Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: Ek 2 Sayfa Aralığı: 5 - 13 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5455/apd.102104 İndeks Tarihi: 08-05-2021

Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Öz:
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması için geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Metodolojik tipteki bu araştırmanın örneklemini 282 yetişkin birey oluşturmuştur. Veriler Sosyodemografik Veri Toplama Formu ve O’Connor ve Casey tarafından geliştirilen Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği ile 16 Eylül 2019-31 Ekim 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması çeviri, geri çeviri, uzman görüşlerinin alınması ve pilot uygulama adımları izlenerek yapılmıştır. Ölçek geçerliliğini test etmede kapsam geçerlilik indeksi, yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi, bilinen grup puanlarının karşılaştırılması için bağımsız gruplarda t testi, ölçek güvenilirliğini test etmede madde analizleri, toplam ölçek ve alt boyutların iç tutarlılığı için Cronbach alfa analizi, zamana göre değişmezlik için test-tekrar test puanlarının karşılaştırılmasında bağımlı gruplarda t testi ve sınıf içi korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul izni ve bireylerden yazılı onam alınmıştır. Sonuçlar: Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe formunun kapsam geçerlilik indeksi 0.98 olarak bulunmuştur. Ölçeğin altı boyutunun olduğu saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre tüm maddelerin yükleri 0.30-0.99 arasındadır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.89 olarak saptanmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği puan ortalaması 107.37±15.94 olarak bulunmuştur. Tartışma: Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amacıyla yapılan geçerlilik ve güvenilirlik araştırmasının sonuçları bu ölçeğin ruh sağlığı okuryazarlığı düzeyini ölçmede kullanılabileceğini göstermiştir. Ölçeğin Türkçe formu Türk toplumunda yapılacak ruh sağlığı okuryazarlığı düzeyine ilişkin bilgi, inanç, tutumları ölçmeye ve geliştirmeye yönelik programlarda güvenle kullanılabilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(Ek sayı.2):5-13)
Anahtar Kelime:

Study of validity and reliability of the Mental Health Literacy Scale in Turkish

Öz:
Objective: Aim of study is to adapt the Mental Health Literacy Scale to Turkish and to determine its validity andreliability. Methods: Sample of this methodological study consisted of 282 adult individuals. The data were collectedwith the sociodemographic data collection form and the Mental Health Literacy Scale developed O’Connor andCasey, between September 16th, 2019 and October 31st, 2019. Adaptation of the scale into Turkish was done byfollowing the steps of translation, back translation, getting expert opinions and pilot application. The Mental HealthLiteracy Scale Turkish form was conducted to 282 adult individuals. The Scale has been tested with the contentvalidity index for the scale validity; confirmatory factor analysis for construct validity; independent samples t-test tocompare known group scores for; item analyses to test the scale reliability; Cronbach’s alpha analysis for internal consistency of the total scale and subdomains; dependent samples t-test to compare the test-retest scores for timeinvariance; and intraclass correlation coefficient. The ethics committee permission was obtained and written consent was also received from the individuals. Results: The content validity index of the Turkish form of the MentalHealth Literacy Scale, which was adapted into Turkish, was found to be 0.98. It was determined that the scale hadsix subdomains. The confirmatory factor analysis results of the scale indicated that the loadings of all items variedfrom 0.30 to 0.99. The Cronbach's alpha coefficient of the scale was found to be 0.89. It was determined that theMental Health Literacy Scale score average of the individuals was 107.37±15.94. Discussion: The results of thevalidity and reliability study conducted to adapt the Mental Health Literacy Scale into Turkish, showed that this scalecan be used to measure mental health literacy level. The Turkish form of the scale can be used safely in programsto be performed in the Turkish society to measure and develop knowledge, beliefs and attitudes regarding mentalhealth literacy level. (Anatolian Journal of Psychiatry 2020; 21(Suppl.2):5-13)
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
5
8
6
 • 1. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Eğitimciler için Eğitim Rehberi. Ruh Sağlığı Modülleri 2008. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/ t12.pdf (Erişim: 30.03.2020) 2. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Mental Health and Chronic Diseases. Issue Brief No. 2 October 2012. https://www.cdc.gov/ workplacehealthpromotion/tools-resources/pdfs/issue-brief-no-2-mental-health-and-chronic-disease.pdf (Access date: March 30th, 2020)
 • 3. Mathias K, Kermode M, Sebastian MS, Koschorke M, Goicolea I. Under the banyan tree-exclusion and inclusion of people with mental disorders in rural North India. BMC Public Health 2015; 15:1-11.
 • 4. Lo K, Gupta T, Keating JL. Interventions to promote mental health literacy in university students and their clinical educators. A systematic review of randomised control trials. Health Professions Education 2018; 4(3):161-175.
 • 5. Ratnayake P, Hyde C. Mental health literacy, help-seeking behaviour and wellbeing in young people: implications for practice. The Educational and Developmental Psychologist 2019; 36(1):16-21.
 • 6. Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA, Chritensen H, Rodgers B, Pollitt. “Mental health literacy”: a survey of the public’s ability to recognise mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. MJA 1997; 166:182-186.
 • 7. Jorm AF. Mental health literacy: Public knowledge and beliefs about mental disorders. Br J Psychiatry 2000; 177(5):396-401.
 • 8. McNamara PM. Adolescent suicide in Australia: Rates, risk and resilience. Clin Child Psychol Psychiatry 2013; 18:351-369.
 • 9. Kelly CM, Jorm AF, Wright A. Improving mental health literacy as a strategy to facilitate early intervention for mental disorders. Med J Aust 2007; 187:26-30.
 • 10. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/ 36134,siy2018trpdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 06.04.2020)
 • 11. Mental Health Act 2007. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/12/pdfs/ukpga _20070012_en.pdf (Access date: March 30th, 2020)
 • 12. Duzcu T, Özel Y. Ruh Sağlığı okuryazarlığı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2018; (77):380-387.
 • 13. Göktaş S, Işıklı B, Önsüz MF, Yenilmez Ç, Metintaş S. Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2019; 11(3):424-431.
 • 14. Jung H, von Sternberg K, Davis K. Expanding a measure of mental health literacy: Development and validation of a multicomponent mental health literacy measure. Psychiatry Res 2016; 243:278-286.
 • 15. O’Connor M, Casey L. The Mental Health Literacy Scale (MHLS): A new scale-based measure of mental health literacy. Psychiatry Res 2015; 1-2:511-516.
 • 16.Gorczynski, P, Sims-Schouten W, Hill, DM. Examining mental health literacy, help seeking behaviours, and mental health outcomes in UK university students. The Journal of Mental Health Training, Education and Practice 2017; 12(2):1-24.
 • 17. Hearn JH, Marwood MR. Evaluating mental health literacy in medical students in the United Kingdom. Journal of Mental Health Training, Education and Practice 2019; 14(5):339-347.
 • 18. Aci OS, Ciydem E, Bilgin H, Ozaslan Z, Tek S. Turkish newspaper articles mentioning people with mental illness: A retrospective study. Int J Soc Psychiatry 2020; 2:215- 224.
 • 19. Esin MN. Veri toplama yöntem ve araçları & veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. S Erdoğan, N Nahcivan, MN Esin (Eds.), Hemşirelkte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2014.
 • 20. Burns N, Grove SK. The Practice of Nursing Research Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. Sixth ed., Missouri: Saunders Elsevier, 2009.
 • 21. Örnekleme Teknikleri. https://acikders.ankara.edu.tr/ pluginfile.php/12176/mod_resource/content/1/%C3%B6 rnekleme%20Teknikleri.pdf (Access date: March 25th, 2020)
 • 22. Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçesi M. Şimşek Z. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Araştırması Ana Raporu. Ankara: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1998.
 • 23. Keskin A, Ünlüoğlu İ, Bilge U, Yenilmez, Ç. Ruhsal bozuklukların yaygınlığı, cinsiyetlere göre dağılımı ve psikiyatrik destek alma ile ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2013; 50:344-351.
 • 24. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth ed., Arlington: APA, 2013.
 • 25. Şimşek ÖF. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Cem Web Ofset, 2007.
 • 26. Harrington D. Confirmatory Factor Analysis. New York: Oxford University Press, 2009.
 • 27. Öner N. Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler: Bir Başvuru Kaynağı. Üçüncü baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1997.
 • 28. Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri "SPSS Uygulamaları". Ankara: Emek Ofset, 2005.
 • 29. Deen TL, Birdges AJ. Depression literacy: Rates and relation to perceived need and mental health service utilization in a rural American sample. Rural and Remote Health 2011; 11(4:1803):1-13.
 • 30. Jorm AF. Mental health literacy: empowering the community to take action for better mental health. Am Psychol 2012; 67(3):231.
 • 31. Farrer L, Leach L, Griffiths K M, Christensen H, Jorm AF. Age differences in mental health literacy. BMC Public Health 2008; 8(1):125.
 • 32. Lee CY, Furnham A, Merritt C. Effect of directness of exposure and trauma type on mental health literacy of PTSD. Journal of mental health 2017; 26(3):257-263.
 • 33. Reavley NJ, Morgan AJ, Jorm, AF. Development of scales to assess mental health literacy relating to recognition of and interventions for depression, anxiety disorders and schizophrenia/psychosis. Aust N Z J Psychiatry 2014; 48(1):61-69.
 • 34. Kutcher S, Wei Y, Coniglio C. Mental health literacy: past, present, and future. Can J Psychiatry 2016; 61(3):154- 158.
 • 35. Ibanez G, Son S, Chastang J, Magnier AM, Robert S, Mercier A. Mental health disorders in general practice in France: a cross-sectional survey. Translational Biomedicine 2016; 7(4:96):1-9.
 • 36. Crowe A, Mullen PR, Littlewood K. Self-stigma, mental health literacy, and health outcomes in integrated care. Journal of Counseling & Development 2018; 96(3):267- 277.
 • 37. Furnham A, Swami V. Mental health literacy: A review of what it is and why it matters. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation 2018; 7(4):240.
 • 38. Lopez V, Sanchez K, Killian MO, Eghaneyan BH. Depression screening and education: an examination of mental health literacy and stigma in a sample of Hispanic women. BMC Public Health 2018; 18(1):646.
 • 39. Rafal G, Gatto A, DeBate R. Mental health literacy, stigma, and help-seeking behaviors among male college students. J Am Coll Health 2018; 66(4):284-291.
APA KESGİN M, PEHLİVAN Ş, UYMAZ EKŞİ P (2020). Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. , 5 - 13. 10.5455/apd.102104
Chicago KESGİN Makbule Tokur,PEHLİVAN Şenay,UYMAZ EKŞİ Pelin Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. (2020): 5 - 13. 10.5455/apd.102104
MLA KESGİN Makbule Tokur,PEHLİVAN Şenay,UYMAZ EKŞİ Pelin Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. , 2020, ss.5 - 13. 10.5455/apd.102104
AMA KESGİN M,PEHLİVAN Ş,UYMAZ EKŞİ P Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. . 2020; 5 - 13. 10.5455/apd.102104
Vancouver KESGİN M,PEHLİVAN Ş,UYMAZ EKŞİ P Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. . 2020; 5 - 13. 10.5455/apd.102104
IEEE KESGİN M,PEHLİVAN Ş,UYMAZ EKŞİ P "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması." , ss.5 - 13, 2020. 10.5455/apd.102104
ISNAD KESGİN, Makbule Tokur vd. "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması". (2020), 5-13. https://doi.org/10.5455/apd.102104
APA KESGİN M, PEHLİVAN Ş, UYMAZ EKŞİ P (2020). Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek 2), 5 - 13. 10.5455/apd.102104
Chicago KESGİN Makbule Tokur,PEHLİVAN Şenay,UYMAZ EKŞİ Pelin Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 21, no.Ek 2 (2020): 5 - 13. 10.5455/apd.102104
MLA KESGİN Makbule Tokur,PEHLİVAN Şenay,UYMAZ EKŞİ Pelin Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.21, no.Ek 2, 2020, ss.5 - 13. 10.5455/apd.102104
AMA KESGİN M,PEHLİVAN Ş,UYMAZ EKŞİ P Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2020; 21(Ek 2): 5 - 13. 10.5455/apd.102104
Vancouver KESGİN M,PEHLİVAN Ş,UYMAZ EKŞİ P Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2020; 21(Ek 2): 5 - 13. 10.5455/apd.102104
IEEE KESGİN M,PEHLİVAN Ş,UYMAZ EKŞİ P "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21, ss.5 - 13, 2020. 10.5455/apd.102104
ISNAD KESGİN, Makbule Tokur vd. "Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması". Anadolu Psikiyatri Dergisi 21/Ek 2 (2020), 5-13. https://doi.org/10.5455/apd.102104