Yıl: 2011 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 363 - 387 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği

Öz:
Çalışmanın amacı, örgütsel sinisizmin öncülü olarak örgütsel adalet ve örgütsel desteğin modellenmesini incelemektir. Sözü edilen ilişkileri analiz edebilmek için hizmet sektöründe faaliyet gösteren, merkezi Eskişehir’de olan ve beş ayrı şehirde merkeze bağlı işletmeleri bulunan kurumun çalışanlarından toplanan veri setleri kullanılmıştır. Çalışmada örgütsel sinisizmin örgütsel adalet ve örgütsel destek kavramları ile etkileşimini incelemek üzere geliştiren algı ve tutum ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda örgütsel sinisizmi açıklamak için, algılanan örgütsel adalet ve algılanan örgütsel desteğin güçlü birer etmen oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Davranış Bilimleri

The relationships among organizational cynicism, organizational justice and organizational support: A sample of the employees of electrical distribution company

Öz:
The aim of the study is to explore whether organizational justice and organizational support are the antecedents of cynicism. In order to analyze the mentioned relationship above, data set collected from employees working in a company which has the head office in Eskişehir and has affiliated organizations at five different locations. The perception and attitude scales developed the other studies to investigate the interaction of organizational cynicism with organizational justice and organizational support are used in this study. It was concluded that organizational justice and organizational support are some powerful constructs to explain organizational cynicism.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abraham, R. (2000). “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”, Generic, Social And General Psychology Monographs, 126(3), 269‐292.
 • Allen, D., Shore, L. M., ve Griffeth, R. W. (2003). “The Role Of Perceived Organizational Support And Supportive Human Resource Practices In The Turnover Process”, Journal of Management, 29, 99‐118.
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organisation”, Journal of Occupational Psychology, 63, 19‐31.
 • Andersson, L. M. ve Bateman, T. S. (1997). “Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects”, Journal of Organizational Behavior, 18, 449‐469.
 • Arslantaş, C. ve Pekdemir, I. (2007). “Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 261‐286.
 • Bateman, T. S. ve Organ, D. W. (1983). “Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship between Affect and Employee Citizenship”, Academy of Management Journal, 26(4), 587‐595.
 • Bedian, A. (2007). “Even if the Tower is ‘Ivory’, It isn’t White: Understanding the Consequences of Faculty Cynicism”, Academy Of Management Learning & Education, Vol. 6, 9‐32.
 • Bernerth, J. B. (2007). “Justice, Cynicism, and Commitment: A Study of Important Organizational Change Variables”, Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303‐326.
 • Beugre C. (1998). “Implementing Business Process Reengineering: The Role of Organizational Justice”, The Journal of Applied Behavioral Science, 34(3), 347‐360.
 • Boezeman, E. J. ve Ellemers, N. (2007). “Volunteering For Charity: Pride, Respect, and the Commitment of Volunteers”, Journal of Applied Psychology, 92, 771‐785.
 • Brandes, P. (1997). “Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences” Doctor of Philosophy, Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati.
 • Brandes, P., Castro, S.L., James, M. S. L., Martinez, A. D., Matherly, T. A., Ferris, G. R. ve Hochwarter, W. A. (2008). “The Interactive Effects of Job Insecurity and Organizational Cynicism on Work Effort Following a Layoff”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 14(3), 233‐247.
 • Byrne, Z. S. ve Hochwarter, W. A. (2008). “Perceived Organizational Support and Performance Relationships across Levels of Organizational Cynicism”, Journal of Managerial Psychology, 23(1), 54‐72.
 • Cartwright, S. ve Holmes, N. (2006). “The Meaning of Work: The Challenge of Regaining Employee Engagement and Reducing Cynicism”, Human Resources Management Review, 16, 199‐208.
 • Cohen‐Charash, Y., ve Spector, P. E. (2001). “The Role of Justice in Organizations: A Meta‐Analysis”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278‐321.
 • Chiang, C. F., ve Hsieh, T. S., (2011). “The Impacts of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment on Job Performance: The Mediating Effects of Organizational Citizenship Behavior”, International Journal of Hospitality Management, 31, 180‐190.
 • Cole, M. S., Bruch, H. ve Vogel, B. (2006). “Emotion as Mediators of the Relations between Perceived Supervisor Support and Psychological Hardiness on Employee Cynicism”, Journal of Organizational Behavior, 27(4), 463‐484.
 • Colquitt, J. A. (2001). “On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure”, Journal of Applied Psychology, 86(3), 386‐400.
 • Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. ve Ng., K. Y. (2001). “Justice at The Millennium: A Meta‐Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research”, Journal of Applied Psychology, 86(3), 425‐445.
 • Cordes, C. L. ve Dougherty, T. W. (1993). “A Review and An Integration of Research in Job Burnout”, Academy of Management Review, 18, 621‐656.
 • Cropenzano, R., Bowen, D. E. ve Gilliland, S. W. (2007). “The Management of Organizational Justice”, Academy of Management Perspectives, 21(4), 34‐48.
 • Çetin, F., Basım, H.N. ve Karataş, M. (2011). “Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü”, Yönetim ve Ekonomi, 18(1).
 • Dean, J. W., Brandes, P. ve Dharwadkar, R. (1998). “Organizational Cynicism”, Academy Of Management Review, 23(2), 341‐352.
 • Deconinck, J. B. (2010). “The Effect of Organizational Justice, Perceived Organizational Support, and Perceived Supervisor Support on Marketing Employees’ Level of Trust”, Journal Of Business Research, 63, 1349‐1355.
 • Doherty, E. M. (2011). “Joking Aside, Insights to Employee Dignity in ‘Dilbert’ Cartoons: The Value of Comic Art in Understanding the Employer – Employee Relationship”, Journal of Management Inquiry, 20 (3), 286‐301.
 • Eder, P. (2008). “Perceived Organizational Support: Reducing the Negative Influence of Co‐Worker Withdrawal Behavior”, Journal of Management”, Vol. 34, N0. 1, 56‐68.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986). “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 71, 500‐507.
 • Eisenberger, R., Fasolo, P. ve Davis‐LaMastro, V. (1990). “Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation”, Journal of Applied Psychology, 75, 51‐59.
 • Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007). “Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi”, 15. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 514‐524.
 • Fitzgerald, M. R. (2002). “Organizational Cynicism: Its Relationship to Perceived Organizational Injustice and Explanatory Style”, Doctor of Philosophy, Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati.
 • Greenberg, J., ve Mccarty, C.L. (1990). “The Interpersonal Aspects of Procedural Justice: A New Perspective on Pay Fairness”. Labor Law Journal, 41 (August), 580‐ 586.
 • Gümüşoğlu, L. ve Karakitapoğlu‐Aygün, Z. (2010). “The Effects of Perceived Justice and Empowerment on Knowledge Workers’ Organizational, Supervisory and Occupational Commitment”, Turkish Journal of Psychology, 25(66), 37‐41. December.
 • Gürbüz, S. ve Acar A.C. (2008). “İşgörenlerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi”, 16. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İKÜ Yayın No. 79.
 • Güzel, G., Şahin Perçin, N. ve Tükeltürk, Ş. A. (2010). “Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Sinisizm ile İlişkisi ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri”, 18. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 912‐919.
 • Güzeller, C. Ve Kalağan, G. (2008). “Örgütsel Sinisizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 87‐94.
 • Hauenstein N., Mcgonigle, T. ve Flinder, S. (2001). “A Meta Analysis of the Relationship between Procedural Justice and Distributive Justice: Implications for Justice Research”, Employee Responsibilities and Rights Journal, 13(1), 39‐56.
 • Hochwarter, W., James, M., Johnson, D. and Ferris, G. (2004). “The Interactive Effects of Politics Perceptions and Trait Cynicism On Work Outcomes”, Journal of Leadership and Organizational Studies, 10, 44‐38.
 • Idris, M. K., O’Driscoll, M. P. ve Anderson, M. H. (2011). “Longitudinal Mediation Effects of Strain on the Relationships between Role Stressors and Employees' Withdrawal Responses”, Stress and Health, Wileyonlinelibrary.Com, Doi: 10.1002/Smi.1392.
 • İnce, M. ve Gül H. (2011). “The Effect of Employees’ Perceptions Of Organizational Justice on OCB: An Application in Turkish Public Institutions”, International Journal of Business and Management , 6(6), www.Ccsenet.Org/Ijbm, Doi: 10.5539/Ijbm.V6n6p134.
 • İşbaşı, J. Ö. (2001). “Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2001, 1(1).
 • James, M. S. L. (2005). “Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of The Potential Positive and Negative Effects on School Systems”, The Florida State University College of Business, Spring Semester.
 • Jawahar, I., Stone, T. ve Kisamore, J. L. (2007). “Role Conflict And Burnout: The Direct and Moderating Effects of Political Skill and Perceived Organizational Support on Burnout Dimensions”, International Journal Of Stress Management, Vol. 14, 142‐159.
 • Johnson, J. L., ve O’Leary‐Kelly, A. M. (2003). “The Effects of Psychology Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Change Violations are Created Equal”, Journal of Organizational Behavior, 24, 627‐647.
 • Kutanis, R. Ö. ve Çetinel, E. (2010). “Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler Mi?: Bir Örnek. Olay”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 186‐195.
 • Leung, K., Ip, O. K. M., ve Leung K.‐K. (2010). “Social Cynicism and Job Satisfaction: A Longitudinal Analysis”, Applied Psychology: An International Review, 59(2), 318‐ 338.
 • Lynch, P., Eisenberger, R., ve Armeli, R. (1999). “Perceived Organizational Support: Inferior versus Superior Performance by Employees”, Journal of Applied Psychology, 84, 467‐483.
 • Maertz, C. P. J., Griffeth, R. W., Campbell, N. S., ve Allen, D. G. (2007). “The Effects of Perceived Organizational Support and Perceived Supervisor Support on Employee Turnover”, Journal of Organizational Behavior”, 28(8), 1059‐1075.
 • Mcmillan, K. ve Albrecht, S. (2010). “Measuring Social Exchange Constructs in Organizations”, Communication Methods And Measures, 4(3), 201‐220.
 • Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002). “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta‐Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, 61, 20‐52.
 • Naus, F., Itarson, A. v. ve Roe, R. (2007). “Organizational Cynicism: Extending the Exit, Voice, Loyalty, and Neglect Model of Employees’ Responses to Adverse Conditions in the Workplace”, Human Relations, 60(5), 683‐718.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). “Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 21, 77‐96.
 • Özdevecioğlu, M. (2008). “Organizasyonlarda İntikam Niyeti ve Adalet Algılamasının Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İKÜ Yayın No. 79.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2001). Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık Ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No: 149. Eskişehir.
 • Özmen, Ö. N. T., Arbak, Y. ve Süral Özer, P. (2007). “Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 7(1), 19‐35.
 • Perryer, C. Jordan, C., Fins, I., ve Travaglione, A. (2010). “Predicting Turnover Intentions the Interactive Effects of Organizational Commitment and Perceived Organizational Support”, Management Research Review, 33(9), 911‐923.
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P., ve Austin, J. T. (1997). “Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change”, Academy of Management Executive, 11(1), 48‐59.
 • Rhoades, L., ve Eisenberger, R. (2002). “Perceived Organizational Support: A Review of the Literature”, Journal of Applied Psychology, 87, 698‐714.
 • Ring, J. K. (2011). “The Effect of Perceived Organizational Support and Safety Climate on Voluntary Turnover in the Transportation Industry”, International Journal of Business Research and Management, 1(3), 156‐168.
 • Saks, A. (2006). “Antecedents and Consequences of Employee Engagement”, Journal of Managerial Psychology, 21, 600‐619.
 • Settoon, R. P., Bennett, N. ve Liden, R. C. (1996). “Social Exchange in Organizations: Perceived Organizational Support, Leader‐Member Exchange, and Employee Reciprocity”, Journal of Applied Psychology, 81, 219‐227.
 • Stamper, C., ve Johlke, M. (2003). “The Impact of Perceived Organizational Support on the Relationships between Boundary Spanner Role Stress and Work Outcomes”, Journal of Management, 29, 569‐588.
 • Stanley, D. J. , Meyer, J. P. ve Topolnytsky, L. (2005). “Employee Cynicism and Resistance yo Organizational Change”, Journal of Business and Psychology, 19(4), 429‐459.
 • St‐Pierre, I. ve Holmes, D. (2010). “The Relationship between Organizational Justice and Workplace Aggression”, Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1169‐ 1182. Doi: 10.1111/J.1365‐2648.2010.05281.X
 • Şimşek, H. (2008). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tokgöz, N. ve Yılmaz, H. (2008). “Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283‐305.
 • Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşeme ve İş Performansına Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, 17(2), 183‐206.
 • Wasti, S.A. (2001). “Örgütsel Adalet Kavramı ve Tercüme Bir Ölçeğin Türkçe’de Güvenirlik ve Geçerlik Analizi”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2001, 1(1).
 • Williamson, K. ve Williams, K. J. (2011). “Organisational Justice, Trust and Perceptions Fairness in the Implementation of Agenda for Change”, Radiography 17, 61‐66.
 • Yavuz, E. (2010). “Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 302‐312.
 • Yazıcıoğlu, İ. ve Topaloğlu, I. G. (2009). “Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 1/1, 3‐16.
 • Yetim, S. A. ve Ceylan Ö. Ö. (2011). “Örgütsel Sinisizm ve Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma”, E‐Journal Of New World Sciences Academy, 6(1).
 • Yürür, Ş. (2008). “Örgütsel Adalet ile İş Tatmini ve Çalışanların Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Analizine Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 13(2), 295‐312.
APA Tokgöz N (2011). Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. , 363 - 387.
Chicago Tokgöz Nuray Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. (2011): 363 - 387.
MLA Tokgöz Nuray Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. , 2011, ss.363 - 387.
AMA Tokgöz N Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. . 2011; 363 - 387.
Vancouver Tokgöz N Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. . 2011; 363 - 387.
IEEE Tokgöz N "Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği." , ss.363 - 387, 2011.
ISNAD Tokgöz, Nuray. "Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği". (2011), 363-387.
APA Tokgöz N (2011). Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 363 - 387.
Chicago Tokgöz Nuray Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6, no.2 (2011): 363 - 387.
MLA Tokgöz Nuray Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, 2011, ss.363 - 387.
AMA Tokgöz N Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 6(2): 363 - 387.
Vancouver Tokgöz N Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 6(2): 363 - 387.
IEEE Tokgöz N "Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6, ss.363 - 387, 2011.
ISNAD Tokgöz, Nuray. "Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6/2 (2011), 363-387.