Yıl: 2023 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 83 - 95 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33083/joghat.2023.249 İndeks Tarihi: 23-05-2023

TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, turist rehberliği mesleği ile girişimciliği birlikte ele alarak incelemek ve rehberlik kariyerinin hangi aşamasında ve hangi alanlarda girişimcilik için imkânların daha elverişli olabileceğini tespit etmektir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup, 12 girişimci rehberden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri toplanmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırmanın temel bulgularından birisi serbest çalışan turist rehberlerinin birer “kültür girişimcisi” olarak kabul edilebileceği sonucudur. Rehberlikte girişimciliğe başlamak için “Meslekte Olgunluk” ve “Meslekte Gelişme” aşamalarının uygun olabileceği belirlenmiş ve turist rehberlerinin başarılı birer girişimci olabileceği sektör içi alanlar seyahat acentacılığı, konaklama işletmeciliği ve yeme-içme işletmeciliği olarak belirlenmiş, sektör dışında ise yabancı dil gerektiren, dış ticaret, tanıtım ve pazarlama alanları ve insan ilişkileri gerektiren alanlar olarak tespit edilmiştir. Turizm sektöründeki krizlerin, rehberlerin farklı alanlara yönelerek, girişimci özelliklerinin ön plana çıkması için bir fırsat olarak görüldüğü araştırmanın diğer önemli bir bulgusudur.
Anahtar Kelime:

TOUR GUIDING AND ENTREPRENEURSHIP

Öz:
The main aim of this study was to evaluate the tour guiding profession by taking it together and associating it with entrepreneurship, and to determine at which stage of the tour guide’s career and in which areas opportunities for entrepreneurship may be more favorable. Based on this aim, the semi-structured interviews with 12 guides-entrepreneurs in different areas were conducted. The data collected through interviews was analyzed using content analysis methodology. One of the main findings of the research is that self-employed tourist guides can be considered as “cultural entrepreneurs”. It has been determined that the stages of “Maturity in the Profession” and “Development in the Profession” are most appropriate to start entrepreneurship. The most appropriate areas for entrepreneurship within the tourism industry where tour guides can be successful entrepreneurs have been determined as travel agency business, hospitality business and food and beverage (restaurant) business. Non-industry business where guides can be successful have been determined as areas requiring foreign languages, foreign trade, promotion and marketing areas and areas related with human relations. Another important finding of the research is that the crises in the tourism sector are seen as an opportunity by the guides to turn to different areas and to bring their entrepreneurial characteristics to the forefront.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmad, S. Z., Abu Bakar, A. R., & Ahmad, N. (2018). An evaluation of teaching methods of entrepreneurship in hospitality and tourism programs. International Journal of Management in Education, 16(1), 14–25.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (7. baskı). İstanbul: Sakarya Kitabevi.
 • Aytaç, Ö., & İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 101-120.
 • Bahar, O. (2006). Turizm sektörünün Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisi: VAR analizi yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi, 13(2), 130–150.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. BEÜ SBE Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Bakan, İ., Eyitmiş, A. M., Büyükbeşe T., & Erşahan, B. (2012). Kahramanmaraş’ta girişimcilik ve yenilikçilik: Profesyonel meslek gruplarında bir alan çalışması, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 260- 267.
 • Bryon, J. (2012). Tour guides as storytellers–from selling to sharing. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(1), 27-43.
 • Bygrave, W., & Minniti, M. (2000). The social dynamics of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(3), 25-36.
 • Carvalho, I. C. G. (2022). Travel agencies and tourist guides adapting to crisis: The Portuguese case. International Journal of Tour Guiding Research, 3(1). doi:https://doi.org/10.21427/xf75-dw81.
 • Chang, J. (2011). Introduction: Entrepreneurship in tourism and hospitality: The role of SMEs. Asia Pasific Journal of Tourism Research, 16(5), 467-469.
 • Cihangir Çamur, K., & Cihangir, E. (2017). Turizm temelli girişimciliğin gelişiminde yerel ve mekânsal dinamiklerin Göreme (Nevşehir-Kapadokya) örneğinde analizi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 227-237.
 • Çakmak, E., Lie, R., & Selwyn T. (2019). Informal tourism entrepreneurs’ capital usage and conversion, Current Issues in Tourism, 22(18), 2250-2265.
 • Çeşmeci, N., & Örnek, N. (2020). Turist rehberliğinde girişimcilik ve rehberlik eğitiminde girişimciliğin yeri. III. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi. Kongre Bildiri E-Kitabı, 5-6 Kasım 2020, 40-43, Ankara.
 • DiMaggio, P. (1982). Cultural entrepreneurship in nineteenth-century Boston: The creation of an organizational base for high culture in America. Media, Culture & Society, 4(1), 33-50.
 • Dobreva, N., & Ivanov, S. (2020). Cultural entrepreneurship: a review of the literatüre. Tourism & Management Studies, 16(4), 23-34.
 • Ezz El-Din, D.M. (2015). Egyptian tour-guides and entrepreneurship: A new approach. Tourism Research Institute, Journal of Tourism Research, 10(1), 98-108.
 • Gehman, J., & Soublière, J. F. (2017). Cultural entrepreneurship: from making culture to cultural making. Innovation, 19(1), 61-73.
 • Günay, G. Y. (2016). Turizm bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini etkileyen demografik faktörler: İki devlet üniversitesi karşılaştırması. Business and Economics Research Journal, 7(3), 155-170.
 • Gürel, E., Altınay, L., & Daniele, R. (2010). Tourism students’ entrepreneurial intentions. Annals of Tourism Research, 37(3), 646–669.
 • Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005a). Entrepreneurship education and training: Can entrepreneurship be taught? Part I. Education+ Training, 47(2), 98-111.
 • Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005b). Entrepreneurship education and training: Can entrepreneurship be taught? Part II. Education+ Training, 47(3), 158-169.
 • Holloway, J. C. (1981). “The guided tour: A sociological approach”. Annals of Tourism Research, 8(3), 377- 401.
 • Jamieson, I. (1984), Schools and enterprise, In Education for enterprise, ed. Antony Gordon Watts. and Paul Moran, CRAC, Ballinger, Cambridge, MA, 19-27.
 • Lounsbury, M. (1998). Collective entrepreneurship: the mobilization of college and university recycling coordinators. Journal of Organizational Change Management, 11(1), 50-69.
 • Lune, H. & Berg B.L. (2017). Qualitative research methods for the social sciences. UK: Pearson.
 • Mahlberg, T. (1996). Evaluating secondary school and college level entrepreneurial education pilot testing a questionnaire, Proceedings of the Internationalising Entrepreneurship Education and Training Conference, Arnhem.
 • Mak, A. H. N., Wong, K. K. F., & Chang, R. C. Y. (2011). Critical issues affecting the service quality and professionalism of the tour guides in Hong Kong and Macau. Tourism Management, 32(6), 1442–1452.
 • Marković, J. J., & Petrović, M. D. (2014). Service quality of tourist guides and their role in travel agency marketing. Tourismos, 9(1), 113–125.
 • Morrison, A., Rimmington, M., & Williams, C. (1999). Entrepreneurship in the hospitality tourism and leisure industries. Oxford: Butterworth Heinemann. Pırnar, İ. (2015). The specific characteristics of entrepreneurship process in tourism industry. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015(34), 75–86.
 • Ronstadt, R. (1985). The Educated Entrepreneurs: A New Era of Entrepreneurial Education is Beginning. American Journal of Small Business, 10(1), 7–23.
 • Sarıtaş, A., & Duran, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespitine ilişkin bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-165.
 • Sexton, D. L., Upton, N. B., Wacholtz, L. E., & McDougall, P. P. (1997). Learning needs of growth-oriented entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 12(1), 1-8.
 • Solvoll, S., Alsos, G. A., & Bulanova, O. (2015). Tourism entrepreneurship: Review and future directions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15(1), 120–137.
 • Stewart, A. (1989). Team Entrepreneurship, Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Szivas, E. (2001). Entrance into tourism entrepreneurship: A UK case study. Tourism and Hospitality Research, 3(2), 163-172.
 • Tătar, C. F., Herman, G. V. & Gozner M. (2018). Tourist guides’ contribution to sustainability in Romania. GeoJournal of Tourism and Geosites, 21(1), 282–287. https://doi.org/10.30892/gtg.21122-287.
 • Tuncer, M. & Doğan, S. (2018). Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 97-108.
 • Ulama, S. (2016). Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. In International Conference On Eurasian Economies, Kavospar, Hungary.
 • Yelkikalan, N., Kandemir, G., & Serez, M. (2006). Girişimcilik mesleği ve Türkiye'deki iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde girişimcilik eğitimi. Journal of Administrative Sciences, 4(1), 218-235.
 • Yetgin, D., Yılmaz A. & Çiftci, G. (2018). Krizlerin Turist Rehberliği Öğrencilerinin Kariyer Planlamasındaki Etkisi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 195-214. DOI: 10.21325/jotags.2018.27
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, R., Kuşluvan, S., & Şenyurt, Y. (1997). Turist rehberliği öğretiminde yeni bir model: Nevşehir turist rehberliği bölümü programı ve değerlendirilmesi. İçinde Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hafta Sonu Semineri IV (9–14).
 • Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.
APA ÇEŞMECİ N, Aysin Örnek N (2023). TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. , 83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
Chicago ÇEŞMECİ Nihat,Aysin Örnek Nazlı TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. (2023): 83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
MLA ÇEŞMECİ Nihat,Aysin Örnek Nazlı TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. , 2023, ss.83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
AMA ÇEŞMECİ N,Aysin Örnek N TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. . 2023; 83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
Vancouver ÇEŞMECİ N,Aysin Örnek N TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. . 2023; 83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
IEEE ÇEŞMECİ N,Aysin Örnek N "TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK." , ss.83 - 95, 2023. 10.33083/joghat.2023.249
ISNAD ÇEŞMECİ, Nihat - Aysin Örnek, Nazlı. "TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK". (2023), 83-95. https://doi.org/10.33083/joghat.2023.249
APA ÇEŞMECİ N, Aysin Örnek N (2023). TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 6(1), 83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
Chicago ÇEŞMECİ Nihat,Aysin Örnek Nazlı TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 6, no.1 (2023): 83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
MLA ÇEŞMECİ Nihat,Aysin Örnek Nazlı TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.6, no.1, 2023, ss.83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
AMA ÇEŞMECİ N,Aysin Örnek N TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2023; 6(1): 83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
Vancouver ÇEŞMECİ N,Aysin Örnek N TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2023; 6(1): 83 - 95. 10.33083/joghat.2023.249
IEEE ÇEŞMECİ N,Aysin Örnek N "TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK." Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 6, ss.83 - 95, 2023. 10.33083/joghat.2023.249
ISNAD ÇEŞMECİ, Nihat - Aysin Örnek, Nazlı. "TURİST REHBERLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK". Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 6/1 (2023), 83-95. https://doi.org/10.33083/joghat.2023.249