Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 15 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi

Öz:
AMAÇ: Bu çalışmayla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine bir yıl boyunca başvuran akut iskemik inme hastalarının etyolojik, epidemiyolojik, demografik ve klinik özelliklerini tanımlamak ve bu sayede ülkemiz akut inme verilerine katkıda bulunmaktır. GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikte çalışma geriye yönelik planlandı. 2008 yılında, ICD-10 tanı koduna göre serebrovasküler hastalık tanısı alan hastalara ulaşıldı. BULGULAR: Çalışmaya toplam 124 hasta alındı. Hastaların %56.5’i (n=70) erkekti ve yaş ortalaması 67.5 ± 11.8’ di. Hasta şikayetlerinin ortalama 13.0 ± 18.5 saat önce başladığı bulundu. Hastaların %20.5 ‘inin (n=25) şikayetlerinin başlangıcından itibaren ilk 3 saat içinde başvurduğu görüldü. Hastaların özgeçmişlerinde; %58.8’ de (n=73) hipertansiyon, %35.0’ ında (n=43) diyabet, %25’ de (n=31) koroner arter hastalığı, %20.1’ inde (n=25) daha önceden geçirilmiş SVH, saptandı. Hastaların %80.6’ sının (n=100) beyin tomografileri normaldi. %15.3’ ünde (n=19) anteriyor serebral arter infarktı, %4.8’ inde (n=6) orta serebral arter, %6.5’ inde (n=8) posteriyor serebral arter infarktı saptandı. Acil serviste izlemi yapılan SVHlar için mortalite oranı %0.8, morbidite oranıysa %6.5 olarak bulundu. Hastaların acil serviste ortalama 21.5 ± 30.5 saat izlendiği belirlendi. %41.1’ i (n=51) nöroloji yoğun bakıma, %4.8’i (n=6) nöroloji servise yatırıldı. %11.3’ ü (n=14) sevk edildi. %12.1’i (n=15) kendi isteğiyle başka bir hastaneye gitti. %24.2’ siyse acil serviste izlem ve tedavileri sonucunda taburcu edildi. SONUÇ: Akut iskemik inme erkeklerde, ileri yaşlarda sık görülmektedir. En önemli risk faktörleri hipertansiyon ve diyabettir. Hastalar acil servise geç başvurmaktadır. Acil serviste izlemi yapılan iskemik inmelerin akut dönem mortalite ve morbidite oranları düşüktür. Akut iskemik inmeli hastalar acil serviste uzun süre izlenmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Klinik Nöroloji Nörolojik Bilimler Acil Tıp Geriatri ve Gerontoloji Yoğun Bakım, Tıp Pediatri

Retrospective analysis of 124 acute ischemic stroke patients who attended to the emergency department in one year period

Öz:
Aim: We aimed to intend to contribute to our countries database for acute stroke patients with identifying etiological, epidemiological, demographic and clinical features of those patients. Methods: This is a restrospective descriptive study. Patients charts are identified with help of ICD-10 coding system. 124 patients were enrolled to the study. Results: Patients in male gender were 56.5 % (n: 70) and mean age of the study group was 67.5 ± 11.8. Average time of the onset of the symptoms was found to be 13.0 ± 18.5 hours. Only twenty five patients (20.5 %) were attended to the emergency department (ED) with in the there hours of symptoms onset. In patients past medical history, 58.8 % (n: 73) patients are hypertensive, 35.0 % (n: 43) are diabetic, 25.0 % (n: 31) of them have coronary artery disease, 20.1 % (n: 25) have a previously known stroke attack. Hundred patients (80.6 %) have a normal head CT. Mortality and morbidity rate was found to be 0.8 % and 6.5 % respectively in patients who were observed in the ED. Average observation time in the ED was 21.5 ± 30.5 hours (1-168). Fifty one patients(41.1 %) were admitted to intensive care unit and six patients were admitted to the neurology ward. Conclusion: Acute ischemic stroke is common in old male patients. Most important risk factors are hypertension and diabetes. Patients mostly attend to the hospitals lately. Observation periods of those patients are very long in the ED.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Klinik Nöroloji Nörolojik Bilimler Acil Tıp Geriatri ve Gerontoloji Yoğun Bakım, Tıp Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ropper AH, Brown RH. Serebrovasküler hastalıklar. Çoban O, Bebek N [Çeviri editörleri]. 8. baskı, Ankara: Güneş Kitapevi; 2006.
 • 2. Kumral E, Balkır K. İnme epidemiyolojisi. In: Balkan S, editör. Serebrovasküler hastalıklar. 1. baskı, Ankara: Güneş Kitapevi; 2002. s. 38-40.
 • 3. Sacco PL. Vascular diseases. In: Merrit, Rowland LP, editors. Merrit’s neurology. 10th ed. Hagerstown: Williams&Wilkins; 2000. p. 177-85.
 • 4. Lewandowski C, Barsan W. Treatment of acute ischemic stroke. Ann Emerg Med 2001;37:202-16.
 • 5. Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJ: Global and regional burden of disease a n d risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. Lancet 2006;367:1747- 1757.
 • 6. Onat A., Keleş İ, Çetinkaya A, ve ark. On Yıllık TEKHARF Çalışması Verilerine Göre Türk Erişkinlerinde Koroner Kökenli Ölüm ve Olayların Prevalansı Yüksek. Türk Kardiyol Dern Arş 2 0 0 1 ; 29:8-19
 • 7. Rothwell PM, Coull AJ, Silver LE, Fairhead JF, Giles MF, Lovelock CE, Redgrave JN, Bull LM, Welch SJ, Cuthbertson FC, Binney LE, Gutnikov SA, Anslow P, Banning AP, Mant D, Mehta Z: Population-based study of event-rate, incidence, case fatality, and mortality for all acute vascular events in all arterial territories (Oxford Vascular Study). Lancet 2005;366:1773-1783.
 • 8. O’Brien JT, Erkinjuntti T, Reisberg B, Roman G, Sawada T, Pantoni L, Bowler JV, Ballard C, D e C a r l i C, Gorelick PB, Rockwood K, Burns A, Gauthier S, DeKosky ST: Vascular cognitive i m p a i r m e n t . Lancet Neurol 2003;2:89-98.
 • 9. Know the Facts, Get the Stats: Our Guide to Heart Disease, Stroke and Risks. Dallas, Tex: American Heart Association; 2002. Publication No. 55-0576 2002-04.
 • 10. American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics—2006 Update. Dallas, Tex: American Heart Association.
 • 11. Alberts MJ. Diagnosis and treatment of ischemic stroke. Am J Med 1999;106:211–21.
 • 12. Oğuzhan Ç. Beyin damar hastalıklarında tanımlar, sınıflama, epidemiyoloji ve risk faktörleri. In: Ö g e AE, editör. Nöroloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2004. s. 193-4.
 • 13. Yoneda Y, Okuda S, Hamada R, Toyota A, Gotoh J, Watanabe M, et al. Hospital cost of ischemic stroke and intracerebral hemorrhage in Japanese stroke centers. Health Policy 2005;73:202-11.
 • 14. Reganon E, Vila V, Martínez-Sales V, Vaya A, Lago A, Alonso P, et al. Association between inflammation and hemostatic markers in atherothrombotic stroke. Thromb Res 2003;112:217-21.
 • 15. Williams LS, Bruno A, Rouch D, Marriott DJ. Stroke patients’ knowledge of stroke. Influence on time to presentation. Stroke 1997;28:912-5.
 • 16. Hakbilir O, Çete Y, Göksu E, Akyol C, Kılıçaslan İ. İnme Popülasyonun Demografik Özellikleri ve G e ç Acil Servis Başvurularının Yeni Tedavi Yaklaşımları Üzerine Etkisi. Turk J Emerg Med 2006;6(3):132-138
 • 17. Gürger M, Bozdemir MN, Yıldız M, Gürger M, Özden M, Bozgey Z, Dağlı MN. Acil Servise İskemik İnme Nedeniyle Başvuran Hastalarda Hastane İçi Mortalitenin Belirlenmesinde Kardiyak Belirteçlerin Rolü. Turk J Emerg Med 2008;8(2):59-66.
 • 18. Kumral E, Balkır K. İnme epidemiyolojisi. Balkan S, editörler. Serebrovasküler Hastalıklar. Ankara; Güneş Kitabevi; 2002. s. 38–47.
 • 19. Demir CF, Berilgen MS, Bulut S, Aydın Ülger M, Özel S. Yukarı Fırat Bölümünde Genç İskemik İ n m e Olguları. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007, 27:791-796. 20. Kumral E, Ozkaya B, Sagduyu A, Sirin H, Vardarli E, Pehlivan M. The Ege Stroke Registry: A Hospital Based Study in The Aegean Region, Izmir, Turkey. Cerebrovasc Dis 1998;8: 278-88.
 • 21. Keskin Ö, Kalemoğlu M, Deniz T. Akut İnmeli Olgularda Acil Müdahaleyi Etkileyen Faktörlerin İ r d e l e n m e s i . Turk J Emerg Med 2004; 4(4):160-64.
 • 22. Keskin Ö, Kalemoğlu M, Ulusoy E, Uzun H, Yıldırımİ. Akut İnmeli Olgularda Hastane Öncesi G e c i k m e Nedenlerinin İrdelenmesi. Nobel Medicus Online Dergi. http://www.nobelmedicus.com/contents/200511/14-17. htm
 • 23. Bogousslavsky J, Van Melle G, Regli F, fort he Lausssane Stroke Registry: Analysis of 1000 C o n s e c u t i v e Patients With First Stroke. Stroke 1988;19: 1083-92.
 • 24. Kabakcı G, Abacı A, Ertaş FS, Özerkan F, Erol Ç, Oto A. Türkiye’de Hipertansif Hastalarda İnme Riski Ve İnme Riski Açısından Bölgesel Farklılıkların Belirlenmesi: Hastane Tabanlı, Kesitsel, Epidemiyolojik Anket (THINK) Çalışması. Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(7):395-405.
 • 25. Ringleb PA, Bousser MG, Ford G, et all. Guidelines for management of ischaemic stroke and t r a n s i e n t ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25(5):457-507.
 • 26. Yalçın E, Yalçın M, Çelik Y, Ekuklu G. Risk Factors For Recurrent Ischemic Stroke in Turkey. Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(2):117-123.
 • 27. Wang CC: Epidemiology of Cerebrovascular Disease Urban Comunity of Beijing, Peoples Republic of China. Neuroepidemiology 1983;2: 121-134.
 • 28. Suzuki K, Kutsuzava T, Takita K et all. Clinicoepidemiologic Study of Stroke in Akita, Japan. Stroke 1987;18:402-06.
 • 29. Hankey GJ. Potential new risk factors for ischemic stroke what is their potential? Stroke 2006;37:2181–8.
 • 30. Kidwell C, Chalela J, Saver JL, et all. Comparison of MRI and CT for detection of acute i n t r a c e r e b r a l hemorrhage. JAMA 2004;292:1923-1830.
 • 31. Wardlaw JM, Zoppo G, Yamaguchi T, Berge E: Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD000213.
 • 32. Lacy CR, Suh DC, Bueno M, Kostis JB. Delay in presentation and evaluation for acute stroke: Stroke Time Registry for Outcomes Knowledge and Epidemiology (S.T.R.O.K.E.). Stroke 2001;32:63-9.
 • 33. Jorgensen HS, Nakayama H, Reith J, Raaschou HO, Olsen TS. Factors delaying hospital admission in acute stroe: the Copenhagen Stroke Study. Neurology 1996;47:383-7.
 • 34. Fogelholm R, Murros K, Rissanen A, Ilmavirta M. Factors delaying hospital admission after acute stroke. Stroke 1996;27:398-400.
 • 35. Azzimondi G, Bassein L, Fiorani L, Nonino F, Montaguti U, Celin D, et al. Variables Associated With Hospital Arrival Time After Stroke: Effect Of Delay On The Clinical Efficiency Of Early Treatment. Stroke 1997;28:537-42.
 • 36. Evenson KR, Rosamond WD, Morris DL: Prehospital And In-Hospital Delays In Acute Stroke C a r e . Neuroepidemiology 2001;20:65-76.
 • 37. Ferro JM, Melo TP, Oliveira V, Crespo M, Canhão P, Pinto AN: An analysis of the admission delay of acute stroke. Cerebrovasc Dis 1994;4:72-75.
 • 38. Keskin O, Kalemoglu M, Ulusoy RE: A clinic investigation into prehospital and emergency department delays in acute stroke care. Med Princ Pract 2005;14:408-412.
 • 39. Chang KC, Tseng MC, Tan TY: Prehospital delay after acute stroke in Kaohsiung, Taiwan. Stroke 2004;35:700-704.
 • 40. Yu RF, San Jose MC, Manzanilla BM, Oris MY, Gan R: Sources and reasons for delays in the care of acute stroke patients. J Neurol Sci 2002;199:49-54.
 • 41. Mosley I, Nicol M, Donnan G, Patrick I, Kerr F, Dewey H: The impact of ambulance practice on acute stroke care. Stroke 2007;38.2765–2770.
 • 42. Wester P, Radberg J, Lundgren B, Peltonen M. Factors associated with delayed admission to hospital and inhospital delays in acute stroke and TIA: a prospective, multicenter study.Seek-Medical-Attention-in-Time Study Group. Stroke 1999;30:40–8.
APA KIYAN S, ÖZSARAÇ M, Ersel M, AKSAY E, YÜRÜKTÜMEN A, MUSALAR E, ÇEVRİM Ö (2009). Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. , 15 - 20.
Chicago KIYAN Selahattin,ÖZSARAÇ Murat,Ersel Murat,AKSAY Ersin,YÜRÜKTÜMEN Aslıhan,MUSALAR Ekrem,ÇEVRİM Özgür Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. (2009): 15 - 20.
MLA KIYAN Selahattin,ÖZSARAÇ Murat,Ersel Murat,AKSAY Ersin,YÜRÜKTÜMEN Aslıhan,MUSALAR Ekrem,ÇEVRİM Özgür Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. , 2009, ss.15 - 20.
AMA KIYAN S,ÖZSARAÇ M,Ersel M,AKSAY E,YÜRÜKTÜMEN A,MUSALAR E,ÇEVRİM Ö Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. . 2009; 15 - 20.
Vancouver KIYAN S,ÖZSARAÇ M,Ersel M,AKSAY E,YÜRÜKTÜMEN A,MUSALAR E,ÇEVRİM Ö Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. . 2009; 15 - 20.
IEEE KIYAN S,ÖZSARAÇ M,Ersel M,AKSAY E,YÜRÜKTÜMEN A,MUSALAR E,ÇEVRİM Ö "Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi." , ss.15 - 20, 2009.
ISNAD KIYAN, Selahattin vd. "Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi". (2009), 15-20.
APA KIYAN S, ÖZSARAÇ M, Ersel M, AKSAY E, YÜRÜKTÜMEN A, MUSALAR E, ÇEVRİM Ö (2009). Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(3), 15 - 20.
Chicago KIYAN Selahattin,ÖZSARAÇ Murat,Ersel Murat,AKSAY Ersin,YÜRÜKTÜMEN Aslıhan,MUSALAR Ekrem,ÇEVRİM Özgür Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi 8, no.3 (2009): 15 - 20.
MLA KIYAN Selahattin,ÖZSARAÇ Murat,Ersel Murat,AKSAY Ersin,YÜRÜKTÜMEN Aslıhan,MUSALAR Ekrem,ÇEVRİM Özgür Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, vol.8, no.3, 2009, ss.15 - 20.
AMA KIYAN S,ÖZSARAÇ M,Ersel M,AKSAY E,YÜRÜKTÜMEN A,MUSALAR E,ÇEVRİM Ö Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2009; 8(3): 15 - 20.
Vancouver KIYAN S,ÖZSARAÇ M,Ersel M,AKSAY E,YÜRÜKTÜMEN A,MUSALAR E,ÇEVRİM Ö Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2009; 8(3): 15 - 20.
IEEE KIYAN S,ÖZSARAÇ M,Ersel M,AKSAY E,YÜRÜKTÜMEN A,MUSALAR E,ÇEVRİM Ö "Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi." Akademik Acil Tıp Dergisi, 8, ss.15 - 20, 2009.
ISNAD KIYAN, Selahattin vd. "Acil servise başvuran akut iskemik inmeli 124 hastanın geriye yönelik bir yıllık incelenmesi". Akademik Acil Tıp Dergisi 8/3 (2009), 15-20.