Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 40 - 49 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21492/inuhfd.450320 İndeks Tarihi: 28-01-2021

TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA

Öz:
Mirasçı atama, mirasbırakanın, vasiyetname veya miras sözleşmesi yoluyla, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişiyi, terekesinin tamamı veya belirli bir oranı üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi kılmasıdır. Ölüme bağlı tasarrufun mirasçı atamas ı niteliğinde olup olmadığı, mirasbırakanın gerçekte bir mirasçı mı atadığı yahut yalnız bir vasiyet alacaklısı mı belirledi ği hususu, ölüme bağlı tasarrufun bütünüyle ele alınarak yorumlanması sonucunda çözüme kavuşturulur. Birden fazla kişinin mirasçı atanması mümkün olduğu gibi bu atamanın koş ula bağlanması da hukuken geçerlidir. İkameli tasarruflar olarak adlandırılan yedek mirasçılık ve art mirasçılık da esas itibariyle ölüme bağlı tasarrufun koşula bağlanmasının birer özel görünümünden ibarettir. Atanmış mirasçı, tıpkı yasal mirasçıda olduğu gibi, tereke üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibidir. Bu yönüyle atanmış mirasçı, mirasbırakanın borçları ndan da sorumludur. Türk hukukunda, atanmış mirasçının tereke borçlarından kişisel olarak sorumlu olduğu, yani terekeden elde etti ği malvarlığının yanı sıra kendi malvarlığı yla da sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Atanmış mirasçı, mirasçılık sıfatına bağlı olarak, mirası ret hakkına da sahiptir.
Anahtar Kelime:

APPOINTMENT OF AN HEIR ACCORDING TO THE TURKISH CIVIL CODE

Öz:
Appointment of an heir is a transaction initiated by the testator to make one or more legal entities rightholder in the capacity of global successor on the absolute amount or pro rota of the succession. The questions of whether testamentary disposition has the characteristics of appointment of an heir, and whether the testator appoints an heir or only a devisee can only be deciphered by an extensive interpretation of the testamentary disposition. As it is possible to appoint multiple heirs, it is also legal to stipulate this appointment. Substition and remaindermanship defined as substitued transactions can in fact be regarded under the stipulation of the testamentary disposition. The appointed heir has a right on the succession in the capacity of global successor in just the same way as the legal testator. From this aspect, the appointed heir is also responsible for the debts of the testator. In Turkish law, it is acknowledged that the appointed heir is personally responsible for the debts of the sucession not only with the wealth obtained from the sucession but also with the personal wealth. The appointed heir has also the right to refuse the sucession.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
 • AKARTEPE, Alpaslan: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, 2. bs, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010.
 • AKKANAT, Halil: Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2004.
 • ANTALYA, Osman Gökhan / SAĞLAM, İpek: Miras Hukuku, 3. bs, Legal Yayıncılık, İstanbul 2015.
 • AYAN, Mehmet: Miras Hukuku, 5. bs., Mimoza Yayınları, Konya 2009.
 • AYİTER, Nuşin / KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Miras Hukuku, 2. bs., Savaş Yayınları, Ankara 1991.
 • BAYGIN, Cem: Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.
 • DURAL, Mustafa: Miras Sözleşmeleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980.
 • DURAL, Mustafa / ÖZ, Turgut: Türk Özel Hukuku, C. IV: Miras Hukuku, 10. bs., Filiz Kitabevi, İstanbul 2016.
 • ENGİN, Baki İlkay: Yedek Mirasçılık, Filiz Kitabevi, İstanbul 2003.
 • ERGÜNE, Mehmet Serkan: Vasiyetnamenin Yorumu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011.
 • ESCHER, Arnold: Medeni Kanun Şerhi, Üçüncü Kısım, Miras Hukuku, çev. Sabri Şakir Ansay, Ankara 1949.
 • GÖNENSAY, Samim / BİRSEN, Kemaleddin: Miras Hukuku, 2. bs., İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1963.
 • GÜRPINAR, Damla: Artmirasçı Atama, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.
 • HATEMİ, Hüseyin: Miras Hukuku, 6. bs., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.
 • HELVACI, İlhan: Mirasın Reddi, 2. bs., Filiz Kitabevi, İstanbul 2014.
 • HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie: CHK-Handkommentar zum SchweizerPrivatrecht, Erbrecht Art. 457-640 ZGB, Zürich 2016.
 • İMRE, Zahit / ERMAN, Hasan: Miras Hukuku, 13. bs., Der Yayınları, İstanbul 2017.
 • İNAN, Ali Naim / ERTAŞ, Şeref / ALBAŞ, Hakan: Miras Hukuku, 8. bs., İleri Kitabevi, İzmir 2012.
 • KAYAK, Sevgi: “Roma Hukukunda Mirasçı Atama”, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, Der Yayınları, İstanbul 2015.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Miras Hukuku, 8. bs., Turhan Kitabevi, Ankara 2018.
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Miras Hukuku, 3. bs., Filiz Kitabevi, İstanbul 1987.
 • KÖPRÜLÜ, Bülent: Miras Hukuku Dersleri, 2. bs., İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1985.
 • KÜÇÜKAYDIN, Emine Aslı: “Mirasçı Atama”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 75, S. 1, 2017, s. 431-452.
 • OĞUZMAN, M. Kemal: Miras Hukuku, 6. bs., Filiz Kitabevi, İstanbul 1995.
 • ÖZTAN, Bilge: Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), 8. bs., Turhan Kitabevi, Ankara 2017.
 • SARI, Suat: Uygulamalı Miras Hukuku, 5. bs., Filiz Kitabevi, İstanbul 2017.
 • SEROZAN, Rona / ENGİN, Baki İlkay: Miras Hukuku, 5. bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
 • ŞENER, Esat: Eski ve Yeni Miras Hukuku Şerhi, Seçkin Kitabevi, Ankara 1988.
 • STAEHELIN, Daniel: BaslerKommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 483, Basel 2015.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan: Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Ankara 1959.
 • TUOR, Pierre: İsviçre Medeni Kanunu’nun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, çev. Amil Artus, Ankara 1956.
 • WEIMAR, Peter: BernerKommentar, Band/Nr. III/1/1/1, Art. 483, Bern 2009.
 • www.kazanci.com
APA Taşatan C (2019). TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. , 40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
Chicago Taşatan Caner TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. (2019): 40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
MLA Taşatan Caner TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. , 2019, ss.40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
AMA Taşatan C TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. . 2019; 40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
Vancouver Taşatan C TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. . 2019; 40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
IEEE Taşatan C "TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA." , ss.40 - 49, 2019. 10.21492/inuhfd.450320
ISNAD Taşatan, Caner. "TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA". (2019), 40-49. https://doi.org/10.21492/inuhfd.450320
APA Taşatan C (2019). TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(1), 40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
Chicago Taşatan Caner TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10, no.1 (2019): 40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
MLA Taşatan Caner TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2019, ss.40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
AMA Taşatan C TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 10(1): 40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
Vancouver Taşatan C TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 10(1): 40 - 49. 10.21492/inuhfd.450320
IEEE Taşatan C "TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA." İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10, ss.40 - 49, 2019. 10.21492/inuhfd.450320
ISNAD Taşatan, Caner. "TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10/1 (2019), 40-49. https://doi.org/10.21492/inuhfd.450320