Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 309 - 324 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30783/nevsosbilen.1198940 İndeks Tarihi: 16-05-2023

EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz:
Bu çalışmanın amacı evli bireylerin evlilik doyum düzeylerini belirlemeye yönelik Evlilik Doyumu Ölçeği’nin (EDÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin test edilmesidir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla ilk olarak 357 (%82.9 kadın, %17.1 erkek) evli bireyle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), ardından 163 (85 kadın, 78 erkek) evli bireyle Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerliği Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ile incelenmiştir. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı ve 47 katılımcı ile iki hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirliği ile hesaplanmıştır. AFA sonucunda tek boyutlu toplam 12 maddeden (1=Hiç Katılmıyorum, 7=Tamamen Katılıyorum) oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin YDÖ ile anlamlı, pozitif yönlü ve güçlü bir korelasyonunun (r=.70) olduğu görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .99, test-tekrar test güvenirliği ise .92 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, EDÖ’nün evli bireylerin evlilik doyum düzeylerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: Evlilik evlilik doyumu ölçek geliştirme geçerlik güvenirlik

DEVELOPMENT OF THE MARITAL SATISFACTION SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Öz:
The aim of this study was to develop the Marital Satisfaction Scale (MSS) to assess the marital satisfaction level of married individuals and test its psychometric properties. The study group consisted of 357 married individuals (82.9% women, 17.1% men) living in Türkiye. Firstly, Exploratory Factor Analysis (EFA) with 357 married individuals (82.9% women, 17.1% men) and secondly, Confirmatory Factor Analysis (CFA) with 163 (85 women, 78 men) married individuals were conducted to test the construct validity of the scale. Criterion-referenced validity was assessed using the Life Satisfaction Scale (LSS). Cronbach’s alpha coefficient was calculated and test-retest coefficient was computed at two-week intervals in 47 married individuals to test the internal consistency. The results of EFA yield one-factor structure with 12 items (1=Strongly Disagree, 7= Strongly Agree). A significant and positive correlation was found between the scores of MSS and LSS (r=.70). The Cronbach’s alpha coefficient was found as .99 a nd test-retest coefficient was calculated as .92. Findings of this study indicated that MSS is a valid and reliable scale to assess perceived marital satisfaction level of individuals.
Anahtar Kelime: Marriage marital satisfaction scale development validity reliability

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acitelli, L. K. ve Antonucci, T. C. (1994). Gender differences in the link between marital support and satisfaction in older couples. Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 688-698. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.67.4.688
 • Aman, J., Abbas, J., Nurunnabi, M. ve Bano, S. (2019). The relationship of religiosity and marital satisfaction: The role of religious commitment and practices on marital satisfaction among Pakistani respondents. Behavioral Sciences, 9(3), 30-43. https://doi.org/10.3390/bs9030030
 • Amato, P. R. ve Booth, A. (1995). Changes in gender role attitudes and perceived marital quality. American sociological review, 60(1), 58-66. https://doi.org/10.2307/2096345
 • Anlı, M. (2021). Evli bireylerde evlilik uyumu, yaşam doyumu ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Kent Üniversitesi.
 • Ashkzari, M. K., Piryaei, S., Brojerdian, N. ve Ashkezari, E. K. (2017). The relationship between job satisfaction with marital satisfaction and mental health: The specific case of female employees. European Psychiatry, 41(S1), S737-S737. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.1352
 • Aydın, E. ve Canel, A. N. (2017). Anne-oğul bağlanmasının gelin-kayınvalide ilişkisi ve evlilik doyumunu yordamadaki rolü. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-16. https://doi.org/10.26695/mukatcad.2018.7
 • Berscheid, E. ve Regan, P. (2005). The psychology of interpersonal relationships. Prentice Hall.
 • Bird, G. ve Melville, K. (1994). Families and intimate relationships. McGraw-Hill Inc.
 • Boland, J. P. ve Follingstad, D. R. (1987). The relationship between communication and marital satisfaction: A review. Journal of Sex & Marital Therapy, 13(4), 286-313. https://doi.org/10.1080/00926238708403901
 • Burgess, E. W., Locke, H. J. ve Thomes, M. M. (1963). The family: From institution to companionship. (3rd ed.). American Book Company.
 • Bühler, J. L., Krauss, S., & Orth, U. (2021). Development of relationship satisfaction across the life span: A systematic review and meta-analysis. Psychological Bulletin, 147(10), 1012–1053. https://doi.org/10.1037/bul0000342
 • Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Canel, A. N. (2013). The development of the Marital Satisfaction Scale (MSS). Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 97-117.
 • Carr, D., Freedman, V. A., Cornman, J. C. ve Schwarz, N. (2014). Happy marriage, happy life? Marital quality and subjective well being in later life. Journal of Marriage and Family, 76(5), 930-948. https://doi.org/10.1111/jomf.12133
 • Cepukiene, V. (2019). Does relationship satisfaction always mean satisfaction? Development of the couple relationship satisfaction scale. Journal of Relationships Research, 10, e14, 1-10. https:// doi.org/10.1017/jrr.2019.12
 • Chan, D. (2009). So why ask me? Are self-report data really that bad? In Lance, C. E., & Vandenberg, R. J. (Eds.) Statistical and methodological myths and urban legends: Doctrine, verity and fable in the organizational and social sciences. Routledge.
 • Cherlin, A. J. (2020). Degrees of change: An assessment of the deinstitutionalization of marriage thesis. Journal of Marriage and Family, 82(1), 62-80. https://doi.org/10.1111/jomf.12605
 • Cohen, P. N. (2019). The coming divorce decline. Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 5, 1–6. https://doi.org/10 .1177/2378023119873497
 • Curun, F. (2001). The effects of sexism and sex role orientation on romantic relationship satisfaction. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Çağ, P. ve Yıldırım, İ. (2013). Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 13-23.
 • Çelik, M. ve İnanç, B. Y. (2009). Evlilik Doyum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 247-269.
 • Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1250-1262. https://doi.org/10.17755/esosder.75955
 • Deniz, A.B. ve Aydemir, İ. (2021). Üniversite öğrencilerinin aile ve evliliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(1), 59-78. https://doi.org/10.33417/tsh.799078
 • Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1), 71-75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
 • Erbek, E., Beştepe, E., Akar, H., Eradamlar, N. ve Alpkan, R. L. (2005). Evlilik uyumu. Düşünen Adam, 18(1), 39-47.
 • Eurostat (2017). Marriage and divorce statistics. Retrieved from https://goo.gl/AjPB3W
 • Fışıloğlu H. ve Demir A. (2000). Applicability of the dyadic adjustment of marital quality with Turkish couples. European Journal of Psychological Assessment, 16(3), 214-218. https://doi.org/10.1027/1015-5759.16.3.214
 • Fincham, F. D., Ajayi, C. ve Beach, S. R. H. (2011). Spirituality and marital satisfaction in African American couples. Psychology of Religion and Spirituality, 3(4), 259–268. https://doi.org/10.1037/a0023909
 • Fincham, F. D. ve Rogge, R. (2010). Understanding relationship quality: Theoretical challenges and new tools for assessment. Journal of Family Theory & Review, 2(4), 227-242. https://doi.org/10.1111/j.1756- 2589.2010.00059.x
 • Funk, J. L. ve Rogge, R. D. (2007). Testing the ruler with item response theory: increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the Couples Satisfaction Index. Journal of Family Psychology, 21(4), 572-583. https://doi.org/10.1037/0893-3200.21.4.572
 • Fletcher, G. J., Simpson, J. A. ve Thomas, G. (2000). Ideals, perceptions, and evaluations in early relationship development. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 933-940. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.79.6.933
 • Gorchoff, S. M., John, O. P. ve Helson, R. (2008). Contextualizing change in marital satisfaction during middle age: An 18-year longitudinal study. Psychological Science, 19(11), 1194-1200. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02222.x
 • Graham, J. M., Diebels, K. J. ve Barnow, Z. B. (2011). The reliability of relationship satisfaction: a reliability generalization meta-analysis. Journal of Family Psychology, 25(1), 39-48. https://doi.org/10.1037/a0022441
 • Güler, K. (2021). Evli kadınlarda ayrılık anksiyetesi, evlilik uyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 3(4), 272-278. https://doi.org/10.35365/ctjpp.21.4.28
 • Gülersoy, G. (2021). 18-30 yaş arası evli çiftlerde ayrılık anksiyetesinin evlilik doyumu üzerine etkisinin kadın ve erkeklerdeki ilişkisi. [Yüksek lisans tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Hendrick, S. S. (1981). Self-disclosure and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 40(6), 1150-1159. https://doi.org/10.1037/0022-3514.40.6.1150
 • Hendrick, S. S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 50(1), 93- 98. https://doi.org/10.2307/352430
 • Hetherington, E. M. (2003). Intimate pathways: Changing patterns in close personal relationships across time. Family Relations, 52(4), 318-331. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00318.x
 • Heyman, R. E., Sayers, S. L. ve Bellack, A. S. (1994). Global satisfaction versus marital adjustment: An empirical comparison of three measures. Journal of Family Psychology, 8(4), 432-446. https://doi.org/10.1037/0893- 3200.8.4.432
 • Hirschberger, G., Srivastava, S., Marsh, P., Cowan, C. P. ve Cowan, P. A. (2009). Attachment, marital satisfaction, and divorce during the first fifteen years of parenthood. Personal Relationships, 16(3), 401- 420. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2009.01230.x
 • Hu, L. ve Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Ioannidis, P. ve Alvanou, A. (2021) QUARRELS; A Multidimensional Assessment of Romantic Relationship Quality and its Relationship to Adult Attachment Dimensions. International Journal of Science and Research (IJSR), 10(11), 446-449. https://doi.org/10.21275/SR211104232505
 • Jackson, J. B., Miller, R. B., Oka, M. ve Henry, R. G. (2014). Gender differences in marital satisfaction: A meta analysis. Journal of Marriage and Family, 76(1), 105-129. https://doi.org/10.1111/jomf.12077
 • Jackson, G. L., Krull, J. L., Bradbury, T. N. ve Karney, B. R. (2017). Household income and trajectories of marital satisfaction in early marriage. Journal of Marriage and Family, 79(3), 690-704. https://doi.org/10.1111/jomf.12394
 • Johnson, H. A., Zabriskie, R. B. ve Hill, B. (2006). The contribution of couple leisure involvement, leisure time, and leisure satisfaction to marital satisfaction. Marriage & Family Review, 40(1), 69-91. https://doi.org/10.1300/J002v40n01_05
 • Jose, O. ve Alfons, V. (2007). Do demographics affect marital satisfaction?. Journal of Sex & Marital Therapy, 33(1), 73-85. https://doi.org/10.1080/00926230600998573
 • Juvva, S. ve Bhatti, R. S. (2006). Epigenetic model of marital expectations. Contemporary Family Therapy, 28(1), 61-72. https://doi.org/10.1007/s10591-006-9695-2
 • Kabasakal, Z. ve Soylu, Y. (2016). Evli bireylerin evlilik doyumunun cinsiyet ve eş desteğine göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 208-214.
 • Karamehmetoğlu Çemberci, M. (2019). Eşlerde ilişki doyumunun belirleyicileri olarak yaşam pozisyonları ve temel psikolojik ihtiyaçlar. [Yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Karney, B. R. ve Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, methods, and research. Psychological Bulletin, 118(1), 3-34. https://doi.org/10.1037/0033- 2909.118.1.3
 • Kazim, S. M., ve Rafique, R. (2021). Predictors of marital satisfaction in individualistic and collectivist cultures: A mini review. Journal of Research in Psychology, 3(1), 55-67. https://doi.org/10.31580/jrp.v3i1.1958
 • Kennedy, S. ve Ruggles, S. (2014). Breaking up is hard to count: The rise of divorce in the United States, 1980– 2010. Demography, 51(2), 587-598.https://doi.org/10.1007/s13524-013-0270-9
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Routledge.
 • Koçyiğit Özyiğit, M. (2017). The meaning of marriage according to university students: A phenomenological study. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(2), 679-711. https://doi.org/10.12738/estp.2017.2.0061
 • Köksal, B. ve İlhan, T. (2018). Evlilik rol beklentileri ölçeğinin geliştirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 19(1), 300-319.
 • Kurt, İ. E. (2018). Evlilik Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(2), 84-96.
 • Lavner, J. A. ve Bradbury, T. N. (2010). Patterns of change in marital satisfaction over the newlywed years. Journal of Marriage and Family, 72(5), 1171-1187. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00757.x
 • Lawrence, E., Nylen, K. ve Cobb, R. J. (2007). Prenatal expectations and marital satisfaction over the transition to parenthood. Journal of Family Psychology, 21(2), 155-164. https://doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.155
 • Lee, W. S. ve McKinnish, T. (2018). The marital satisfaction of differently aged couples. Journal of Population Economics, 31(2), 337-362. https://doi.org/10.1007/s00148-017-0658-8
 • Levenson, R. W., Carstensen, L. L. ve Gottman, J. M. (1993). Long-term marriage: Age, gender, and satisfaction. Psychology and Aging, 8(2), 301-313. https://doi.org/10.1037/0882-7974.8.2.301
 • Locke, H. J. ve Wallace, K. M. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and Family Living, 21(3), 251-255. https://doi.org/10.2307/348022
 • Lucas, R. E. ve Dyrenforth, P. S. (2006). Does the existence of social relationships matter for subjective well- being? Vohs, K. D., ve Finkel, E. J. (Der). Self and relationships: Connecting intrapersonal and interpersonal processes içinde (ss.254-273). Guilford Press.
 • Mackey, R. A. ve O'Brien, B. A. (1995). Lasting marriages: Men and women growing together. Greenwood Publishing Group.
 • Norton, R. (1983). Measuring marital quality: A critical look at the dependent variable. Journal of Marriage and the Family, 45(1), 141-151. https://doi.org/10.2307/351302
 • Nunes, C., Martins, C., Leal, A., Pechorro, P., Ferreira, L. I. ve Ayala-Nunes, L. (2022). The ENRICH Marital Satisfaction (EMS) Scale: A psychometric study in a sample of portuguese parents. Social Sciences, 11(3), 107. https://doi.org/10.3390/socsci11030107
 • Organization for Economic Cooperation and Development (2019). Family database. Retrieved from https://www.oecd.org/els/family/SF_3_1_Marriage_and_divorce_rates.pdf
 • Özdemir, Y. ve Sağkal, A. S. (2021). Does relationship conflict predicts psychological distress or vice versa? A cross-lagged panel model. The Spanish Journal of Psychology, 24(e6), 1-11. https://doi.org/10.1017/SJP.2021.5
 • Perlman, D. ve Vangelisti, A. L. (2006). The Cambridge handbook of personal relationships. Cambridge University Press.
 • Rosen Grandon, J. R., Myers, J. E. ve Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes, and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 82(1), 58-68. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2004.tb00286.x
 • Røysamb, E., Vittersø, J. ve Tambs, K. (2014). The relationship satisfaction scale-psychometric properties. Norsk Epidemiologi, 24(1-2), 187-194. https://doi.org/10.5324/nje.v24i1-2.1821
 • Rusbult, C. E., Martz, J. M. ve Agnew, C. R. (1998). The investment model scale: Measuring commitment level, satisfaction level, quality of alternatives, and investment size. Personal Relationships, 5(4), 357-387. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.1998.tb00177.x
 • Sabatelli, R. M. (1984). The marital comparison level index: A measure for assessing outcomes relative to expectations. Journal of Marriage and the Family, 46(3) 651-662. https://doi.org/10.2307352606
 • Sağkal, A. S. ve Özdemir, Y. (2018). Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği’nin (ARİKÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 22-40. https://doi.org/10.21764/maeuefd.329888
 • Schumm, W. R., Paff-Bergen, L. A., Hatch, R. C., Obiorah, F. C., Copeland, J. M., Meens, L. D.ve Bugaighis, M. A. (1986). Concurrent and discriminant validity of the Kansas Marital Satisfaction Scale. Journal of Marriage and the Family, 48(2), 381-387. https://doi.org/10.2307/352405
 • Seligman, M. E., Parks, A. C. ve Steen, T. (2004). A balanced psychology and a full life. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences , 359(1449), 1379-1381. https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1513
 • Snyder, D. K. (1979). Multidimensional assessment of marital satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 41(4), 813-823. https://doi.org/10.2307/351481
 • Soysal, F. S. Ö., Aslı, U. Z. ve Aysan, F. (2016). Evlilik Tutumu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1951-1964.
 • Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38(1) 15-28. https://doi.org/10.2307/350547
 • Spanier, G. B. (1979). The measurement of marital quality. Journal of Sex & Marital Therapy, 5(3), 288-300. https://doi.org/10.1080/00926237908403734
 • Spanier, G. B. ve Lewis, R. A. (1980). Marital quality: A review of the seventies. Journal of Marriage and the Family, 42(4), 825-839.
 • Sperry, L. (2010). Intimacy: Definition, contexts, and models for understanding its development and diminishment. J. Carlson ve L. Sperry (Der.), Recovering intimacy in love relationships: A clinician's guide içinde (ss. 3–14). Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Sungur, M. Z. (2009). Sen, ben ve aramızdaki her şey. Goa Yayınları.
 • Wang, L. ve Crane, D. R. (2001). The relationship between marital satisfaction, marital stability, nuclear family triangulation, and childhood depression. American Journal of Family Therapy, 29(4), 337-347. https://doi.org/10.1080/01926180126502
 • Ward, P. J., Lundberg, N. R., Zabriskie, R. B. ve Berrett, K. (2009). Measuring marital satisfaction: A comparison of The Revised Dyadic Adjustment Scale and The Satisfaction with Married Life Scale. Marriage & Family Review, 45(4), 412-429.https://doi.org/10.1080/01494920902828219
 • Wendorf, C. A., Lucas, T., Imamoğlu, E. O., Weisfeld, C. C. ve Weisfeld, G. E. (2011). Marital satisfaction across three cultures: Does the number of children have an impact after accounting for other marital demographics? Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(3), 340-354. https://doi.org/10.1177/0022022110362637
 • Tavakol, Z., Nikbakht Nasrabadi, A., Behboodi Moghadam, Z., Salehiniya, H. ve Rezaei, E. (2017). A review of the factors associated with marital satisfaction. Galen Medical Journal, 6(3), 197-207. https://doi.org/10.31661/gmj.v6i3.641
 • Tezer, E. (1996). Evlilik ilişkisinden sağlanan doyum: Evlilik Yaşam Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 1-7.
 • Tutarel-Kışlak, Ş. (1999). Evlilikte Uyum Ölçeğinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(1), 50-57.
 • Yılmaz, N. E. ve Parlar, H. (2021). Evli bireylerin evlilik doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerileri ve iletişim becerilerinin incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(40), 220-237. https://doi.org/10.46928/iticusbe.767597
 • Young, M. E. ve Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples. Thomson Brooks/Cole Publishing Co.
 • Zhang, Z. ve Hayward, M. D. (2006). Gender, the marital life course, and cardiovascular disease in late midlife. Journal of Marriage and Family, 68(3), 639-657. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00280.x
APA Akcabozan Kayabol N, CAG P, akbaş u, Hatipoğlu Sümer Z, Özbay Y, Aydın G, KARACAN OZDEMIR N, TATLI C, DURMUŞ E (2023). EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
Chicago Akcabozan Kayabol Nazli Busra,CAG Pınar,akbaş ufuk,Hatipoğlu Sümer Zeynep,Özbay Yaşar,Aydın Gökçen,KARACAN OZDEMIR NURTEN,TATLI CEMRE,DURMUŞ Esra EKER EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. (2023): 309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
MLA Akcabozan Kayabol Nazli Busra,CAG Pınar,akbaş ufuk,Hatipoğlu Sümer Zeynep,Özbay Yaşar,Aydın Gökçen,KARACAN OZDEMIR NURTEN,TATLI CEMRE,DURMUŞ Esra EKER EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 2023, ss.309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
AMA Akcabozan Kayabol N,CAG P,akbaş u,Hatipoğlu Sümer Z,Özbay Y,Aydın G,KARACAN OZDEMIR N,TATLI C,DURMUŞ E EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2023; 309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
Vancouver Akcabozan Kayabol N,CAG P,akbaş u,Hatipoğlu Sümer Z,Özbay Y,Aydın G,KARACAN OZDEMIR N,TATLI C,DURMUŞ E EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2023; 309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
IEEE Akcabozan Kayabol N,CAG P,akbaş u,Hatipoğlu Sümer Z,Özbay Y,Aydın G,KARACAN OZDEMIR N,TATLI C,DURMUŞ E "EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." , ss.309 - 324, 2023. 10.30783/nevsosbilen.1198940
ISNAD Akcabozan Kayabol, Nazli Busra vd. "EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". (2023), 309-324. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1198940
APA Akcabozan Kayabol N, CAG P, akbaş u, Hatipoğlu Sümer Z, Özbay Y, Aydın G, KARACAN OZDEMIR N, TATLI C, DURMUŞ E (2023). EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13(1), 309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
Chicago Akcabozan Kayabol Nazli Busra,CAG Pınar,akbaş ufuk,Hatipoğlu Sümer Zeynep,Özbay Yaşar,Aydın Gökçen,KARACAN OZDEMIR NURTEN,TATLI CEMRE,DURMUŞ Esra EKER EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 13, no.1 (2023): 309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
MLA Akcabozan Kayabol Nazli Busra,CAG Pınar,akbaş ufuk,Hatipoğlu Sümer Zeynep,Özbay Yaşar,Aydın Gökçen,KARACAN OZDEMIR NURTEN,TATLI CEMRE,DURMUŞ Esra EKER EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.13, no.1, 2023, ss.309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
AMA Akcabozan Kayabol N,CAG P,akbaş u,Hatipoğlu Sümer Z,Özbay Y,Aydın G,KARACAN OZDEMIR N,TATLI C,DURMUŞ E EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2023; 13(1): 309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
Vancouver Akcabozan Kayabol N,CAG P,akbaş u,Hatipoğlu Sümer Z,Özbay Y,Aydın G,KARACAN OZDEMIR N,TATLI C,DURMUŞ E EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2023; 13(1): 309 - 324. 10.30783/nevsosbilen.1198940
IEEE Akcabozan Kayabol N,CAG P,akbaş u,Hatipoğlu Sümer Z,Özbay Y,Aydın G,KARACAN OZDEMIR N,TATLI C,DURMUŞ E "EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13, ss.309 - 324, 2023. 10.30783/nevsosbilen.1198940
ISNAD Akcabozan Kayabol, Nazli Busra vd. "EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 13/1 (2023), 309-324. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1198940