Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 60 Sayfa Aralığı: 198 - 221 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21764/maeuefd.878361 İndeks Tarihi: 16-06-2022

3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, 3-6 yaş çocukların annelerinin Covid-19 pandemisinin çocukların üzerindeki etkisini çocuk hakları bağlamında ele almaktır. Araştırmaya, Türkiye’nin Marmara Bölgesinde büyük ölçekte bir ilde yaşayan 3-6 yaş çocuğu olan 25 anne katılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenidir ve çalışmada veri toplama işlemi anneler ile yarıyapılandırılmış görüşme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarında anneler pandemiyi daha çok hastalık olarak tanımlamış ve pandemiden korunmak için maske, mesafe, hijyenden yararlandıklarını ifade etmiştir. Pandemi sürecinde okula yönelik etkinliklerde uzaktan eğitim, aktivite kitapları, sanat etkinlikleri ve kitap okuma ile gelişimlerini desteklediklerini dile getirmiştir. Anneler daha çok geleneksel oyunları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Anneler çocukların dışarı çıkıp gezme, oyun oynama, karar verme ve fikirlerini söyleme, sağlık, korunma, eğitim, özgürlük, yaşama, sosyalleşme haklarının olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca saat kısıtlamaları nedeniyle dışarıya çıkamadıklarını, okula gidemediklerini ve bundan dolayı çocukların eğitim haklarının ihmal edildiğini, sosyalleşme haklarının etkilendiğini belirtmişlerdir. Bazı anneler pandemi nedeniyle ilk yasakların olduğu Mart ayında çocuklarla daha çok etkinlik yaptıklarını, bazıları ise okulların açılması gereken güz döneminde daha çok etkinlik yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelime:

OPINIONS OF THE MOTHERS OF 3-6 YEARS OLD CHILDREN ON THE EFFECT OF THECOVID-19 PANDEMIC ON THE RIGHTS OF THE CHILDREN

Öz:
The aim of this study is to examine the impact of the Covid-19 pandemic on children of mothers of 3-6-year-old children in the context of children's rights. 25 mothers with children aged 3-6 years living in Bursa city in the Marmara Region of Turkey participated in the study. The research is a qualitative research design and the data collection process in the study was carried out with the semistructured interview technique with the mothers. The obtained data were analyzed by content analysis. In the results of the research, mothers defined the pandemic as a disease and stated that they benefited from masks, distance, and hygiene to protect themselves from the pandemic. They stated that they support their development with distance education, activity books, art activities, and reading books in school activities during the pandemic process. Mothers stated that they mostly preferred traditional games. Mothers stated that children have the right to go out, play games, make decisions, and express their opinions, health, protection, education, freedom, life, and socialization. They also stated that they could not go out or go to school due to time constraints, and therefore their right to education was neglected and children’s right to socialize was affected. Some mothers stated that they did more activities with their children in March, when the first bans were due to the pandemic, while others stated that they did more activities in the fall period when schools should be opened.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyol, T. (2020). Anne babaların çocukların katılım hakkına yönelik görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(Ek), 331-346.
 • Akyüz, E. (2001). Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri ışığında çocuğun eğitim hakkı. Milli Eğitim Dergisi, 151(1), 445-455.
 • Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi, konusu, kaynakları ve hukuk sistemindeki yeri. Çocuk hukuku çocukların hakları ve korunması.(s.1-18), Ankara: Pegem Akademi.
 • Alisinanoğlu, F., Türksoy, E. &Karabulut, R. (2020). Pandemi sürecinde çocukluk dönemi korkuları. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(14), 447-568.
 • Başaran, M.& Aksoy, A.B. (2020). Anne babaların korna-virüs (covid-19) salgını sürecinde aile yaşantılarına ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 71(13), 668-678.
 • Berg, B. L., Lune, H. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Asım Arı (Çev.) Konya: Eğitim. (Dokuzuncu Baskı).
 • Çepni, S. (2018). Araştırmalarda kullanılan yöntemler ve sınıflandırmaları. Araştırma ve proje çalışmalarına giriş.(Sekizinci Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık Yayın Dağıtım.
 • Demir Öztürk, E., Kuru, G. & Demir Yıldız, C. (2020), Covid-19 pandemi günlerinde annelerin ne düşünür çocuklar ne ister? Anne ve çocukların pandemi algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-2020.
 • Dinç, B. (2015). Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların ebeveynlerinin çocuk hakları eğitimi konusundaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi.3 (1),7-25.
 • Dirican, R. (2018). Tarihi süreçte çocukluk ve çocuk hakları. Çocuk ve Gelişim Dergisi. 2(2), 51-62.
 • Duyan Çamurdan A. (2007). Görsel medyanın çocuk sağlığına etkileri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 16(2), 25-30.
 • Ersoy, A. F. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10(1), 30-39.
 • Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N., & Cook, P. (2020). Parents’ experiences with remote education during COVID-19 school closures. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65.
 • Göl Güven, M., Şeker, V., Erbil, F., Özgünlü, M., Alvan, G. & Uzunkök, B. (2020, Ağustos). Covid-19 pandemisinin aile yaşantısına yansımaları (Covid-19 Aile) rapor-2. Retrieved from https://img1.wsimg.com/blobby/go/7cc36312-26f1-4303-a5b4-0d1598c91028/Covid19%20Aile%20Rapor%202%20-0001.pdf 0n 10.11.2020.
 • Gupta, A., Goplani, M. (2020). Impact of COVID-19 on Educational Institution in India. Purakala Journal U(CARE Listed), 31(21), 661-671.
 • Hapsari, S. M., Sugito, S., & Fauziah, P. Y. (2020). Parent’s involvement in early childhood education during the covid-19 pandemic period. Jurnal Pendidikan Progresif, 10(2), 298-311.
 • Karaman Kepenekçi, Y.& Aslan, C. (2011). Okulöncesi döneme seslenen kitaplarda çocuk hakları, Ankara Üniversitesi çocuk ve gençlik edebiyatı uygulama ve araştırma merkezieğitim araştırma ve inceleme dizisi-1, Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Kent Kükürtçü, S. (2011). 5-6 yas çocuklarının ailelerin ve öğretmenlerinin kullandıkları disiplin yöntemlerinin çocuk hakları ile ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kesayak, Y.& Karatekin, K. (2020) Ebeveynlerin ailede çocuk haklarını uygulama düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 211-234.
 • Kurtdede Fidan, N.&Özaydın, A. (2019). Ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin metaforik algıları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 361-378.
 • Küçük Biçer, B.& İlhan, M.N. (2020). Covid-19’un çocukların sağlığı üzerine etkisi.Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. Özel Sayı., 103-111.
 • Lieberman, A. F., Chu, A., Van Horn, P., & Harris, W. W. (2011). Trauma in early childhood: Empirical evidence and clinical implications. Development and Psychopathology, 23(2), 397-410.
 • Lincoln, Y. S.,Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Program Evaluation, 30, 73-84.
 • Lundy, L.& O’Lynn, P. (2018). The education rights of children. International Human Rights of Children, 1-19.
 • Mart, M.& Kesicioğlu, O. S. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde ailelerin evde oyun oynamaya ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 945-958.
 • Miles, M. B.&Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Moreno, J. M.& Gortazar, L. (2020). Schools’ readiness for digital learning in the eyes of principals: an analysis from Pisa 2018 and its implications for the COVID19 (Coronavirus) crisis response. Education for Development Blog, The World Bank.
 • Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E. (2020). Behavioral and emotional disorders in children during the COVID-19 epidemic. The journal of Pediatrics, 221, 264-266.
 • Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C., & Espada, J. P. (2020). Immediate psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth from Italy and Spain. Retrieved from https://psyarxiv.com/5bpfz/ on 15.12.2020.
 • Özçevik, D.& Ocakçı, A. F. (2020). Covid-19 ve ev hapsindeki çocuk: salgının psikolojik etkileri ve hafifletme yolları. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 19(1), 13-17.
 • Prime, H., Wade, M.,& Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist.75 (5), 631-643.
 • Sağlık Bakanlığı (2020) COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19 Rehberi.pdfsayfasından erişim sağlanmıştır.
 • Szabo, T. G., Richling, S., Embry, D. D., Biglan, A., & Wilson, K. G. (2020). From helpless to hero: Promoting values-based behavior and positive family interaction in the midst of COVID19. Behavior analysis in practice, 13(3), 568-576.
 • Uçuş, Ş., Şahin, A. E. (2012). Çocuk hakları sözleşmesine yönelik öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 25-41.
 • Yeşilkayalı, E.,&Demirtaş, V. Y. (2013). Ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin tutumları ile ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 12-25.
 • Yeşilkayalı, E.,&Demirtaş, V. Y. (2016). İlköğretim öğrencilerinin ebeveynlerinin çocuk haklarına yönelik tutumları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 119-140.
 • Yıldız, A.&Akar Vural, R. (2020). Covid-19 pandemisi ve derinleşen eğitim eşitsizlikleri. Türk Tabipler Birliği Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu, 556-565.
 • Wang, B., Li, R., Lu, Z., & Huang, Y. (2020). Does comorbidity increase the risk of patients with COVID-19: evidence from meta-analysis. Aging (Albany NY), 12(7), 6049-6057.
 • World Health Organization [WHO] (2020). 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): strategic preparedness and response plan. Retrieved from https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/srp-04022020.pdf.
APA Sert E, Bagceli Kahraman P (2021). 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. , 198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
Chicago Sert ESRA,Bagceli Kahraman Pinar 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. (2021): 198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
MLA Sert ESRA,Bagceli Kahraman Pinar 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. , 2021, ss.198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
AMA Sert E,Bagceli Kahraman P 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. . 2021; 198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
Vancouver Sert E,Bagceli Kahraman P 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. . 2021; 198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
IEEE Sert E,Bagceli Kahraman P "3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ." , ss.198 - 221, 2021. 10.21764/maeuefd.878361
ISNAD Sert, ESRA - Bagceli Kahraman, Pinar. "3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". (2021), 198-221. https://doi.org/10.21764/maeuefd.878361
APA Sert E, Bagceli Kahraman P (2021). 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(60), 198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
Chicago Sert ESRA,Bagceli Kahraman Pinar 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, no.60 (2021): 198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
MLA Sert ESRA,Bagceli Kahraman Pinar 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.60, 2021, ss.198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
AMA Sert E,Bagceli Kahraman P 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 1(60): 198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
Vancouver Sert E,Bagceli Kahraman P 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 1(60): 198 - 221. 10.21764/maeuefd.878361
IEEE Sert E,Bagceli Kahraman P "3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss.198 - 221, 2021. 10.21764/maeuefd.878361
ISNAD Sert, ESRA - Bagceli Kahraman, Pinar. "3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK HAKLARINAETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1/60 (2021), 198-221. https://doi.org/10.21764/maeuefd.878361