Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 491 - 498 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5455/apd.79601 İndeks Tarihi: 23-11-2020

Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi

Öz:
Amaç: Araştırma psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların bazı demografik değişkenlerini, içselleştirilmişdamgalanma ve öfke düzeylerini, ayrıca bu değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkisini incelemek amacı ile yapılmıştır.Yöntem: Araştırmanın evrenini bir araştırma hastanesinin psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastalarıntamamı, örneklemini ise Mayıs-Ekim 2018 tarihleri arasında psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastalar oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği veSürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmış ve SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan 89 hastanın damgalanma toplam puan ortalaması 67.76±12.55, öfke puan ortalaması ise 71.64±11.86 olarak bulunmuştur. Ölçekler arasında yapılan korelasyonanalizinde hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeyleri ile öfke arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0.05). Ölçeklerin alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde kontrol altına alınmış öfke alt boyutu dışındagenel olarak pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür (p<0.05). Alt boyutlar açısından en yüksek korelasyon sosyal geri çekilme ile içte tutulan öfke alt boyutları arasındadır (r=0.377). Tartışma: Araştırmada damgalanma düzeyi yükseldikçe öfke düzeyinin arttığı, öfke kontrol edilebildiğinde daha az damgalanma yaşandığı ve nekadar sosyal olarak geri çekilme varsa o kadar öfkenin bastırıldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, hastalara yönelik öfke kontrolü ve topluma yönelik damgalanma eğitimlerinin yararlı olacağı düşünülerek sonraki çalışmalardaruhsal eğitim yapılması önerilmektedir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(5):491-498)
Anahtar Kelime:

Investigation of the relationship between internalized stigma and anger among psychiatry inpatients

Öz:
Objective: The research was conducted in the psychiatry service to examine some demographic variables, internalized stigma and anger levels, as well as the relationship of these variables with each other. Methods: All patients who underwent inpatient treatment in the psychiatric service of a research hospital in the city, and the sample was formed by patients who underwent inpatient treatment in a psychiatric clinic between May and October 2018. The collection of data included Personal Information Form, Internalized Stamping Scale in Mental Illness and the Continuous Anger and Anger Style Scale. The data were collected by face-to-face interview technique and evaluated by the SPSS package program. Results: The total stamping of 89 patients covered in the research was 67.76±12.55 and the average anger score was 71.64±11.86. Correlation analysis between scales found a positive relationship between internalized stigma levels of patients and anger (p<0.05). When examining the relationship between thelower dimensions of scales, it was observed that there were generally positive relationships (p<0.05) other than the subsize of the controlled anger subsize. The highest correlation in terms of subdimensions is between social retreat and internal anger subsizes (r=0.377). Discussion: As the level of stigma increased in the study, the level of anger increased, there was less stigma when anger was controlled, and the more social withdrawal there was, the more anger was suppressed. According to these results, it is recommended that psychotraining be carried out in later studies, considering that anger control and community stamping trainings for patients will be beneficial. (Anatolian Journal of Psychiatry 2020; 21(5):491-498)
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÖKMEN B, ÇELİK CENGİZ M, FIRAT M (2020). Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. , 491 - 498. 10.5455/apd.79601
Chicago GÖKMEN Burcu DEMİR,ÇELİK CENGİZ Mine,FIRAT Meryem Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. (2020): 491 - 498. 10.5455/apd.79601
MLA GÖKMEN Burcu DEMİR,ÇELİK CENGİZ Mine,FIRAT Meryem Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. , 2020, ss.491 - 498. 10.5455/apd.79601
AMA GÖKMEN B,ÇELİK CENGİZ M,FIRAT M Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. . 2020; 491 - 498. 10.5455/apd.79601
Vancouver GÖKMEN B,ÇELİK CENGİZ M,FIRAT M Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. . 2020; 491 - 498. 10.5455/apd.79601
IEEE GÖKMEN B,ÇELİK CENGİZ M,FIRAT M "Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi." , ss.491 - 498, 2020. 10.5455/apd.79601
ISNAD GÖKMEN, Burcu DEMİR vd. "Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi". (2020), 491-498. https://doi.org/10.5455/apd.79601
APA GÖKMEN B, ÇELİK CENGİZ M, FIRAT M (2020). Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(5), 491 - 498. 10.5455/apd.79601
Chicago GÖKMEN Burcu DEMİR,ÇELİK CENGİZ Mine,FIRAT Meryem Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 21, no.5 (2020): 491 - 498. 10.5455/apd.79601
MLA GÖKMEN Burcu DEMİR,ÇELİK CENGİZ Mine,FIRAT Meryem Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.21, no.5, 2020, ss.491 - 498. 10.5455/apd.79601
AMA GÖKMEN B,ÇELİK CENGİZ M,FIRAT M Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2020; 21(5): 491 - 498. 10.5455/apd.79601
Vancouver GÖKMEN B,ÇELİK CENGİZ M,FIRAT M Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2020; 21(5): 491 - 498. 10.5455/apd.79601
IEEE GÖKMEN B,ÇELİK CENGİZ M,FIRAT M "Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21, ss.491 - 498, 2020. 10.5455/apd.79601
ISNAD GÖKMEN, Burcu DEMİR vd. "Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi". Anadolu Psikiyatri Dergisi 21/5 (2020), 491-498. https://doi.org/10.5455/apd.79601