Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 811 - 828 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-01-2021

OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi

Öz:
Fosil yakıtların giderek tükenmesi, sera gazları ve iklimdeğişikliği, enerjide dışa bağımlılık ve enerji arz kaynaklarını çeşitlendirme ihtiyacı, biyoyakıtların önemini giderekartırmaktadır. Çalışmada, seçilmiş OECD ülkelerindeyenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyoyakıtlarınulaşım sektöründe tüketilen petrol üzerindeki etkisi,2006- 2016 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak, Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) yöntemi ile araştırılmaktadır. Analize, yardımcı değişken olarak petrol ithalatfiyatı ve ekonomik büyüme eklenmiştir. Seçilmiş OECDülkelerinde biyoyakıt üretimi artışının ulaşım sektöründekullanılan petrolü azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Busonuç, petrol ithal fiyatlarında yaşanacak bir artışın,ulaşım sektöründe tüketilen petrolü azaltacağı ve ülkelerin biyoyakıt gibi petrole alternatif kaynaklara yönelebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

The Effect of Biofuels Policies on Oil Consumption in the Transportation Sector in OECD Countries

Öz:
The increasing depletion of fossil fuels, greenhouse gases and climate change, dependence on foreign sources of energy and the need to diversify energy supply sources are increasing the importance of biofuels. In this paper, we investigate the effect of biofuels policies on oil consumed in transportation sector using the Augmented Mean Group (AMG) method for OECD countries between the periods 2006-2016. The petroleum import price and economic growth is added to the analysis as an auxiliary variable. Our findings show that the increase in biofuel production in selected OECD countries reduces the oil consumed in the transportation sector. This result shows that the increase in oil import prices will decrease the oil consumed in the transportation sector and therefore countries will switch to alternative oil sources such as biofuels.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akalın, Burcu; Seyrekbasan, Anıl M. (2015), “Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 1: 157-168.
 • Al-Mulali, Usama; Solarin, Sakiru Adebola; Ozturk, Ilhan (2016), “Biofuel Energy Consumption-Economic Growth Relationship: An Empirical Investigation of Brazil”, Biofuels, Bioprod. Bioref, Vol. 10: 753-775.
 • Bai, Jushan; Ng, Serena (2004), “A Panic Attack on Unit Roots and Cointegration”, Econometrica, Vol. 72, No. 4: 1127- 1177.
 • Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) (2008), “Sugarance-Based Bioethanol: Energy for Sustainable Development”, http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_BNDES_CGEE_-_Sugarcanebased_bioethanol_energy_for_sustainable_development.pdf, (Erişim: 23.12.2018).
 • Bayraç, Hüseyin Naci (2005), “Uluslararası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi”, http://www.tek.org.tr/dosyalar/BAYRAC-ENERGY.pdf, (Erişim: 18.11.2018).
 • Bayraç, Hüseyin Naci (2010), “Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi ve Önleyici Politikalar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2: 241-245.
 • Bayraç, Hüseyin Naci; Çemrek, Fatih (2018), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Biyoetanol Üretiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 05-08 Eylül 2018 ÜsküpMakedonya, Bildiriler Kitabı, (Editörler: Kara, H.-Çetin, T.-İnel, Y.), ISBN: 978-605-82037-3-0, ANKAD Yayınları: 121-133.
 • Bayraç, Hüseyin Naci; Güllü, Mustafa (2017), “Biyoyakıt Üretimi, Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Amerika, Brezilya ve Almanya Örnekleri”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, S. 64: 18- 34.
 • Bildirici, Melike (2017), “Impact of Militarization and Economic Growth on Biofuels Consumption and CO2 Emissions: The Evidence from Brazil, China, and US”, Environmental Progress & Sustainable Energy, Vol. 37, No. 3: 1121- 1131.
 • BP Statistical Review of World Energy (2018), https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energyeconomics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf, (Erişim 22.12.2018).
 • Choi, In (2001), “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, Vol. 20, No. 2: 249-272.
 • Demirbas, Ayhan (2009), “Political, Economic and Environmental Impacts of Biofuels: A Review”, Applied Energy, Vol. 86: 108–117.
 • Eberhardt, Markus; Bond, Stephen (2009), “Cross-Section Dependence in Non-Stationary Panel Models: A Novel Estimator”, Munich Personal Repec Archive Paper Series, No: 17692.
 • EC (2003), “Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on The Promotion of the Use of Biofuels or Other Renewable Fuels for Transport”, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0030&from=en, (Erişim: 02.01.2019).
 • EC (2009), “Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council Of 23 April 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and Amending and Subsequently Repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN, (Erişim : 02.01.2019).
 • Friedman, Milton (1937), “The Use of Ranks to Avoid the Assumption of Normality Implicit in the Analysis of Variance”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 32, No. 200: 675-701.
 • Gujarati, Damodar N.; Porter, Dawn C. (2009), Basic Econometrics 5 th Ed., New York: McGraw-Hill / Irwin.
 • Harlander, Katharina (2008), “Food vs. Fuel- A Turning Point for Bioethanol?”, Acta Agronomica Hungarica, Vol. 56, No. 4: 429–433.
 • Hatunoğlu, E. Emrah (2010), “Biyoyakıt Politikalarının Tarım Sektörüne Etkileri”, DPT. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No: 2814.
 • Horuz, Ayhan; Korkmaz, Ahmet; Akınoğlu, Güney (2015), “Biyoyakıt Bitkileri ve Teknolojisi”, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, C. 3, S. 2: 69-81.
 • http://biofuelsassociation.com.au/policy/world-biofuel-policies/, (Erişim: 05.01.2019).
 • http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/biyokutle_enerjisi_adv.aspx, (Erişim: 12.11.2018).
 • Im, Kyung So; Pesaran, M. Hashem; Shin, Yongcheol (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol. 115, No. 1: 53-74.
 • International Energy Agency (2018), “IEA World Energy Balances”, https://www.iea.org/statistics, (Erişim: 28.12.2018).
 • Janda, Karel; Kristoufek, Ladislav; Zilberman, David (2011), “Biofuels: Review of Policies and Impacts”, Cudare Working Papers, No: 1119.
 • Kar, Suraj; Kumar, Rakesh; Singh, Magan; Soni, Pooja Gupta; Makarana, Govind; Joshi, Deepa; Kushwaha, Manish (2017), “C4 Photosynthesis and Biomass”, International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, Vol. 6, No. 3: 1567-1574.
 • Levin, Andrew; Lin, Chien-Fu; Chu, Chia-Shang James (2002), “Unit Roots Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, Vol. 108, No. 1: 1-24.
 • Maddala, Gangadharrao Soundalyarao; Wu, Shaowen (1999), “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 61, No. S1: 631- 652.
 • Moon, Hyungsik Roger; Perron, Benoit (2004), “Testing for a Unit Root in Panels with Dynamic Factors”, Journal of Econometrics, Vol. 122, No. 1: 81-126.
 • OECD (2019), “Crude Oil Import Prices (Indicator)”, doi: 10.1787/9ee0e3ab-en, (Erişim: 03.01.2019).
 • Özertan, Gökhan (2008), “Biyoyakıtların Türkiye’nin Enerji, Tarım, Çevre Ve Kırsal Kalkınma Politikaları İçin Önemi”, İktisat İşletme ve Finans, C. 23, S. 262: 17-34.
 • Pesaran, M. Hashem (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research Working Paper, No. 1229.
 • Pesaran, M. Hashem (2007), “A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 22, No. 2: 265-312.
 • Phillips, Peter C. B.; Sul, Donggyu (2003), “Dynamic Panel Estimation and Homogeneity Testing Under Cross Section Dependence”, The Econometrics Journal, Vol. 6, No. 1: 217-259.
 • Reboredo, Fernando H.; Lidon, Fernando; Pessoa, Fernanda; Ramalho, José C. (2016), “The Fall of Oil Prices and the Effects on Biofuels”, Trends in Biotechnology, Vol. 34, No. 1: 3-6.
 • Simionescu, Mihaela; Albu, Lucian-Liviu; Szeles, Monica Raileanu; Bilan Yuriy (2017), “The Impact of Biofuels Utilisation in Transport on the Sustainable Development in The European Union”, Technological And Economic Development of Economy, Vo. 23, No. 4: 667-686.
 • Soon, Lim Eui (2015), “Current Status of Polices Transportation Biofuels in Key Countries”, http://eneken.ieej.or.jp/data/6380.pdf, (Erişim: 21.11.2018).
 • The World Bank (2018), “World Development Indicators, GDP Current $”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, (Erişim: 26.12.2018).
 • Westerlund, Joakim (2007), “Testing for Error Correction in Panel Data”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 69, No. 6: 709-748.
 • Westerlund, Joakim; Edgerton, David L. (2008), “A Simple Test for Cointegration in Dependent Panels with Structural Breaks”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 70, No. 5: 665-704.
APA BAYRAC H, Delican D, Karakas A (2020). OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. , 811 - 828.
Chicago BAYRAC Huseyin Naci,Delican Deniz,Karakas Ahmet Tarik OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. (2020): 811 - 828.
MLA BAYRAC Huseyin Naci,Delican Deniz,Karakas Ahmet Tarik OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. , 2020, ss.811 - 828.
AMA BAYRAC H,Delican D,Karakas A OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. . 2020; 811 - 828.
Vancouver BAYRAC H,Delican D,Karakas A OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. . 2020; 811 - 828.
IEEE BAYRAC H,Delican D,Karakas A "OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi." , ss.811 - 828, 2020.
ISNAD BAYRAC, Huseyin Naci vd. "OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi". (2020), 811-828.
APA BAYRAC H, Delican D, Karakas A (2020). OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(3), 811 - 828.
Chicago BAYRAC Huseyin Naci,Delican Deniz,Karakas Ahmet Tarik OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15, no.3 (2020): 811 - 828.
MLA BAYRAC Huseyin Naci,Delican Deniz,Karakas Ahmet Tarik OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.3, 2020, ss.811 - 828.
AMA BAYRAC H,Delican D,Karakas A OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 15(3): 811 - 828.
Vancouver BAYRAC H,Delican D,Karakas A OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 15(3): 811 - 828.
IEEE BAYRAC H,Delican D,Karakas A "OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15, ss.811 - 828, 2020.
ISNAD BAYRAC, Huseyin Naci vd. "OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15/3 (2020), 811-828.