Yıl: 2021 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 411 - 418 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29278/azd.881922 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı Simental ırkı ineklerde ilk buzağılama yaşı (İBY) ile laktasyon süt verimi (SV) ve belirli hastalıklar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Materyal ve Yöntem Çalışmada kullanılan, 2018- 2020 yılları arasında ilk laktasyonunu tamamlamış ve ikinci buzağılamasını yapmış 521 baş ineğe ait tüm veriler, Bursa-Karacabey bölgesinde yer alan ticari bir süt sığırı işletmesinin kayıtlarından elde edilmiştir. Araştırma Bulguları: Sürüde ortalama İBY, SV ve buzağılama aralığı (BA) sırasıyla 710.14 ± 2.18 gün, 6972.50± 42.25 litre ve 379.26± 1.82 gün olarak bulunmuştur. Çalışmada, İBY ile SV arasındaki ilişki önemsiz bulunurken, İBY ve hastalık insidansı arasında önemli bağlantılar saptanmıştır. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan hayvanların diğerlerine göre durumuna bakıldığında, en az 1 sağlık sorununa sahip hayvanların sağlıklı hayvanlara göre İBY’nin yaklaşık 16 gün ve buzağılama aralığının yaklaşık 8 gün daha fazla olduğu görülmüştür. Çalışmada değerlendirilen hastalıklar arasında topallık görülen hayvanlarda İBY’nın, metritis ve mastitis görülen hayvanlarda ise BA’nın arttığı belirlenmiştir. İlk buzağılama yaşına göre, topallıkla en düşük oranla karşılaşılan grup 661≤ İBY≤710 gün aralığındadır ve yüksek İBY’ye sahip gruplarda topallık insidansı giderek artmıştır (p<0.01). Gruplardaki hayvan sayıları dikkate alındığında değerlendirilen diğer hastalıklar için de aynı grubun avantajlı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, metritis ve mastitis görülen ineklerde BA ortalaması sırasıyla 19 gün (p<0.01) ve 9 gün (p<0.05) daha yüksek olmuştur. Sonuç: Simental sütçü sürülerde, düşük hastalık insidansı için optimum İBY aralığının 661≤ İBY≤710 gün olduğu söylenebilir. İlk buzağılama yaşına göre ortalama laktasyon süt verimleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmadığından, en iyi laktasyon süt verimi için aynı aralık optimum olarak kabul edilebilir ve bu aralıkta ortalama laktasyon süt verimi 6987.8 ± 54.6 litre olarak gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelime: sağlık ilk buzağılama yaşı Sütçü ırk Simental süt verimi

Relationship between some productivity traits and health problems in Simmental cows

Öz:
Abstract Objective: The aim of this study was to investigate the association between age at first calving (AFC), first lactation milk yield (MY) and selected diseases in Simmental cows. Materials and Methods All data that used were collected from herd (Bursa- Karacabey commercial farm) records belong to cows (521) that completed their first lactation and their second calving in two years (2018-2020). Results: Average AFC, MY and calving interval (CI) was found 710.14 ± 2.18 days, 6972.50 ± 42.25 liters and 379.26 ± 1.82 days in the herd respectively. In this study, while association between AFC and MY was not found significant, association between AFC and disease incidence was found significant. When the condition of the animals without any health problems compared to the others, it was seen that the animals with at least 1 health problem had a first calving age about 16 days and the calving interval was about 8 days longer than the healthy animals. Among the diseases evaluated in the study, it was determined that AFC increased in animals that got lameness and CI increased in animals that got mastitis and metritis. According to the AFC, while the group with the lowest incidence of lameness was 661≤AFC≤710 days, it gradually increased in the groups with high AFC (p<0.01). Considering the number of animals in the groups, it can be said that the same group has an advantage for other diseases evaluated too. On the other hand, the mean BA of cows with metritis and mastitis, was higher for 19 days (p <0.01) and 9 days (p <0.05), respectively. Conclusion: As a conclusion, it can be said that the optimum AFC is between 661≤AFC≤710 days for low disease incidence in Simmental dairy herds. Since there is no statistically significant difference between the average first lactation milk yields according to the age at first calving, the same interval can be accepted as optimum for the best lactation milk yield and milk yield is 6987.8 ± 54.6 lt in this interval.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulut, Ö. (1998). Simental siğirlarin Türkiye'de verim performansi üzerine bir değerlendirme. Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 29 (1), 43-49.
 • Anonim, (2011). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Aungier, S.P.M., Roche, J.F., Diskin, M.G., ve Crowe, M.A. (2014). Risk factors that affect reproductive target achievement in fertile dairy cows. J Dairy Sci., 97(6),3472–87.
 • Curran, R.D., Weigel, K.A., Hoffman, P.C., Marshall, J.A., Kuzdas, C.K., ve Coblentz, W.K. (2013). Relationships between age at first calving; herd management criteria; and lifetime milk, fat, and protein production in Holstein cattle. Animal. Science, 29(1), 1–9.
 • Çilek, S., ve Tekin, M. E. (2005). Environmental factors affecting milk yield and fertility traits of Simmental cows raised at the Kazova State Farm and phenotypic correlations between these traits. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(4), 987-993.
 • Dhakal, K., Tiezzi, F., Clay, J., ve Maltecca, C. (2016). Causal relationships between clinical mastitis events, milk yields and lactation persistency in US Holsteins. Livestock Science, 189, 8-16.
 • Dubuc, J., Duffield, T.F., Leslie, K. E., Walton, J.S., ve Leblanc, S.J. (2011). Effects of postpartum uterine diseases on milk production and culling in dairy cows. Journal of Dairy Science, 94,1339–1346. Elmetwally, M.A. (2018). Uterine Involution ve Ovarian Activity in Postpartum Holstein Dairy Cows. A Review . Journal of Veterinary Healthcare, 1(4), 29-40.
 • Fedorovych, V.V. (2017). The impact of reproductive capacity indicators of simmental cattle on their milk productivity. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(74), 52–56.
 • Foldi, J., Kulcsar, M., Pecsi, A., Huyghe, B., de Sa, C., Lohuis, J.A.C.M., Cox, P., ve Huszenicza, GY., (2006). Bacterial complications of postpartum uterine involution in cattle. Anim. Reprod. Sci., 96, 265–281.
 • Giuliodori, M.J., Magnasco, R.P., Becu-Villalobos, D., Lacau-Mengido, I.M., Risco, C.A., ve de la Sota, R. (2013). Metritis in dairy cows: Risk factors and reproductive performance. Journal of Dairy Science, 96, 3621–3631.
 • Grayaa, M., Vanderick, S., Rekik, B., Gara, A. B., Hanzen, C., Grayaa, S., Mota, R. R., Hammami, H., ve Gengler, N. (2019). Linking first lactation survival to milk yield and components and lactation persistency in Tunisian Holstein cows. Archives Animal Breeding, 62(1), 153.
 • Hoffman, P.C. ve Funk, D.A. (1992). Applied dynamics of dairy replacement growth and management. Journal of Dairy Science, 75, 2504–2516.
 • Hoffman, P.C. (1997). Optimum body size of Holstein replacement heifers. Journal of Animal Science, 75, 836–845.
 • Kaçar, C., ve Kaya, S. (2014). Uterine infections in cows and effect on reproductive performance. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(6), 975-82.
 • Kay, J.K., Weber, W.J., Moore, C.E., Bauman, D.E., Hansen, L.B., Chester-Jones, H., Crooker, B.A., ve Baumgard, L.H. (2005). Effects of Week of Lactation and Genetic Selection for Milk Yield on Milk Fatty Acid Composition in Holstein Cows. Jounal of Dairy Science, 88, 3886–3893.
 • Kocak, O. (2006). Influence of Mastitis on Milk Yield in Holstein Cows. Acta Vet. Brno. 75, 507–513.
 • Koçak, S., Tekerli, M., Özbeyaz, C., ve Demirhan, İ. (2008). Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsün’de Yetiştirilen Holştayn, Esmer Ve Simental Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 48 (2), 51 – 57.
 • Krpálková, L., Cabrera, V.E., Kvapilík, J., Burdych,J., ve Crump, P. (2014). Associations between age at first calving, rearing average daily weight gain, herd milk yield and dairy herd production, reproduction, and profitability. Jounal of Dairy Science, 97, 6573–6582.
 • Kumlu, S. ve Akman, N. (1999). Türkiye Damızlık Siyah Alaca Sürülerinde Süt ve Döl Verimi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 39 (1), 1-16.
 • Kucuk Baykan Z., ve Ozcan M. (2017). Determination of Reproduction and Lactation Parameters in the First Production Year of Brown Swiss and Simmental Cows Imported From Austria. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(2), 132-139.
 • Lohakare, J.D., Südekum, K.H., ve Pattanaik, A.K. (2012). Nutrition-induced Changes of Growth from Birth to First Calving and Its Impact on Mammary Development and First-lactation Milk Yield in Dairy Heifers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 25(9), 1338-1350.
 • Mason, W. (2017). Association between age and time from calving and reported lameness in a dairy herd in the Waikato region of New Zealand. New Zealand Veterinary Journal, 65:3, 163-167.
 • Nilforooshan, M.A. ve Edriss, M.A. (2004). Effect of age at first calving on some productive and longevity traits in Iranian Holsteins of the Isfahan province. Journal of Dairy Science, 87, 2130–2135.
 • Offer, J.E., McNulty, D., ve Logue, D.N. (2000). Observations of lameness, hoof conformation and development of lesions in dairy cattle over four lactations. Veterinary Record, 147, 105–9.
 • Onyiro, O.M., Offer, J., ve Brotherstone, S. (2008). Risk factors and milk yield losses associated with lameness in Holstein-Friesian dairy cattle. Animal, 2(8),1230–1237.
 • Okuyucu, I.C., Erdem, H., ve Atasever, S. (2018). Determination of herd management level by some reproduction and milk yield traits of simmental cows at intensive conditions in Turkey. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LXI, Number 1.
 • Özkan, M., ve Güneş, H. (2011). Kayseri’deki Özel İşletmelerde Yetiştirilen Simmental Sığırların Süt Verim Özellikleri Üzerinde Bazı Faktörlerin Etkileri. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37 (2), 81-88.
 • Pantelić, V., Petrović, M., Aleksieć, S., Ostojić-Andrić, D., Sretenović, L., ve Novakowić, Z. (2008). Geneticcorrelations of productive and reproductive traits of Simmental cows in Republic of Serbia. Archiva Zootechnica, 11 (4), 73–78.
 • Pérez-Báez, J., Silva, T.V., Risco, C.A., Chebel, R.C., Cunha, F., De Vries, A., Santos, J.E.P., Lima, F.S., Pinedo, P., Schuenemann, G.M., Bicalho, R.C., Gilbert, R.O., Rodrigez-Zas, S., Seabury, C.M., Rosa,G., Thatcher, W.W., ve Galvão, K.N. (2021). The economic cost of metritis in dairy herds. Journal of Dairy Science, 104 (Article in Press)
 • Pinedo, P., Santos, J.E.P., Chebel, R.C., Galvão, K.N., Schuen-emann, G.M., Bicalho, R.C., Gilbert, R.O., Rodriguez Zas, S., Sea-bury, C.M., Rosa, G., ve Thatcher, W.W. (2020). Early-lactation diseases and fertility in 2 seasons of calving across US dairy herds. Journal of Dairy Science, 103, 10560–10576.
 • Somers, J.R., Huxley, J., Lorenz, I., Doherty, M.L., ve O’Grady, L. (2015). The effect of lameness before and during the breeding season on fertility in 10 pasture-based Irish dairy herds. Irish Veterinary Journal, 68(1),14.
 • Szewczuk, M., Chocilowicz, E., ve Bartosiewicz, R. (2015). Effect of age at first calving on the yield and composition of simmental cows’ milk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt, 613, 63–69.
 • Şahin, A., ve Ulutaş, Z. (2011). Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerin Süt Ve Döl Verim Özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26(2),156-16.
 • Warnick, L.D., Janssen, D., Guard, C.L., ve Gro¨hn, Y.Y. (2001). The Effect of Lameness on Milk Production in Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 84,1988-1997.
 • Webster, A.J.F. (2001). Effects of housing and two forage diets on the development of claw horn lesions in dairy cows at first calving and in first lactation. The Veterinary Journal 162, 56–65.
 • Williams, E.J., Fischer, D.P., Noakes, D.E., England, G.C.W., Rycroft, A., Dobson, H., ve Sheldon, I.M. (2007). The relationship between uterine pathogen growth density and ovarian function in the postpartum dairy cow. Theriogenology, 68, 549– 559.
APA Karslıoğlu Kara N, galic a, Çevik S (2021). Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. , 411 - 418. 10.29278/azd.881922
Chicago Karslıoğlu Kara Nurcan,galic askin,Çevik Samet Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. (2021): 411 - 418. 10.29278/azd.881922
MLA Karslıoğlu Kara Nurcan,galic askin,Çevik Samet Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. , 2021, ss.411 - 418. 10.29278/azd.881922
AMA Karslıoğlu Kara N,galic a,Çevik S Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. . 2021; 411 - 418. 10.29278/azd.881922
Vancouver Karslıoğlu Kara N,galic a,Çevik S Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. . 2021; 411 - 418. 10.29278/azd.881922
IEEE Karslıoğlu Kara N,galic a,Çevik S "Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi." , ss.411 - 418, 2021. 10.29278/azd.881922
ISNAD Karslıoğlu Kara, Nurcan vd. "Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi". (2021), 411-418. https://doi.org/10.29278/azd.881922
APA Karslıoğlu Kara N, galic a, Çevik S (2021). Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 10(2), 411 - 418. 10.29278/azd.881922
Chicago Karslıoğlu Kara Nurcan,galic askin,Çevik Samet Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi 10, no.2 (2021): 411 - 418. 10.29278/azd.881922
MLA Karslıoğlu Kara Nurcan,galic askin,Çevik Samet Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, vol.10, no.2, 2021, ss.411 - 418. 10.29278/azd.881922
AMA Karslıoğlu Kara N,galic a,Çevik S Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi. 2021; 10(2): 411 - 418. 10.29278/azd.881922
Vancouver Karslıoğlu Kara N,galic a,Çevik S Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi. 2021; 10(2): 411 - 418. 10.29278/azd.881922
IEEE Karslıoğlu Kara N,galic a,Çevik S "Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi." Akademik Ziraat Dergisi, 10, ss.411 - 418, 2021. 10.29278/azd.881922
ISNAD Karslıoğlu Kara, Nurcan vd. "Simental ırkı ineklerde bazı verim özellikleri ve sağlık sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi". Akademik Ziraat Dergisi 10/2 (2021), 411-418. https://doi.org/10.29278/azd.881922