Yıl: 2014 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 115 - 133 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi

Öz:
Bu çalışma, algılanan örgütsel destek ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelemesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, araştırma görevlilerinin çalıştıkları kurumlara yönelik düşüncelerinin belirlenmesi açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Akdeniz Üniversitesi 50/d kadrosundaki 214 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (AÖDÖ) ile Brandes, Dhartwadkar ve Dean tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel Sinizm Ölçeği (ÖSÖ) kullanılmıştır. Ölçekler üzerinde yapılan açıklayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizleri sonucunda AÖDÖde dört, ÖSÖde üç boyut elde edilmiştir. Verilerin analizi için Pearson korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. AÖDÖ ile ÖSÖnün tüm boyutları arasında orta düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizmi yordayan önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir. Algılanan etkileşim desteğinin ise, örgütsel sinizmi etkileyen en önemli algılanan örgütsel destek boyutu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The relationship between perceived organizational support and organizational cynicism of research assistants

Öz:
The purpose of this study is to ascertain to what extent organizational cynicism may be predicted based on the level of perceived organizational support by determining the relationship between research assistants perceived organizational support and organizational cynicism. The population of the study consists of 214 research assistants working as 50/d staff in Akdeniz University, Turkey. 50/d position provides a graduate student only a temporary job with a limited salary seen as a scholarship until he/she completes his/her thesis/dissertation. Data were obtained using the Perceived Organizational Support Scale (POSS), which was developed by researchers, and using the Organizational Cynicism Scale (OCS), which was developed by Brandes, Dhartwadkar, and Dean (1999) and then adapted into Turkish by the researchers. As a result of an exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) applied on the scales, four dimensions in POSS and three dimensions in OCS were specified. To perform the data analysis, the Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Linear Regression analyses were used; according to whose findings, there are significant moderate negative relationships between all dimensions of the POSS and OCS. The conclusion was reached that the perceived level of organizational support by the research assistants is a significant variable in predicting organizational cynicism. In addition, perceived interaction support was found to be the most significant dimension affecting organizational cynicism.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126 (3), 269-292.
 • Altınöz, M., Çöp, S. ve Sığındı, T. (2011). Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (21), 286-315.
 • Andersson, L. M., & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some causes and effects. The Journal of Organizational Behavior, 18 (5), 449-469. doi: 10.1002/(SICI)1099-1379(199709)18:5_____449::AID- JOB808>3.0.CO;2-O
 • Arabacı, İ. B. (2010). The effects of depersonalization and organizational cynicism levels on the job satisfaction of educational inspectors. African Journal of Business Management, 4 (13), 2802-2811.
 • Arslan, E. T. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik personelinin genel ve örgütsel sinizm düzeyi. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 13 (1), 12-27.
 • Ary, D., Jacobs, L. C., & Razavieh, A. (1990). Introduction to research in education (4th ed.). Winston: Saunders College Publishing.
 • Ayan, S. (2011). Üniversitelerde araştırma görevlilerine yönelik psikolojik taciz: Gazi, Kocaeli ve Cumhuriyet Üniversitesi örneği. Akademik Bakış Dergisi , 27, 1-18.
 • Barefoot, J. C., Dodge, K. A., Peterson, B. L., Dahlstrom, W. G., & Williams, R. B. (1989). The Cook-Medley Hostility Scale: Item content and ability to predict survival. Psychosomatic Medicine , 51 (1), 46-57.
 • Barnes, L. L. (2010). The effects of organızatıonal cynıcısm on communıty colleges: Explorıng concepts from posıtıve psychology (Doctoral dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3399118).
 • Bedian, A. (2007). Even if the Tower is ‘Ivory’, It isn’t white: Understanding the consequences of faculty cynicism. Academy of Management Learning & Education , 6 (1), 9‐32. doi: 10.5465/AMLE.2007.24401700
 • Birnbaum, R. (2000). The life cycle of academic management fads. The Journal of Higher Education, 7 (1), 1-16. doi: 10.2307/2649279
 • Bobbio, A., Manganelli Rattazzi, A. M., & Spadaro, S. (2006). Organizational cyinicm contribution of the Italian version of Brandes, Dharwadkar and Dean’s (1999) Scale. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psycholog y , 13 (1), 5-23.
 • Bok, D. (2003). Universities in the marketplace: The commercialization of higher education. New Jersey: Princeton University Press.
 • Brandes, P. (1997). Organizational cynicism: Its nature, antecedents, and consequences (Doctoral dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9814494)
 • Brandes, P., & Das, D. (2006). Locating behaviour cynicism at work: Construct issues and performance implications. In P. L. Perrewe & D. C. Ganster (Eds.), Employee health, coping and methodologies (pp. 233-266). New York: JAI Press.
 • Brandes, P., Das, D., & Hadeni, M. (2006). Organizational cynicism: A field examination using global and local social exchange relationships and workplace outcomes. In G. B. Grean & J. A. Grean (Eds.), Sharing network leadership (pp. 191-224). Greenwich, CT:: Information Age Publishing.
 • Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, J. W. (1999). Does organizational cynicism matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings (pp. 150-153). Outstanding Empirical Paper Award.
 • Brislin, R., Lonner, W., & Thorndike, R. (1973). Cross- cultural research methods . New York: John Wiley.
 • Brown, M., & Cregan, C. (2008), Organizational change cynicism: The role of employee involvement. Human Resource Management , 47 (4), 667-686. doi: 10.1002/ hrm.20239
 • Byrne, Z. S., & Hochwarter, W. A. (2007). Perceived organizational support and performance relationships across levels of organizational cynicism. Journal of Managerial Psychology, 23 (1), 54-72. doi: 10.1108/02683940810849666
 • Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review , 16 (2), 199-208. doi:10.1016/j.hrmr.2006.03.012.
 • Cole, M. S., Brunch, H., & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervision support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior , 27 (4), 463- 484. doi: 10.1002/job.381
 • Dean Jr, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. The Academy of Management Review, 23 (2), 341-352.
 • Dee, J. R. (1999). Organizational support for innovation: Perspectives of community college faculty (Doctoral dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9933363)
 • Eaton, J. A. (2000). A social motivation approach to organizational cynicism (Master’s thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. MQ59131)
 • Efilti, S., Gönen, Y. ve Öztürk, F. (2008, Ekim). Örgütsel sinizm: Akdeniz üniversitesinde görev yapan yönetici sekreterler üzerinde bir alan araştırması. 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Kitapçığı içinde (s. 1-14). Trabzon : Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology , 71 (3), 500-507. doi: 10.1037//0021- 9010.71.3.500
 • Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007, Mayıs). Örgütsel sinizm kavramı ve ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s. 514- 524). Sakarya: Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Ergöl, Ş., Koç, G., Eroğlu, K. ve Taşkın, L. (2012). Türkiye’de kadın araştırma görevlilerinin ev ve iş yaşamlarında karşılaştıkları güçlükler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi ,2(1), 4349.
 • Fındık, M. ve Eryeşil, K. (2012, Nisan). Örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. 1. International Iron & Steel Symposium (IISS) Kitapçığı içinde (s. 250-1255). Karabük: Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi.
 • FitzGerald, M. R. (2002). Organizational cynicism: Its relationship to perceived organizational injustice and explanatory style (Doctoral dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3062422).
 • Goldner, F. H., Ritti, R. R., & Ference, T. P. (1977). The production of cynical knowledge in organizations. American Sociological Review , 42 (4), 539-551.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (5th ed.). New Jersey: Pearson Education Upper Saddle River.
 • Hançerlioğlu, O. (1993). Dünya inançları sözlüğü . İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Ince, M., & Turan, Ş. (2011). Organizational cynicism as a factor that affects the organizational change in the process of globalization and an application in Karaman’s public institutions. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 37 , 104-121.
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and consequences of cynıcısm in organızatıons: An examınation of the potential posıtıve and negatıve effects on school systems (Doctoral dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3183076)
 • Johnson, J. L., & O’Leary-Kelly, A. M. (2003). The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: not all social exchange violations are created equal. Journal of Organizational Behavior , 24 (5), 627-647. doi: 10.1002/job.207
 • Kabakçı, I. (2005). Araştırma görevlilerinin mesleki gelişime yönelik bakış açıları: eğitim fakülteleri örneği (Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kalağan, G. ve Aksu, M. B. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları: Akdeniz Üniversitesi örneği. 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı içinde (s. 205-222). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kanter, D. L., & Mirvis, P. H. (1989). The cynical Americans: Living and working in an age of discontent and disillusionment . San Francisco: Jossey-Bass.
 • Korkut, H., Yalçınkaya, M. ve Mustan, T. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi , 17 , 19-36.
 • Kraimer, M. L., & Wayne, S. J. (2004). An examination of perceived organizational support as a multidimensional construct in the context of an expatriate assignment. Journal of Management , 30 (2), 209-237. doi: 10.1016/j. jm.2003.01.001
 • Kutanis, R. Ö. ve Çetinel, E. (2009). Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi? Bir örnek olay. 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Bildiri Kitabı içinde (s. 693- 699). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Mantere, S., & Martinsuo, M. (2001, July). Adopting and questioning strategy: Exploring the roles of cynicism and dissent . Paper presented at 17th EGOS - European Group for Organisation Studies, Colloquium, Lyon, France.
 • Metzger, M. D. (2004). A Qualitative inquiry into the formation of beliefs in a police organization (Doctoral dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3126199)
 • Özaslan, G. (2010). Araştırma görevlilerinin çalışma yasamı kalitesinin değerlendirilmesi (Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Konya). http://tez2. yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Özgan, H., Külekçi, E., & Özkan, M. (2012). Analyzing of the relationships between organizational cynicism and organizational commitment of teaching staff. International Online Journal of Educational Science, 4 (1), 196-205.
 • Özler, D. E., & Atalay, C. G. (2011). A research to determine the relationship between organizational cynicism and burnout levels of employees in health sector. Business and Management Review, 1 (4), 26- 38.
 • Qian, Y., & Daniels, T. D. (2008). A communication model of employee cynicism toward organizational change. Corporate Communication: An International Journal, 13 (3), 319-332. doi: 10.1108/13563280810893689.
 • Ramaley, J. A. (2002). New truths and old verities. New Directions for Higher Education , 119 , 15-22. doi: 10.1002/ he.63
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P., & Austin, J. T. (1997). Understanding and managing cynicism about organizational change. Academy of Management Executive, 11 (1), 48-59. doi:10.5465/AME.1997.9707100659
 • Şahal, E. (2005). Akademik örgütlerde örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişki: Akdeniz Üniversitesi’nde doktora yapan araştırma görevlilerinin örgüt kültürüne ve iş tatminine yönelik algı ve kanaatleri (Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Schyns, P., & Koop, C. (2007, September). Political cynicism: Characteristics and consequences of a growing phenomenon. Paper presented at the 4th General ECPR (The European Consortium for Political Research) Conference, Pisa, Italy.
 • Stanley, D. J. (1998). Employee cynicism about organizational change: Development and validation of a measure (Master’s thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. MQ30850)
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, I. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.) Boston: Ally and Bacon.
 • Taylor, S. K. (2012). Workplace bullying in higher education: Faculty experiences and responses (Doctoral dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3505900)
 • Tokgöz, N. (2011). Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6(2), 363-387.
 • Tokgöz, N. ve Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 238-305.
 • Treadway, D. C., Hochwarter, W. A., Ferris, G. R., Kacmar, C. J., Douglas, C., Ammeter, A. P., & Buckley, M. R. (2004). Leader political skill and employee reactions. The Leadership Quarterly , 15 (4), 493-513. doi: 10.1016/j. leaqua.2004.05.004
 • Ulaş, S. E. (2002). Felsefe sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Wheeler, D. W. (1992). The role of the chairperson in support of junior faculty . New Directions for Teaching and Learning: Developing New and Junior Faculty , 50 , 87-101.
 • Yasan, N. (2011). Exploring the research assistants’ opinions regarding the effects of graduate course on their research skills and science perception (Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Yoshimura, K. E. (2003). Employee traits, perceived organizational support, supervisory communication, affective commitment, and intent to leave: Group differences (Master’s thesis). Retrieved from repository.lib.ncsu.edu.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2012). Salamanca bildirgesi .http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&i=54 adresinden edinilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2013). 2012-2013 öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri . http://www.osym.gov.tr/ belge/1-19212/2013-yili-yayinlari.html adresinden edinilmiştir.
 • Yüksel, İ. (2006). Örgütsel destek algısı ve belirleyicilerinin işten ayrılma eğilim ile ilişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,35(1), 7-32. Yürür, Ş. (2005).
 • Ödüllendirme sistemleri ile örgütsel adalet arasındaki ilişkilerin analizi ve bir uygulama (Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
APA KASALAK G, AKSU BİLGİN M (2014). Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. , 115 - 133.
Chicago KASALAK GAMZE,AKSU BİLGİN Mualla Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. (2014): 115 - 133.
MLA KASALAK GAMZE,AKSU BİLGİN Mualla Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. , 2014, ss.115 - 133.
AMA KASALAK G,AKSU BİLGİN M Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. . 2014; 115 - 133.
Vancouver KASALAK G,AKSU BİLGİN M Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. . 2014; 115 - 133.
IEEE KASALAK G,AKSU BİLGİN M "Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi." , ss.115 - 133, 2014.
ISNAD KASALAK, GAMZE - AKSU BİLGİN, Mualla. "Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi". (2014), 115-133.
APA KASALAK G, AKSU BİLGİN M (2014). Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 115 - 133.
Chicago KASALAK GAMZE,AKSU BİLGİN Mualla Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14, no.1 (2014): 115 - 133.
MLA KASALAK GAMZE,AKSU BİLGİN Mualla Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.14, no.1, 2014, ss.115 - 133.
AMA KASALAK G,AKSU BİLGİN M Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2014; 14(1): 115 - 133.
Vancouver KASALAK G,AKSU BİLGİN M Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2014; 14(1): 115 - 133.
IEEE KASALAK G,AKSU BİLGİN M "Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14, ss.115 - 133, 2014.
ISNAD KASALAK, GAMZE - AKSU BİLGİN, Mualla. "Araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ile ilişkisi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14/1 (2014), 115-133.