Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 82 - 91 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-03-2023

8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Öz:
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sedanter bayanlarda 8 haftalık step aerobik egzersizlerinin alt ekstremite izokinetik kuvvet, denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinden spor geçmişi olmayan yirmi altı gönüllü se-danter kadın (yaş:20.35±1.35 yıl, boy: 162.92±5.35 cm, vücut ağırlığı: 61.95± 9.79 kg) katılmıştır. Çalışmada ön ve son test olarak tüm katılımcıların 60, 180, 3000/sn izokinetik diz extan-siyon ve fleksiyon kuvvet değerleri ile statik ve dinamik denge değerleri ölçülmüştür. Ayrıca her katılımcıya SF-36 Yaşam Kali-tesi Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların ön testlerinin alınma-sından sonra 8 hafta boyunca, haftada üç gün/günde 1 saat step aerobik çalışması uygulanmıştır. Daha sonra ön testlerin tamamı aynı protokole göre son test olarak tekrar ölçülmüştür. Ön test ve son test değerleri arasındaki farkın belirlenmesi için Eşleştirilmiş t-testi uygulanmıştır.BULGULAR: Çalışma sonunda 60, 180 ve 300°/sn açısal hızlar-da son test lehinde her iki bacakta istatistiksel olarak anlamlı gelişim olduğu, ayrıca hamstring/quadriseps oranlarında 60, 180 ve 300°/sn açısal hızlarda son test lehine her iki bacakta da istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür (p<.05). Bu-nunla beraber çift ayak statik denge (1489.0±642.63 bi karşın 1218.46±430.96 bi, p<0.01), çift ayak posterior statik denge (836.65±496.59 bi karşın 557.85±302.76 bi, p<0.01) değerle-rinde son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmişken, sol ayak dinamik denge (970.27±297.39 bi karşın 1300.31±434.98 bi, p<0.01) ve çift ayak anterior dinamik denge (964.24±307.52 bi karşın 1235.50±407.22 bi, p< 0.02) değerle-rinde istatistiksel olarak son test aleyhinde negatif etkilendiği görülmüştür. Yapılan yaşam kalitesi ön-test, son-test verileri sonucunda canlılık, ruhsal sağlık, fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, genel sağlık değerlerinden son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmişken (p<0.05), ağrı, sosyal işlevsellik ve emosyonel rol güçlüğü değerlerinde istatistiksel olarak herhangi bir fark tespit edilememiştir.SONUÇ: 8 hafta uygulanan step aerobik egzersizlerinin sedan-ter kadınlarda alt ekstremite izokinetik kuvvet değerlerinde ve kısmen statik denge değerlerinde artışa yol açtığı, bununla be-raber yaşam kalitesini de kısmen geliştirdiği görülmüştür. Buna göre, step aerobik egzersizleri her ne kadar aerobik bir çalışma olsa da kullanılan step tahtasının vücuda ekstra yük vermesin-den dolayı kuvvette ve kısmen denge becerisinde artışa yol açtığı, yaşam kalitesini arttırdığı böylelikle birçok motorik ve psiko-sosyal özelliğin bir arada gelişimine katkı sağladığı görül-mektedir. Zamanın verimli kullanımı, katılımcıların motivasyo-nu ve egzersizlerin sıkıcı karakterinin ortadan kaldırılması için motorik özelliklerin parça parça çalıştırılmasından ziyade step aerobik gibi birçok motorik özelliği müzik ve ritim olguları ile birlikte geliştiren çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Açıkada C, Ergen E. Bilim ve Spor. 1. Baskı Büro-Tek Of-set Matbaacılık. Ankara. 1990.
 • 2. Fox EL, Bowers RW, Foss ML. Beden eğitimi ve sporun fizyolojik temelleri, Bağırgan Yayınevi, Ankara. 1999.
 • 3. Bulut S. Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi ; (2013). 70(4): 205-214.
 • 4. Kürkçü R, Afyon Y, Yaman Ç, Özdağ S. 10-12 Yaş gru-bundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Uluslararası insan bilimleri dergisi 2009; 6, 549.
 • 5. Göral K, Saygın Ö, Karacabey K, Gelen E, Tenisçiler ile voleybolcuların bazı fiziksel uygunluk özelliklerinin kar-şılaştırılması. E-jounal of new world sciences academy 2009; 3, s. 228.
 • 6. Çolakoğlu FF, Şenel Ö. Sekiz Haftalık Aerobik Egzersiz Programının Sedanter Orta Yaşlı Bayanların Vücut Kom-pozisyonu ve Kan Lipidleri Üzerindeki Etkileri. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor-metre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2003 C.13, S. 1.
 • 7. Babayiğit IG et al. Aerobic dance or step dance: whi-ch exercise can increase balance, flexibility and muscle strength of university students?. Sstb International Refe-reed Academic Journal of Sports, Health & Medical Scien-ces, 2014, 13.4.
 • 8. Biçer B, Yüktaşır B, Yalçın HB, Kaya F. Yetişkin Bayanlar-da 8 Haftalık Aerobik Dans Egzersizlerinin Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi/The Effect Of 8-Week Aerobıc Dance On Some Physıologıcal Parameters Of Adult Wo-men. Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2009)11(3).
 • 9. Çağlav F. 40-45 yaş arası bayanlarda 8 haftalık pilates çalışmasının esneklik ve denge üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Muğla ,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2005.
 • 10. Altıntaç D.. Pilates egzersizinin fiziksel uygunluk üze-rine etkileri. yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniver-sitesi, Beden eğitimi ve spor ABD,. 2006.
 • 11. Kin A. Step ve aerobik dansın üniversiteli bayanların fizyolojik parametrelerine etkisinin karşılaştırılması. Yük-sek Lisans Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,. 1996.
 • 12. Koşar A, Tuncel N. 8 Haftalık Step Ve Aerobik Dansın Üniversiteli Bayanların Fiziksel Uygunluğuna Etkisinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1996; 7(3), 21-31.
 • 13. Mahdavınejad R, Shamloo Rezaeı S. Pilate’s Selected Exercises Effects On Muscles Strength, Trunk Joints Ran-ge Of Motion And Flexibility Of Women With Hyperlordo-sis In Immediate Post-Partum. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 2015; 13(3), 198-207.
 • 14. Şahinci Gökgül B. Kadınlarda sekiz haftalık döngüsel egzersiz ve pilates egzersizinin bazı fiziksel özelliklere ve kan yağlarına etkisi. Doktora tezi,Niğde: Niğde Üniversi-tesi. Sağlık bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • 15. Vergili Ö. Sağlıklı sedanter kadınlarda kalistenik ve pilates egzersizlerinin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üze-rindeki etkileri. KÜ Tıp Fak Derg 2012; 14(3), 1302-3314.
 • 16. Eroğlu N. Sağlıklı kişilerde klinik pilates egzersizinin fi-ziksel uygunluk üzerine etkisi. Yüksel Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2011.
 • 17. Ersoy İC. Yürüyüş Ve Pilatesin Orta Yaşlardaki Kadın-larda Vücut Kompozisyonuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008.
 • 18. Tortop Y, ÖN BO, Öğün ES. Bayanlarda 12 hafta uy-gulanan step-aerobik egzersiz programının bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 2010; 12: 91-97.
 • 19. Köksal F, Koruç Z, Kocaekşi S. 8 haftalık step-aerobik dansına katılımın kadınlarda fiziksel benlik algısı üzerine etkisi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006; 1033-1035.
 • 20. Çiçek G. Sedanter Bayanların Dokuz Haftalık Koş-Yürü ve Aerobik-Step Egzersizlerinin Fiziksel-Fizyolojik Para-metreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lİ-sans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sağ. Bil. Ens. 2010 .
 • 21. İmamoğlu O, Akyol P, Satıcı A. The Effect of Aerobic Exercise and Weight- Liftind Plus Aerobic Exercise on Blood Pressure and Blood Parameters in Sedaendary Fe-males. European Journal of Physical Education and Sport Science 2017; 3(11), 194-206.
 • 22. Yıldız M, Kale M. The effects of kicking leg preference on the bilateral leg strength asymmetries of amateur foo-tball players. Isokinetics and Exercise Science 2018; 26.1: 37-42.
 • 23. Gölünük S.. Sedanter ve Sporcularda Bacak Tercihi, İzokinetik Diz Kuvvetinin Denge Performansına Etkisi, Doktora Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • 24. Vrbani TSL, Gulan JR, Gulan G, Matovınovı D. Balance index score as a predictive factor for lower sports results or anterior cruciate ligament knee injuries in Croatian female athletes – Preliminary Study Coll, Antropol 2007; 31(1), 253–258.
 • 25. Kılıç Atabek H. Statik ve dinamik dengenin basit re-aksiyon zamanı ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi. Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2008.
 • 26. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS SF-36 item Short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection, Med Care 1992; 30, 473-483p.
 • 27. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Ölmez N, Memiş A. Reliability and validity of the Turkish version of Short-Form (SF–36), Turkish J Drugs Therapy 1999; 12, 102-106.
 • 28. Kaya F, Serin Ö. Doğum Öncesi Bakımın Niteliği.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2008; 5(1):25-35.
 • 29. Kozakıewıcz DI, Sawczyn M, Zarebska A, Kwıtnıewska A, Szumılewıcz A. The Effects of a 10-Week Step Aerobics Training On VO2 Max, Isometric Strength and Body Com-position of Young Women. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2013; 4(4), 3-9.
 • 30. Kurt S, Hazar S, İbiş S, Albay B, Kurt Y. Orta yaş sedan-ter kadınlarda sekiz haftalık step-aerobik egzersizinin bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkilerinin değer-lendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010; 7(1) 665-672.
 • 31. Oktay G. Kadınlarda 8 Haftalık Zumba ve Step Aerobik Egzersizlerinin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lİsans Tezi, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • 32. Koenıg MJ, Jahn MD, Dohmeıer TE, Cleland JW. The Ef-fect of Bench Step Aerobics on Muscular Strength, Power, and Endurance. Journal of Strength and Conditioning Re-search 1995; 9(1), 43-46.
 • 33. Mori Y, Ayabe M, Yahıro T, Tobina T, Kıyonaga A, Shındo M, Yamada T, Tanaka H. The Effects of Home-based Ben-ch Step Exercise on Aerobic Capacity, Lower Extremity Power and Static Balance in Older Adults. International Journal of Sport and Health Science 2006; Vol.4, 570-576.
 • 34. Öztürk NL. Aerobik-Step ve Pilates Egzersizlerinin Kuvvet, Esneklik, Anaerobik Güç, Denge ve Vücut Kom-pozisyonuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üni-versitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü 2008.
 • 35. Öztürk F. (2014). Sedanter bayanlarda sekiz haftalık step aerobik ve pilates egzersizinin yapısal biomotorik ve psikolojik özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,.
 • 36. Sevimli D, Kozanoğlu E. Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Egzersiz Ve Sf-36 Yaşam Kalitesi İlişkisinin İn-celenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Sports Sciences 2012; 7, (2), 18-26.
 • 37. Kılınç H, İrez BG, Sayın Ö. Swissball ve Theraband Eg-zersizlerinin 65 Yaş Üstü Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri. International Journal of Hu-man Sciences 2014; 11(2), 668-680.
 • 38. Acree, Luke S., et al. Physical activity is related to qua-lity of life in older adults. Health and quality of life outco-mes, 2006, 4.1: 37.
APA ÖN B, YILDIZ M, DÜNDAR Ü (2020). 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. , 82 - 91.
Chicago ÖN Burtay Orkun,YILDIZ Mehmet,DÜNDAR Ümit 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. (2020): 82 - 91.
MLA ÖN Burtay Orkun,YILDIZ Mehmet,DÜNDAR Ümit 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. , 2020, ss.82 - 91.
AMA ÖN B,YILDIZ M,DÜNDAR Ü 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. . 2020; 82 - 91.
Vancouver ÖN B,YILDIZ M,DÜNDAR Ü 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. . 2020; 82 - 91.
IEEE ÖN B,YILDIZ M,DÜNDAR Ü "8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ." , ss.82 - 91, 2020.
ISNAD ÖN, Burtay Orkun vd. "8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ". (2020), 82-91.
APA ÖN B, YILDIZ M, DÜNDAR Ü (2020). 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21(1), 82 - 91.
Chicago ÖN Burtay Orkun,YILDIZ Mehmet,DÜNDAR Ümit 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21, no.1 (2020): 82 - 91.
MLA ÖN Burtay Orkun,YILDIZ Mehmet,DÜNDAR Ümit 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, no.1, 2020, ss.82 - 91.
AMA ÖN B,YILDIZ M,DÜNDAR Ü 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 82 - 91.
Vancouver ÖN B,YILDIZ M,DÜNDAR Ü 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 82 - 91.
IEEE ÖN B,YILDIZ M,DÜNDAR Ü "8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21, ss.82 - 91, 2020.
ISNAD ÖN, Burtay Orkun vd. "8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21/1 (2020), 82-91.