Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 492 - 500 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14686/buefad.620085 İndeks Tarihi: 14-10-2021

The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills

Öz:
The aim of this study is to examine the effect of the manipulative materials on theearly mathematical skills of the preschool children. The research is a quantitativestudy in experimental design. The study group of the research was composed of 45children, 22 experimental group and 23 control group, who are 60-72-month andattending the preschool education in the 2015-2016 educational year. TheDemographic Information Form and the Test of Early Mathematics Ability-ThirdEdition (TEMA-3) were used as the data collection tool. For the children in theexperimental group, a learning environment was established outside the classroomenvironment and the children interacted with the manipulative mathematicalmaterials for six weeks. As a result of the analyses performed, a statisticallysignificant difference was found between the pretest-posttest average scores of thechildren in the experimental group in favor of the posttest; a statistically significantdifference was found between the posttest average scores of the children in theexperimental and control group in favor of the experimental group. According tothis result, it was determined that the manipulative mathematical materials hadpositive effects on the early mathematical skills of preschool children.
Anahtar Kelime:

Manipülatif Materyallerin Erken Matematik Becerilerine Etkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, manipulatif materyallerin okul öncesi dönemdeki çocukların erken matematik becerilerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma deneysel desende nicel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 60-72 aylık olan ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitime devam eden 22’si deney, 23’ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 45 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu ve Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3) kullanılmıştır. Deney grubundaki çocuklar için, sınıf ortamının dışında bir öğrenme ortamı oluşturulmuş ve bu ortamda çocukların altı hafta boyunca manipulatif matematik materyalleri ile etkileşim kurmaları sağlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, deney grubunu oluşturan çocukların öntest-sontest puan ortalamaları arasında son test lehine; deney ve kontrol grubundaki çocukların sontest puan ortalamaları arasında da deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuca göre, manipülatif matematik materyallerinin okul öncesi dönemdeki çocukların erken matematik becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BOZ M, ULUDAĞ G, Erdoğan S (2020). The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. , 492 - 500. 10.14686/buefad.620085
Chicago BOZ MENEKSE,ULUDAĞ GONCA,Erdoğan Serap The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. (2020): 492 - 500. 10.14686/buefad.620085
MLA BOZ MENEKSE,ULUDAĞ GONCA,Erdoğan Serap The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. , 2020, ss.492 - 500. 10.14686/buefad.620085
AMA BOZ M,ULUDAĞ G,Erdoğan S The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. . 2020; 492 - 500. 10.14686/buefad.620085
Vancouver BOZ M,ULUDAĞ G,Erdoğan S The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. . 2020; 492 - 500. 10.14686/buefad.620085
IEEE BOZ M,ULUDAĞ G,Erdoğan S "The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills." , ss.492 - 500, 2020. 10.14686/buefad.620085
ISNAD BOZ, MENEKSE vd. "The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills". (2020), 492-500. https://doi.org/10.14686/buefad.620085
APA BOZ M, ULUDAĞ G, Erdoğan S (2020). The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 492 - 500. 10.14686/buefad.620085
Chicago BOZ MENEKSE,ULUDAĞ GONCA,Erdoğan Serap The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9, no.3 (2020): 492 - 500. 10.14686/buefad.620085
MLA BOZ MENEKSE,ULUDAĞ GONCA,Erdoğan Serap The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, 2020, ss.492 - 500. 10.14686/buefad.620085
AMA BOZ M,ULUDAĞ G,Erdoğan S The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(3): 492 - 500. 10.14686/buefad.620085
Vancouver BOZ M,ULUDAĞ G,Erdoğan S The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(3): 492 - 500. 10.14686/buefad.620085
IEEE BOZ M,ULUDAĞ G,Erdoğan S "The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills." Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, ss.492 - 500, 2020. 10.14686/buefad.620085
ISNAD BOZ, MENEKSE vd. "The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9/3 (2020), 492-500. https://doi.org/10.14686/buefad.620085