Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi

Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 26 - 43 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarının kendi görüşleri doğrultusundabelirlenmesidir. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın örneklemini istanbul da görev yapan 651 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen "Hizmet içiEğitim ihtiyaçları Anketi" ile toplanmış ve veriler üzerinde yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin %82.9 u "Sınıf Yönetimi", %80.7 si"Program Geliştirme", %91.9 u "Ölçme ve Değerlendirme", %78.9 u "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama", %82.8 i "Gelişim Psikolojisi", %78.9 u "Öğrenme Psikolojisi", %86.1 i"Öğretim Yöntem ve Teknikleri" ile %78.1 i de "Rehberlik" alanlarında eğitime ihtiyaç hissettikleri saptanmıştır. Öğretmenlerin eğitime en çok ihtiyaç hissettikleri konunun "Ölçme veDeğerlendirme" alanında alternatif ölçme araçlarının özellikleri ve geliştirilmesi; en az eğitim ihtiyacı hissettikleri konunun "Sınıf Yönetimi" alanında sınıf kuralları ve kural koyma ilkeleriolduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Determınıng ın-servıce traınıng needs ofelementary school teachers based on teachers‟ opınıons

Öz:
The purpose of this research is to determine elementary school teachers' training needs byobtaining their own views. The study uses the survey research method and the sample consists of 651 primary class teachers who serve in istanbul. The data were obtained, using the "In-ServiceTeacher Training Needs Survey" which was developed by the researcher, and percentage and frequency analyzes were performed on the data. Results show that teachers mostly need teachertraining on "Classroom Management 82.9%," "Curriculum Development 80.7%", "Measurement and Assessment 91.9%", "Teaching Technologies and Materials Development 78.9%","Developmental Psychology 82.8%," "Psychology of Learning 78.9%," "Teaching Methods and Techniques 86.1%," and "Counseling 78.1%." The topic that teachers need most help on is beinginformed on the features of alternative measurement and assessment tools and their development in the field of "Measurement and Assessment"; the topic teachers need least help on is classroomrules and principles of rule-making in the field of "Classroom Management".
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akar, Ö. E. (2007). Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim ihtiyaçları ve Gözlemlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 32, (143). s. 25-32
 • Arslan, H. ve iahin, i. (2013). Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim Kurslarına Yönelik Görüşleri. Middle Eastern& African Journal of Education. (5). p. 56-66
 • Aydoğan, i. (2002). MEB İlköğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Personel Geliştirmeye İlişkin Görüşleri (Kayseri İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aytaç, T. (2000). Hizmet içi Eğitim Kavramı Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Milli Eğitim Dergisi, (147), s. 66-69.
 • Barbaetta, J. (2005). The Trainer‟s Journey to Competence. Pfeiffer Publishing, San Francisco. p. 5
 • Baştürk, R. (2012). ilköğretim Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitime Yönelik Algı ve Beklentilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (42), s. 96-107
 • Bedük, A. E. (1997). Okullarda Hizmet içi Eğitim Planlaması Yapabilmeli ve Uygulamalıdır, Milli Eğitim Dergisi, (133). s. 7-8.
 • Borko, H. (2004). Professional Development And Teacher Learning: Mapping The Terrain. Educational Researcher, 33 (8), 3-15
 • Boydak, M. (1999). Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkiliğinin Değerlendirilmesi: (Fırat, Gazi, Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Budak, Y. (1998). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Açısından Öğretmenlere Yönelik Hizmet içi Eğitim ihtiyaçları ve Programlarına Bir Yaklaşım, Milli Eğitim Dergisi, (140), s. 35-38.
 • Budak, Y. (2009). Mesleki Eğitimde ihtiyaç Analizi ve işlevsel Eğitim Programı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (245), s. 65-75.
 • Cho, J. (2002). The Development Of An Alternative in-Service Programme For Korean Science Teachers With An Emphasis On Science – Technology – Society. International Journal Of Science Education, 24 (10), p.1021–1035.
 • Demirel, Ö. (2011). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, s. 92.
 • Demirkol, M. (2004). İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Yönelik Okul-Temelli Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dierdorff, C. E. & Surface, E. A. (2008). Assessing Training Needs: Do Work Experience and Capability Matter?. Human Performance, (21), p. 28-48.
 • Drummond, K. (2008). How to Conduct a Training Needs Analysis, Gull Publishing, Australia. p. 4
 • Durmuş, E. (2003). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekşi, i. (2001). Okul Müdürlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Erişen, Y. (1998). Öğretmenlere Yönelik Hizmet içi Eğitim Programları Geliştirmede Eğitim ihtiyacı Belirleme Süreci, Milli Eğitim Dergisi, (140), s. 39-43.
 • Fung, Y. (2000). Professional Development involves Changing Concepts and Beliefs About Teaching Through Formulating ideas, and Trying Out New Forms of Classroom Practice. Journal of In-Service Education, 26 (1), p.153-167.
 • Garuba, A. (2004). Continuing Education: an Essential Tool For Teacher Empowerment in an Era of Universal Basic Education in Nigeria. Int. Jounal Of Lifelong Education, 23, (2), (March–April 2004), p.191–203.
 • Gözütok, F. D. (1990). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyonu Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması, Ankara, s. 5.
 • Guskey, T. R. (1998). The Age of Our Accountability. Journal of Staff Development, 19 (4) p. 36-44.
 • Gültekin, M. ve Çubukçu, Z. (2008). ilköğretim Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitime ilişkin Görüşleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19), s. 185-201 Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim ihtiyaçlarının...
 • Hamilton, M. L. & Rıchardson, V. (1995) Effects of The Culture in Two Schools on The Process and Outcomes of Staff Development. The Elementary School Journal, (95), 4, p.367–385. Harris, B. (1989). In-Service Education for Staff Development, Allyn and Bacon Inc. p.
 • Jeanpierre, B., Oberhauser, K. & Freeman, C. (2005). Characteristics of Professional Development That Effect Change in Secondary Science Teachers Classroom Practices. Journal of Research in Science Teaching, 42 (6), p. 668-690.
 • Kaçan, G. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime ilişkin isteklilik Düzeyleri. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), s. 58-66.
 • Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2002). 2000 Yılında Ankara'da Fizik Öğretmenleri için Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 153-154. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153- 154/kanli.htm. Erişim Tarihi:2. 8. 2013
 • Karaca, Y. (1999). İngilizce Öğretmenleri İçin Hizmet İçi Eğitim Kurslarının Düzenlenmesine Yönelik İhtiyaç Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karaküçük, S. (1987). Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimlerinde Üniversitelerin Fonksiyonları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), s. 309-315. Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kaya, A., Çepni, S. ve Küçük, M. (2004). Fizik Öğretmenleri için Üniversite Destekli Bir Hizmet içi Eğitim Model Önerisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology 3(1), s. 112-119.
 • Küçükahmet, L. (1992). Hizmet İçi Eğitim: Teori ve Uygulamalar, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, s. 27.
 • Lanier, J. E. & Little, J. W. (1989). Research on Teacher Education. In M. C. Wittrock Edt. Handbook of Research on Teaching. NY: Macmillian Publishing Company. p. 23.
 • Madden, T. (2003). Okul Yöneticileri ve Öğretmenler İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Eskişehir İli). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Marker, W. B. (1999). The Professional Development of Teachers, in: T. G. K Bryce ve W. M. Humes (eds) Scottish Education. Edinburgh: Edinburgh University Press. In
 • Mc Neil, J. D. (1985). Curriculum A Comprensive Introduction Curriculum Context, Chicago: Harper And Row Inc. p. 78
 • Morgan, C. (1981). Psikolojiye Giriş, Çeviri: Sirel Karataş, Ankara:Meteksan Yayıncılık, s. 189
 • Noe, R. A. (1999). İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, 1. Baskı, istanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • O‘Sullivan, M. C. (2000). Needs Assessment for INSET for Unqualified Primary Teachers in Namibia: An Effective Model. Journal of Comparative Education, (30) p.2.
APA KÜÇÜKTEPE C (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. , 26 - 43.
Chicago KÜÇÜKTEPE COŞKUN Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. (2013): 26 - 43.
MLA KÜÇÜKTEPE COŞKUN Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. , 2013, ss.26 - 43.
AMA KÜÇÜKTEPE C Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. . 2013; 26 - 43.
Vancouver KÜÇÜKTEPE C Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. . 2013; 26 - 43.
IEEE KÜÇÜKTEPE C "Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi." , ss.26 - 43, 2013.
ISNAD KÜÇÜKTEPE, COŞKUN. "Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi". (2013), 26-43.
APA KÜÇÜKTEPE C (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 26 - 43.
Chicago KÜÇÜKTEPE COŞKUN Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, no.2 (2013): 26 - 43.
MLA KÜÇÜKTEPE COŞKUN Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, 2013, ss.26 - 43.
AMA KÜÇÜKTEPE C Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 13(2): 26 - 43.
Vancouver KÜÇÜKTEPE C Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 13(2): 26 - 43.
IEEE KÜÇÜKTEPE C "Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, ss.26 - 43, 2013.
ISNAD KÜÇÜKTEPE, COŞKUN. "Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13/2 (2013), 26-43.