8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği

Yıl: 2023 Cilt: 11 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 67 - 94 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18009/jcer.1209579 İndeks Tarihi: 28-03-2023

8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği

Öz:
Çalışmada 8. Sınıf öğrencilerinin öğrenme çıktılarını kavram karikatürü etkinlikleri kullanılarak dönüşüm geometrisi konusunun özelinde “yansıma” kavramı örneği kapsamında değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışma, uygulama aşamasında sınıf ortamında süreci gözlemeyi ve geliştirmeyi amaçladığından çalışmada araştırmacı öğretmen (eylem araştırması) yöntemi kullanılmıştır. 8.sınıf öğrencilerinin öğrenme çıktıları değerlendirilirken ve yorumlanırken SOLO taksonomisi tercih edilmiştir. Çalışma problemi çerçevesinde öğrencilerin öğrenme çıktılarının SOLO taksonomisinin hangi seviyesine karşılık geldiği hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Kavram karikatürü etkinliklerinin kullanıldığı ortamda öğrenci cevaplarının çoğunluğunun SOLO Taksonomisine göre İY seviyesinin altında yer aldığı görülmüştür. Öğrencilerin yansıma kavramını tanımlamada zorlandıkları görülmüştür. Ayrıca öğrenci görüşleri ve süreç analiz edildiğinde öğrencilerin hepsinin bu öğrenme ortamı hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları ve kavram karikatürü etkinliklerinin derslerde kullanılmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: Kavram karikatürü SOLO taksonomisi yansıma sekizinci sınıf öğrencileri.

Examining the Structure of Observed Learning Outcomes of 8th Grade Students by Using Concept Cartoons Activities: An Example of Reflection

Öz:
The study aimed to evaluate 8th grade students’ learning outcomes within the scope of "reflection", a concept related to transformation geometry, by using concept cartoon activities. As the purpose was to observe and develop the process in classroom environment during the implementation phase, the researcher teacher method (action research) was used. SOLO taxonomy was preferred while evaluating and interpreting the learning outcomes. The participants were 45 elementary school 8th grade students (26 girls, 19 boys). Detailed information was given about which level of SOLO taxonomy corresponded to the learning outcomes. In the study, the majority of the 8th grade students' answers were below the AS level according to SOLO Taxonomy. Also, the students had difficulties defining “reflection”. The results demonstrated that all of the students had positive opinions about this learning environment and that it would be beneficial to use concept cartoon activities in the lessons.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altun, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe (6, 7 ve 8. Sınıflarda) matematik öğretimi. (5. Baskı). Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Akkoyunlu, B. & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
 • Balım, A. G., İnel, D. & Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi, (3. Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Bintaş, J., Altun, M. & Arslan, K. (2003). Gerçekçi matematik eğitimi ile simetri öğretimi. Matematikçiler Derneği, http://.www.matder.org.tr/Default.asp?id=107adresinden 17.10.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Bulf, C. (2007, February). The use of everyday objects and situations in teaching mathematics: the symmetry case in French teaching geometry. Paper Present at the Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Larnaka, Cyprus.
 • Bulf, C. (2008, Şubat) The effects of the concept of symmetry on learning geometry at French secondary school. Paper presented at the Sixth Conference of European Research in Mathematics Education, Lyon, France.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Carraher, D. W., & Schliemann, A. D. (2007). Early algebra and algebraic reasoning. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 669-705). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Çelik, D. (2007). Öğretmen adaylarının cebirsel düşünme becerilerinin analitik incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • De Holton, D., Ahmed, A., Williams, H., & Hill, C. (2001). On the importance of mathematical play. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 32(3), 401-415.
 • Didiş, M. G. & Ubuz, B. (2010). Öğrencilerin simetri konusundaki anlamalarının solo taksonomisine göre değerlendirilmesi. 9. Matematik Sempozyumu, 178-179.
 • Ekici, F., Ekici, E., & Aydin, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International Journal of Environmental and Science Education, 2(4), 111-124.
 • Ermeki, Z., Ünal, S. & Kutluca, T. (2022). Türkiye’de kavram karikatürü üzerine lisansüstü tezlerin içerik analizi. Proceedings of the 2nd International Eurasian Conferences on Educational and Social Studies, 821-832.
 • Ertem-Akbas, E., Cancan, M., & Kiliç, E. (2019). Qualifications of an effective mathematics teacher from the perspectives of 5th to 8th grade secondary school students. Universal Journal of Educational Research, 7(2), 536-549.
 • Glass, B. J. (2001). Implication of geometric transformations in the multiple dynamically linked representations. Dissertation Abstract International, 62(3), 951.
 • Grafton, A. K. (2011). Using role-playing game dice to teach the concepts of symmetry. Journal of Chemical Education, 88(9), 1281-1282.
 • Grenier, D. (1985). Middle school pupils’ conceptions about reflections according to a task of construction. In Proceedings of the 9th annual conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 183-188).
 • Haak, S. (1976). Transformation geometry and art work of M.C. Escher. Mathematics Teacher. [http://web.cortland.edu/jurbani/EscherDiagramPaper], Erişim tarihi: 26.02.2020
 • Harmon, M., Smith, T.A., Martin, M.O., Kelly, D. L., Beaton, A. E., Mullis, I.V.S., et al. (1997). Performance assessment in IEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). Chestnut Hill, Mass.: Boston College.
 • Hong, J. C., Hwang, M. Y., Lu, C. H., Cheng, C. L., Lee, Y. C., & Lin, C. L. (2009). Playfulness-based design in educational games: a perspective on an evolutionary contest game. Interactive Learning Environments, 17(1), 15-35.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Knuchel, C. (2004). Teaching symmetry in the elementary curriculum. The Mathematics Enthusias, 1(1), 3-8.
 • Leikin, R., Berman, A., & Zaslavsky, O. (1997). Defining and understanding symmetry. In E. Pehkonen (Ed.), Proceeding of PME 21 Vol. 3 (ss. 192–199).
 • Leikin, R., Berman, A., & Zaslavsky, O. (2000). Applications of symmetry to problem solving. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 31(6), 799-809.
 • Lian, L. H., & Idris, N. (2006). Assessing algebraic solving ability of form four students. IEJME: International Electronic Journal of Mathematics Education, 1(1), 55-76.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. An expanded sourcebook. London: Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim matematik dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2019). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Devlet Basımevi.
 • Mills, G.E. (2011). Action research: A guide for the teacher researcher (4th edition). Boston: Pearson.
 • Orton, J. (1999). Children’s perception of pattern in relation to shape. In A. Orton (Ed.), Pattern in the teaching and learning of maths. (pp. 149-167). London: Cassell.
 • Philips, K.D. & Carr, K. (2009). Dilemmas of trustworthiness in preservice teacher action research. Action Research, 7(2), 207-226.
 • Schmuck, R.A. (1997). Practical action research for change. Arlington Heights: IRI/Skylight Training and Publishing.
 • Toh, T. L., Cheng, L. P., Ho, S. Y., Jiang, H., & Lim, K. M. (2017). Use of comics to enhance students’ learning for the development of the twenty-first century competencies in the mathematics classroom. Asia Pacific Journal of Education, 37(4), 437-452.
 • Van De Walle, J. A. (2004). Elementary and middle school mathematics. (5th edition)-Boston: Allyn and Bacon.
 • Xistori, X. (2007). Students’ ability in solving line symmetry tasks. Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 526-535.
 • Yavuzsoy-Köse, N., & Özdaş, A. (2009). How do the fifth grade primary school students determine the line of symmetry in various geometrical shapes using Cabri Geometry software. Elementary Education Online, 8(1), 159-175.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri (10.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yoong, W. K. (2001). Mathematics cartoons and mathematics attitudes. Studies in Education, 6(6), 69-80.
 • Zembat, İ. Ö. (2007). Yansıma dönüşümü, doğrudan öğretim ve yapılandırmacılığın temel bileşenleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 195–213.
APA ERTEM AKBAŞ E, Kılıç E (2023). 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. , 67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
Chicago ERTEM AKBAŞ Elif,Kılıç Esra 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. (2023): 67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
MLA ERTEM AKBAŞ Elif,Kılıç Esra 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. , 2023, ss.67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
AMA ERTEM AKBAŞ E,Kılıç E 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. . 2023; 67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
Vancouver ERTEM AKBAŞ E,Kılıç E 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. . 2023; 67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
IEEE ERTEM AKBAŞ E,Kılıç E "8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği." , ss.67 - 94, 2023. 10.18009/jcer.1209579
ISNAD ERTEM AKBAŞ, Elif - Kılıç, Esra. "8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği". (2023), 67-94. https://doi.org/10.18009/jcer.1209579
APA ERTEM AKBAŞ E, Kılıç E (2023). 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. Journal of Computer and Education Research, 11(21), 67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
Chicago ERTEM AKBAŞ Elif,Kılıç Esra 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. Journal of Computer and Education Research 11, no.21 (2023): 67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
MLA ERTEM AKBAŞ Elif,Kılıç Esra 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. Journal of Computer and Education Research, vol.11, no.21, 2023, ss.67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
AMA ERTEM AKBAŞ E,Kılıç E 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. Journal of Computer and Education Research. 2023; 11(21): 67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
Vancouver ERTEM AKBAŞ E,Kılıç E 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği. Journal of Computer and Education Research. 2023; 11(21): 67 - 94. 10.18009/jcer.1209579
IEEE ERTEM AKBAŞ E,Kılıç E "8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği." Journal of Computer and Education Research, 11, ss.67 - 94, 2023. 10.18009/jcer.1209579
ISNAD ERTEM AKBAŞ, Elif - Kılıç, Esra. "8. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Karikatürleri Etkinlikleri Kullanılarak Gözlenen Öğrenme Çıktılarının Yapısının İncelenmesi: Yansıma Örneği". Journal of Computer and Education Research 11/21 (2023), 67-94. https://doi.org/10.18009/jcer.1209579