Yıl: 2021 Cilt: 50 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 281 - 308 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.960414 İndeks Tarihi: 29-07-2022

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların uyum süreçleri ve eğitime katılımlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin bilgi ve deneyimlerinin görünür kılınmasıdır. Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen eğitsel uygulamalara uyum sağlama ve dahil olma noktasında çocukların hangi durumlar karşısında nasıl bir yaklaşım sergilediklerini ve bu süreçten nasıl etkilendiklerini ortaya koymanın öneminin daha da belirginleştiği öngörülmüştür. Bu öngörüden hareketle Ankara ilinde görev yapan ve geçici koruma statüsündeki çocuklarla en az üç ve daha üzeri yıldır çalışan 5’i erkek, 11’i kadın toplam 16 öğretmenle araştırmanın çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırma, nitel araştırma yöntemine ve durum çalışması modeline göre tasarlanmış, derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek veriler elde edilmiştir. Veri toplama aşamasında yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu ve bilgi formundan faydalanılmıştır. Verilerin içerik analizi ile çözümlenmesi sonucunda 6 tema ve 18 kategori oluşturulmuştur. Oluşturulan temalar “uyum süreci, eğitsel ihtiyaçlar, sosyal-duygusal gelişim açısından ihtiyaçlar, öğretmen ve yönetici yaklaşımları, aile katılımı ve eğitim politikası” şeklindedir. İlgili temalar güncel literatür ile tartışılmıştır
Anahtar Kelime: geçici koruma altındaki Suriyeli çocuk eğitim uyum katılım

EXAMINATION OF TEACHERS’ VIEWS ON PARTICIPATION AND ADAPTATION TO THE EDUCATION PROCESS OF SYRIAN CHILDREN UNDER TEMPORARY PROTECTION

Öz:
The purpose of this research is to make visible the knowledge and experiences of classroom teachers regarding the integration processes of children who under temporary protection and their participation in education. Adaptation and inclusion in educational practices for the children of Syrians who took refuge in Turkey due to the civil war in Syria are the most important factors. It is important to understand what kind of approach children show in which situations and to reveal how they are affected by this process.For this purpose, the study group of the research was formed with a total of 16 teachers, 5 male and 11 female, working in the province of Ankara and working with immigrant children for at least three or more years. The research was designed as a case study in a qualitative design, and data were obtained by in-depth interview method. In the data collection phase, semi-structured interview form and information form were used. As a result of the analysis of the data with content analysis, 6 themes and 18 categories were created. The themes created are “adaptation process, educational needs, needs in terms of social-emotional development, teacher and administrator approaches, family participation and education policy”. Related themes are discussed with current literature.
Anahtar Kelime: harmony

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağcadağ Çelık, İ. (2019). Sınıf öğretmenleri gözünden Suriyeli mülteci çocuklar. Journal Of International Social Research, 12(66), 662-680.
 • Akıncı B., Nergiz A., & Gedik E. (2015), Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: göç ve toplumsal kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 58–83.
 • Atasü Topçuoğlu, R. (2014), Hayatı değiştirmek için yola çıkanlar-yola çıkınca değişen hayatlar: bir müracaatçı grubu olarak göçmen çocuklar. Toplum ve Sosyal Hizmet, Vol. 1, 89–107.
 • Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 2, 44-56.
 • Biasutti, M., Concina, E., & Frate, S. (2020). Working in the classroom with migrant and refugee students: The practices and needs of Italian primary and middle school teachers. Pedagogy, Culture & Society, 28(1), 113-129.
 • Bulut, S., Kanat Soysal, Ö., & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin türkçe öğretmeni olmak: suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., &Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (A. Aypay, çev. ed.). Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, çev.). Eğiten Kitap.
 • Cseplö, E., Wagnsson, S., Luguetti, C., & Spaaij, R. (2021). ‘The teacher makes us feel like we are a family’: students from refugee backgrounds’ perceptions of physical education in Swedish schools. Physical Education and Sport Pedagogy, 1-14.
 • Demirbaş, T. (2015). Göç ve Risk Altındaki Çocuk, Http://Www. Cocukergenkongre.Com/Pdf/ Kongre_19.Pdf, adresinden alınmıştır.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. SETA http:// file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf. pdf adresinden alınmıştır.
 • Ferris, E., & Winthrop, R. (2010). Education and displacement: Assessing conditions for refugees and internally displaced persons affected by conflict. Background paper for the EFA Global Monitoring Report 2011. The hidden crisis: Armed confliEminct and education.
 • Gliner, J.a., Morgan, G.A., & Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Nobel.
 • Göçer, V., Sinan Ö., & Ürünibrahimoğlu, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin suriyeli mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının hizmet içi eğitim bağlamında incelenmesi: bir karma yöntem araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(14), 24-41.
 • Güngör, M., (2013), Risk altındaki çocukların aile yapıları ve suça yönelimleri (Mersin ili örneği). Mersin University Journal of the Faculty of Education, Vol. 9. 421-434
 • Güzel, S. (2013), Göçmen çocuklar ve Denizli’de yaşam koşulları. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1–36.
 • Harris Garad, B. (2021). ‘We came together on the idea of being “foreign”’: Teacher narratives for the teaching of immigrant and refugee youth. British Educational Research Journal.1-17.
 • Kardes, S., & Kozıkoglu, I. (2021). Interactions between refugee and local preschool children and prejudice or discriminatory behaviors: teachers’ observations. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 114-125.
 • Memişoğlu, F., & Yiğit, C. Uluslararasi göç ve kalkınma: teori ve güncel meseleler. Yıldız Social Science Review, 5(1), 39-62.
 • Mercan Uzun, E., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 72-83.
 • Merriam, S. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, çev. ed.). Nobel.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi (S. Akbaba Akgül ve A. Ersoy, çev.). Pegem Akademi.
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri. Nitel ve nicel yaklaşımlar. (S. Özge, çev.). Yayın Odası.
 • Özmen, Z. K. (2020). The problems that Syrian refugee children, class teachers and Turkish children face in the school environment from the standpoint of trainee teachers. Educational Research and Reviews, 15(9), 554-563.
 • Özservet Çakırer, Y., (2015.) Göçmen çocukların şehre uyumu ve eğitim politikası, , uluslararası göç ve mülteci uyumu sorununda kamu yönetiminin rolü. ), Bulut,Y. (Edt )93–112. Kocaeli Üniversitesi Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, çev. ed.). Pegem Akademi.
 • Perreira K.M., & Ornelas IJ. (2011). The physical and psychological well-being of immigrant children. Future Child. Spring; 21(1):195-218. doi: 10.1353/foc.2011.0002.
 • Primdahl, N. L., Borsch, A. S., Verelst, A., Jervelund, S. S., Derluyn, I., & Skovdal, M. (2020). ‘It’s difficult to help when I am not sitting next to them’: How COVID-19 school closures interrupted teachers’ care for newly arrived migrant and refugee learners in Denmark. Vulnerable Children and Youth Studies, 1-11,75-85.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: bir bütünleştirme önerisi. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Sağlam, S. (2006), Türkiye’de iç göç olgusu ve kentleşme. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, Vol. Güz, 5, 33–44.
 • Situation Syrıa Regional Refugee Response, (n.d.), https://data2.unhcr.org/en/situations/syria adresinden ulaşılmıştır.
 • Şımşek, H., & Kula, S. S. (2018). Türkiye’nin göçmen politikasinda ihmal edilen boyut: eğitsel uyum programı. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 5-21.
 • Stevens, G. W., & Vollebergh, W. A. (2008). Mental health in migrant children. Journal of child psychology and psychiatry, 49(3), 276-294.
 • Şimşir Z.,& Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. İlköğretim Online, 17(2), 1116-1134
 • Taşkın, P.,& Erdemli, O. (2018). Education for Syrian refugees: Problems faced by teachers in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 18(75), 155-178.
 • UNHCR, (2015), Regional refugee and resilience plan 2016–2017. In Response to the Syria Crisis, Regional Strategic Overview.
 • World Migration Report (2020). https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Yiğit, A., Şanlı, E., & Gökalp, M. (2021). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin okula uyumlarına yönelik öğretmen, okul yöneticileri ve öğrencilerin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 471-496. DOI: 10.7822/omuefd. 856750
 • Yin, R. K. (2017). Durum çalışması araştırması uygulamaları. (İ. Günbayı, çev.). Nobel.
APA degirmenci g, SOMER OLMEZ B, Demircioğlu H, Gençoğlu C (2021). GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
Chicago degirmenci gizem yagmur,SOMER OLMEZ BERRIN,Demircioğlu Haktan,Gençoğlu Cem GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. (2021): 281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
MLA degirmenci gizem yagmur,SOMER OLMEZ BERRIN,Demircioğlu Haktan,Gençoğlu Cem GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 2021, ss.281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
AMA degirmenci g,SOMER OLMEZ B,Demircioğlu H,Gençoğlu C GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2021; 281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
Vancouver degirmenci g,SOMER OLMEZ B,Demircioğlu H,Gençoğlu C GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2021; 281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
IEEE degirmenci g,SOMER OLMEZ B,Demircioğlu H,Gençoğlu C "GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.281 - 308, 2021. 10.37669/milliegitim.960414
ISNAD degirmenci, gizem yagmur vd. "GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". (2021), 281-308. https://doi.org/10.37669/milliegitim.960414
APA degirmenci g, SOMER OLMEZ B, Demircioğlu H, Gençoğlu C (2021). GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim, 50(1), 281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
Chicago degirmenci gizem yagmur,SOMER OLMEZ BERRIN,Demircioğlu Haktan,Gençoğlu Cem GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim 50, no.1 (2021): 281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
MLA degirmenci gizem yagmur,SOMER OLMEZ BERRIN,Demircioğlu Haktan,Gençoğlu Cem GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim, vol.50, no.1, 2021, ss.281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
AMA degirmenci g,SOMER OLMEZ B,Demircioğlu H,Gençoğlu C GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim. 2021; 50(1): 281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
Vancouver degirmenci g,SOMER OLMEZ B,Demircioğlu H,Gençoğlu C GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim. 2021; 50(1): 281 - 308. 10.37669/milliegitim.960414
IEEE degirmenci g,SOMER OLMEZ B,Demircioğlu H,Gençoğlu C "GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." Milli Eğitim, 50, ss.281 - 308, 2021. 10.37669/milliegitim.960414
ISNAD degirmenci, gizem yagmur vd. "GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIM VE UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Milli Eğitim 50/1 (2021), 281-308. https://doi.org/10.37669/milliegitim.960414