Yıl: 2019 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 263 - 271 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-01-2021

Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi

Öz:
Evsel kökenli yemek atıkların değişik yöntemlerle geri kazanılması bir yandan çevrenin korunması; diğer yandan ulusal ekonomiler için çok büyükbir öneme sahiptir. Bu çalışmada, demlenmiş çay atığı ve evsel yemek atıkları ile beslemenin Kırmızı Kaliforniya solucanından elde edilen katı solucangübresindeki bazı besin elementlerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi toprak laboratuvarında altı farklı besi ortamındarastgele yönteme göre üç tekrarlı deneme deseni kurulmuştur. Denemelerin her birine başlangıç ağırlıkları belirlenen besi ortamları ve bu besi ortamlarının içineağırlıkları tespit edilen 30’ar adet solucan eklenmiştir. 1 ay arayla deneme kaplarındaki solucanlar sayılmış, ağırlıkları belirlendikten sonra tekrar deneme kaplarınabırakılmıştır. Sekiz haftadan (besi yemleri tamamen gübreye dönüştükten sonra) sonra solucan gübreleri alınmış ve hava kurusu hale getirildikten sonra analizedilmiştir. Araştırma sonucunda en yüksek solucan sayısı ve ağırlığına %50 demlenmiş çay atığı + %50 inek gübresi besi ortamı karışımından elde edilen solucangübresinde rastlanmıştır. Yemek atıklarının %50’den daha fazla olduğu B, C ve F besi ortamlarında solucanların öldüğü belirlenmiştir.Besi ortamlarından elde edilen solucan gübresindeki en yüksek azot değerine (% 2,16) %100 demlenmiş çay atığından elde edilen solucan gübresinde,en yüksek fosfor, potasyum, kalsiyum, çinko, bakır, demir, magnezyum ve pH değerlerine %50 demlenmiş çay atığı + %50 inek gübresinden elde edilen solucangübresinde, en yüksek mangan değerine %40 demlenmiş çay atığı +%40 yemek atığı + %20 inek gübresinden elde edilen solucan gübresinde rastlanmıştır. Safhaldeki yemek atıklarının ayrı bir fermantasyon sürecinden geçirilmesi ve diğer organik kökenli atıklarla karışım halinde kullanılması solucanların yaşamasına vedaha yüksek kalitede organik solucan gübresi üretilmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, vermicompostlaşmada kullanılacak atıkların kompostlaştırılma yöntemi,kompostlaştırılma süresi ve ilgili büyüme ortamlarında solucan beslenmesi ve vermicompostlaşma ile alakalı yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime:

Determination of Some Nutrient Elements in Solid Vermicompost Obtained From Red California Worm Feeding With Brewed Tea Waste and Domestic Food Waste

Öz:
Recycling of domestic food waste by various methods, not only protecting the environment but also great importance for national economies. In this study, the effect of feeding materials (e.g.brewed tea waste and domestic food waste, and their mixtures with cow dung) on the number and weight of Red California Worm and some nutrient elements of vermicompost were investigated. This study is the first research to obtain solid vermicompost with Red California Worm from domestic food waste in Turkey. In this study, three repeating trial designs were applied in six different feeding materials according to random method. For this purpose, initial weights of the feeding materials assigned and 30 Eisenia fetida were added in the each of the experiments. Worms number and weight were determined once every 4 weeks after then returned to the experimental box. After eight weeks, eartworms were removed from vermicompost and later vermicompost air dried for laboratory analyses. As a result of study, The highest number and the heaviest weight of worms were found in the feeding material of brewed tea waste 50 % + cow dung 50 %. It was determined that worms died in B, C and F feeding materials where food waste was more than 50%. The highest N value (2,16 %) was determined in the vermicompost which formed brewed tea waste (100 %) feeding material, The highest P, K, Ca, Zn, Cu, Fe, Mg values and pH were determined in the vermicompost which formed brewed tea waste (50 %) + cow dung (50 %) feeding material, and the highest Mn value was determined in the vermicompost which formed brewed tea waste (40 %) + food waste (40 %) + cow dung (20 %) feeding material, respectively. The effect of composition time of organic waste materials as different media should be considered on the weight and number of worms and certain nutrient elements of vermicompost. Therefore, there is need to new research for composting method, composting time and growth media.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AOAC (Association of Official Analytical Chemists), (2000). Official methods of analysis, 19th edn. AOAC, Arlington, Virginia, USA.
 • Arıman Karabulut, H., Kurtoğlu, İ., Yüksek, T. & Osmanoğlu, M.İ. (2016). Balık Yemlerinde Hayvansal Protein Kaynağı Olarak Solucan Ununun Kullanımı, Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 1(2), 64-69.
 • Atiyeh, R.M., Edwards, C.A, Subler, S. & Metzger, J.D. (2000). Earthworm processed organic wastes as components of horticultural potting media for growing marigolds and vegetable seedlings. Compost Science and Utilization, 8, 215- 233.
 • Baier-Anderson, C. & Anderson, R.S. (2000). The effects of Chlorothalonil on oyster hemocyte activation: Phagocytosis, reduced pyridine nucleotides, and reactive oxygen species production. Environmental Research, 83(1), 72-78.
 • Beard, J. (2006). DDT and human health. Science of the Total Environment, 355(1), 78-89.
 • Bellitürk, K., Görres, J.H., Turan, H.S., Göçmez, S., Bağdatlı, M.C., Eker, M. & Aslan, S. (2014). Zeytin Bitki Artıkları-Ahır Gübresi-Kum Karışımı ile Yapılacak Olan Vermikompostun Tarımda Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: NKUBAP.00.24.AR.13.15.
 • Boehm, M.J., Madden, L.V. & Hoitink, H.A.J. (1993). Effect of organic matter decomposition level on bacterial species diversity and composition in relationship to Pythium damping –off severity. Applied and Environmental Microbiology, 59, 4171- 4179.
 • Buchanan, M.A, Russell, E. & Block, S.D. (1988). Chemical characterization and nitrogen earthworms in environmental and waste management In C.A.Edwards and E.F. Neuhauser (Eds.), SPB Acad. Publ., The Netherlands, 231-240.
 • Chen, S.K., Edwards, C.A. & Subtler, S. (2001). Effects of the fungicides benaomyl, captan and chlorothalonil on soil microbial activity and nitrogen dynamics in laboratory incubations. Soil Biology and Biochemistry, 33(14), 1971-1980.
 • Chen, Y. & Aviad, T. (1990). Effects of humic substances on plant growth. In: MacCarthy, P., C.E. Clapp, R.L. Malcolm and P.R. Bloom (eds) Humic Substances in Soil and Crop Sciences: Selected Readings. ASA and SSSA, Madison, Wisconsin, USA, 161-186.
 • Das, D., Bhattacharyya, P., Ghosh, B.C. & Banik, P. (2016). Bioconversion and biodynamics of Eisenia foetida in different organic wastes through microbially enriched vermiconversion technologies. Ecological Engineering, 86, 154-161.
 • Dominguez, J., Edwards, C.A. & Subler, S. (1997). A comparison of vermicomposting and composting. Biocycle, 38, 57-59.
 • Edwards, C.A., & Bohlen, P.J. (1996). Biology and Ecology of Earthworms. 3rd. edition, ISBN: 978-0- 412-56160-3, 438 pp.,196-212.
 • Erşahin, Y.Ş. (2007b). Vermikompost ürünlerinin eldesi ve tarımsal üretimde kullanım alternatifleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 99-107.
 • Garg, P., Gupta, A. & Satya, S. (2006). Vermicomposting of different types of waste using Eisenia foetida: A comparative study. Bioresource technology, 97(3), 391-395.
 • Gündüzalp, A.A. & Güven, S., 2016. Atık, çeşitleri, atık yönetimi, geri dönüşüm ve tüketici: Çankaya Belediyesi ve semt tüketicileri örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, ISSN, 1304-2823.
 • Huang, G.F., Wong, J.W., Wu, Q.T. & Nagar, B.B. (2004). Effect of C/N on composting of pig manure with sawdust. Waste Management, 24(8), 805–813.
 • İlay, R., Kavdır, Y. & Sümer, A. (2013). The effect of olive oil solid waste application on soil properties and growth of sunflower (Helianthus annuus L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.). International Biodeterioration & Biodegradation, 85, 254-259.
 • Joshi, R. & Pal Vig, A. (2010). Effect of vermicompost on growth, yield and quality of tomato (Lycopersicum esculentum L). African Journal of Basic & Applied Sciences, 2(3), 117-123.
 • Kale, R.D., Mallesh, B.C., Kubra, B. & Bagyaraj, D.J. (1992). Influence of vermicompost application on the available macronutrients and selected microbial populations in a paddy field. Soil Biology and Biochemistry, 24, 1317-1320.
 • Karaçal, İ. & Tüfenkçi, Ş. (2010). Bitki Beslemede Yeni Yaklaşımlar ve Gübre-Çevre İlişkisi, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 257-268.
 • Lange, M.G. (2005). A Comparison Analysis of Vermicomposting Strategies in Food Substrates with an Emphasis on Nutrient Values and Reproduction. Pioneer Undergraduate Research Fellowship, 1-15.
 • Manyuchi, M.M. & Phiri, A. (2013). Vermicomposting in solid waste management: a review. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 2(12), 1234-1242.
 • Masciandro, G., Ceccanti, B. & Garcia, C. (1997). Soil agro-ecological management: fertirrigation and vermicompost treatments. Bioresource Technology, 59, 199-206.
 • Neuhauser, E.F, Loehr, R.C. & Malecki, M.R. (1988). The Potential of Earthworms for Managing Sewage Sludge. Earthworms and Waste Management. SPB Academic Publishing, ISBN: 90-5103-017-7, Edwards, C.A., Neuhauser, E.F. (Eds.), 9-20.
 • Orlov, D.S. & Biryukova, O.N. (1996). Humic substances of vermicomposts. Agrokhimiya, 12, 60-67.
 • Orozco, S. H., Cegarra, J., Trujillo, L. M. & Roig, A. (1996). Vermicompostsing of coffee pulp using the earthworm Eisenia fetida: effects on C and N contents and the availability of nutrients. Biology and Fertility of Soils, 22, 162-171.
 • Parthasarathi, K. (2007). Life cycle of Lampito mauritii (Kinberg) in comparison with Eudrilus eugeniae (Kinberg) cultured on different substrates. Journal of Environmental Biology, 28(4), 80-812.
 • Punde, B.D. & Ganorkar, R.A. (2012). Vermicompostingrecycling waste into valuable organic fertilizer. International Journal of Engineering Research and Applications, 2, 2342-2347.
 • Shanmugasundaram, R., Jeyalakshmi, T., Saravanan, M., Mohan, S.S., Goparaju, A. & Murthy, P.B. (2013). Influence of some biological wastes and their combination on growth and reproduction potential of earthworm, Eisenia fetida and their effect on plant growth. International Journal of Environment and Waste Management, 11(4), 387- 398.
 • Sherman, R. (2003). Raising earthworms successfully.North Carolina Cooperative Extension Service Publication Number: EBAE 103-83 Last Electronic Revision: August 2003 (CM), 1-26 pp. https://www.bae.ncsu.edu/extension/extpublications/ waste/composting/agw-641_rasing-earthworms.pdf,
 • Suthar, S., Kumar, K. & Mutiyar, P.K. (2014). Nutrient recovery from compostable fractions of municipal solid wastes using vermitechnology. Journal of Material Cycles and Waste Management, 17(1), 174-184.
 • Suthar, S., Pandey, B., Gusain, R. and Gaur, R.Z., 2016. Nutrient changes and biodynamics of Eisenia fetida during vermicomposting of water lettuce (Pistia sp.) biomass: a noxious weed of aquatic system. Environmental Science and Pollution Research, 24(1), 199-207.
 • URL-1, 2007. http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/016 uygunaksoy. pdf (11 Aralık 2007).
 • Wang, L., Zhang, Y., Lian, J., Chao, J., Gao, Y., Yang, F. & Zhang, L. (2013). Impact of fly ash and phosphatic rock on metal stabilization and bioavailability during sewage sludge vermicomposting. Bioresource Technology, 136, 281-287.
 • Yüksek, T. (2016). Farklı tip yemle beslenen kırmızı Kalifornia solucanı (Eisenia fetida)’nın biomass (Solucan sayısı ve toplam ağırlığı) verimi ve meydana gelen gübrenin bazı kalite parametrelerine etkisinin araştırılması. Sanayi İşbirliği Projesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye, Proje No: 253.
 • Yüksek, T., Verep, B. & Baltacı, C. (2017). Hayvan gübresinden elde edilen sıvı solucan gübresinin iz ve besin elementleri açısından incelenmesi. Turkish Journal of Agriculture: Food Science and Technology, 5(8), 986-991.
 • Yüksek, T. (2019). Farklı tip yemle beslemenin kırmızı Kaliforniya solucanında solucan sayısı ve ağırlığına etkisinin belirlenmesi. Anadolu Çev. ve Hay. Dergisi, 4(1), 1-6.
APA Yuksek T, ATAMOV V, Türüt K (2019). Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. , 263 - 271.
Chicago Yuksek Turan,ATAMOV Vagif,Türüt Kevser Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. (2019): 263 - 271.
MLA Yuksek Turan,ATAMOV Vagif,Türüt Kevser Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. , 2019, ss.263 - 271.
AMA Yuksek T,ATAMOV V,Türüt K Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. . 2019; 263 - 271.
Vancouver Yuksek T,ATAMOV V,Türüt K Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. . 2019; 263 - 271.
IEEE Yuksek T,ATAMOV V,Türüt K "Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi." , ss.263 - 271, 2019.
ISNAD Yuksek, Turan vd. "Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi". (2019), 263-271.
APA Yuksek T, ATAMOV V, Türüt K (2019). Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 4(2), 263 - 271.
Chicago Yuksek Turan,ATAMOV Vagif,Türüt Kevser Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 4, no.2 (2019): 263 - 271.
MLA Yuksek Turan,ATAMOV Vagif,Türüt Kevser Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.4, no.2, 2019, ss.263 - 271.
AMA Yuksek T,ATAMOV V,Türüt K Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES. 2019; 4(2): 263 - 271.
Vancouver Yuksek T,ATAMOV V,Türüt K Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES. 2019; 4(2): 263 - 271.
IEEE Yuksek T,ATAMOV V,Türüt K "Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi." JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 4, ss.263 - 271, 2019.
ISNAD Yuksek, Turan vd. "Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi". JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 4/2 (2019), 263-271.