Yıl: 2005 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 363 - 382 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin bilimsel tutumlarının kalıcılığına yönelik olarak, sosyal öğrenme teorisine dayalı öğretim etkinliklerinin uygulama sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırma, ilköğretim okullarında öğrenim gören üç farklı okulun, 7.sınıf deney ve kontrol grupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. İki kontrol grubunun alınması ile, öğretmen faktörünün araştırma üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Deney grubunda, sosyal öğrenme teorisine dayalı öğretim etkinliklerine yer verilirken, kontrol grubu I ve kontrol grubu II’de mevcut uygulamadaki fen bilgisi öğretim programının içerdiği öğretim etkinlikleri ele alınmıştır. Araştırma verileri, hazırlanan ölçeklerin ön test-son test ve kalıcılık test uygulaması sonucunda elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, deney grubunda uygulamasına yer verilen sosyal öğrenme teorisine dayalı öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin bilimsel tutumlarının kalıcılığının sağlanmasında büyük etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: fen eğitimi sosyal öğrenme teorisi ilk öğretim

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

A Study of the Effects of Teaching Activities Based on Social Learning Theory to Permanency of Students' Scientific Attitudes

Öz:
In this study, the results of teaching activities based on social learning theory was mentioned with respect to the permanency of students’ scientific attitudes of primary school students. It was carried out on experiment and control groups of students who attend 7th grade classes at three different schools. By determining two control groups, the effects of the teacher tried to be minimized. In experiment group, the activities based on social learning theory were done; however, in the first and second control group the activities in the curriculum of science lessons were done. The data was gathered by applying pre-test, end-test and permanency test to the scale prepared. The results showed that the activities done in the study based on social learning theory have great effects on providing permanency to the students scientific attitudes.
Anahtar Kelime: primary education science education social learning theory

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbaş, O. Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • Ata, E. İlköğretim Öğrencilerinde Bilimsel ve Sosyal Tutum. Adapazarı Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
 • Bacanlı, H. Duyuşsal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999.
 • Bandura, A. Psychological Modeling: Conflicting Theories. Chicago: Aldine-Atherton Inc, 1971.
 • Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.
 • Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
 • Bandura, A. A Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, 2001: 52, 1-26.
 • Başaran, İ. E. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Matbaası, 1978.
 • Bilen, M. Kurumlarda İnsan İlişkilerinin Başarıya Etkisi. 2000 Yılında Türk Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ankara, 2001
 • Bloom, B. S. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (1998), Çev. Durmuş Ali Özçelik. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1998.
 • Büyüköztürk, Ş. Deneysel Desenler: Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Desen. Ankara: Pegem Yayınları, 2001.
 • Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayınları, 2002.
 • Byrne, M. S., Johnstone, A. H. Critical Thinking and Science Education. Studies in Higher Education, 1988: 25, (8), 325.
 • Cannon, R. K., Simpson., D. R. Relationships Among Attitude, Motivation and Achievement of Ability Grouped, Seventh Grade, Life Science Students. Science Education, 1985: 69, (2), 121-138.
 • Finson, D. K., Enochs, G. L. Student Attitudes Toward Science-Technology-Society Resulting from Visitation to a Science Technology Museum. Journal of Research In Science Teaching, 1987: 24, 7, 593-609.
 • Freedman, M. P. Relationship Among Laboratory Instruction, Attitude Toward Science and Achievement in Science Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 1997: 34 (4), 343-357.
 • Hamurcu, H. Fen Bilgisi Öğretiminde Etkili Tutumlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2002: 8, 144-152.
 • House, D. J. Cognitive-motivational Predictors of Science Achievement. International Journal of Instructional Media, 1993: 20, (2), 155-162.
 • Irwın, L. H. Teachers’ Role In Multicultural Education: Setting the Stage for Preservice Teachers. Contemporary Education, 1997: 68, (4), 217-219.
 • İnceoğlu, M. Tutum, Algı, İletişim. Ankara: İmaj Yayınevi, 2000.
 • Kılıç, A. Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2002: 8, 153-164.
 • Koballa, R.T, JR. Attitude and Related Concepts in Science Education. Science Education, 1988: 72, (2), 115-126.
 • Levin, T., Sabar, N., Libman, Z. Achievement an Attitudinal Patterns of Boys and Girls’ Science. Journal of Research in Science Teaching, 1991: 28, (4), 315-328.
 • Maoz, N., Rishpon, M. Attitudes Towards School Science: A Comparison of Participants and Nonparticipants in Extracurricular Science Activities. School Science and Mathematics, 1990: 90, (1), 13-22.
 • Mason, L. C., Kahle, B. J., Gardner, L. A. Draw-A-Scientist Test- Future Implication. School Science and Mathematics, 1991: 91, (5), 193-198.
 • Moore, W. R., Foy, R. L. H. The Scientific Attitude Inventory: A Revision (SAI II). Journal of Research in Science Teaching, 1997: 34, 4, 327-336.
 • Oruç, M. İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları İle Fen Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.
 • Regis, A., Albertazzi, P. G., Roletto, E. Concept Maps in Chemistry Education. Journal of Chemistry Education, 1996: 73, (11), 1084-1088.
 • Schibeci, R. A. Selecting Appropriate Attitudinal Objectives for School Science. Science Education, 1983: 67, (5), 595-603.
 • Selvi, K. Tutumların Ölçülmesi ve Program Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996: 6 (2), 39-53.
 • Smith, W. S., Erb, T. O. Effect of Women Science Career Role Models on Early Adolescents’ Attitudes Toward Scientists and Women in Science. Journal of Research In Science Teaching, 1986: 23, (8), 667-676.
 • Sönmez, V. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Ankara: Pegem Yayıcılık, 1994.
 • Stephens, K. R. Factors Affecting Science Related Attitudes In Academically Talented Youth. Unpublished Doctoral Dissertation. The University Of Southern Mississippi, 1999.
 • Tekin, H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları, 1996.
 • Tuckman, B, W. Educational Psychology, from Theory to Application. Florida: Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1991.
 • Ülgen, G. Eğitim Psikolojisi, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Kurtiş Matbaası, 1997.
 • Weinburgh, M. Gender Differences in Student Attitudes Toward Science: A Meta Analysis of The Literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching, 1995: 32 (4), 387-398.
 • Yeşilyaprak, B. ve Diğ. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2002.
APA Demirbaş M, yağbasan R (2005). Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. , 363 - 382.
Chicago Demirbaş Murat,yağbasan Rahmi Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. (2005): 363 - 382.
MLA Demirbaş Murat,yağbasan Rahmi Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. , 2005, ss.363 - 382.
AMA Demirbaş M,yağbasan R Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. . 2005; 363 - 382.
Vancouver Demirbaş M,yağbasan R Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. . 2005; 363 - 382.
IEEE Demirbaş M,yağbasan R "Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi." , ss.363 - 382, 2005.
ISNAD Demirbaş, Murat - yağbasan, Rahmi. "Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi". (2005), 363-382.
APA Demirbaş M, yağbasan R (2005). Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 363 - 382.
Chicago Demirbaş Murat,yağbasan Rahmi Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.2 (2005): 363 - 382.
MLA Demirbaş Murat,yağbasan Rahmi Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, 2005, ss.363 - 382.
AMA Demirbaş M,yağbasan R Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 18(2): 363 - 382.
Vancouver Demirbaş M,yağbasan R Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 18(2): 363 - 382.
IEEE Demirbaş M,yağbasan R "Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.363 - 382, 2005.
ISNAD Demirbaş, Murat - yağbasan, Rahmi. "Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18/2 (2005), 363-382.