Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 42 - 49 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-02-2021

Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz

Öz:
Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından özellikle işgücü ihtiyacı sebebiyle göç alan bir coğrafya olmuştur. Fakat Soğuk Savaşdöneminin sona ermesi, güvenlik, ekonomik ve demografik temelli kaygılar gibi parametreler, bu kez kıtaya yönelik göçlerin bir tehditolarak algılanması sonucunu doğurmuştur. Bu sonucun, birtakım politik yansımaları söz konusu olduğu gibi, dikkat çekici teorik arkaplana da sahip olduğu düşünülmektedir. Göçe ve göçmenlere yönelik bu “tehdit” algılamalarında kültür-kimlik unsurlarının belirgin birbiçimde ön plana çıkmaya başlaması, ulus-aşırı göç teorileri çalışmaları açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, “ulusaşırı” ve “ulus-aşırı göçmen” gibi yaklaşım ve kavramlar çerçevesinde Avrupa’nın göçmenlere dair tehdit algısının kuramsal zemininiortaya koymak ve bu zemin üzerine oluşturulan politik yansımaların ipuçlarını belirlemek amacını taşımaktadır. Bu bağlamda çalışma,göçün nedenlerine değil, sonuçlarına odaklanan teorik bir perspektif ile göç olgusunun sadece ekonomik ve güvenlik temelinde değil,kimlik temelinde de değerlendirilmesi gerekliliği savı ile farklı bir bakış açısı geliştirmek amacındadır.
Anahtar Kelime:

Europe and Migration: A Theoretical and Political Analysis on The Phenomenon of “Threat”

Öz:
Following the World War II, Europe began to receive migrants due to the need for labor. However, parameters such as the end of the Cold War period and security, economic, and demographic concerns led to the perception of migration as a threat. This result is thought to have a remarkable theoretical background as well as some political reflections. The fact that culture-identity elements come to the forefront in these perceptions of threat towards migration and migrants is important in terms of research on transnational migration theories. In this regard the purpose of this study is to reveal the theoretical background of Europe’s perception of threat towards migrants within the framework of approaches and concepts such as “transnational” and “transmigrants” and to identify the clues of political reflections constructed on this ground. In this context, the study aims to develop a different perspective with the argument that the phenomenon of migration should be evaluated on the basis of not only economy and security but also identity
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçapar, Ş. K. (2016). Uluslararası göç alanında güvenlik algılamaları ve göçün insani boyutu. Öner, G. I. ve Öner, N. A. Ş. (Der.). Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: İletişim Yayınları, 563-575.
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 20, 292- 303.
 • Ateş, H. ve Yavuz, Ö. (2017). (G)öçmen (ö)tekileştirme ve (ç)okkültürlülük. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Göç Özel Sayısı, Cilt. 22, 1287-1301.
 • Bartram, D., Poros, M. V. ve Monforte, P. (2017). Göç meselesinde temel kavramlar. (Çev. I. A. Tuncay). Ankara: Hece Yayınları.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler çağı, modern dünyada uluslararası göç hareketleri. (Çev. B. U. Bal ve İ. Akbulut). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çağırkan, B. (2016). Göç, hibrit kimlik ve aidiyet: yeni toplumlar, yeni kimlikler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 8, 2613-2623.
 • Çağlayan, S. (2006). Göç kuramları, göç ve göçmen ilişkisi. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz, Sayı. 17, 67-91.
 • Jurgens, J. (2001). Shifting spaces: complex identities in Turkish-German migration. Pries, L. (Ed.). New Transnational Social Spaces, International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-First Century, London and New York: Routledge, 94-112.
 • Kanat, S. ve Zenginoğlu S. (2017). Avrupa birliği’nin suriyeli mültecilere yönelik yaklaşım ve politikaları. Route Educational and Social Science Journal, Volume 4 (3), 20-32.
 • Karaçay, A. B. (2016). Türkiye-Avrupa göç sistemi: misafir işçilikten ulus-ötesi kimliklere. Öner, G. I. ve Öner, N. A. Ş. (Der.). Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: İletişim Yayınları, 399-416.
 • Kaya, A. (2016). İslam, göç ve entegrasyon, güvenlikleştirme çağı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kaya, A. (2014). Uluslararası göç teorileri bağlamında yeni göç türlerini anlamaya çalışmak: Türkiye’de “yabancı” ve “öteki” olmak. Tuna M. (Ed.). Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler, Ankara: Sentez Yayıncılık, 13-37.
 • Kılıç, S. (2017). Mülteci krizi bağlamında İsveç’in göçmen bütünleşme politikasının değerlendirilmesi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt. 16, No. 2, 85-120.
 • Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve sığınmacı olgusunun medyadaki görünümü: medya politiği üzerine bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 1-20.
 • Öner, N. A. Ş. (2016). Göç çalışmalarında temel kavramlar. Öner, G. I. ve Öner, N. A. Ş. (Der.). Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: İletişim Yayınları, 13-27.
 • Özcan, E. D. E. (2017). Çağdaş göç teorileri üzerine bir değerlendirme. (2017, 11 Kasım). Erişim adresi http://www.sekeris.org.tr/dergi/multimedia/dergi/45_cagdas_goc_teorileri_uzerine_bir_degerlendirme.pdf, 183- 215.
 • Özkul, D. (2016). Ulus-ötesi göç: uluslararası göç yazınında yeni bir paradigma. Öner, G. I. ve Öner, N. A. Ş. (Der.). Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: İletişim Yayınları, 483-500.
 • Papademetriou, D. G. (2012). Rethinking national identity in the age of migration. Transatlantic Council on Migration, Washington.
 • Şahin, L. ve Nişancı, Ş. (2018). Avrupa birliği’nde göçmen krizi ve Avrupa birliği’nin göçmen politikaları. Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı. 80, Yıl. 6, 545-556.
 • Tuna, M. ve Özbek Ç. (2014). Uluslararası göçlerin yeni kategorileri, ulus-devlet ve aidiyet: Türkiye’deki yabancı yerleşimcilerin toplumsal entegrasyonları. Tuna M. (Ed.). Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler, Ankara: Sentez Yayıncılık, 38-76.
 • Ultan, M. Ö. (2017). Avrupa birliği’nde istenen göçmen profili analizi: ekonomik göçmen mi, politik göçmen mi?. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Göç Özel Sayısı, Cilt. 22, 1443-1456.
 • Uluslararası Göç Örgütü (2009). Göç terimleri sözlüğü. No. 18. Wendt, A. (2016). Uluslararası siyasetin sosyal teorisi. (Çev. H. S. Ertem ve S. G. I. Öner). İstanbul: Küre Yayınları. Yardım, M. (2015). Göçmen algısından mülteci fobyasına: Avrupa tecrübesi. Sosyoloji Divanı, Yıl: 3, Sayı: 6, 129-148.
 • Yazan, Y. (2016). Avrupa birliği’nin yasadışı göç politikası, Türkiye örneği çerçevesinde insan kakları sorunsalı. İstanbul: Milenyum Yayınları.
 • Zenginoğlu, S. (2018). Avrupa’nın dönüşümü, tarih, kimlik, politika. Konya: Literatürk Akademia.
APA Zenginoğlu S (2019). Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. , 42 - 49.
Chicago Zenginoğlu Samet Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. (2019): 42 - 49.
MLA Zenginoğlu Samet Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. , 2019, ss.42 - 49.
AMA Zenginoğlu S Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. . 2019; 42 - 49.
Vancouver Zenginoğlu S Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. . 2019; 42 - 49.
IEEE Zenginoğlu S "Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz." , ss.42 - 49, 2019.
ISNAD Zenginoğlu, Samet. "Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz". (2019), 42-49.
APA Zenginoğlu S (2019). Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 42 - 49.
Chicago Zenginoğlu Samet Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.1 (2019): 42 - 49.
MLA Zenginoğlu Samet Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, 2019, ss.42 - 49.
AMA Zenginoğlu S Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 42 - 49.
Vancouver Zenginoğlu S Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 42 - 49.
IEEE Zenginoğlu S "Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.42 - 49, 2019.
ISNAD Zenginoğlu, Samet. "Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/1 (2019), 42-49.