Yıl: 2014 Cilt: 48 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 213 - 222 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması

Öz:
Tularemi Türkiye’de 1936 yılından beri bildirilen bir hastalıktır ve etkenin insanlara bulaşmasında farelerin rolü üzerinde durulmaktadır. Ancak bugüne kadar etkenin bulaşmasında farelerin rolü kesin olarak gösterilememiştir. Bu çalışmanın amacı, farelerde Francisella tularensis varlığının kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle araştırılmasıdır. Çalışma için Trakya Bölgesi’nden, daha önce tularemi olgularının bildirildiği dört köy (Edirne-Demirköy, Kırklareli-Kaynarca, Tekirdağ-Muzruplu, Tekirdağ-Sinanlı) seçilmiş ve Aralık 2012 tarihinde bu köylere gidilerek uygun depolar, ahırlar, ambarlar, dere ve kuyu kenarları, yemlikler ve su depoları gibi bölgelere toplam 126 adet canlı fare yakalama kapanları kurulmuştur. Kapanlar bir gece bekletildikten sonra toplanmış ve yakalanan farelerin türleri belirlenmiştir. Canlı olarak yakalanan farelerden anestezi altında kalp kanları alınmış; daha sonra tüm farelerin karaciğer ve dalak dokuları sınıf-2 güvenlik kabini içinde aseptik şartlarda çıkartılmıştır. Bu dokular %5 koyun kanı, %0.1 sistein ve %1 glukoz içeren Francis besiyerlerine ekilmiş; besiyerleri hem normal atmosferde hem de %5 karbondioksit içeren etüvde yedi gün boyunca inkübe edilmiştir. Canlı olarak yakalanıp kanları alınabilen farelerin serumlarında F.tularensis’e özgül antikorlar mikroaglütinasyon testi ile araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, farelerin karaciğer ve dalak dokularından DNA izolasyonu yapılmış ve F.tularensis ISFtu2 genine özgül primerler ve prob kullanılarak gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Tularemi RT-PCR; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara) uygulanmıştır. Çalışmamızda 11’i canlı olmak üzere toplam 19 adet tarla faresi yakalanmış; bunların 10’unun Apodemus flavicollis, yedisinin Mus macedonicus, ikisinin ise Mus musculus türlerine ait olduğu belirlenmiştir. Farelerin karaciğer ve dalak dokularından yapılan kültürlerin hiçbirisinden F.tularensis izole edilememiş; serolojik yöntemin uygulanabildiği 10 fare serumu ise negatif sonuç vermiştir. Buna karşın RT-PCR testi ile, 1936 yılında Türkiye’de ilk tularemi olgularının görüldüğü ve daha sonra başka olgunun bildirilmediği Kaynarca beldesinde yakalanan iki farenin dalak dokusunda pozitiflik tespit edilmiştir. Bunlardan biri canlı olarak yakalanan dişi bir Mus macedonicus, diğeri ise ölü olarak yakalanan erkek bir Apodemus flavicollis’tir. Yapılan kantitatif değerlendirmede, organ başına bakteri sayısı Mus macedonicus için 4 x 103 cfu/dalak, Apodemus flavicollis için 4 x 104 cfu/dalak olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile doğal ortamdaki farelerin tularemi etkenini taşıdıkları Türkiye’de ilk kez gösterilmiş ve 1936 yılından bu yana F.tularensis’in Kaynarca’da varlığını sürdürerek, salgınlar için potansiyel risk oluşturmaya devam ettiği düşünülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji

Investigation of the presence of Francisella tularensis by culture, serology and molecular methods in mice of Thrace Region, Turkey

Öz:
Tularemia is a disease that has been reported in Turkey since 1936. Although mice are considered to have a role in the transmission of Francisella tularensis to man, this has not been exactly confirmed yet. The aim of this study was to investigate the presence of F. tularensis in mice by using culture, serology and molecular methods. For this purpose, four villages (Edirne-Demirkoy, Kirklareli-Kaynarca, Tekirdag- Muzruplu, Tekirdag-Sinanli) were selected in Thrace Region of Turkey where tularemia cases had been reported previously. A total of 126 live-catch mouse traps were established in warehouses, barns, areas near wells, water tanks and creeks in the villages in December 2012. Traps were kept overnight and the next day the animals collected were identified at species-level. The live-captured mice were anesthetized and their heart blood samples were obtained. Subsequently, liver and spleen tissues were removed from every mouse under aseptic conditions in the class-2 safety cabinet. These tissues were cultivated in Francis medium containing 5% sheep blood, 0.1% cystein, 1% glucose and incubated for seven days in both normal atmosphere and 5% carbondioxide incubator at 37°C. Tularemia microagglutination test was performed by using the sera which were obtained from live-captured mice. Finally, DNAs were isolated from both liver and spleen tissues of mice, and real-time polymerase chain reaction (Tularemia RT-PCR; Public Health Agency of Turkey, Ankara) were performed. In our study, a total of 19 mice were captured and of these 11 were alive. Ten mice were identified as Apodemus flavicollis, seven were Mus macedonicus and two were Mus musculus. There were no Francisella tularensis isolation in the cultures of mice liver and spleen tissues. Serological tests yielded negative results for 10 mice whose serum samples could be obtained. In RT-PCR, positivity were detected in spleen tissues of two mice which were cap- tured from Kaynarca where first tularemia cases in Turkey in 1936 were reported but has no report from then on. One of them was a live female Mus macedonicus, and the other was a dead male Apodemus flavicollis. In quantitative evaluation, number of microorganism per organ were calculated as 4 x 103 cfu/ spleen in Mus macedonicus and 4 x 104 cfu/spleen in Apodemus flavicollis. This is the first study in Turkey indicating that the mice in natural environment harbored F.tularensis. In conclusion, the results of this study indicated that the agent of tularemia has been retained since 1936 in Kaynarca region and this persistence might present a potential risk for tularemia epidemics.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. Gürcan Ş. Francisella tularensis ve Türkiye’de tularemi. Mikrobiyol Bul 2007; 41(4): 621-36.
 • 2. Plevnelioğlu KH. Memleketimizde tularemi. Tedavi Kliniği ve Laboratuvarı Derg 1936; 6(23): 119-35.
 • 3. Gotschlich E, Berkin T. 1936 yılında Trakya’da tularemiye ait yapılan epidemiyolojik ve bakteriyolojik araştırmalar. Turk Hij Tecr Biyol Derg 1938; 1(1): 115-23.
 • 4. Özel TV. Dr. Talat Vasfi Özel’in 1937 yılı yazında Trakya tularemi tetkikatı. Türk Hij Tecr Biyol Derg 1938; 1(1): 1-30.
 • 5. Kılıç S. A general overview of Francisella tularensis and the epidemiology of tularemia in Turkey. Flora 2010; 15(2): 37-58.
 • 6. Gürcan Ş, Eskiocak M, Varol G, et al. Tularemia re-emerging in European part of Turkey after 60 years. Jpn J Infect Dis 2006; 59 (6): 391-3.
 • 7. Gedikoğlu S, Göral G, Helvacı S. Bursa’daki tularemi epidemisinin özellikleri. İnfeksiyon Derg 1990; 4(1): 9-15.
 • 8. Gürcan Ş, Varol Saraçoğlu G, Karadenizli A, et al. Tularemia as a result of outdoor activities for children in the countryside. Turk J Med Sci 2012; 42(6): 1044-9.
 • 9. Dedeoğlu-Kılınç G, Gürcan Ş, Eskiocak M, Kılıç H, Kunduracılar H. Trakya Bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyol Bul 2007; 41(3): 411-8.
 • 10. Reintjes R, Dedushaj I, Gjini A, et al. Tularemia outbreak investigation in Kosovo: case control and environmental studies. Emerg Infect Dis 2002; 8(1): 69-73.
 • 11. Mörner T. The ecology of tularemia. Rev Sci Tech 1992; 11(4): 1123-30.
 • 12. Ellis J, Oyston PC, Green M, et al. Tularemia. Clin Microbiol Rev 2002; 15(4): 631-46.
 • 13. Kılıçturgay K, Gökırmak F, Gedikoğlu S ve ark. Bursa’da tularemi epidemisi. İnfeksiyon Derg 1989; 3(2): 149-56.
 • 14. Kaygusuz S, Arikan O, Azkur K, et al. Epidemia of tularemia in Central Anatolia. J Anim Vet Adv 2010; 9(12): 1702-6.
 • 15. Şahin M. Francisella tularensis’in vektörleri ve doğal rezervuarları, s: 139-60. Gürcan Ş (ed), Francisella tularensis ve Tularemi. 2009. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • 16. Otlu S. Hayvanlarda tularemi araştırmaları ve dünyada durum, s: 161-8. Gürcan Ş (ed), Francisella tularensis ve Tularemi. 2009. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • 17. Ünver A. Hayvanlarda tularemi, s: 181-4. Gürcan Ş (ed), Francisella tularensis ve Tularemi. 2009. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • 18. Telford SR 3rd, Goethert HK. Toward an understanding of the perpetuation of the agent of tularemia. Front Microbiol 2011; 1: 150.
 • 19. Chen W, Shen H, Webb A, KuoLee R, Conlan JW. Tularemia in BALB/c and C57BL/6 mice vaccinated with Francisella tularensis LVS and challenged intradermally, or by aerosol with virulent isolates of the pathogen: protection varies depending on pathogen virulence, route of exposure, and host genetic background. Vaccine 2003; 21(25-26): 3690-700.
 • 20. Christova I, Gladnishka T. Prevalence of infection with Francisella tularensis, Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in rodents from an endemic focus of tularemia in Bulgaria. Ann Agric Environ Med 2005; 12(1): 149-52.
 • 21. Evans ME, Gregory DW, Svhaffner W, et al. Tularemia: a 30 years experience with 88 cases. Medicine 1985; 64(4): 251-69.
 • 22. Bevanger L, Maeland JA, Naess AI. Aglutinins and antibodies to Francisella tularensis outer membrane antigens in the early diagnosis of disease during an outbreak of tularemia. J Clin Mikrobiol 1988; 26(3): 433-7.
 • 23. Helvaci S, Gedikoglu S, Akalin H, Oral HB. Tularemia in Bursa, Turkey: 205 cases in ten years. Eur J Epidemiol 2000; 16(3): 271-6.
 • 24. Celebi G, Baruönü F, Ayoğlu F, et al. Tularemia, a reemerging disease in northwest Turkey: epidemiological investigation and evaluation of treatment responses. Jpn J Infect Dis 2006; 59(4): 229-34.
 • 25. Gurcan S, Karabay O, Karadenizli A, et al. Characteristics of the Turkish isolates of Francisella tularensis. Jpn J Infect Dis 2008; 61(3): 223-5.
 • 26. Schmitt P, Splettstösser W, Porsch Ozcürümez M, et al. A novel screening ELISA and a confirmatory Western blot useful for diagnosis and epidemiological studies of tularemia. Epidemiol Infect 2005; 133(4): 759-66.
 • 27. Clarridge JE, Raich TJ, Sjostedt A, et al. Characterization of two unusual clinically significant Francisella strains. J Clin Microbiol 1996; 34(8): 1995-2000.
 • 28. Lamps LW, Havens JM, Sjostedt A, Page DL, Scott MA. Histologic and molecular diagnosis of tularemia: a potential bioterrorism agent endemic to North America. Mod Pathol 2004; 17(5): 489-95.
 • 29. Junhui Z, Ruifu Y, Jianchun L, et al. Detection of Francisella tularensis by the polymerase chain reaction. J Med Microbiol 1996; 45(6): 477-82.
 • 30. Şimşek H, Taner M, Karadenizli A, Ertek M, Vahaboğlu H. Identification of Francisella tularensis by both culture and real time TaqMan PCR methods from environmental water specimens in outbreak areas where tularemia cases were not previously reported. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012; 31(9): 2353-7.
APA YILMAZ ÜNAL G, GÜRCAN Ş, ÖZKAN B, KARADENİZLİ A (2014). Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. , 213 - 222.
Chicago YILMAZ ÜNAL Gülizar,GÜRCAN Şaban,ÖZKAN BEYTULLAH,KARADENİZLİ Aynur Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. (2014): 213 - 222.
MLA YILMAZ ÜNAL Gülizar,GÜRCAN Şaban,ÖZKAN BEYTULLAH,KARADENİZLİ Aynur Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. , 2014, ss.213 - 222.
AMA YILMAZ ÜNAL G,GÜRCAN Ş,ÖZKAN B,KARADENİZLİ A Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. . 2014; 213 - 222.
Vancouver YILMAZ ÜNAL G,GÜRCAN Ş,ÖZKAN B,KARADENİZLİ A Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. . 2014; 213 - 222.
IEEE YILMAZ ÜNAL G,GÜRCAN Ş,ÖZKAN B,KARADENİZLİ A "Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması." , ss.213 - 222, 2014.
ISNAD YILMAZ ÜNAL, Gülizar vd. "Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması". (2014), 213-222.
APA YILMAZ ÜNAL G, GÜRCAN Ş, ÖZKAN B, KARADENİZLİ A (2014). Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. Mikrobiyoloji Bülteni, 48(2), 213 - 222.
Chicago YILMAZ ÜNAL Gülizar,GÜRCAN Şaban,ÖZKAN BEYTULLAH,KARADENİZLİ Aynur Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. Mikrobiyoloji Bülteni 48, no.2 (2014): 213 - 222.
MLA YILMAZ ÜNAL Gülizar,GÜRCAN Şaban,ÖZKAN BEYTULLAH,KARADENİZLİ Aynur Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.48, no.2, 2014, ss.213 - 222.
AMA YILMAZ ÜNAL G,GÜRCAN Ş,ÖZKAN B,KARADENİZLİ A Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2014; 48(2): 213 - 222.
Vancouver YILMAZ ÜNAL G,GÜRCAN Ş,ÖZKAN B,KARADENİZLİ A Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2014; 48(2): 213 - 222.
IEEE YILMAZ ÜNAL G,GÜRCAN Ş,ÖZKAN B,KARADENİZLİ A "Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması." Mikrobiyoloji Bülteni, 48, ss.213 - 222, 2014.
ISNAD YILMAZ ÜNAL, Gülizar vd. "Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle francisella tularensis varlığının aranması". Mikrobiyoloji Bülteni 48/2 (2014), 213-222.