Yıl: 2022 Cilt: 20 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 491 - 517 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.34234/ded.1166387 İndeks Tarihi: 14-04-2023

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı geleneksel çocuk oyunları dersini alan sınıf öğretmeni adaylarının geleneksel çocuk oyunlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultuda çalışma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını, İstanbul’da bir üniversitede seçmeli geleneksel çocuk oyunları dersini alan ve ölçüt örneklem seçme yöntemi ile belirlenen 10 sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmeni adayları geleneksel çocuk oyunlarının değer eğitimi, beceri gelişimi, eğitsel işlev ve somut olmayan kültürel mirasa katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda araştırmanın verileri geleneksel çocuk oyunlarının içerdiği değerler, geleneksel çocuk oyunlarının kazandırdığı beceriler, geleneksel çocuk oyunlarının eğitsel işlevi ve geleneksel çocuk oyunlarının somut olmayan kültürel mirasa katkısı şeklinde tema olarak sunulmuştur. Elde edilen temalar bulgular kısmında öğretmen adayları ifadelerinden bire bir alıntılarla desteklenmiştir. Çalışmanın bulguları dikkate alındığında geleneksel çocuk oyunlarının eğitim ortamlarında kullanılmasının önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime: Geleneksel Çocuk Oyunları Kültürel Miras Değerler ve Beceriler Sınıf Öğretmeni Adayları

Traditional Children's Games According to Primary School Teacher Pre-services

Öz:
The main purpose of this research is to determine the views of prospective classroom teachers who take traditional children’s games seriously. For this purpose, the phenomenological design, one of the qualitative research designs has been utilized in the study. The participants of the research consisted of 10 primary school teacher candidates who took the elective traditional children’s games course at a university in Istanbul and were determined by the criterion sampling method. The data were collected through a semi-structured interview form prepared by the researchers and analyzed by content analysis. When the findings were examined, the prospective classroom teachers stated that traditional children’s games contributed to value education, skill development, educational function, and intangible cultural heritage. In this direction, the research data were presented through themes in the form of the values that traditional children’s games contain, the skills that traditional children’s games gain, the educational function of traditional children’s games, and the contribution of traditional children’s games help to grow, intangible cultural heritage. The themes obtained were supported by one-to-one quotations from the statements of the pre-service teachers in the findings section. Considering the findings of the study, it can be said that it is important to use traditional children’s games in educational environments.
Anahtar Kelime: Traditional Children’s Games Cultural Heritage Values and Skills Primary School Teacher Pre-services

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aliyeva, E. M. (2008). Geleneksel çocuk oyunlarının eğitimsel değeri ve unutulmaya yüz tutmuş ahıska oyunları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 357- 367. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173421
 • Arıcı, B. (2019). Eğitsel oyunlarla Almanya’da Türkçe öğretimi. İksat.
 • Aypay, A. (2016). Investigating the role of traditional children’s games in teaching ten universal values in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 301-318. https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/24400/258681
 • Bayrak, M. (1998). Geleneksel mahalli çocuk oyunları (Tokat ili örneği). Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bonanno, P., & Kommers, P. A. (2008). Exploring the influence of gender and gaming competence on attitudes towards using instructional games. British Journal of Educational Technology, 39(1), 97–109. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8535.2007.00732
 • Boyle, S. (2011). Teaching toolkit: An introduction to games based learning. UCD Teaching and Learning Resources. https://www.ucd.ie/t4cms/UCDTLT0044.pdf.pdf
 • Budak, M. (2016). Geleneksel çocuk oyunlarının oryantasyon ve ritim yeteneği üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Celayir, İ. (2015). İlkokul programı oyun ve fiziki etkinlikler dersinin işlevselliğinin ve geleneksel çocuk oyunlarının uygulanabilirliğine göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Çolak, M. (2015). Adana geleneksel çocuk oyunları. Yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Er, H., ve Karadeniz, O. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde eğitsel oyun kullanımı (Karadeniz, O., ve Harun ER, H. Ed.). Eğitsel oyunlarla sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 3). Ankara: Pegem.
 • Erol, M. (2022). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin arkadaşlığa yükledikleri anlamlar doğrultusunda geliştirilen eğitim programının arkadaşlık, akran ilişkileri ve psikolojik iyi oluşa etkisi. (Doktora tezi), Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Erol, M., & Köksal, H. (2022). Metaphoric perceptions of primary school 4th grade students on the concept of friendship. Journal of Social Sciences And Education, 5(1), 14-26. https://doi.org/10.53047/josse.1034763
 • Fırat, H. (2013). Çocuk oyunları-eğitim ilişkisi: bezirgân başı örneği. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(13), 885-896. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5809
 • Ghipit, Charles, M. A., Abdullah, M. R., Musa, R. M., Kosni, N. A., & Maliki, A. B. H. M. (2017). The effect of traditional games intervention programme in the enhancement school-age children’s motor skills: A preliminary study. Health, Movement & Exercise, 6(2), 157-169. https://doi.org/10.15282/mohe.v6i2.142
 • Glenn, N. M., Knight, C. J., Holt, N. L. & Spence, J. C. (2012). Meanings of play among children. Chilhood, 20(2), 185-199. https://doi.org/10.1177/0907568212454751
 • Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2017). Geleneksel çocuk oyunlarının matematiğe uyarlanması ve uygulanması sürecindeki kazanım ve problemlere genel bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2245-2262. https://dergipark.org.tr/ tr/pub/kefdergi/issue/31577/357336
 • Handayani, P. (2017). Upaya peningkatan keterampilan sosial siswa melalui permainan tradisional congklak pada mata pelajaran IPS. Premiere Educandum Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 7(1), 39-46. http://e-journal. unipma.ac.id/index.php/PE/article/view/1245/1130
 • Hedges, H., Cullen, J., & Jordan, B. (2011). Early years curriculum: Funds of knowledge as a conceptual framework for children’s interests. Journal of Curriculum Studies, 43(2), 185–205. https://doi.org/10.1080/00220272.2010.511275
 • Huizenga, J., Ten Dam, G. T., Voogt, J., & Admiraal, W. (2017). Teacher perceptions of the value of game-based learning in secondary education. Computers & Education, 110(2017), 105–115. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.03.008
 • Huizinga, J. ve Ludens, H. (1995). Oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme (Çev. M. Ali Kılıçbay). Ayrıntı.
 • Isenberg, J. P., & Quisenberry, N. (2002). A position paper of the association for childhood education ınternational play: essential for all children. Childhood Education, 79(1), 33-39, https://doi.org/10.1080/00094056.2002.10522763
 • Kayar, P. (2008). Van’ın geleneksel çocuk oyunları ve bu oyunların eğitsel yönden incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Kıldan, A. O. (2001). Oyunun çocukların gelişim özelliklerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kovačević, T., & Opić, S. (2014). Contribution of traditional games to the quality of students’ relations and frequency of students’ socialization in primary education, Croatian Journal of Education, 16(1), 95–112. https://hrcak. srce.hr/file/174035#:~:text=The%20first%20testing%20determined%20 the,the%20frequency%20of%20their%20socialization.&text=The%20research%20results%20have%20shown,implementing%20traditional%20 games%20in%20school.
 • Krentz, A. A. (1998). Philosophy of education, play and education in plato’s republic. http://www.bu.edu/wcp/Papers/Educ/EducKren.htm
 • Kumar, R., & Lightner, R. (2007). Games as an interactive classroom technique: perceptions of corporate trainers, college instructors and students. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 19(1),53-63. http://www.isetl.org/ijtlhe/
 • Kurniati, E. (2006). Program bimbingan untuk mengembangkan keterampilan sosial anak melalui permainan tradisional. Unpublished Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
 • Lavega, P., Alonso, J. I., Etxebeste, J., Lagardera, F., & March, J. (2014) Relationship between traditional games and the ıntensity of emotions experienced by participants, Research Quarterly for Exercise and Sport, 85, 4, 457-467.https://doi.org/10.1080/02701367.2014.961048
 • Lestari, P. I., & Prima, E. (2017). The ımplementation of traditional games to ımprove the social emotional early childhood. Journal of Educational Science and Technology, 3(3), 178-184. https://doi.org/10.26858/est.v3i3.4212
 • Lusiana, E. (2012). Membangun pemahaman karakter kejujuran melalui permainan tradisional pada anak usia dini di kota pati. Journal of Early Chilhood Education Papers UNNES, 1(1), 1-6. https://doi.org/10.15294/belia.v1i1.1601
 • Madondo, F., & Tsikira, J. (2021). Traditional children’s games: their relevance on skills development among rural zimbabwean children age 3–8 years. Journal of Research in Childhood Education, 36(3), 406-420. https://doi.org/10. 1080/02568543.2021.1982084
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Sage.
 • Marshall, M. (2009). Çocuk ve zihin terapisi (1. Baskı). Ekinoks.
 • Mawere, M. (2012). The struggle of African indigenous knowledge systems in an age of globalisation: A case of children’s games in southern & eastern Zimbabwe. Langaa Article Publishing Common Initiative Group.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Sage.
 • Nyota, S., & Mapara, J. (2008). Shona traditional children’s games and play: Songs as indigenous ways of knowing. Journal of Pan African Studies, 2(4), 189– 202. https://doi.org/10.9790/0837-1535964
 • Oğuz Haçat, S., & Topal, M. (2021). Geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimindeki rolünün sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından değerlendirilmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 558-575. https://doi.org/10.51460/baebd.946222
 • Özdemir, N. (2006). Türk çocuk oyunları I-II. Akçağ.
 • Özden Gürbüz, D. (2016). Geleneksel çocuk oyunları ve eğitimsel işlevleri: Emirdağ örneği. Turkish Studies, 11(14), 529-564. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9931
 • Özhan, M. (1997). Türkiye’de çocuk oyunları kültürü. Feryal.
 • Patton, M. Q. 2015. Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage.
 • Perdani, P. (2014). Peningkatan keterampilan sosial anak melalui permainan tradisional. Jurnal Pendidikan Usia Dini, 8(1), 129-136. http://pps.unj.ac.id/ journal/jpud/article/vie w/64
 • Petrovska, S., Sivevska, D., & Cackov, O. (2013). Role of the game in the development of preschool child. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 880-884. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.770
 • Putri, A. (2013). Efektivitas permainan tradisional jawa dalam meningkatkan penyesuaian sosial pada anak usia 4-5 tahun di kecamatan suruh. Early Childhood Education Papers UNNES, 2(1), 8-16. https://journal.unnes.ac.id/sju/index. php/bel ia/article/view/2241
 • Ramayenda, N. (2020). Social emotional development of early childhood through traditional games in PAUD terpadu hauriyah halum city of padang. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Proceedings of the International Conference of Early Childhood Education (ICECE 2019), 449, 13–16. https://www.atlantis-press.com/ article/125941868.pdf
 • Savaş, E., ve Gülüm, K. (2014). Geleneksel oyunlarla öğretim yöntemi uygulamasının başarı ve kalıcılık üzerine etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 183-202. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ trakyasobed/issue/30214/326155
 • Sevinç, M. (2004). Erken çocukluk gelişimi ve eğitiminde oyun. Morpa
 • Soute, I., Markopoulos, P., & Magielse, R. (2010). Head up games: combining the best of both worlds by merging traditional and digital play. Pers Ubiquit Comput, 14, 435-444. https://doi.org/10.1007/s00779-009-0265-0
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı.
 • Stake, R. E. (2010). Qualitative research: Studying how things work. Guilford.
 • Suherman, W., Dapan, D., Guntur, G., & Muktiani, N. R. (2019). Development of a traditional children game based instructional model to optimize kindergarteners’ fundamental motor skill. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 38(2), 356–365. https://doi.org/10.21831/cp.v38i2.25289.
 • Sünbüllü, Y.Z., & Altınışık, M. E. (2016). Geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimi açısından önemi. ETÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, I(2), 73- 85. https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/35461/393987
 • Tatira, L. (2014). Traditional games of Shona children. Journal of Pan African Studies, 7(4), 156–174. https://www. questia.com/read/1G1-391720902/traditional-games-of-shona-children
 • Toksoy, A. C. (2010). Yarışma niteliği taşıyan geleneksel çocuk oyunları. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2(1), 205-220. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423865380.pdf
 • Traijkovik, V., Malinovski, T., Vasileva-Stojanovska, T., & Vasileva, M. (2018). Traditional games in elementary school: Relationships of student’s personality traits, motivation and experience with learning outcomes. PLoS One, 13(8), e0202172. https://doi.org/10.1371/journal.pone.020217
 • Turan, B. N., Gözler, A., Turan, M., İncetürkmen, M., ve Meydani, A. (2020). Geleneksel çocuk oyunlarına yönelik öğretmen görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 231-241. https://doi.org/10.31680/gaunjss.757332
 • Vlachopoulos, D., & Makri, A. (2017). The effect of games and simulations on higher education: A systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(22), 1–33. https://doi.org/10.1186/ s41239-017-0062-1
 • Yang, W., & Li, H. (2020). The role of culture in early childhood curriculum development: A case study of curriculum innovations in Hong Kong kindergartens. Contemporary Issues in Early Childhood, 1(20), 1-20. https://doi. org/10. 1177/1463949119900359
APA EROL M, AKBAKLA M, KARABIÇAK N (2022). Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. , 491 - 517. 10.34234/ded.1166387
Chicago EROL MUSTAFA,AKBAKLA Mehmet Umut,KARABIÇAK Nuray Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. (2022): 491 - 517. 10.34234/ded.1166387
MLA EROL MUSTAFA,AKBAKLA Mehmet Umut,KARABIÇAK Nuray Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. , 2022, ss.491 - 517. 10.34234/ded.1166387
AMA EROL M,AKBAKLA M,KARABIÇAK N Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. . 2022; 491 - 517. 10.34234/ded.1166387
Vancouver EROL M,AKBAKLA M,KARABIÇAK N Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. . 2022; 491 - 517. 10.34234/ded.1166387
IEEE EROL M,AKBAKLA M,KARABIÇAK N "Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları." , ss.491 - 517, 2022. 10.34234/ded.1166387
ISNAD EROL, MUSTAFA vd. "Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları". (2022), 491-517. https://doi.org/10.34234/ded.1166387
APA EROL M, AKBAKLA M, KARABIÇAK N (2022). Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. Değerler Eğitimi Dergisi, 20(44), 491 - 517. 10.34234/ded.1166387
Chicago EROL MUSTAFA,AKBAKLA Mehmet Umut,KARABIÇAK Nuray Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. Değerler Eğitimi Dergisi 20, no.44 (2022): 491 - 517. 10.34234/ded.1166387
MLA EROL MUSTAFA,AKBAKLA Mehmet Umut,KARABIÇAK Nuray Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. Değerler Eğitimi Dergisi, vol.20, no.44, 2022, ss.491 - 517. 10.34234/ded.1166387
AMA EROL M,AKBAKLA M,KARABIÇAK N Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. Değerler Eğitimi Dergisi. 2022; 20(44): 491 - 517. 10.34234/ded.1166387
Vancouver EROL M,AKBAKLA M,KARABIÇAK N Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları. Değerler Eğitimi Dergisi. 2022; 20(44): 491 - 517. 10.34234/ded.1166387
IEEE EROL M,AKBAKLA M,KARABIÇAK N "Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları." Değerler Eğitimi Dergisi, 20, ss.491 - 517, 2022. 10.34234/ded.1166387
ISNAD EROL, MUSTAFA vd. "Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Geleneksel Çocuk Oyunları". Değerler Eğitimi Dergisi 20/44 (2022), 491-517. https://doi.org/10.34234/ded.1166387