Yıl: 2022 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 13 - 24 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17474/artvinofd.1091607 İndeks Tarihi: 11-11-2022

The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios

Öz:
While trying to understand the era they live in, people of the 21st century have also been trying to keep up with the rapid change. Essentially, while trying to adapt to the changes of the era, people are also tested with their success in improving their skills in this subject. While it is now accepted that sustainable life can be achieved with the ability to empathize with the world, which is the whole ecosystem that humans are a part of, the inevitable negativities of the human environment formed by the ego are confronted. Cities are essential physical environments that transmit this effect to rural and natural areas where these negativities are experienced the most. Creation of new green spaces, plans, designs and applications are carried out to increase the services of human, biotic environment and abiotic components to the integrated urban ecosystem. This study examined the concept of the national garden and its applications. Also, its functions and meaning were evaluated with the needs, expectations and spirit of the time. In this context, scenarios were created by a group of students representing generation z in the environmental design project course held with eight 4th grade students of the Landscape Architecture Department. In line with the concept of the nation's garden, scenarios have been developed to serve semantic, syntactic and pragmatic design processes for a determined area. These scenarios are associated with a holistic urban ecosystem.
Anahtar Kelime:

Millet bahçesi kavramının senaryolar ile çevre tasarım projelerinde değerlendirilmesi

Öz:
İnsanlar 21. yüzyılda içinde bulundukları çağı anlamaya çalışırken, aynı zamanda da hızlı değişime ayak uydurmaya çalışmıştır. Aslında insan çağın değişimlerine adapte olmaya çalışırken bu konudaki becerisini geliştirme başarısı ile de sınanmaktadır. İnsanın doğanın bir parçası olduğu ve ekosistemler bütünü olan yerkürede empati yapabilme becerisi ile sürdürülebilir yaşama erişilebileceği artık kabul görürken diğer yandan ego ile oluşan insan çevresinin önüne geçilemez olumsuzluklarıyla yüz yüze kalınıyor. Kentler bu olumsuzlukların en fazla yaşandığı, kırsal ve doğal kalmış alanlara da bu etkiyi ileten önemli fiziksel çevrelerdir. Yeni yeşil alanlar yaratılması; insan, biyotik çevre ve abiyotik bileşenlerin bütüncül kent ekosistemine olan hizmetlerinin arttırılması konusunda planlama, tasarım ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada millet bahçesi kavramı ve uygulamaları incelenmiş, üstlendiği işlevler ve anlam zamanın ihtiyaçları, beklentileri ve ruhu ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Peyzaj Mimarlığı bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden 8 kişi ile gerçekleştirilen Çevre Tasarım Proje dersinde bugünün, yani bu zamanın z kuşağını temsil eden gençlerinden oluşan bir grup öğrenci tarafından senaryolar oluşturulmuştur. Millet bahçesi kavramı doğrultusunda, belirlenen bir alan için semantik, sentaktik ve pragmatik tasarım süreçlerine hizmet edecek senaryolar geliştirilmiştir. Bu senaryolar bütüncül kent ekosistemi ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahern J (1999) Spatial concepts, planning strategies, and future scenarios: a framework method for integrating landscape ecology and landscape planning. In Landscape Ecological Analysis, pp.175-201. Springer, New York, NY.
 • Aklanoğlu F (2009) Geleneksel yerleşmelerin sürdürülebilirliği ve ekolojik tasarım: Konya-Sille örneği, Doktora tezi, Anakara Üniversite, Ankara.
 • Alpak EM, Düzenli T, Tarakçı Eren, E (2018) Oturma donatısı tasarımı: pragmatik, sentaktik ve semantik işlevler, 5.Uluslararası Mobilya Kongresi, Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar,1-4 Kasım.
 • Altuntaş A (2012) Sürdürülebilir toplumlar ve metropollerin baskılarından kurtulmak için alternatif bir yol: sürdürülebilir kentler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 135-148.
 • Behbahani IH, Pouya S, Pouya S, Demir S (2013) Memorial Garden Design with the use of symbolic receptions of the plants. In International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustainable Development, pp. 18-19.
 • Birol SŞ, Aydın E (2019). Açık alan rekreasyonunda kent merkezlerine yenilikçi bir yaklaşım: millet bahçeleri. Journal of International Social Research, 12(66).
 • Conway H (1996) Public parks (Shire Garden History). Buckinghamshire: Shire Publications.
 • Çelik F (2018) Geç osmanlı dönemi kentsel mekanda batılılaşma etkileri: Konya millet bahçesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (44), 331-350.
 • Cadenasso ML, Pickett ST (2008) Urban principles for ecological landscape design and maintenance: scientific fundamentals. Cities and the Environment (CATE), 1(2), 4.
 • Demir Z (2004) Düzce’nin yeni kentleşme sürecinde açık ve yeşil alanlara yeni fonksiyonlar kazandırılması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirkaya R (1999) Tarihi kentlerde tarihi park ve bahçelerin değerlendirilmesi ve istanbul örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Düzenli T, Alpak EM (2020) Peyzaj mimarliği çevre tasarim projelerinde sentaktik ve pragmatik boyut ilişkisi. SED Sanat Eğitimi Dergisi,12(1),31-42.
 • Erdönmez ME, Akı A (2005) Açık kamusal kent mekânlarının toplum ilişkilerindeki etkileri. Megaron, 1(1), 67.
 • Grimm NB, Faeth SB, Golubiewski NE, Redman CL, Wu J, Bei X, Briggs JM, (2008) Global change and the ecology of cities. Science 319:756-760.
 • Gül A, Küçük V (2001) Kentsel açık-yeşil alanlar ve ısparta kenti örneğinde irdelenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 2(1), 27-48.
 • Gürkaş T (2004) Modernleşen osmanlı parklarının üsküdar’daki erken iki örneği: Millet bahçesi ve doğancılar parkı. Üsküdar Sempozyumu I Tam Metin, 409-416.
 • Güven A (2016) Kent, kentlileşme ve kentsel yönetim ihtiyacı. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 4(1), 21-30.
 • Nas T (2019) Kırşehir kent merkezinde kamusal açık yeşil alanların yeterliliğinin peyzaj mimarlığı açısından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Haytural N (2012) Yıldız sarayı hasbahçesi örneğinde tarihi bahçelerin restorasyon ilkelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Köksal A (2016) Osmanlı'dan günümüze önemli bir kent mekanı: Millet bahçeleri. Geçmişten günümüze şehir ve çocuk, 359-368, Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Özkan DG (2021) Konya Ereğli Millet Bahçesi. https://www.tokihaber.com.tr/e-dergi/
 • Öztürk B (2004) Kentsel açık ve yeşil alan sistemi oluşturulması: Kayseri kent bütünü örneği. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özyavuz M (2016) Kentsel açık ve yeşil alanların kent sağlığı üzerine etkileri. Kongre kitabı.
 • Sağlık A, Kelkit A (2020) Millet bahçesi kavramı-standartları türkiye'de millet bahçeleri tarihsel süreci, Dünyada ve Türkiye'de millet bahçeleri, peyzaj tasarım-proje-uygulama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın No:143, s.9-46.Ankara.
 • Sağlık A, Kelkit A, Temiz M, Sağlık E, Bayrak Mİ (2019). Millet bahçesi kavramı: Kahramanmaraş ili örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11-30.
 • Yaman G, Doygun H (2014) Yeşil alanların kent ekosistemine katkılarının Kahraman- maraş kenti örneğinde incelenmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu,“Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre” 22-24 Ekim 2014 - Isparta.
 • TDK (2021) Park kavramı tanımı, https://sozluk.gov.tr/
 • Tosun KE (2013) Sürdürülebilir kentsel gelişim sürecinde kompakt kent modelinin analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 103-120.
 • Url-1 (2021) https://thebackyardg nome.com/ history-and-evolution-of-gardens/.24.03.20 21
 • Url-2 (2021) http://www.peyzaj.org.tr/genel/bizden_detay.php? kod=8044.24.03. 2021
 • Url-3 (2021) https://v3.arkitera.com/h44325-central-park-150-yasin da.html. 27.03 2021
 • Url-4 (2021) https://harmonigd.com.tr/tr/haber/5-Haziran-dunya-cev re-gunu-nde-10-millet -bahcesi-aciliyor/. 27.03.2021
 • Url-5 (2021) https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/5-Haziran-dunya-cev re-gununde-10-millet-bahcesi-daha-aciliyor/ 1865134.30.03.2021
 • Url-6 (2021) https://earth.google.com/web/search/t%c3%bcrkiye /@39.48941859,36.5940682,1306.46126754a,1847646. 200557 35d,35y,359.99974373h,0t,0r/data=CigiJgokCUmkO6fxf0RAEVedrGCLfERAGdjJD2cR7ENAIXQz-s4h6ENA. TÜRKİYE
 • Url-7 (2021) https://earth.google.com/web/@41.00370165,39.70 673713,35.76874803a,865.85828061d,35y,16.14178942h,0t,0r/ data=CkUaQxI9CiUweDQwNjQzYzM0ZjRmNzczNTc6MHg0ZmJlOT UwYTQxNTYwMzNlKhRZYXZ1eiBTZWxpbSBTdGFkeXVtdRgCIAE
 • Url- 8 (2021) https://www.trabzon.bel.tr/fck-sayfalar.aspx?id=4223. 25.05.2022.
 • Url-9 (2021) https://pss.uvm.edu/ppp/articles/memorial2.html.08. 04.2021
 • Url-10 (2021) https://www.gzt.com/arkitekt/kamusal-bir-geri-donu sum-projesi-new-york-high-line-park-3548614. 09.04.2021.
 • Url-11 (2022) https://www.arkitera.com/haber/new-yorka-yeralti-parki-geliyor/.09.04.2021
 • Tsuruta S. (1954) The national garden for nature study and its history. Japanese Journal of Ornithology, 13(64), 72-77.
 • Yerli Ö, Kaya S (2015) Bahçe sanatının tarihsel gelişimi, Çukurova Üniversitesi, I. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 08-11 Nisan.
 • Yıldırım M, Gül F (2020) Kentsel ortak kullanım alanlarına bir örnek: samsun millet bahçesi. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 125-141.
APA KURDOGLU B, seyhan s, Bayramoğlu E (2022). The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. , 13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
Chicago KURDOGLU Banu,seyhan seyhan,Bayramoğlu Elif The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. (2022): 13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
MLA KURDOGLU Banu,seyhan seyhan,Bayramoğlu Elif The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. , 2022, ss.13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
AMA KURDOGLU B,seyhan s,Bayramoğlu E The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. . 2022; 13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
Vancouver KURDOGLU B,seyhan s,Bayramoğlu E The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. . 2022; 13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
IEEE KURDOGLU B,seyhan s,Bayramoğlu E "The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios." , ss.13 - 24, 2022. 10.17474/artvinofd.1091607
ISNAD KURDOGLU, Banu vd. "The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios". (2022), 13-24. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1091607
APA KURDOGLU B, seyhan s, Bayramoğlu E (2022). The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 23(2), 13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
Chicago KURDOGLU Banu,seyhan seyhan,Bayramoğlu Elif The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23, no.2 (2022): 13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
MLA KURDOGLU Banu,seyhan seyhan,Bayramoğlu Elif The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, 2022, ss.13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
AMA KURDOGLU B,seyhan s,Bayramoğlu E The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2022; 23(2): 13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
Vancouver KURDOGLU B,seyhan s,Bayramoğlu E The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2022; 23(2): 13 - 24. 10.17474/artvinofd.1091607
IEEE KURDOGLU B,seyhan s,Bayramoğlu E "The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios." Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 23, ss.13 - 24, 2022. 10.17474/artvinofd.1091607
ISNAD KURDOGLU, Banu vd. "The evaluation of the national garden concept in environmental design projects with scenarios". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23/2 (2022), 13-24. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1091607