Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 3889 - 3916 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.46164 İndeks Tarihi: 17-05-2021

Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme

Öz:
Günümüzde teknolojik gelişmeler, bu gelişmelere erişim olanakları ve teknoloji kullanımı insani gelişimtemelinde adil ve sürdürülebilir yaşam için önemli bir gerekliliktir. Sosyal hizmet uygulamalarında da dijitalteknolojilerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Sosyal hizmetlerde gerek bilginin toplanması,sınıflandırılması, saklanması ve paylaşılması konusunda gerekse müracaatçıların gereksinimlerine görehizmetlerle bağlantı kurulması, verilerin raporlaştırılması ve mesleki karar alma süreçlerinde bilgi ve iletişimteknolojilerinin kullanımı önemlidir. Müracaatçıların haklarının korunması ve hizmetlerin kesintisiz devamedebilmesi için sosyal hizmetlerde teknolojinin etkin kullanımı ve sosyal hizmet uzmanlarının bu konudakiyetkinlikleri Covid-19 salgınıyla birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü bu salgınla birlikte “yeninormale uyum” birçok alanda teknolojinin daha aktif kullanımını gerektirmektedir. Buradan hareketle mevcutderleme çalışmanın temel amacı Covid-19 salgınının küresel etkilerini ve sosyal hizmet mesleğine olanetkilerini belirterek bu salgın odağında sosyal hizmet uzmanlarının dijital yapabilirliklerinin öneminiaçıklamak ve vurgulamaktır. Bu derleme çalışma, Covid-19 salgını sürecinde teknoloji kullanım standartlarınafarkındalık kazandırmanın önemli olduğunu göstermiştir. Çünkü teknoloji kullanım standartlarına bağlıkalarak sosyal hizmetlerin sunumunu sağlamak hem müracaatçıların hem sosyal hizmet uzmanlarının hem detoplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek için gereklidir. Ancak ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarındateknoloji kullanım standartları henüz belirlenmiş değildir. Bu standartlar müracaatçının yararının korunmasıve sosyal hizmetlerde teknoloji kullanımı ile birlikte etik ihlallerin ortaya çıkmaması açısından önemlidir
Anahtar Kelime:

Use of Technology in Social Work and Digital Capabilities of Social Workers: An Evaluation in the Focus of the Covid-19 Pandemic

Öz:
Today, technological developments, access to these developments and technology using are an important necessity for a fair and sustainable life based on human development. The use of digital technologies in social work practices is gradually becoming widespread. In social services, it is important to use information and communication technologies in in terms of collecting, classifying, storing and sharing information in addition to connecting with services according to the needs of the clients, reporting the data and in professional decision-making processes. With the Covid-19 pandemic, the effective use of technology in social services and the competence of social workers in it have become more important in order to continue the services uninterruptedly and to protect the rights of the clients. Because with this pandemic, "adaptation to the new normal" requires more active use of technology in many areas. From this point of view, the main objective of the current review study is to explain the impacts of the Covid-19 pandemic on the global and social work profession and emphasize the importance of the digital capabilities of social workers in this pandemic focus. In addition, it is aimed to highlight technology usage standards in social work practices for such a competence. This review study, showed that it is important to raise awareness of technology usage standards during the ongoing Covid-19 pandemic. Because ensuring the provision of social services by adhering to technology usage standards is necessary to protect and improve the health of both clients, social workers and society. However, technology usage standards in social work practices in our country are not yet determined. These standards are important in terms of protecting the benefit of the client and preventing ethical violations with the use of technology in social services.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, L., & Gözel, M. G. (2020). Understanding dynamics of pandemics. Turkish Journal of Medical Sciences, 50(4), 515-519. https://dx.doi.org/10.3906/sag-2004-133
 • Arslan Tomas, S., & Şavur, E. (2018). Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri saha çalışanları için el kitabı. UNICEF Türkiye Temsilciliği.
 • Atasoy, R., Özden, C. & Kara, D. N. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde yapılan E-ders uygulamalarının etkililiğinin öğrencilerin perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 95-122. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44491
 • Attepe-Özden, S., Pak, M. D., & İçağasıoğlu-Çoban, A. (2017). Sosyal hizmette iyilik hali kavramı. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(2), 87-104. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tushad/issue/31868/360203
 • BASW. (2020). End of life social work during Covid-19. https://www.basw.co.uk/end-life-socialwork-during-covid-19
 • BASW & SCIE. (2019). Digital capabilities for social workers: Stakeholders’ report. https://www.scie.org.uk/files/social-work/digital/digital-capabilities-download.pdf
 • Birinci, M. (2018). Sosyal hizmet örgütleri ve yenilikçi yaklaşımların önemi üzerine bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(2), 43-62. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/601941
 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460- 8
 • Buz, S. (2002). Afet yönetimi ve sosyal hizmet. G. Erkan, F. Demiröz & S.Ö. Çetin (Editörler). Sosyal hizmet sempozyumu 2001: Deprem ve sosyal hizmetler. (1.baskı, s. 56-67). Aydınlar Matbaacılık.
 • CASW. (2008). What is social work?. https://www.casw-acts.ca/en/what-socialwork#:~:text=Social%20work%20is%20a%20profession,the%20community%20to %20resolve%20problems
 • Csiernik, R., Furze, P., Dromgole, L. & Rishchynski, G. M. (2006). Information technology and social work—the dark side or light side?. Journal of Evidence-Based Social Work, 3(3-4), 9- 25. https://doi.org/10.1300/J394v03n03_02
 • Commission of the European Communities. (2006). Green paper: A European strategy for sustainable, competitive and secure energy. https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf
 • Deloitte. (2020). Yeni nesil teknolojilerin Covid-19 mücadelesindeki önemi ülke örnekleri. https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consulting/articles/yeni-nesilteknolojilerin-covid-19-mucadelesindeki-onemi.html
 • Dorn, C., (2020). COVID-19 advance care planning in health care practice. https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=nE5MuNSwnZE%3d&portalid= 0
 • Dunn, S., Braddell, A. & Sunderland, J. (2014). Digital capabilities in social care: Final report. Skills For Care. http://www.saradunnassociates.net/fileadmin/saradunn/downloads/clients/Skills_for_Care/Digital-CapabilitiesResearch-Report-300714-FINAL.pdf
 • Duyan, V. (2002). Doğal afetler ve sosyal hizmet. G. Erkan, F. Demiröz & S.Ö. Çetin (Eds). Sosyal hizmet sempozyumu 2001: Deprem ve sosyal hizmetler. (1. baskı, s. 35-41). Aydınlar Matbaacılık.
 • Ege, A. & Altındağ, Ö. (2018). Sosyal hizmet akademisyenlerinin teknoloji kullanımlarının incelenmesi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 18(1), 73-89. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/626191
 • Evans, L. (2008). Professionalism, professionality and the development of education professionals. British Journal of Educational Studies, 56(1), 20-38. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8527.2007.00392.x
 • Gilster, P. (1997). Digital literacy. John Wiley.
 • Giwa, S., Mullings, D. V., & Karki, K. K. (2020). Virtual social work care with older black adults: A culturally relevant technology-based intervention to reduce social isolation and loneliness in a time of pandemic. Journal of Gerontological Social Work, 1- 3. https://doi.org/10.1080/01634372.2020.1800885
 • Hanley, T. (2009). The working alliance in online therapy with young people: Preliminary findings. British Journal of Guidance & Counselling. 37(3), 257– 269.https://doi.org/10.1080/03069880902956991
 • HEE. (2016). Digital literacy: Towards a definition. The NHS Constution. https://www.hee.nhs.uk/sites/default/files/documents/1.%20Digital%20literacy%20Toward s%20 a%20definition.pdf
 • IASC. (2020). Covid-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community engagement. https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-howinclude-marginalized-and-vulnerable-people-risk-communication-and-communityengagement
 • IFSW. (2000). International definiton of social work. http://www.ifsw.org/f38000138.html
 • ILO. (2020). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bilgi notu COVID-19 ve çalışma yaşamı: Etkiler ve yanıtlar (18 Mart 2020). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---rogeneva/---ilo ankara/documents/briefingnote/wcms_740193.pdf
 • Kennedy, S. & Yaldren, J. (2017). A look at digital literacy in health and social care. British Journal of Cardiac Nursing, 12(9), 428-432. https://doi.org/10.12968/bjca.2017.12.9.428
 • La Placa, V., McNaught, A., & Knight, A. (2013). Discourse on wellbeing in research and practice. International Journal of Wellbeing, 3(1), 116-125. doi: 10.5502/ijw.v3i1.7
 • Maguire, D., Evans, H., Honeyman, M., & Omojomolo, D. (2018). Digital change in health and social care. The King’s Fund. https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/2018- 06/Summary_digital_change_health_care_Kings_Fund_June_2018.pdf
 • Midkiff, D. M. & Joseph-Wyatt, W. (2008). Ethical issues in the provision of online mental health services (etherapy). Journal of Technology in Human Services, 26(2/4), 310–332. https://doi.org/10.1080/15228830802096994
 • Mishna, F., Bogo, M., Root, J. Sawyer, J.-L. & Khoury-Kassabri, M. (2012). “It Just Crept In”: The digital age and implications for social work practice. Clinical Social Work Journal, 40(3), 277-286. https://doi/10.1007/s10615-012-0383-4
 • NASW, ASWB, CSWE & CSWA. (2017). Standards for technology in social work practice. https://www.socialworkers.org/includes/newIncludes/homepage/PRA-BRO 33617.TechStandards_FINAL_POSTING.pdf
 • NHS. (2018). A health and care digital capabilities framework. https://www.hee.nhs.uk/sites/default/files/documents/Digital%20Literacy%20Capability% 20Framework%202018.pdf
 • NLASW. (2012). Standards for technology use ın social work practice. https://nlasw.ca/sites/default/files/inlinefiles/Standards_For_Technology_Use_In_Social_Work_Practice.pdf
 • Öngen, Ç. (2014). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet kuruluşlarının sosyal hizmet uygulamalarında bilişim teknolojilerinin kullanımı: Ankara ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi
 • Reamer, F. G. (2018). Ethical standards for social workers’ use of technology: Emerging consensus. Journal of Social Work Values and Ethics, 15(2), 71-80. https://jswve.org/download/15-2/articles15-2/71-Use-of-technology-JSWVE-15-2-2018- Fall.pdf
 • Reamer, F. G. (2019). Social work education in a digital world: Technology standards for education and practice. Journal of Social Work Education, 55(3), 420-432. https://doi.org/10.1080/10437797.2019.1567412
 • Smith, A. C., Thomas, E., Snoswell, C. L., Haydon, H., Mehrotra, A., Clemensen, J., & Caffery, L. J. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Journal of Telemedicine and Telecare, 26(5), 309-313. https://doi.org/10.1177/1357633X20916567
 • Tamer, H.Y. & Övgün, B. (2020). Yapay zeka bağlamında dijital dönüşüm ofisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75(2), 775-803. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/974381
 • Taylor, A. M. (2019). Examining the contribution of social work education to the digital professionalism of students for practice in the connected age (Doctoral Dissertation). University of Central Lancashire.
 • Taylor, A. (2017). Social work and digitalization: Bridging the knowledge gaps. Social Work Education, 36(8), 869-879. https://doi.org/10.1080/02615479.2017.1361924
 • Tran, B. X., Hoang, M. T., Vo, L. H., Le, H. T., Nguyen, T. H., Vu, G. T., ... & Ho, R. C. (2020). Telemedicine in the COVID-19 pandemic: Motivations for integrated, interconnected, and community-based health delivery in resource-scarce settings? Frontiers in Psychiatry, 11, 1- 3. https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyt.2020.564452
 • Tuncay, T. (2004). Afetlerde sosyal hizmet: 1999 yılı Marmara ve Bolu Düzce depremleri sonrasında gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları. Özbay Ofset Matbaacılık.
 • Tuncay, T. (2005). İnsani hizmet örgütlerinin yönetiminde bilişim sistemleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(1), 125-146. https://www.academia.edu/10076604/%C4%B0nsani_Hizmet_%C3%96rg%C3%BCtlerini n_Y%C3%B6netiminde_Bili%C5%9Fim_Sistemleri
 • Tuncay, T. (2010). E-sosyal hizmetler: İnsani hizmetlerde bilişim teknolojisi uygulamaları. İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu: “Kırılgan Yaşlı”. (1.baskı, s. 57-67). Ege Geriatri Derneği.
 • Tuncay, T. (2020). Çevrimiçi sosyal hizmet eğitimi: Fırsatlar ve engeller. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 18-25. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/1133355
 • TÜBA. (2020). Covid-19 pandemi değerlendirme raporu. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/T%C3%9CBA%20Covid19%20Raporu%201.%20G%C3%BCncelleme.pdf
 • UN. (2020a). Commodity exporters face mounting economic challenges as pandemic spreads, urgent, preemptive measures needed to address twin economic and health crisis. https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/PB_60. pdf
 • UN. (2020b). "Yeni normal: BM Covid-19 sonrası dönemde ekonomilerin toparlanması ve istihdamın korunması için yol haritasını açıkladı". https://turkey.un.org/tr/43294-yeninormal-bm-covid-19-sonrasi-donemde-ekonomilerin-toparlanmasi-ve-istihdaminkorunmasi
 • UNDP. (2019). 21. yüzyılda insani gelişmedeki eşitsizlikler. https://www.undp.org/content/dam/turkey/hdr2019/UNDP-TR-EN-HDR2019-OVERVIEW-TUR-TR.pdf
 • UNICEF. (2020) “UNICEF ve Microsoft, COVID-19 salgınının yol açtığı eğitim krizine müdahale etmek için küresel bir eğitim platformu kuruyor”. https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef-vemicrosoft-covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n-yola%C3%A7t%C4%B1%C4%9F%C4%B1-e%C4%9Fitim-krizine-m%C3%BCdahale-etmek
 • UNFPA. (2020). Toplumsal cinsiyet perspektifinden Covid-19 cinsel sağlık, üreme sağlığının ve haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi. Mart 2020. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Turkish_-COVID19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.pdf
 • WHO. (2020a). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report – 72. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200401-sitrep72-covid-19.pdf?sfvrsn=3dd8971b_2
 • WHO. (2020b). Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 interim guidance. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoVAdjusting_PH_measures-2020.1-eng.pdf
 • WHO. (2020c). Getting your workplace ready for COVID-19: How COVID-19 spreads, 19 March 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331584
 • Yıldız, İ., Çıkrıkçılı, U. & Yüksel, Ş. (2020). Karantinanın ruhsal etkileri ve koruyucu önlemler. https://www.psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/KarantinaCOVID.pdf
APA YILDIRIM F, ABUKAN B, Öztürk H, Eker H (2020). Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. , 3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
Chicago YILDIRIM FILIZ,ABUKAN Bilge,Öztürk Hatice,Eker Hülya Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. (2020): 3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
MLA YILDIRIM FILIZ,ABUKAN Bilge,Öztürk Hatice,Eker Hülya Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. , 2020, ss.3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
AMA YILDIRIM F,ABUKAN B,Öztürk H,Eker H Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. . 2020; 3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
Vancouver YILDIRIM F,ABUKAN B,Öztürk H,Eker H Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. . 2020; 3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
IEEE YILDIRIM F,ABUKAN B,Öztürk H,Eker H "Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme." , ss.3889 - 3916, 2020. 10.7827/TurkishStudies.46164
ISNAD YILDIRIM, FILIZ vd. "Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme". (2020), 3889-3916. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.46164
APA YILDIRIM F, ABUKAN B, Öztürk H, Eker H (2020). Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. Turkish Studies (Elektronik), 15(8), 3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
Chicago YILDIRIM FILIZ,ABUKAN Bilge,Öztürk Hatice,Eker Hülya Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. Turkish Studies (Elektronik) 15, no.8 (2020): 3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
MLA YILDIRIM FILIZ,ABUKAN Bilge,Öztürk Hatice,Eker Hülya Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.8, 2020, ss.3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
AMA YILDIRIM F,ABUKAN B,Öztürk H,Eker H Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(8): 3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
Vancouver YILDIRIM F,ABUKAN B,Öztürk H,Eker H Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(8): 3889 - 3916. 10.7827/TurkishStudies.46164
IEEE YILDIRIM F,ABUKAN B,Öztürk H,Eker H "Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme." Turkish Studies (Elektronik), 15, ss.3889 - 3916, 2020. 10.7827/TurkishStudies.46164
ISNAD YILDIRIM, FILIZ vd. "Sosyal Hizmette Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri: Covid-19 Salgını Odağında Bir Değerlendirme". Turkish Studies (Elektronik) 15/8 (2020), 3889-3916. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.46164