Yıl: 2022 Cilt: 75 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 361 - 367 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/atfm.galenos.2022.98705 İndeks Tarihi: 31-10-2022

Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma, ortopedik cerrahi geçiren hastalarda perioperatif bakım kalitesi ve hasta memnuniyeti ilişkisinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Temmuz 2020-Kasım 2021 tarihleri arasında 133 hasta ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu, Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası ve Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk testleri, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi, Dunn testi, Spearman’s rho korelasyon katsayısı ve lineer regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 55,44±18,92 yıl, %51,9’unun kadın, %73,7’sinin evli, %42,1’inin ilkokul mezunu olduğu belirlendi. Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım skalasının toplam puan ortalaması 147,44±14,71 [minumum (min): 0, maksimum (maks): 160], Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet ölçeğinin toplam puan ortalaması ise 94,65±7,73 (min: 19, maks: 95) olarak belirlendi. Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım skalası toplam puanı ile Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu, Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım skalası puanı 1 birim artığında Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet ölçeği puanının 0,291 birim arttığı saptandı. Sonuç: Memnuniyetinin artırılması için hemşirelerin perioperatif hemşirelik bakımıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaları kliniğe yansıtarak bakıma yön vermeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Determination of the Relationship Between Perioperative Care Quality and Patient Satisfaction in Patients Undergoing Orthopedic Surgery

Öz:
Objectives: This descriptive study was conducted to determine the relationship between perioperative care quality and patient satisfaction in patients undergoing orthopedic surgery. Materials and Methods: The study was carried out with 133 patients between July 2020 and November 2021. The Introductory Characteristics Information Form, Quality Perioperative Nursing Care scale, and Newcastle Nursing Care Satisfaction scale were used to collect data. The Kolmogorov Smirnov, Shapiro-Wilk tests, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test, Dunn test, Spearman’s rho correlation coefficient, and linear regression analysis were employed to evaluate the data. Results: It was determined that the mean age of the patients participating in the study was 55.44±18.92 years, 51.9% were female, 73.7% were married, and 42.1% were primary school graduates. The total mean score of the Quality Perioperative Nursing Care scale was 147.44±14.71 [minimum (min): 0, maximum (max): 160], and the total mean score of the Newcastle Nursing Care Satisfaction scale was 94.65±7.73 (min: 19, max: 95). It was determined that there was a moderate positive correlation between the Quality Perioperative Nursing Care scale total score and the Newcastle Nursing Care Satisfaction scale total score, and when the Quality Perioperative Nursing Care scale score increased by 1 unit, the Newcastle Nursing Care Satisfaction scale score increased by 0.291 units. Conclusion: It is recommended that nurses direct the care by reflecting the evidence-based practices related to perioperative nursing care to the clinic.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Beyaz S. Ortopedik cerrahi sonrası erken dönem hastane mortalitesi ve etki eden faktörler. Cukurova Medical Journal. 2019;44:977-983.
 • 2. Albay C, Batmaz AG. Ortopedi ve travmatoloji eğitimindeki çalışmalar. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi. 2014;13:504-508.
 • 3. Güven Özdemir N, Şendir M. Ortopedi hastalarında güvenli kaldırma ve taşıma teknikleri. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics. 2017;3:16-22.
 • 4. Dönmez YC, Özbayır T. “Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası Good Perioperative of Nursing Care Scale”nın Türk hemşire ve hastaları için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;24:1-22.
 • 5. Dönmez Y. Kaliteli perioperatif hemşirelik bakım skalası (good perioperative of nursing care scale)’nın Türk hemşire ve hastaları için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Doktora Tezi. İzmir. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2006.
 • 6. Şahin G, Başak T. Perioperatif hemşirelik bakımının hemşire ve hastalar tarafından değerlendirilmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2018;13:82-103.
 • 7. Dunkman WJ, Manning MW, Whittle J, et al. Impact of an enhanced recovery pathway on length of stay and complications in elective radical cystectomy: a before and after cohort study. Perioper Med (Lond). 2019;8:9.
 • 8. McEvoy MD, Wanderer JP, King AB, et al. A perioperative consult service results in reduction in cost and length of stay for colorectal surgical patients: evidence from a healthcare redesign project. Perioper Med (Lond). 2016;5:3.
 • 9. Taşdemir A, Erakgün A, Deniz MN, et al. Preoperatif bilgilendirme yapılan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeylerinin state-trait anxiety inventory test ile karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2013;41:44-49.
 • 10. Doğu Ö. Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;3:10-13.
 • 11. Trinh LN, Fortier MA, Kain ZN. Primer on adult patient satisfaction in perioperative settings. Perioper Med (Lond). 2019;8:11.
 • 12. Sarı R. Total diz protezi uygulanan hastaların hemşirelik bakım beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 2018.
 • 13. Jlala HA, Caljouw MA, Bedforth NM, et al. Patient satisfaction with perioperative care among patients having orthopedic surgery in a university hospital. Local Reg Anesth. 2010;3:49-55.
 • 14. Şendir M, Büyükyılmaz F, Yazgan İ, et al. Ortopedi ve travmatoloji hastalarının hemşirelik bakımına ilişkin deneyim ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2012;20:35-42.
 • 15. Erdim BA, Özpekin ÖG. Ameliyathane hemşirelerinin mesleki profesyonelliklerinin intraoperatif bakım kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2016;8:277- 287.
 • 16. Eyi S, Kanan N, Akyolcu N, et al. Ameliyat sırasında uygulanan hemşirelik bakımının hastalar tarafından değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2016;15:159-170.
 • 17. Leinonen T, Leino-Kilpi H, Ståhlberg MR, et al. The quality of perioperative care: development of a tool for the perceptions of patients. J Adv Nurs. 2001;35:294-306.
 • 18. Thomas LH, McColl E, Priest J, et al. Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing care. Qual Health Care. 1996;5:67-72.
 • 19. Uzun Ö. Hemşirelik bakım kalitesi ile ilgili newcastle memnuniyet ölçeği’nin türkçe formunun geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması. Türk Hemşireler Dergisi. 2003;54:16-24.
 • 20. Akin S, Erdogan S. The Turkish version of the Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale used on medical and surgical patients. J Clin Nurs. 2007;16:646-653.
 • 21. Sevin K. Ortopedik cerrahi geçiren hastalarda perioperatif hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 2018
 • 22. Hertel-Joergensen M, Abrahamsen C, Jensen C. Translation, adaptation and psychometric validation of the Good Perioperative Nursing Care Scale (GPNCS) with surgical patients in perioperative care. Int J Orthop Trauma Nurs. 2018;29:41-48.
 • 23. Koçyiğit T. Cerrahi girişim sırasında uygulanan hemşirelik bakım kalitesinin hastalar tarafından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 2019.
 • 24. Tekin F. Ortopedik cerrahi hastalarının bireyselleştirilmiş bakımı algılama ve hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 2011.
 • 25. Kahn SA, Iannuzzi JC, Stassen NA, et al. Measuring satisfaction: factors that drive hospital consumer assessment of healthcare providers and systems survey responses in a trauma and acute care surgery population. Am Surg. 2015;81:537-543.
 • 26. Iannuzzi JC, Kahn SA, Zhang L, et al. Getting satisfaction: drivers of surgical Hospital Consumer Assessment of Health care Providers and Systems survey scores. J Surg Res. 2015;197:155-161.
 • 27. Özyürek H. Acil ve elektif cerrahide hastaların anksiyete düzeylerinin ve hemşirelik bakım memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, 2016.
 • 28. Köseoğlu Ş, Seki Z. Genel cerrahi servisinde yatan hastaların batın ameliyatı sonrası hemşirelik bakımına ilişkin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2020;24:121-133.
 • 29. Açar Z. Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda hemşirelik bakımından memnuniyeti etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2012.
 • 30. Aldemir K, Gürkan A, Taşkın Yılmaz F, et al. Cerrahi kliniklerde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetinin incelenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2018;5:155-163.
APA Koçak T, Aydın Akbuğa G (2022). Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. , 361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
Chicago Koçak Tuğba,Aydın Akbuğa Gökçen Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. (2022): 361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
MLA Koçak Tuğba,Aydın Akbuğa Gökçen Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. , 2022, ss.361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
AMA Koçak T,Aydın Akbuğa G Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. . 2022; 361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
Vancouver Koçak T,Aydın Akbuğa G Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. . 2022; 361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
IEEE Koçak T,Aydın Akbuğa G "Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi." , ss.361 - 367, 2022. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
ISNAD Koçak, Tuğba - Aydın Akbuğa, Gökçen. "Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi". (2022), 361-367. https://doi.org/10.4274/atfm.galenos.2022.98705
APA Koçak T, Aydın Akbuğa G (2022). Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 75(3), 361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
Chicago Koçak Tuğba,Aydın Akbuğa Gökçen Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 75, no.3 (2022): 361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
MLA Koçak Tuğba,Aydın Akbuğa Gökçen Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.75, no.3, 2022, ss.361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
AMA Koçak T,Aydın Akbuğa G Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2022; 75(3): 361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
Vancouver Koçak T,Aydın Akbuğa G Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2022; 75(3): 361 - 367. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
IEEE Koçak T,Aydın Akbuğa G "Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi." Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 75, ss.361 - 367, 2022. 10.4274/atfm.galenos.2022.98705
ISNAD Koçak, Tuğba - Aydın Akbuğa, Gökçen. "Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Bakım Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi". Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 75/3 (2022), 361-367. https://doi.org/10.4274/atfm.galenos.2022.98705