2018). Borsa İstanbul Sektör Endeksleri İle Döviz Kurları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: ARDL Modeli.
 • Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11(1). ss.8-28.
 • Fabozzi, F. J., Focardi, S. M., Rachev, S. T. ve Arshanapalli, B. G. (2014). The Basics of Financial Econometrics: Tools, Concepts, and Asset Management Applications. John Wiley & Sons, Inc.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 37(3). ss.424-438.
 • Granger, C. W. ve Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics. 2(2). ss.111-120.
 • Granger, C.W.J. ve Yoon, G. (2002). Hidden Cointegration. Department of Economics Working Paper University of California, No:2002-02.
 • Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric Causality Tests with An Application. Empirical Economics. 43(1). ss.447-456.
 • Hatemi-J, A. ve Irandoust, M. (2002). On the Causality between Exchange Rates and Stock Prices: A Note. Bulletin of Economic Research. 54(2). ss.197-203.
 • He J.ve Ng L.K., (1998). The Foreign Exchange Exposure of Japanese Multinational Corporation. Journal of Finance. 53. ss.733-753.
 • Ibrahim, M. H. (2008). The Exchange-Rate Exposure Of Sectoral Stock Returns: Evidence From Malaysia. International Journal Of Economic Perspectives. 2(2). ss.64-76.
 • İskenderoğlu, Ö. ve Akdağ, S. (2019). Risk İştahı ile Petrol Fiyatları, Döviz Kuru, Altın Fiyatları ve Faiz Oranları Arasında Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 20(1). ss.1-14
 • Jorion, P. (1990). The Exchange Rate Exposure Of US Multinationals. Journal Of Business. 63(3). ss.331-345.
 • Joseph, L. N. (2002). Modelling The Impacts Of Interest Rate And Exchange Rate Changes On UK Stock Returns. Derivatives Use, Trading & Regulation. 7(4). ss.306-323.
 • Kasman, S. (2003). The Relationship Between Exchange Rates and Stock Prices: A Causality Analysis. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(2). ss.70- 79.
 • Kendirli, S. ve Çankaya, M. (2016). Döviz Kuru ve Enflasyonun BİST Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 5(3). ss.215-227.
 • Kutty, G. (2010). The Relationship Between Exchange Rates And Stock Prices: The Case Of Mexico. North American Journal Of Finance And Banking Research. 4(4). ss.1-12.
 • Maysami, Ramin C. ve Koh, Tiong Sim (2000). A Vector Error Correction Model of The Singapore Stock Market. International Review of Economics and Finance. 9(1). ss.79-96.
 • Mok, H. (1993). Causality of Interest Rate, Exchange Rate and Stock Prices at Stock Market Open and Close in Hong Kong. Asia Pasific Journal of Management, 10(2). ss.123-143.
 • Nelson, C.R. ve Plosser, C.R. (1982). Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications. Journal of Monetary Economics. 10. ss.139-162.
 • Phillips, P.C.B. ve Perron, P. (1988). Testing For A Unit Root in Time Series Regression. Biometrika. 75. ss.335-346.
 • Poyraz, E. ve Tepeli, Y. (2014). Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul XU100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi. Paradoks. The Journal of Economics, Sociology & Politics. 11(2). ss.102-128.
 • Schmukler, S. L., Zoido, P. ve Halac, M. (2003). Financial Globalization, Crises, and Contagion. Globalization World Bank Policy Research Report.
 • Solnik, B. (1987). Using Financial Prices to Test Exchange Rate Models: A Note. The Journal of Finance. 42. ss.141-149.
 • Şentürk, M. ve Dücan, E. (2014). Türkiye'de Döviz Kuru-Faiz Orani ve Borsa Getirisi Iliskisi: Ampirik Bir Analiz. Business and Economics Research Journal. 5(3). ss.67-80.
 • Şentürk, M. ve Akbaş, Y. (2012). Finansal Aktif Fiyatları ve Borsa Getirisi İlişkisi: Türkiye Örneği Üzerine Bir Uygulama. Finansal Araştırmalar Dergisi. 3(6). ss.41-53.
 • Tabak, B.M. (2006). The Dynamic Realationship Between Stock Prices and Exchnage Rates: Evidence for Brasil, Bank of Brasil Working Paper Series 124.
 • Yılmazer, M. (2010). Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Deneme. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1). ss.241-260.
 • Yule, G.U. (1926). Why Do We Sometimes Get Nonsense-Correlations between Time-Series? – A Study in Sampling And The Nature Of Time-Series. Journal of the Royal Statistical Society, 89(1). ss.1-63.
 • Zügül, M. ve Şahin, C. (2009). İMKB 100 Endeksi İle Bazı Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Uygulama. Akademik Bakış. 16. ss.1-16.
APA AKDAG S, YILDIRIM H (2019). DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. , 409 - 425.
Chicago AKDAG SAFFET,YILDIRIM Hakan DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. (2019): 409 - 425.
MLA AKDAG SAFFET,YILDIRIM Hakan DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. , 2019, ss.409 - 425.
AMA AKDAG S,YILDIRIM H DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. . 2019; 409 - 425.
Vancouver AKDAG S,YILDIRIM H DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. . 2019; 409 - 425.
IEEE AKDAG S,YILDIRIM H "DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ." , ss.409 - 425, 2019.
ISNAD AKDAG, SAFFET - YILDIRIM, Hakan. "DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ". (2019), 409-425.
APA AKDAG S, YILDIRIM H (2019). DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. Akademik Hassasiyetler, 6(12), 409 - 425.
Chicago AKDAG SAFFET,YILDIRIM Hakan DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. Akademik Hassasiyetler 6, no.12 (2019): 409 - 425.
MLA AKDAG SAFFET,YILDIRIM Hakan DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. Akademik Hassasiyetler, vol.6, no.12, 2019, ss.409 - 425.
AMA AKDAG S,YILDIRIM H DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 409 - 425.
Vancouver AKDAG S,YILDIRIM H DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 409 - 425.
IEEE AKDAG S,YILDIRIM H "DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ." Akademik Hassasiyetler, 6, ss.409 - 425, 2019.
ISNAD AKDAG, SAFFET - YILDIRIM, Hakan. "DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ". Akademik Hassasiyetler 6/12 (2019), 409-425.