Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 330 - 337 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/nurses.2020-78242 İndeks Tarihi: 18-02-2022

Privacy Awareness of Nursing Students

Öz:
Objective: This study was conducted in a descriptive design type to determine the privacy awareness of nursing students and associated factors. Material and Methods: The sample of this descriptive study consisted of 490 nursing students studying in Gümüşhane University Health Sciences Faculty Nursing Department and Recep Tayyip Erdogan University Health Sciences Faculty Nursing Department. The data were collected with the questionnaire developed by the researchers and the Patient Privacy Scale. To evaluate the data, continuous variables were expressed as mean, standard deviation, median (25th-75th percentile), and categorical variables as numbers (percent). A comparison of variables that did not show normal distribution between groups was evaluated by the Mann-Whitney U test, KruskalWallis, Post-Hoc Tukey test and the relationship between numerical variables was evaluated by Spearman correlation analysis. Results: The study revealed that gender, place of residence, and education on privacy were the factors affecting privacy awareness. The reasons for the violation of privacy were determined as "careless work of nurses", "heavy workload of nurses", "environmental deficiencies", and "emergencies". The privacy scale scores of the students who chose 'emergencies' as the factor causing privacy violation were found significantly high in the confidentiality of private life (p=0.021), sexual privacy (p=0.014), physical privacy (p=0.039), ensuring a favorable environment (p=0.014), and privacy scale scores (p=0.007). Conclusion: It was found that the students had high scores on privacy, and patient privacy was affected by the students’ level of knowledge about gender, privacy, and place of residence. We suggest that training for privacy practices should be repeated at regular intervals when students start the profession.
Anahtar Kelime:

Hemşirelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mahremiyet Bilinci

Öz:
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mahremiyet bilincini ve bununla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 490 öğrenci oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ve Hasta Mahremiyet Ölçeği ile toplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, sürekli değişkenler ortalama, standart sapma, medyan (25-75. persentil), kategorik değişkenler ise sayı (yüzde) olarak ifade edildi. Gruplar arasında normal dağılım göstermeyen değişkenlerin karşılaştırılması Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis test, “post-hoc” Tukey testi ve sayısal değişkenler arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Cinsiyet, yaşanılan yer ve mahremiyet ile ilgili eğitim alma durumu mahremiyet bilincini etkileyen faktörler olduğu görüldü. Mahremiyet ihlalinin nedeni “hemşirelerin dikkatsiz çalışması”, “hemşirelerin iş yükünün fazla olması”, “ortamdan kaynaklanan eksiklikler” ve “acil durumların olması” olarak belirlendi. Mahremiyet ihlaline neden olan faktörlerden “acil durumların olmasını” belirten öğrencilerin özel hayatın gizliliği (p=0,021), cinsiyete ilişkin mahremiyet (p=0,014), bedensel mahremiyet (p=0,039), uygun ortam oluşturma (p=0,014) ve mahremiyet ölçeği puanlarının (p=0,007) anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Araştırma sonucunda, öğrencilerin mahremiyete yönelik puanlarının yüksek olduğu, hasta mahremiyetinin cinsiyet, yaşanılan yer ve öğrencilerin hasta mahremiyeti hakkındaki bilgi düzeyinden etkilendiği görülmüştür. Meslek hayatına geçildiğinde mahremiyet uygulamalarına yönelik eğitimlerin aralıklı olarak tekrarlanması gerektiğini önermekteyiz.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Tosun H, Aksoy N. Ebelik uygulamalarında mahremiyet. [privacy in midwifery practices]. J pro Health Res. 2019;1(1):21-7. [Link]
 • 2. Arslan H, Karahan N, Çam Ç. Ebeliğin doğası ve doğum şekli üzerine etkisi. [Nature of midwifery and effects of delivery mode]. Journal of Nursing Science and Art of Maltepe University. 2008;1(2):54-8. [Link]
 • 3. foster IR, Lasser J eds. Ersoy N, Özcan M, Ergin A, çeviri editörleri. Ebelik Uygulamalarında profesyonel Etik. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2015. p.35-48. [Link]
 • 4. Lemonidou C, Merkouris A, Leıno-Kilpi H, valimaki M, Dassen T, Gasull M, et al. A comparison of surgical patients' and nurses' perceptions of patients' autonomy, privacy and informed consent in nursing interventions. Clinical Effectiveness in Nursing. 2003;7(2): 73-83. [Crossref]
 • 5. Demir M. International Sources of Health and Medical Law Legislation. Ankara: Turhan Bookstore. 2006.
 • 6. Woogara J. Human rights and patients' privacy in UK hospitals. Nurs Ethics. 2001;8(3): 234-46. [Crossref] [pubMed]
 • 7. Türk Dil Kurumu. Data of access: 27.10.2019. [Link]
 • 8. Odyakmaz Z. İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. [Applications for patient rights in terms of administrative law]. Journal of the Justice Academy of Turkey. 2011;1(2):1- 56. [Link]
 • 9. Birol L. Hemşirelik Süreci-Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. 10. Baskı. İzmir: Berke Ofset Matbaacılık; 2013. [Link]
 • 10. Dinç L. Bakım kavramı ve ahlaki boyutu. [The concept of caring and its' moral component]. Hacettepe University faculty of Health Sciences Nursing Journal. 2010;74-82. [Link]
 • 11. Adib-Hajbagheri M, Zehtabchi S. Evaluation of elderly patients' privacy and their satisfaction level of privacy in selected hospitals in Esfahan. J Med Ethics Hist Med 2014;8(29): 97-120. [Link]
 • 12. Erdil f, Korkmaz f. Ethical problems observed by student nurses. Nurs Ethics. 2009;16(5): 589-98. [Crossref] [pubMed]
 • 13. Candan M, Bilgili N. Hemşire ve ebelerin hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of nurse and midwives' opinions on patient privacy]. Gazi Journal of Health Sciences. 2018;3(3):34-43. [Link]
 • 14. Adib-Hajbaghery M, faraji M. Comparison of effect between group discussion and educational booklet on Iranian nursing students' attitude and practice toward patient privacy. J Educ Eval Health prof. 2016 Jul;13:29. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 15. Ozturk H, Bahçecik N, Ozçelik KS. The development of the patient privacy scale in nursing. Nurs Ethics. 2014;21(7):812-28. [Crossref] [pubMed]
 • 16. véliz C. Not the doctor's business: privacy, personal responsibility and data rights in medical settings. Bioethics. 2020;34(7):712-8. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 17. Akyüz E, Erdemir f. Surgical patients' and nurses' opinions and expectations about privacy in care. Nurs Ethics. 2013;20(6):660-71. [Crossref] [pubMed]
 • 18. Nayeri ND, Aghajani M. patients' privacy and satisfaction in the emergency department: a descriptive analytical study. Nurs Ethics. 2010;17(2):167-77. [Crossref] [pubMed]
 • 19. vaskooei Eshkevari K, Karimi M, Asnaashari H, Kohan N. The assessment of observing patients' right in Tehran University of Medical Sciences' hospitals. Iran J Med Ethics Hist Med. 2009;2(4):47-54. [Link]
 • 20. Ghahramanian A, Rahmani A, Zamanzadeh v, Mohajel Aghdam A. Respecting patients privacy during nursing care in the viewpoint of patients and nurses. Iran J Nurs. 2008;21(55):37-45. [Link]
 • 21. Olsen JC, Cutcliffe B, O'Brien BC. Emergency department design and patient perceptions of privacy and confidentiality. J Emerg Med. 2008;35(3):317-20. [Crossref] [pubMed]
 • 22. Türk Hemşireler Derneği. vardiyalı, Uzun Süre, fazla Çalışma ve Etkileri. 2019. [Link]
 • 23. Bal MD. Yataklı tedavi kurumlarında hemşire insan gücü planlama yaklaşımları. [Nursing manpower planning approaches in hospital]. Journal of Health and Nursing Management. 2014;3(1):143-54. [Crossref]
 • 24. Moskop JC, Marco CA, Larkin GL, Geiderman JM, Derse AR. from Hippocrates to HIpAA: privacy and confidentiality in emergency medicine--part I: conceptual, moral, and legal foundations. Ann Emerg Med. 2005;45(1):53- 9. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 25. varol E. Hemşirelerin Mahremiyet Hakkındaki Tutumları ve Bakım Uygulamalarının Hasta Mahremiyetine Olan Etkileri [Master Thesis]. Balıkesir: Balıkesir University; 2018. [Link]
 • 26. Değirmen N. Jinekoloji ve Obstetride Beden Mahremiyeti: Kütahya Örneği [Doctoral Thesis]. Eskişehir: Osmangazi University; 2014. [Link]
 • 27. Resmi Gazete (08.02.2014, Sayı: 28994) sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 2014. [Link]
 • 28. Öztürk H, Özçelik SK, Bahçecik N. Hemşirelerin hasta mahremiyetine özen gösterme durumu. [Taking pains over patient privacy by nurses]. Ege University faculty of Nursing Journal. 2014;30(3):19- 31. [Link]
 • 29. Kim M. A study on protecting patients' privacy of obstetric and gynecologic nurses. Korean J Women Health Nurs. 2012;18(4):268-78. [Crossref]
 • 30. Aydın Kartal A, Dikmen Y, Kalkan SC. Ebelik öğrencilerinin hasta bakım uygulamalarında etik duyarlılıklarının incelenmesi. [Research on midwifery student's ethical susceptibility on patient care practice]. J Contemp Med. 2017;7(2):168-74. [Crossref]
 • 31. Aktan GG, Eşer İ, Kocaçal E. Hemşirelerin hasta mahremiyetini koruma ve sürdürme durumları ile etkileyen faktörler. [The status of nurses' protection and maintenance of patient privacy and affecting factors]. Koç University Nursing Education and Research Journal. 2019;16;(4):301-5. [Link]
 • 32. Ceylan SS, Çetinkaya B. Attitudes towards gossip and patient privacy among paediatric nurses. Nurs Ethics. 2020;27(1):289-300. [Crossref] [pubMed]
APA KULAKAÇ N, UZUN SAHIN C, Özkan E, Cilingir D (2021). Privacy Awareness of Nursing Students. , 330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
Chicago KULAKAÇ Nurşen,UZUN SAHIN CEYDA,Özkan Esra,Cilingir Dilek Privacy Awareness of Nursing Students. (2021): 330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
MLA KULAKAÇ Nurşen,UZUN SAHIN CEYDA,Özkan Esra,Cilingir Dilek Privacy Awareness of Nursing Students. , 2021, ss.330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
AMA KULAKAÇ N,UZUN SAHIN C,Özkan E,Cilingir D Privacy Awareness of Nursing Students. . 2021; 330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
Vancouver KULAKAÇ N,UZUN SAHIN C,Özkan E,Cilingir D Privacy Awareness of Nursing Students. . 2021; 330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
IEEE KULAKAÇ N,UZUN SAHIN C,Özkan E,Cilingir D "Privacy Awareness of Nursing Students." , ss.330 - 337, 2021. 10.5336/nurses.2020-78242
ISNAD KULAKAÇ, Nurşen vd. "Privacy Awareness of Nursing Students". (2021), 330-337. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-78242
APA KULAKAÇ N, UZUN SAHIN C, Özkan E, Cilingir D (2021). Privacy Awareness of Nursing Students. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13(2), 330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
Chicago KULAKAÇ Nurşen,UZUN SAHIN CEYDA,Özkan Esra,Cilingir Dilek Privacy Awareness of Nursing Students. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13, no.2 (2021): 330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
MLA KULAKAÇ Nurşen,UZUN SAHIN CEYDA,Özkan Esra,Cilingir Dilek Privacy Awareness of Nursing Students. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, 2021, ss.330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
AMA KULAKAÇ N,UZUN SAHIN C,Özkan E,Cilingir D Privacy Awareness of Nursing Students. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(2): 330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
Vancouver KULAKAÇ N,UZUN SAHIN C,Özkan E,Cilingir D Privacy Awareness of Nursing Students. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(2): 330 - 337. 10.5336/nurses.2020-78242
IEEE KULAKAÇ N,UZUN SAHIN C,Özkan E,Cilingir D "Privacy Awareness of Nursing Students." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13, ss.330 - 337, 2021. 10.5336/nurses.2020-78242
ISNAD KULAKAÇ, Nurşen vd. "Privacy Awareness of Nursing Students". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13/2 (2021), 330-337. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-78242