Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 97 - 115 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayışlarını belirleyebilmek için kullanılabilecek olan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada geliştirilen ölçek, Niğde ili merkez ilçesindeki ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan toplam 190 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik analizi yapılmıştır. Ölçeğin madde faktör yükleri 0.933 ile 0.440 arasında değişiklik göstermiştir. Ayrıca, araştırmada ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87, Spearman-Brown iki yarı testi sonucu ise 0.82 olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında, ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları ise 0.94 ile 0.79 arasında hesaplanmıştır. Diğer taraftan, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bulgular [χ2/sd=112.62/87; GFI=0.93; AGFI=0.90; RMSEA=0.039; CFI=0.98; NFI=0.92; NNFI=0.97; RMR=0.064; SRMR=0.045], ölçeğin üç faktörlü yapısını doğrulamıştır.
Anahtar Kelime:

A learning conceptions scale for elementary school students: A study of validity and reliability

Öz:
The purpose of the study was to develop a valid and reliable scale in order to determine elementary school students‟ learning conceptions. The research was carried out on a total of 190 students, attending elementary schools in the central district of the city of Niğde. In order to determine the validity of the scale the exploratory and confirmatory factor analyses were conducted. It was seen that the factor loadings of the scale were between 0.933 and 0.440. The Cronbach‟s Alpha value of the total scale was found as 0.87 and the Spearman-Brown split half correlation of the scale was calculated as 0.82 in the study. In addition, the sub-dimensions of the scale were calculated as changing between 0.94 and 0.79. The findings obtained with regard to the confirmatory factor analysis [χ2/df=112.62/87; GFI=0.93; AGFI=0.90; RMSEA=0.039; CFI=0.98; NFI=0.92; NNFI=0.97; RMR=0.064; SRMR=0.045] approved the four dimensional structure of the scale.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anderson L. W. (1988). Attitudes and their measurement. Keeves, J. P. (Ed.), Educational research, methodology and measurement: An international handbook. New York: Pergamon Press.
 • Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K. & Dochy, F. (2010). Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational Research Review, 5(3), 243- 260.
 • Biggs, J. (1993). What do inventories of students‟ learning process really measure? A theoretical review and clarification. British Journal of Educational Psychology, 83, 3-19.
 • Bilen, M. (1990). Plandan uygulamaya öğretim. 2. Baskı. Ankara: Gelecek Yayıncılık.
 • Blake, D. & Smith, P. (2008) Examining the significance of different conceptions of learning. 5-7 November. Paper presented at the Australian association for research in education conference, Fremantle, Western Australia.
 • Boulton-Lewis, G., Marton, F., Lewis, D. & Wilss, L. (2004). A longitudinal study of learning for a group of indigenous Australian university students: Dissonant conceptions and strategies. Higher Education, 47(1), 91-111.
 • Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Revised Ed. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New Jersey: Guilford Publications.
 • Burnett, P. C., Pillay, H. & Dart, B. C. (2003). The influences of conceptions of learning and learner self-concept on high school students‟ approaches to learning. School Psychology International, 24(1), 54-66.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 12. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Byrne, M., Flood, B. & Willis, P. (2009). An inter-institutional exploration of the learning approaches of students studying accounting. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20, 155-167.
 • Byrne, M. & Flood, B. (2004). Exploring the conceptions of learning of accounting students. Accounting Education, 13(1), 25-37.
 • Cano, F. & Cardelle-Elawar, M. (2004). An integrated analysis of secondary school students‟ conceptions and beliefs about learning. European Journal of Psychology of Education, 19(2), 167-187.
 • Cronbach L. J. (1990) Essentials of psychological testing. 5th Ed. New York: Harper Collins Publishers.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çolak, E. ve Fer, S. (2007). Öğrenme yaklaşımları envanterinin dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 197-212.
 • Dahlin, B. & Regmi, M. P. (1997). Conceptions of learning among Nepalese students. Higher Education, 33, 471-493.
 • Dart, B. C., Burnett, P. C., Purdie, N., Boulton-Lewis G., Campbell, J. & Smith, D. (2000). Students‟ conceptions of learning, the classroom environment, and approaches to learning. Journal of Educational Research, 93, 262-270.
 • Driscoll, M. P. (2000). Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn and Bacon.
 • Duell, O. K. & Schommer, M. (2001). Measures of people‟s beliefs about knowledge and learning. Educational Psychology Review, 13, 419-449.
 • Edmunds, R. & Richardson, J. (2009). Conceptions of learning, approaches to studying and personal development in UK higher education. British Journal of Educational Psychology, 79, 295-309.
 • Ekinci, N. (2008). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleri ile ilişkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Eklund-Myrskog, G. (1998). Students‟ conceptions of learning in different educational contexts. Higher Education, 35, 299-316.
 • Entwistle, N., McCune, V. & Walker, P. (2001). Conceptions, styles, and approaches within higher education: Analytic abstractions and everyday experience.
 • Sternberg, R. J. & Zhang, L. F. (Eds.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C. & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of explatory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299.
 • Ferguson, F. & Takane, Y. (1989). Statistical analysis in psychology and education. New York: McGraw-Hill.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Hambleton, R. K. & Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Journal of Applied Testing Technology, 1, 1-13.
 • Hofer, B. K. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
 • Kılıç, M. (2011). Öğrenmenin doğası. Yeşilyaprak, B. (Ed.), Eğitim psikolojisi: Gelişim-öğrenme-öğretim. 8. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Klatter, E. B., Lodewijks, H. G. L. C. & Aarnoutse, C. A. J. (2000). Learning conceptions of young students in the final year of primary education. Learning and Instruction, 11(6), 485-516.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modelling. New York: Guilford Publications, Inc.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R. & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factory analysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103(3), 391-410.
 • Marshall, D., Summer, M. & Woolnough, B. (1999). Students‟ conceptions of learning in an engineering context. Higher Education, 38, 291-309.
 • Marton, F. & Booth, S. (1997). Learning and awareness. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Marton, F., Dall‟Alba, G. & Beaty, E. (1993). Conceptions of learning. International Journal of Educational Research, 19(3), 277-300.
 • Mayer, R. E. (1982). Learning. Mitzel, H. E. (Ed.), Encyclopedia of educational research. New York: Free Press.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company. Murphy K. R. & Davidshofer (1991). Psychological testing: Principles and applications. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Özen, Y., Gülaçtı, F. ve Kandemir, M. (2006). Eğitim bilimleri araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik sorunsalı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 69- 89.
 • Peers, I. (1996). Statistical analysis for education and psychology researchers: Tools for researchers in education and psychology. London: Falmer Press.
 • Pillay, H., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G. (2000). Investigating cross-cultural variations in conceptions of learning and the use of self-regulated strategies. Education Journal, 28(1), 65-84.
 • Prosser, M. & Millar, R. (1989). The how and what of learning physics. European Journal of Psychology of Education, 4(4), 513-528.
 • Purdie, N. & Hattie, J. (2002). Assessing students‟ conceptions of learning. Australian Journal of Educational and Developmental Psychology, 2, 17-32.
 • Purdie, N., Douglas, G. & Hattie, J. (1996). Student conceptions of learning and their use of self-regulated learning strategies: A cross-cultural comparison. Journal of Educational Psychology, 88(1), 87-100.
 • Reid, A. & Leat, D. (2009). Developing students‟ conceptions of learning through formative assessment. 10-12 May. Paper presented at the BERA Annual Conference, Manchester.
 • Reuterberg, S. & Gustafsson, J. E. (1992). Confirmatory factor analysis and reliability: Testing measurement model assumptions. Educational and Psychological Measurement, 52, 795-811.
 • Säljö, R. (1979). Learning in the learner‟s perspective: 1. Some commom sense conceptions. Göteborg, Sweden: University of Göteborg the Department of Education.
 • Scherer, R. F. (1988). Dimensionality of coping: Factor stability using the ways of coping questionnaire. Psychological Report, 62, 76-770.
 • Schommer, M., Crouse, A. & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84, 435-443.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (1996). A beginner‟s guide to structural equation modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. 4. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Tabachnick B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. 4th Ed. MA: Allyn and Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.
 • Trigwell, K. & Prosser, M. (1992). Improving the quality of student learning: the influence of learning context and student approaches to learning on learning outcomes. Higher Education, 22, 251-266.
 • Tsai, C. C. (2004). Conceptions of learning science among high school students in Taiwan: A phenomenographic analysis. International Journal of Science Education, 26(14), 1733-1750.
 • Topkaya, N., Yaka, B. ve Öğretmen, T. (2011). Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları envanterinin uyarlanması ve ilgili yapılarla ilişkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 192-204.
 • Turner, M. & Baskerville, R. (2011). Change in conception of learning: A missing ingredient to support deep learning. 3-5 July. Paper presented at AFAANZ conference, Darwin.
 • Tynjäla, P. (1997). Developing education student‟ conceptions of the learning process in different learning environments. Learning and Instruction, 7(3), 277-292.
 • Van Rossum, E. J., Deijkers, R. & Hamer, R. (1985). Students‟ learning conceptions and their interpretations of significant educational concepts. Higher Education, 14, 617-641.
 • Van Rossum, E. J. & Schenk, S. M. (1984). The relationship between learning conception, study strategy and learning outcome. British Journal of Educational Psychology, 54, 73-83.
 • Vermunt, J. & Vermetten, Y. (2004). Patterns in student learning: Relationships between learning strategies, conceptions of learning, and learning orientations. Educational Psychology Review, 16(4), 359-384.
 • Vermunt, J. & Rijswijk, F. V. (1988). Analysis and development of students‟ skill in self-regulated learning. Higher Education, 17(6), 647-682.
 • Woolfolk, A. (1998). Educational psychology. 7th Ed. Boston: Allyn and Bacon.
 • Yılmaz, V. ve Erçelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
APA BAŞ G (2013). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. , 97 - 115.
Chicago BAŞ GÖKHAN İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. (2013): 97 - 115.
MLA BAŞ GÖKHAN İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. , 2013, ss.97 - 115.
AMA BAŞ G İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. . 2013; 97 - 115.
Vancouver BAŞ G İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. . 2013; 97 - 115.
IEEE BAŞ G "İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması." , ss.97 - 115, 2013.
ISNAD BAŞ, GÖKHAN. "İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması". (2013), 97-115.
APA BAŞ G (2013). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 97 - 115.
Chicago BAŞ GÖKHAN İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, no.1 (2013): 97 - 115.
MLA BAŞ GÖKHAN İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, 2013, ss.97 - 115.
AMA BAŞ G İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 13(1): 97 - 115.
Vancouver BAŞ G İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 13(1): 97 - 115.
IEEE BAŞ G "İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, ss.97 - 115, 2013.
ISNAD BAŞ, GÖKHAN. "İlköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıiları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalıiması". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13/1 (2013), 97-115.