Yıl: 2007 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 163 - 171 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği'nin (RHİDÖ)-The Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI)-Türk psikiyatri hastalarının değerlendirilmesindeki güvenilirlik ve geçerliğinin irdelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Araştırmada, bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniğinde tedavi görmekte olan, farklı psikiyatrik tanılar almış 203 kişi yer almıştır. Ölçeğin güvenilirliği, Cronbach alfa iç tutarlık ve iki-yarım güvenilirlik katsayılarının hesaplanmasıyla; geçerliği ise, RHİDÖ'nün çeşitli geçerlik ölçekleriyle birleşici geçerliğinin irdelenmesiyle gerçekleştirilmiştir.Bulgular: RHİDÖ?nin alt ölçeklere ait Cronbach alfa katsayıları .63 ile .87 arasında değişirken, tüm ölçek için Cronbach alfa katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin birleşici geçerliği çerçevesinde yapılan incelemesinde, RHİDÖ toplam puanının, Beck Depresyon Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Sosyotropi-Otonomi Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Klinik Global İzlenim Ölçeği ve İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi Ölçeği puanlarıyla beklenen yönde ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur.Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulguların ışığında RHIDÖ'nün Türkçe Formu?nun, ülkemizdeki ruhsal hastalarda içselleştirilmiş damgalanmanın değerlendirilmesinde güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelime: Psikolojik testler Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Sterotiplendirme Sonuçların tekrarlanabilirliği Zihinsel bozukluklar

Konular: Psikoloji

Reliability and validity of the Turkish version of the internalized stigma of mental illness scale

Öz:
Objective: The aim of this study was to evaluate the reliability and validity of the Turkish version of the Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI) in patients with psychiatric disorders.Method: The study included 203 patients diagnosed with various psychiatric disorders in a psychiatry outpatient clinic of a university hospital. The reliability of the scale was assessed by investigation of its internal consistency and split-half reliability. The convergent validity of the scale was demonstrated by the relationship between the Turkish form of the ISMI and various criteria scales.Results: Cronbach?s alpha value was 0.93 for the entire scale and ranged between 0.63 and 0.87 for the 5 subscales of the ISMI. In terms of convergent validity, the total score of the Turkish ISMI significantly correlated with the Beck Depression Inventory, Rosenberg Self-Esteem Scale, Sociotropy-Autonomy Scale, Brief Symptom Inventory, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Clinical Global Impression Scale, and Global Assessment of Functioning Scale scores. All values were in the expected direction.Conclusion: In the light of the findings, it was concluded that the Turkish version of ISMI could be used as a reliable and valid tool in assessing internalized stigma of the Turkish psychiatric patients.
Anahtar Kelime: Stereotyping Reproducibility of Results Mental Disorders Psychological Tests Psychiatric Status Rating Scales

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV) (Çev. ed.: E Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995.
 • Angermeyer MC, Matschinger H (2003) Public beliefs about schizophrenia and depression: similarities and differences. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 38:526-34.
 • Arkar H (1991) Akıl Hastalarının Sosyal Reddedimi. Düşünen Adam, 4:6-9.
 • Arkar H (1992) Akıl Hastaları İle İlgili Tutumlar: Deneyim ve Psikopatoloji Tipinin Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 3:243-48.
 • Beck A, Ward C, Mendelson M ve ark. (1961) An inventory for measuring for depression. Arch Gen Psychiatry, 4:561-71.
 • Beck A, Epstein N, Harrisson R ve ark. (1983) Development of the Sociotropy-Autonomy Scale. A Measure of Personality Factors in Psychopathology. Unpublished manuscript, Philadelphia.
 • Becker T, Thornicroft G, Leese M ve ark. (1997) Social networks and service use among representative cases of psychosis in South London. Br J Psychiatry, 171:15-9.
 • Bhugra D (1989) Attitudes Towards Mental Illness: a Review. Acta Psychiatr Scand, 80:1-12.
 • Brockington IF, Hall P, Levings J ve ark. (1993) The community?s tolerance of the mentally ill. Br J Psychiatry, 162:93-99.
 • Corrigan P (1998) The impact of stigma on severe mental illness. Cogn Behav Pract, 5:201-22.
 • Corrigan PW, Edwards AB, Green A ve ark. (2001) Prejudice, social distance, and familiarity with mental illness. Schizophr Bull, 27:219-25.
 • Corrigan P, Watson A (2002) The paradox of selfstigma and mental illness. Clinical Psychology: Science and Practice, 9:35-53.
 • Çuhadaroğlu F (1986) Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara.
 • Derogatis L (1992) The Brief Symptom Inventory-BSI administration, scoring and procedures manual-II. Unpublished manuscript.
 • Derogatis L, Lazarus L (1994) SCL 90-R Brief Symptom Inventory and matching clinical rating scales. The Use of Psychological Testing for Treatment Planning and Outcome Assessment. M Maruish (Ed.), Lawrence Erlbaum Associates, s. 217-48.
 • Eker D, Arkar H (1995a) Perceived social support: psychometric properties of the MSPSS in normal and pathological groups in a developing country. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 30:121-26.
 • Eker D, Arkar H (1995b) Çok boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nin faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 34:45-55.
 • Eker D, Arkar H (1997) Attitudes towards mental illness: a review. Living with differences. N Karancı (Ed.), Ankara, Turkish Publication of Turkish Psychological Association, s. 67-85.
 • Farina A (1998) Stigma. Mueser KT ve Tarrier N. Editörler. Handbook of Social Functioning. Boston, MA: Allyn and Bacon: 247-279.
 • Guy W (1976) ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services Publication (ADM): 218?22.
 • Hall P, Brockington IF, Levings J ve ark. (1993) A comparison of responses to the mentally ill in two communities. Br J Psychiaty, 162:99-108.
 • Hisli N (1988) Beck Depresyon Envanteri'nin geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 6(22):118-126.
 • Hisli N (1989) Beck Depresyon Envanteri'nin üniversite öğrencileri için geçerliği ve güvenilirliği. Psikoloji Dergisi, 6:3-13.
 • Karanci A, Kokdemir D (1995) Mentally ill: description, burden and coping with problems. Crisis, 3:237-40.
 • Link BG, Struening EL, Rahav M ve ark. (1997) On stigma and its consequences: evidence from a longitudinal study of men with dual diagnoses of mental illness and substance abuse. J Health Soc Behav, 38:177-90.
 • Link BG, Phelan JC (2001) Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27:363-85.
 • Link BG, Yang LH, Phelan JC ve ark. (2004) Measuring mental illness stigma. Schizophr Bull, 30:511-41.
 • Luborsky L (1962) Clinicians' Judgements of Mental Health. Arch Gen Psychiatry, 7:407?17.
 • Malyon AK (1981) Psychotherapeutic implications of internalized homophobia in gay men. J Homosex, 7:59-69.
 • Ozmen E, Taskin EO, Ozmen D ve ark. (2004) [Which psychiatric label is more stigmatizating? "ruhsal hastalık" or "akıl hastalığı"]. Turk Psikiyatri Derg, 15:47-55.
 • Ritsher JB, Otilingam PG, Grajales M (2003) Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. Psychiatry Res, 121:31-49.
 • Rosenberg M (1965) The Measurement of Self-esteem. Society and the Adolescent Image. Princeton: Princeton University Press.
 • Sahin N, Ulusoy M, Sahin N (1993) Exploring the sociotropy-autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric inpatients. J Clin Psychol, 49:751-63.
 • Sağduyu A, Aker T, Özmen E ve ark. (2003) Şizofrenisi Olan Hastaların Yakınlarının Şizofreniye Yönelik Tutumları. Turk Psikiyatri Derg, 14:203-12.
 • Socal D, Holtgraves T (1992) Attitudes Toward the Mentally Ill: The Effects of Label and Beliefs. T. Social Quart, 33:435-45.
 • Şahin N, Durak A (1994) Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9:44-56.
 • World Psychiatric Association (1998) Fighting stigma and discrimination because of schizophrenia. New York: World Psychiatric Association.
 • Wright E, Gronfein W, Owens T (2000) J Health Soc Behav, 41: 68-90.
APA ERSOY M, VARAN A (2007). Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. , 163 - 171.
Chicago ERSOY Mehmet Akif,VARAN Azmi Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. (2007): 163 - 171.
MLA ERSOY Mehmet Akif,VARAN Azmi Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. , 2007, ss.163 - 171.
AMA ERSOY M,VARAN A Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. . 2007; 163 - 171.
Vancouver ERSOY M,VARAN A Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. . 2007; 163 - 171.
IEEE ERSOY M,VARAN A "Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması." , ss.163 - 171, 2007.
ISNAD ERSOY, Mehmet Akif - VARAN, Azmi. "Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması". (2007), 163-171.
APA ERSOY M, VARAN A (2007). Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 163 - 171.
Chicago ERSOY Mehmet Akif,VARAN Azmi Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 18, no.2 (2007): 163 - 171.
MLA ERSOY Mehmet Akif,VARAN Azmi Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.18, no.2, 2007, ss.163 - 171.
AMA ERSOY M,VARAN A Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007; 18(2): 163 - 171.
Vancouver ERSOY M,VARAN A Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007; 18(2): 163 - 171.
IEEE ERSOY M,VARAN A "Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 18, ss.163 - 171, 2007.
ISNAD ERSOY, Mehmet Akif - VARAN, Azmi. "Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği Türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlik çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 18/2 (2007), 163-171.