TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI)

Yıl: 2021 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 217 - 241 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/tbdhd.2021.82435 İndeks Tarihi: 22-07-2022

TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI)

Öz:
GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye'de yatarak tedavi gören akut inme hastalarının profiline ilişkin nesnel veriler sınırlıdır. Ancak bu, bölgesel akut inme yönetimi de dâhil olmak üzere ilgili sağlık sisteminin optimize edilmesi için gereklidir. NöroTek çalışması, temel hastane içi kalite ölçütleri perspektifinde iskemik inme, intraserebral kanama ve kardiyopulmoner arrest vakalarının özelliklerini toplamayı amaçladı. YÖNTEM ve GEREÇLER: NöroTek, 10 Mayıs 2018 Dünya İnme Farkındalık gününde Türkiyede’ki 30 sağlık hizmet bölgesini temsil eden 87 merkezin (16 Hastane, 26 inme ünitesi ve 45 inme merkezi) dahli ile gerçekleştirilmiş olan nokta prevalans çalışmasıdır. Toplam 1802 yatan hasta (Kadın %50,4; yaş: 61,4±18,4 yıl) çalışmaya dâhil edildi. Hastane süreçleri, akut inme kliniği, görüntüleme, tedavi ve prognoz ile ilgili soruları içeren bir form (başvuru gününde 6 kategoride 49 soru ve taburculuk anında 7 kategoride 52 soru) araştırmacılar tarafından dolduruldu. BULGULAR: Belirlenen tarihte toplam 1070 nörovasküler hastalık (TIA %3,7, iskemik inme %48,4, intraserebral kanama %7, kardiyopulmoner arrest %0,4 ve vegetatif durum %0,1) ve 732 (%40,4) nörolojik hastalık kaydedildi. Nörovasküler hastalık nedeniyle izlenmekte olan hastaların üçteikisinde bilinen hipertansiyon mevcuttu. İskemik inme ve TIA’da diabet üçteiki, dislipidemi üçtebir ve rekürren olay üçtebir oranında olup hepsi intraserebral kanamalardan daha sık idi. Derin ven trombozu tanısı iskemik inmede %3,9 ve intraserebral kanamalarda %2,9 oranında iken hastane enfeksiyonları iskemik inmede intraserebral kanamalardan daha az idi (Pnömoni %30,8'e %40,6, idrar yolu enfeksiyonu %10,9'a %13,9). Ortalama hastane yatışı süresi nörovasküler hastalıklarda diğerlerinden uzundur (22'ye 17 gün). Hastane içi mortalite iskemik inmede %10,3 ve intraserebral kanamalarda %15,5 olup %60'ının nedeni enfeksiyonu idi. TARTIŞMA ve SONUÇ: İnme klinik literatüründe “ilk” “nokta prevalans çalışması” olan NöroTek Türkiye hastanelerde yatan inme hastalarının başlıca kalite metriklerinin profilini ortaya koymuştur. Elde ettiğimiz veri pandemi sonrası akut inme yöntemi strateji belirleniminde anahtar olma potansiyeline sahiptir
Anahtar Kelime:

IN HOSPITAL NEUROVASCULAR DISEASE MANAGEMENT IN TURKEY:RATIONALE, HYPOTHESIS, METHODS, AND DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS(NÖROTEK: TURKEY NEUROLOGY ONE-DAY STUDY)

Öz:
INTRODUCTION: Objective data on the profile of acute stroke patients receiving inpatient treatment in Turkey are limited. However, this is essential for optimizing the relevant system of healthcare delivery, including regional acute stroke management. The NoroTek study aimed to collect the characteristics of ischemic stroke, intracerebral hemorrhage and cardiopulmonary arrest patients from a perspective of basic in-hospital quality metrics. METHODS: NöroTek is a point prevalence study conducted on World Stroke Awareness Day on May 10, 2018 with the participation of 87 centers (16 Hospitals, 26 stroke units and 45 stroke centers) representing 30 health care regions in Turkey. A total of 1802 in-patients (Female: 50.4%; age: 61.4±18.4 years) were included. A form containing about hospital processes, including information on clinical, imaging, treatment and prognosis of the index acute neurovascular event (49 questions in 6 categories on the inclusion day; 52 questions in 7 categories at the time of discharge) was filled. RESULTS: There were a total of 1070 patients with neurovascular diseases (TIA 3.7%, ischemic stroke 48.4%, intracerebral hemorrhage 7%, cardiopulmonary arrest 0.4% and vegetative status 0.1%) and 732 (40.4%) with other neurological disease. Two-thirds of neurovascular disease patients had an established diagnosis of hypertension. Among ischemic stroke and TIA patients, diabetes was present in two-thirds, dyslipidemia in one-third, and recurrent events in one-third, all of which were more common than intracerebral hemorrhages. Diagnosis of deep vein thrombosis was 3.9% in ischemic stroke and 2.9% in intracerebral hemorrhage, while hospital infections were less frequent in ischemic stroke compared to intracerebral hemorrhages (pneumonia 30.8% vs 40.6%, urinary tract infection 10.9% vs. 13.9%). The mean length of hospital stay was longer in neurovascular diseases than in others (22 vs. 17, in days). In-hospital mortality was 10.3% in ischemic stroke and 15.5% in intracerebral hemorrhage, 60% of which was due to infection. DISCUSSION AND CONCLUSION: NöroTek, the first point prevalence study in the stroke clinical literature, revealed the profile of the main quality metrics of stroke patients hospitalized in Turkey. The presented data will be key in determining the gaps in current acute stroke management, providing actionable targets to improve the care of stroke patients.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kumral E, Ozkaya B, Sagduyu A, et al. The ege stroke registry: A hospital-based study in the aegean region, izmir, turkey. Analysis of 2,000 stroke patients. Cerebrovasc Dis 1998; 8(5): 278-288.
 • 2. Özdemir G, Özkan S, Uzuner N, et al. Türkiye’de beyin damar hastalıkları için majör risk faktörleri: Türk çok merkezli strok çalışması. Turk Beyin Damar Hastaliklari Dergisi 2000; 6(2): 31-35.
 • 3. Ozturk S. Serebrovasküler hastalik epidemiyolojisi ve risk faktörleri: Dünya ve türkiye perspektifi. Turkish Journal of Geriatrics 2009; 13(1): 51-58.
 • 4. Tekkanat U. T.C. Sağlık bakanlığı, kamu hastaneleri genel müdürlüğü, 30 sağlık hizmet bölgesi : 2018 [ ; . Available from:https://rapor.saglik.gov.tr/TEKKANAT/saglikbolgele ri.html.
 • 5. Brott T, Adams HP, Jr., Olinger CP, et al. Measurements of acute cerebral infarction: A clinical examination scale. Stroke 1989; 20(7): 864-870.
 • 6. Bonita R, Beaglehole R. Recovery of motor function after stroke. Stroke 1988; 19(12): 1497-1500.
 • 7. Zaidat OO, Yoo AJ, Khatri P, et al. Recommendations on angiographic revascularization grading standards for acute ischemic stroke: A consensus statement. Stroke 2013; 44(9): 2650-2663.
 • 8. Ajam K, Gold LS, Beck SS, et al. Reliability of the cerebral performance category to classify neurological status among survivors of ventricular fibrillation arrest: A cohort study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2011; 19: 38.
 • 9. Alberts MJ, Wechsler LR, Jensen ME, et al. Formation and function of acute stroke-ready hospitals within a stroke system of care recommendations from the brain attack coalition. Stroke 2013; 44(12): 3382-3393.
 • 10. Gorelick PB. Primary and comprehensive stroke centers: History, value and certification criteria. J Stroke 2013; 15(2): 78-89.
 • 11. TC-Saglik-Bakanligi. Akut İnmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkında yönerge. https://shgm.saglik.gov.tr/Eklenti/31489/0/akut-inmelihastalara-verilecek-saglik-hizmetleri-hakkindayonergepdf.pdf 2019; Yayinlanma-Tarihi-18-7- 2919((ulaşılma tarihi:15-11-2020)).
 • 12. Topcuoglu MA. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve pandemide inmeyi unutmamak (Turkish Cerebrovascular Diseases Society and not forgetting stroke in pandemic). Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2020; 26(2): 150- 152.
 • 13. Erkent İ, Topçuoğlu MA, Sorgun MH, et al. Eğitim düzeyi ve cinsiyetin inme önlenebilirliği üzerindeki rolü: Ankara across subgrup analizi. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2020; 26(3): 236-242.
 • 14. Islek D, Sozmen K, Unal B, et al. Estimating the potential contribution of stroke treatments and preventative policies to reduce the stroke and ischemic heart disease mortality in turkey up to 2032: A modelling study. BMC Public Health 2016; 16: 46.
 • 15. Kunt R, Cinar BP, Yuksel B, et al. Clinical-epidemiological and radiological characteristics of stroke patients: A multicentre study. Int J Clin Pract 2021; : e14963.
 • 16. Padir Sensoz N, Turk Boru U, Boluk C, et al. Stroke epidemiology in karabuk city turkey: Community based study. eNeurologicalSci 2018; 10: 12-15.
 • 17. Senel GB, Elmali AD, Mehrvar K, et al. A survey from turkey and iran on comparison of risk factors and etiology in ischemic stroke. Iran J Neurol 2019; 18(4): 176-178.
 • 18. Dennis M, Sandercock P, Graham C, et al. The clots in legs or stockings after stroke (clots) 3 trial: A randomised controlled trial to determine whether or not intermittent pneumatic compression reduces the risk of post-stroke deep vein thrombosis and to estimate its cost-effectiveness. Health Technol Assess 2015; 19(76): 1-90.
 • 19. Westendorp WF, Nederkoorn PJ, Vermeij JD, et al. Poststroke infection: A systematic review and meta-analysis. BMC Neurol 2011; 11: 110.
 • 20. Winstein CJ, Stein J, Arena R, et al. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: A guideline for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke 2016; 47(6): e98-e169.
 • 21. Çubuk C, CE. S. Çankırı ili inme epidemiyolojisi ve klinik sonuçları. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2021; 27(1): 34-41.
 • 22. Bakac G, Yandim D, Hanoglu L, et al. Akut inmede erken dönemde ölüm oranları ve nedenleri. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1997; 3: 71-74.
 • 23. Wasik B. #riot: Self-organized, hyper-networked revolts— coming to a city near you. https://www.wired.com/2011/12/ff-riots/ (Accessed on 15-11-2021) 2011; : .
 • 24. Moons P. Flash mob studies: A novel method to accelerate the research process. Eur J Cardiovasc Nurs 2021; 20(2): 175-178.
 • 25. Semler MW, Stover DG, Copland AP, et al. Flash mob research: A single-day, multicenter, resident-directed study of respiratory rate. Chest 2013; 143(6): 1740-1744.
 • 26. Alsma J, van Saase J, Nanayakkara PWB, et al. The power of flash mob research: Conducting a nationwide observational clinical study on capillary refill time in a single day. Chest 2017; 151(5): 1106-1113.
 • 27. van den Ende ES, Schouten B, Kremers MNT, et al. Understanding what matters most to patients in acute care in seven countries, using the flash mob study design. BMC Health Serv Res 2021; 21(1): 474.
 • 28. Bellelli G, Morandi A, Di Santo SG, et al. "Delirium day": A nationwide point prevalence study of delirium in older hospitalized patients using an easy standardized diagnostic tool. BMC Med 2016; 14: 106.
 • 29. Rattanachaiwong S, Warodomwichit D, Yamwong P, et al. Characteristics of hospitalized patients prescribed oral nutrition supplements in thailand: A cross-sectional nutrition day survey. Clin Nutr ESPEN 2019; 33: 294-300.
 • 30. Nydahl P, Ruhl AP, Bartoszek G, et al. Early mobilization of mechanically ventilated patients: A 1-day point-prevalence study in germany. Crit Care Med 2014; 42(5): 1178-1186.
 • 31. Chen Y, Zhao JY, Shan X, et al. A point-prevalence survey of healthcare-associated infection in fifty-two chinese hospitals. J Hosp Infect 2017; 95(1): 105-111.
 • 32. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. Multistate pointprevalence survey of health care-associated infections. N Engl J Med 2014; 370(13): 1198-1208.
APA TOPCUOGLU M, Arsava E, Ozdemir A, güneş A, SIRIN H, GULER A, ÇETİNER M, EREN A, SARIONDER GENCER E, Tanriverdi Z, YALAZ TEKAN U, demir t, Yaka E, Degirmenci B, ALUCLU M, Kozak H, TOGAY ISIKAY C, Aslanbaba Bahadir E, Sorgun M, akpınar c, YILMAZ A, Cabalar M, Yayla V, Erdoğan H, GÜVEN B, Ongun N, Acar B, Gökçe M, BAVLİ S, Öcek L (2021). TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . , 217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
Chicago TOPCUOGLU MEHMET,Arsava Ethem Murat,Ozdemir Atilla Ozcan,güneş Aygül,SIRIN HADIYE,GULER AYSE,ÇETİNER MUSTAFA,EREN ALPER,SARIONDER GENCER ELIF,Tanriverdi Zeynep,YALAZ TEKAN ULGEN,demir turgay,Yaka Erdem,Degirmenci Bahar,ALUCLU MEHMET UFUK,Kozak Hasan Hüseyin,TOGAY ISIKAY CANAN,Aslanbaba Bahadir Eda,Sorgun Mine Hayriye,akpınar cetin kursad,YILMAZ AYŞE,Cabalar Murat,Yayla Vildan,Erdoğan Hacı ali,GÜVEN BÜLENT,Ongun Nedim,Acar Bilgehan,Gökçe Mustafa,BAVLİ SONGÜL,Öcek Levent TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . (2021): 217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
MLA TOPCUOGLU MEHMET,Arsava Ethem Murat,Ozdemir Atilla Ozcan,güneş Aygül,SIRIN HADIYE,GULER AYSE,ÇETİNER MUSTAFA,EREN ALPER,SARIONDER GENCER ELIF,Tanriverdi Zeynep,YALAZ TEKAN ULGEN,demir turgay,Yaka Erdem,Degirmenci Bahar,ALUCLU MEHMET UFUK,Kozak Hasan Hüseyin,TOGAY ISIKAY CANAN,Aslanbaba Bahadir Eda,Sorgun Mine Hayriye,akpınar cetin kursad,YILMAZ AYŞE,Cabalar Murat,Yayla Vildan,Erdoğan Hacı ali,GÜVEN BÜLENT,Ongun Nedim,Acar Bilgehan,Gökçe Mustafa,BAVLİ SONGÜL,Öcek Levent TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . , 2021, ss.217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
AMA TOPCUOGLU M,Arsava E,Ozdemir A,güneş A,SIRIN H,GULER A,ÇETİNER M,EREN A,SARIONDER GENCER E,Tanriverdi Z,YALAZ TEKAN U,demir t,Yaka E,Degirmenci B,ALUCLU M,Kozak H,TOGAY ISIKAY C,Aslanbaba Bahadir E,Sorgun M,akpınar c,YILMAZ A,Cabalar M,Yayla V,Erdoğan H,GÜVEN B,Ongun N,Acar B,Gökçe M,BAVLİ S,Öcek L TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . . 2021; 217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
Vancouver TOPCUOGLU M,Arsava E,Ozdemir A,güneş A,SIRIN H,GULER A,ÇETİNER M,EREN A,SARIONDER GENCER E,Tanriverdi Z,YALAZ TEKAN U,demir t,Yaka E,Degirmenci B,ALUCLU M,Kozak H,TOGAY ISIKAY C,Aslanbaba Bahadir E,Sorgun M,akpınar c,YILMAZ A,Cabalar M,Yayla V,Erdoğan H,GÜVEN B,Ongun N,Acar B,Gökçe M,BAVLİ S,Öcek L TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . . 2021; 217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
IEEE TOPCUOGLU M,Arsava E,Ozdemir A,güneş A,SIRIN H,GULER A,ÇETİNER M,EREN A,SARIONDER GENCER E,Tanriverdi Z,YALAZ TEKAN U,demir t,Yaka E,Degirmenci B,ALUCLU M,Kozak H,TOGAY ISIKAY C,Aslanbaba Bahadir E,Sorgun M,akpınar c,YILMAZ A,Cabalar M,Yayla V,Erdoğan H,GÜVEN B,Ongun N,Acar B,Gökçe M,BAVLİ S,Öcek L "TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) ." , ss.217 - 241, 2021. 10.5505/tbdhd.2021.82435
ISNAD TOPCUOGLU, MEHMET vd. "TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) ". (2021), 217-241. https://doi.org/10.5505/tbdhd.2021.82435
APA TOPCUOGLU M, Arsava E, Ozdemir A, güneş A, SIRIN H, GULER A, ÇETİNER M, EREN A, SARIONDER GENCER E, Tanriverdi Z, YALAZ TEKAN U, demir t, Yaka E, Degirmenci B, ALUCLU M, Kozak H, TOGAY ISIKAY C, Aslanbaba Bahadir E, Sorgun M, akpınar c, YILMAZ A, Cabalar M, Yayla V, Erdoğan H, GÜVEN B, Ongun N, Acar B, Gökçe M, BAVLİ S, Öcek L (2021). TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 27(3), 217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
Chicago TOPCUOGLU MEHMET,Arsava Ethem Murat,Ozdemir Atilla Ozcan,güneş Aygül,SIRIN HADIYE,GULER AYSE,ÇETİNER MUSTAFA,EREN ALPER,SARIONDER GENCER ELIF,Tanriverdi Zeynep,YALAZ TEKAN ULGEN,demir turgay,Yaka Erdem,Degirmenci Bahar,ALUCLU MEHMET UFUK,Kozak Hasan Hüseyin,TOGAY ISIKAY CANAN,Aslanbaba Bahadir Eda,Sorgun Mine Hayriye,akpınar cetin kursad,YILMAZ AYŞE,Cabalar Murat,Yayla Vildan,Erdoğan Hacı ali,GÜVEN BÜLENT,Ongun Nedim,Acar Bilgehan,Gökçe Mustafa,BAVLİ SONGÜL,Öcek Levent TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 27, no.3 (2021): 217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
MLA TOPCUOGLU MEHMET,Arsava Ethem Murat,Ozdemir Atilla Ozcan,güneş Aygül,SIRIN HADIYE,GULER AYSE,ÇETİNER MUSTAFA,EREN ALPER,SARIONDER GENCER ELIF,Tanriverdi Zeynep,YALAZ TEKAN ULGEN,demir turgay,Yaka Erdem,Degirmenci Bahar,ALUCLU MEHMET UFUK,Kozak Hasan Hüseyin,TOGAY ISIKAY CANAN,Aslanbaba Bahadir Eda,Sorgun Mine Hayriye,akpınar cetin kursad,YILMAZ AYŞE,Cabalar Murat,Yayla Vildan,Erdoğan Hacı ali,GÜVEN BÜLENT,Ongun Nedim,Acar Bilgehan,Gökçe Mustafa,BAVLİ SONGÜL,Öcek Levent TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.27, no.3, 2021, ss.217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
AMA TOPCUOGLU M,Arsava E,Ozdemir A,güneş A,SIRIN H,GULER A,ÇETİNER M,EREN A,SARIONDER GENCER E,Tanriverdi Z,YALAZ TEKAN U,demir t,Yaka E,Degirmenci B,ALUCLU M,Kozak H,TOGAY ISIKAY C,Aslanbaba Bahadir E,Sorgun M,akpınar c,YILMAZ A,Cabalar M,Yayla V,Erdoğan H,GÜVEN B,Ongun N,Acar B,Gökçe M,BAVLİ S,Öcek L TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 2021; 27(3): 217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
Vancouver TOPCUOGLU M,Arsava E,Ozdemir A,güneş A,SIRIN H,GULER A,ÇETİNER M,EREN A,SARIONDER GENCER E,Tanriverdi Z,YALAZ TEKAN U,demir t,Yaka E,Degirmenci B,ALUCLU M,Kozak H,TOGAY ISIKAY C,Aslanbaba Bahadir E,Sorgun M,akpınar c,YILMAZ A,Cabalar M,Yayla V,Erdoğan H,GÜVEN B,Ongun N,Acar B,Gökçe M,BAVLİ S,Öcek L TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) . Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 2021; 27(3): 217 - 241. 10.5505/tbdhd.2021.82435
IEEE TOPCUOGLU M,Arsava E,Ozdemir A,güneş A,SIRIN H,GULER A,ÇETİNER M,EREN A,SARIONDER GENCER E,Tanriverdi Z,YALAZ TEKAN U,demir t,Yaka E,Degirmenci B,ALUCLU M,Kozak H,TOGAY ISIKAY C,Aslanbaba Bahadir E,Sorgun M,akpınar c,YILMAZ A,Cabalar M,Yayla V,Erdoğan H,GÜVEN B,Ongun N,Acar B,Gökçe M,BAVLİ S,Öcek L "TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) ." Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 27, ss.217 - 241, 2021. 10.5505/tbdhd.2021.82435
ISNAD TOPCUOGLU, MEHMET vd. "TÜRKİYE’DE HASTANEDE NÖROVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİ: MANTIK, HİPOTEZ, YÖNTEMLER VE TANIMLAYICI KARAKTERİSTİKLER (NÖROTEK: TÜRKİYE NÖROLOJİ TEK GÜN ÇALIŞMASI) ". Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 27/3 (2021), 217-241. https://doi.org/10.5505/tbdhd.2021.82435