Yıl: 2021 Cilt: 17 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 4565 - 4580 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.856167 İndeks Tarihi: 12-06-2022

Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada amaç; Sivas merkez Ahmet Ayık Tematik Spor Lisesinde öğrenim gören 15-17 yaş arası serbest stil müsabık sporculara uygulanan 8 haftalık kor egzersizlerinin maksimal kuvvet, (bacak, sırt ve kavrama kuvveti) dikey sıçrama ve esneklik üzerine olan etkilerini incelemektir. Çalışmaya yaşı 15,80±0,616 ve spor yaşı 4,05±1,538 olan 10 antrenman ve 10 kontrol grubu olmak üzere toplam 20 serbest stil müsabık güreşçi katılmıştır. Çalışmaya katılanlardan sporcuların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, kor gücü ve stabilitesi, dikey sıçrama, uzan eriş ve sırt, bacak ve kavrama kuvveti ön test ve son test olmak üzere ölçümleri alınmıştır. Antrenman ve kontrol gruplarının egzersiz öncesi ve sonrası değişimin belirlenmesinde Wilcoxon testi ve betimsel analiz testi uygulanmıştır. Antrenman grubunun antrenman öncesi ve sonrası sırt kuvveti, boy ve VKİ değişkeninde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Kor kuvvet antrenman öncesi ve antrenman sonrası kilo, uzan eriş, bacak, sağ ve sol kavrama ve kor kuvveti anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak 8 haftalık kor kuvvet antrenmanlarının serbest stil erkek güreşçilerin sırt kuvveti üzerine olumlu etkileri olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, günümüze kadar zorunluluk haline gelmeyen eğitimde teknoloji kullanımının, Covid-19 pandemisi sonrasında zorunluluk haline gelmesiyle birlikte öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, teknolojik yeterlilikleri, teknolojiyi kullanma becerileri ve hazır bulunuşluklarının ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. Çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branştaki 20 öğretmen ile yürütülmüştür. Çalışma nitel olarak yürütülmüş ve araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Öğretmenler uzaktan eğitim sürecinin başlarında Zoom vb uzaktan eğitim araçlarının kullanımında zorluk yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenler basit düzeyde sunum ve görsel materyal hazırladıklarını, gerektiği durumlarda derslerinde hazır sunum kullandıklarını ve Web 2.0 araçlarını ise kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler uzaktan eğitimde işlenen derslerin açık, net, anlaşılır ve verimli işlendiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin eksik olduğu gözlenmiş ve teknoloji kullanımı ile ilgili hizmet içi eğitim almadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımına ve uzaktan eğitim araçlarını kullanmaya yönelik hizmet içi eğitim almaları faydalı olabilir.
Anahtar Kelime:

Investigation of Teachers’ Use of Technology in the Distance Education Process

Öz:
The aim of this study is to reveal the problems faced by teachers, technological competencies, technology use skills, and readiness as the use of technology in education, which has not become a necessity until today, has become a necessity after the Covid-19 pandemic. The study was carried out with 20 teachers from different primary, secondary and high schools in the 2020-2021 academic year. The study was conducted as qualitative research, and data were collected with a semi-structured interview form prepared by the researchers. Content analysis was used to analyze the data. Teachers stated that they had difficulties using distance education tools such as Zoom at the beginning of the distance education process. Teachers stated that they prepared simple level presentations and visual materials, used prepared presentations in their lessons when necessary, and did not use Web 2.0 tools. Teachers stated that the lessons taught in distance education are taught understandably and efficiently. It was observed that the teachers’ technological competencies were lacking, and they did not receive in-service training on technology use. It may be beneficial for teachers to receive in-service training on using technology and using distance education tools.
Anahtar Kelime:

Investigation of The Effects of 8 Weeks of Core Exercises on Maximal Strength, Vertical Jump and Flexibility in Free Style Wrestlers

Öz:
The purpose of this study; To examine the effects of 8-week core exercises on maximal strength (leg, back and paw strength), vertical jump and flexibility, applied to freestyle contestant athletes between 15-17 years of age at Sivas Ahmet Ayık Thematic Sports High School. A total of 20 freestyle wrestlers, 10 training and 10 control groups, with an age of 15.80 ± 0.616 and sports age of 4.05 ± 1.538, participated in the study. The measurements of the athletes' height, body weight, core strength and stability, vertical jump, reach and back, leg and claw strength as pre-test and post-test were taken. Wilcoxon test and descriptive analysis test were used to determine the change in training and control groups before and after exercise. A significant difference was found in the variables of back strength, height and BMI of the training group before and after training. There was no significant difference in weight, reach, leg, right and left hand claw and core strength before and after the core strength training. As a result, it can be said that 8-week core strength training has positive effects on back strength of freestyle male wrestlers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 105-109.
 • Afyon, Y. A. (2014). Effect of core training on 16 year-old soccer players. Academic Journals, 9, 1275-1279.
 • Akkoyunlu, B. ve Tandoğan, M. (1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Alper, E. ve Eroğlu-Kolayiş, İ. (2020). Yıldız güreşçilerde güreş performansı ile gövde stabilitesi, dinamik denge ve fonksiyonel hareketlilik değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 48-66.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technologyy, 2(2), 79-96. ISSN: 1303-6521.
 • Atan, T., Kabadayı, M., Eliöz, M., Çilhoroz, B. T. ve Akyol, P. (2013). Effect of jogging and coretraining after supramaximal exercise on recovery. Turkısh Journal of Sport and Exercıse, 15, 73-77.
 • Aktay, S. & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44. http://dergipark. org.tr/tr/en/pub/mead/issue/56310/7111904
 • Bal, B. S., Singh, L., Singh, G. ve Singh, B. (2018). Norms and grades under normal dıstrıbutıon for basıc movement patterns of freestyle wrestıng player. Europan Journal of Physical Education and Sport Science, 4, 100-108.
 • Akyürek, M. (2020). Uzaktan eğitim: bir alan yazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/en/pub/mead/issue/ 56310/711904
 • Bayati, R., Majelan, A. S., Mirzeali, B. ve Barbas, I. (2019). The Effect of 12 weeks of wrestling warm-up program on functıonal movement screen scores in cadet westlers. Ann Appl Sport Sci, 7, 40-46.
 • Alkan, C. (1981). Açıköğretim: Uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Becer, E., ve Eliöz, M. (2020). Elit Düzey erkek yüzücülerde 16 haftalık core egzersizlerinin solunum fonksiyonlarına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13, 891-894.
 • Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi (7. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Arıbaş, S., Kartal, Ş., ve Çağlar, İ. (2012) İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 42(195), 100-117.
 • Chaabene, H., Negra, Y., Bouguezzi, R., Mkaouer, B., Franchini, E., Julio, U. ve Hachana, Y. (2017). Physical and physiological attributes of wrestlers: An update. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(5), 1411–1442
 • Arık, B. M. (2020, Mart 24). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-II, uzaktan eğitim nasıl olacak ve bu süreçte neler dikkate alınmalı?. 08.01.2021 tarihinde https://www.egitimreformugirisimi. org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-ii-uzaktanegitim- nasil-olacak-ve-bu-surecte-neler-dikkate-alinmali/ adresinden erişildi.
 • Dedecan, H. (2016). Adolesan dönem erkek öğrencilerde core antrenmanlarının bazı fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine etkisi (yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., ve Şahin, E (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020,5(2), 368-397. https://dergipark. org.tr/tr/pub/egitim/issue/54643/753149
 • Demirkan, E., Kutlu, M., Koz, M., Özal, M. ve Favre, M. (2014). physical fitness differences between freestyle and greco-roman junoir wrestlers. Journal of Human Kinetics, 41, 246-250.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Dilber, A.O., Lağap, B., Akyüz, Ö., Çoban, C., Akyüz, M., Taş, M. ve Özkan, A. (2016). Erkek futbolcularda 8 haftalık kor antrenmanının performansla ilgili fiziksel uygunluk değişkenleri üzerine etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 77-82.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers.
 • Doğan, G., Mendeş, B., Akcan, F. ve Tepe, A. (2016). Futbolculara uygulanan sekiz haftalık core antrenmanın bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-12
 • Cüre, F. & Özdener, N. (2008). Teachers’ information and communication technologies (ICT) using achievements and attitudes towards ICT. Hacettepe University Journal of Education, 34, 41-53.
 • Durna M. (2017). 8 haftalık core egzersiz programının güreşçilerde denge, esneklik ve çeviklik düzeyleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalişmalarina giriş (4. bs.). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Gür, F. ve Ersöz, G. (2017). Kor antrenmanın 8-14 yaş grubu tenis sporculrının kor kuvveti, statik ve dinamik denge özellikleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Spormetre, 15, 130-137.
 • Demirel, Ö. ve Budak, Y. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 9(1), 62-81.
 • Hançerlioğulları B. (2020) 6 haftalık pliometrik ve core egzersizlerinin bireysel ve takım sporcularında denge faktörü üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstütüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research. California, USA: Sage Publications.
 • İri, R., ve Aktuğ, Z. B. (2018). 12-15 yaş arası güreşçilerde 8 haftalık denge antrenmalarınn denge çeviklik ve sürat performansı üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 3, 81-90.
 • Dinçer, Ö. G. S. (2016). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. Adana, Seyhan, Türkiye.
 • Karacabey, K., Tetik, G., Kartal, R., Çağlayan, A., ve Kaya, K. (2016). Analysis on the effect of core training program on some physical and motoric characteristics for female volleyball players aged 8-11. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11, 63-68.
 • Doğan, S. ve Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Kibler, W. B., Press, J. ve Aaron, S. (2006). The Role of core stability in athletic function. Sport Medicine, 36, 189-198.
 • Dursun, A., Kırbaş, İ., ve Yüksel, M. E. (2015). Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi ve proje üzerine bir değerlendirme. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Küçük H. (2020). Kadın futbolcularda statik ve dinamik dengenin mevkilere göre karşılaştırılması. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, Supp.(4), 53-56.
 • Ertuğ, C. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Küçük, H. ve Erim, V. (2021). Elit judo ve güreşçilerin denge performanslarının karşılaştırılması. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 2021, 2(1), 1-7.
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z., ve Yıldırım, S. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50.
 • Mackenzie, B. (2005). 101 performance evaluation tests. London: Electric Word plc 67- 71 Goswell Road London EC1V 7EP.
 • Gönen, S. & Kocakaya, S. (2006). Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimler üzerine görüşlerinin. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 37-44
 • McGill, S. (2020). Core training:evidence translating to better performance and ınjuiry prevention. National Strength and Conditioning Association, 32, 33-46.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2012). National educational technology standards. 14.11.2020 tarihinde http://cnets.iste.org adresinden erişildi.
 • Mırzaelı, B., Curby, D. G., Rahmanı-Nıa, F., ve Moghadası, M. (2009). Physıologıcal profıle of elıte ıranıan junıor freestyle wrestlers. Journal of Strenght and Conditioning Research, 23(8), 2339-2344.
 • Kara, S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliklerinin belirlenmesi, İstanbul örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Reed, C. A., Ford, K. R., Myer, G. D. ve Hewett, T. E. (2014). The effect of ısolated and ıntegrated core stability training on athletic performance measures. Sports Medicine, 42 (8), 697-706.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Samson, K. M. ve Sandery, M. A. (2007). A core stabilization training program for tennis athelets. Human Kinetics, 12, 41-46.
 • Keleş, E. ve Güntepe, E. T. (2018). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiyi öğrenme- öğretme sürecine entegrasyonu. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 142-157.
 • Sever, O., Kır, R. ve Yaman, M. (2017). 11-13 yaş arası erkek tenisçilerde periyotlanmış core antrenman progrmının isabetli servis hızına etkisi. Journal of Human Sciences, 14(3), 3023-3030.
 • Korucu, A. ve Karalar, H. (2017). Sınıf öğretmenliği öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 456- 474. DOI: 10.24315/trkefd.304255
 • Willardson, J. (2014). Developing the core. NSCA: National Strength and Conditioning Association.
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkiliği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar özyeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 98-105.
 • Kaynakça Bilgisi / Citation Information
 • Kuzgun, H. ve Özdinç, F. (2017). Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanimina yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 83-102
 • Turan, E., Kahya, S., Tiryaki, A. ve Çebi, M. Ceylan, L.(2021) Serbest stil güreşçilerde 8 haftalık core egzersizlerinin maksimal kuvvet, dikey sıçrama ve esneklik üzerine olan etkisinin incelenmesi. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17(37), 4563-4580. DOI: 10.26466/opus.856167
 • MEB (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. 15.12.2020 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_ MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Miles, B. M. ve Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. California, USA: Sage Publications.
 • Somyürek, S., Atasoy, B. ve Özdemir, S. (2009). What makes a board smart? Computersand Education, 53(2), 368–374.
 • Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research and Evaluation, 7(17), 1-6. https://doi.org/10.7275/z6fm-2e34
 • Taş, H. İ., Özel, A., ve Demirci, A. (2007). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojiye bakış açıları ve teknolojiden yararlanma seviyeleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 31-51.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Üstün, Ç. ve Özçiftçi, S. (2020). Covid-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1), 142-153.
 • Vural, B. (2004). Eğitim-öğretimde teknoloji ve materyal kullanimi. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2020). İstisnai bir uzaktan eğitim öğretim deneyiminin öğrettikleri. Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 1(1), 7-15.
 • Kaynakça Bilgisi / Citation Information
 • Başaran, M., Ülger, I. G., Demirtaş, M., Kara, E., Geyik, C. ve Vural, Ö.F. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin teknoloji kullanım durumlarının incelenmesi. OPUS–International Journal of Society Researches, 17(37), 4619-4645. DOI: 10.26466/opus.903870
APA Tural E, Başaran M, KAHYA S, Ülger I, Tiryaki A, Demirtaş M, ÇEBİ M, Kara E, CEYLAN L, GEYİK C, VURAL O (2021). Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. , 4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
Chicago Tural Ercan,Başaran Mehmet,KAHYA Sedat,Ülger Irmak Gül,Tiryaki Abdullah,Demirtaş Merve,ÇEBİ MEHMET,Kara Elif,CEYLAN LEVENT,GEYİK CEYLAN,VURAL OMER FARUK Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. (2021): 4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
MLA Tural Ercan,Başaran Mehmet,KAHYA Sedat,Ülger Irmak Gül,Tiryaki Abdullah,Demirtaş Merve,ÇEBİ MEHMET,Kara Elif,CEYLAN LEVENT,GEYİK CEYLAN,VURAL OMER FARUK Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. , 2021, ss.4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
AMA Tural E,Başaran M,KAHYA S,Ülger I,Tiryaki A,Demirtaş M,ÇEBİ M,Kara E,CEYLAN L,GEYİK C,VURAL O Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. . 2021; 4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
Vancouver Tural E,Başaran M,KAHYA S,Ülger I,Tiryaki A,Demirtaş M,ÇEBİ M,Kara E,CEYLAN L,GEYİK C,VURAL O Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. . 2021; 4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
IEEE Tural E,Başaran M,KAHYA S,Ülger I,Tiryaki A,Demirtaş M,ÇEBİ M,Kara E,CEYLAN L,GEYİK C,VURAL O "Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi." , ss.4565 - 4580, 2021. 10.26466/opus.856167
ISNAD Tural, Ercan vd. "Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi". (2021), 4565-4580. https://doi.org/10.26466/opus.856167
APA Tural E, Başaran M, KAHYA S, Ülger I, Tiryaki A, Demirtaş M, ÇEBİ M, Kara E, CEYLAN L, GEYİK C, VURAL O (2021). Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
Chicago Tural Ercan,Başaran Mehmet,KAHYA Sedat,Ülger Irmak Gül,Tiryaki Abdullah,Demirtaş Merve,ÇEBİ MEHMET,Kara Elif,CEYLAN LEVENT,GEYİK CEYLAN,VURAL OMER FARUK Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17, no.37 (2021): 4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
MLA Tural Ercan,Başaran Mehmet,KAHYA Sedat,Ülger Irmak Gül,Tiryaki Abdullah,Demirtaş Merve,ÇEBİ MEHMET,Kara Elif,CEYLAN LEVENT,GEYİK CEYLAN,VURAL OMER FARUK Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.37, 2021, ss.4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
AMA Tural E,Başaran M,KAHYA S,Ülger I,Tiryaki A,Demirtaş M,ÇEBİ M,Kara E,CEYLAN L,GEYİK C,VURAL O Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021; 17(37): 4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
Vancouver Tural E,Başaran M,KAHYA S,Ülger I,Tiryaki A,Demirtaş M,ÇEBİ M,Kara E,CEYLAN L,GEYİK C,VURAL O Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021; 17(37): 4565 - 4580. 10.26466/opus.856167
IEEE Tural E,Başaran M,KAHYA S,Ülger I,Tiryaki A,Demirtaş M,ÇEBİ M,Kara E,CEYLAN L,GEYİK C,VURAL O "Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17, ss.4565 - 4580, 2021. 10.26466/opus.856167
ISNAD Tural, Ercan vd. "Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17/37 (2021), 4565-4580. https://doi.org/10.26466/opus.856167