Yıl: 2015 Cilt: 32 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 549 - 557 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, üçüncü basamak bir nöroloji yoğun bakım ünitesinde hastaneenfeksiyonlarına (HE) yol açan risk etkenlerinin belirlenmesi, klinik ve direkt hastanemaliyetlerinin hesaplanmasıdır.Gereç ve Yöntem: Retrospektif olgu-kontrol çalışması olarak planlanmıştır. Örnekbüyüklüğü grup başına en az 51 olarak hesaplanmıştır. Hastane enfeksiyon kontrolkomitesinden, nöroloji yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyonu tanısı alan en son 55hastanın listesi elde edilmiştir. Bu hastalar yaş, cinsiyet, tanı açısından hastane enfeksiyonugelişmemiş hastalar ile eşleştirilmiştir. Veriler hasta dosyaları ve muhasebe kayıtlarındanalınmıştır.Bulgular: Olgu grubundaki 55 hastada toplam 79 HE saptanmıştır. Pnömoni (% 48) vekateter ile ilgili üriner sistem enfeksiyonu (% 39) en yaygın görülen HE'dir. Acinetobacterbaumannii (% 25)en sık üreyen etmen olarak saptanmıştır. HE, bilinci açık, entübe edilmemiş,kan transfüzyonu yapılmamış, trakeostomisi, üriner kateteri olmayan ya da mekanikventilasyon bağlı olmayan hastalarda daha az görülmüştür. Ölüm oranı olgularda % 53.1 vekontrollerde% 30.8 bulunmuştur. HE'ye ait ek maliyet 7.121,15 $ ve uzamış yatış günü hastabaşına 26,9 gün olarak saptanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu, geri ödeme süresi altı ayıaşmakla beraber tüm toplam fatura tutarını geri ödemiştir.Sonuç: Hastane enfeksiyonlarının sağlık ve parasal maliyetleri göz önüne alındığında, hastagüvenliği ve hastane itibarı için HE önlemek öncelenmelidir. Üçüncü basamak hastanelerindeyoğun bakım üniteleri hastane bütçesine yük getirmemekte, aksine bütçeyi dengelemek içinbir fırsat sağlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler

Bir Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Maliyet Analizi: Olgu Kontrol Çalışması

Öz:
Aim: The purpose of this study is to overview nosocomial infections (NI), to determine riskfactors and to evaluate the clinical and financial impact of NI on direct hospital cost amongneurology intensive care unit (NICU) patients in a tertiary-care referral hospital.Material and Methods: A retrospective case control study was performed. The sample sizewas calculated to be at least 51 per group. A list of the last 55 patients who acquired aninfection in NICU was obtained from infection control committee. These patients werematched with uninfected patients according to age, sex, diagnosis. The data were collectedfrom patient files, accounting records.Results: A total of 79 NI occurred in 55 cases. The most common NI were pneumonia (48%),catheter related urinary tract infection (39%). Acinetobacter baumannii (25%) is mostcommonly responsible for NI. NI were detected less in patients who were conscious, non- intubated, without blood transfusion, tracheostomy, urinary catheter or mechanicalventilation. The mortality ratio was 53.1% in cases and 30.8% in controls. The excess costs ofNI were $7121.15 and extra length of stay was 26.9 days. Although reimbursement tooklonger than six months, the Social Security Institution paid back the total billing amount.Conclusion: Given the impact on monetary and health costs of NI, measures to prevent NI inthe hospital are strongly recommended for patient safety and for hospital reputation. NICUs intertiary care referral facilities do not cause financial burden; on the contrary, they provide anopportunity to balance the budget.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Ağırbaş İ. Hastane Enf eksiyonları Maliyet Analizi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proj eleri. I, 2013 http ://www.acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/247 78/Enf eksiyon-maliyet-2013.p df
 • 2. Arunodaya GR: Inf ections in neurology and neurosurgery intensive care units. Neurol India 49 Supp l 1:51-9, 2001 http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/11889476
 • 3. Çetin ES, Aynalı A, Demirci S, Aşçı S, Arıdoğan BC: Nöroloj i Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnf eksiyonu Etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009; 62(1) :14-17
 • 4. Çevik MA, Yilmaz G, Erdinc FS, Ucler B, Tulek NE. Relationship between nosocomial inf ection and mortality in a neurology intensive care unit in Turkey. Journal of Hosp ital Inf ection 2005; 59: 324–330
 • 5. Çevik MA, Yılmaz GR, Erdinç SF, Üçler S, Tülek N. Nöroloj i Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite ile İlişkili Faktörler ve Nozokomiyal İnf eksiyonla Mortalitenin İlişkisi. Yoğun Bakım Dergisi 2001; 1 (1) :47-55
 • 6. Cosgrove SE. The Relationship between Antimicrobial Resistance and Patient Outcomes: Mortality, Lengthof Hosp ital Stay, and Health Care Costs. Clinical Inf ectious Diseases 2006; 42 Supp l 2: 82-89
 • 7. Def ez C, Fabbro-Peray P, Cazaban M, Boudemaghe T, Sotto A. Additional direct medical costs of nosocomial inf ections: an estimation f rom a cohort of p atients in a French university hosp ital. J.P. Daure `s Journal of Hosp ital Inf ection 2008; 68: 130- 136
 • 8. Dettenkof er M, EbnerW, Els T, Babikir R, Lücking C, Pelz K, Rüden H, Daschner F. Surveillance of nosocomial inf ections in a neurology intensive care unit. J Neurol 2001; 248: 959–964
 • 9. Erbay RH, Yalcin AN, Zencir M, Serin S, Atalay H: Costs and risk f actors f or ventilator- associated p neumonia in a Turkish University Hosp ital's Intensive Care Unit: A case-control study. BMC Pulmonary Medicine 4:3, 2004 http ://www.biomedcentral.com/1471-2466/4/3
 • 10. Eren O, Kalyoncu U, Andıç N, Şardan YC. Yoğun Bakım Unitesinde Hasta Maliyetini Etkileyen Faktörler. Selçuk Tıp Derg 2009; 25(4) :195-202
 • 11. García M, Esp inal A, Lima OL, Martín V, Márquez L, Abril L, Herrera C: Hosp ital costs associated with nosocomial inf ections in a p ediatric intensive care unit. Gac Sanit. Mar 25, 2015 http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25817552
 • 12. Gianino MM, Vallino A, Anselmo E, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvap lana P, Zotti CM: A method to determine hosp ital costs associated with nosocomial inf ections. Ann Ig. 19(4) :381-92, 2007 http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/17937330
 • 13. Gürsoy B. Hastane Enf eksiyonlarında Maliyet Analizi. Olgu-Kontrol Çalışması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 5 (1) :15-21
 • 14. Hannawi Y1, Hannawi B, Rao CP, Suarez JI, Bershad EM: Stroke-associated p neumonia: maj or advances and obstacles. Cerebrovasc Dis. 35(5) :430-43, 2013 http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/23735757
 • 15. Hinduj a A, Dibu J, Achi E, Patel A, Samant R, Yaghi S: Nosocomial inf ections in p atients with sp ontaneous intracerebral hemorrhage. Am J Crit Care 24(3) :227-31, 2015 http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25934719
 • 16. Jia L, Yu H, Lu J, Zhang Y, Cai Y, Liu Y, Ma X : Ep idemiological characteristics and risk f actors f or p atients with catheter-related bloodstream inf ections in intensive care unit. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 95(9) :654-8, 2015 http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25976044
 • 17. Li J, Yu L, Yang J, Long D, Zhang Y, Bu X : Sp ecies distribution of p athogens and p rognostic f actors f or catheter-related bloodstream inf ections in intensive care unit. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 95(9) :659, 2015 http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25976045
 • 18. Pada SK, Ding Y, Ling ML, Hsu LY, A. Earnest A, Lee TE, Yong HC, Jureen R, Fisher D. Economic and clinical imp act of nosocomial meticillin-resistant Stap hylococcus aureus inf ections in Singap ore: a matched case control study. Journal of Hosp ital Inf ection 2011; 78: 36-40
 • 19. Penel N, Lef ebvre JL, Cazin JL, Clisant S, Neu JC, Dervaux B, Yazdanp anah Y. Additional direct medical costs associated with nosocomial inf ections af ter head and neck cancer surgery : a hosp ital-p ersp ective analysis Int. J. Oral Maxillof ac. Surg. 2008; 37: 135– 139
 • 20. Plowman R, Graves N, Griff in MAS, Roberts JA, Swan A V, Cookson B, Taylor L. Journal of Hosp ital Inf ection. The rate and cost of hosp ital-acquired inf ections occurring in p atients admitted to selected sp ecialties of a district general hosp ital in England and the national burden imp osed 2001; 47: 198–209
 • 21. Sa ´nchez-Vela ´zquez LD , Rosales SPL, Rangel MS. The Burden of Nosocomial Inf ection in the Intensive Care Unit: Eff ects on Organ Failure, Mortality and Costs. A Nested Case-Control Study. Fraustoc Archives of Medical Research 2006; 37 :370–375
 • 22. Scott RD. The Direct Medical costs of Healthcare-Associated Inf ections in U.S. Hosp itals and the Benef its of Prevention. Coordinating Center f or Inf ectious Diseases Centers f or Disease Control and Prevention, 2009 http ://www.cdc.gov/HAI/p df s/hai/Scott_CostPa p er.p df
 • 23. T.C.Sayıştay Başkanlığı Perf ormans Denetimi Rap oru: “Hastane Enf eksiyonları ile Mücadele ”, 2007
 • 24. Üstün C, Hoşoğlu S, Geyik MF, Aluclu M U. Noroloj i Yoğun Bakım Unitesinde Alet iliskili Hastane Enf eksiyonları.Fırat Tıp Dergisi 2008; 13(3) : 179-182
 • 25. Yin ‐Yin C, Yi ‐Chang C, Pesus C. Imp act of Nosocomial Inf ection on Cost of Illness and Length of Stay in Intensive Care. Inf ection Control and Hosp ital Ep idemiology 2005; 26 (3) : 281-287
APA Taner S, GULER A, SIRIN H, PULLUKÇU H, ARDA B (2015). Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. , 549 - 557.
Chicago Taner Safak,GULER AYSE,SIRIN HADIYE,PULLUKÇU Hüsnü,ARDA BİLGİN Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. (2015): 549 - 557.
MLA Taner Safak,GULER AYSE,SIRIN HADIYE,PULLUKÇU Hüsnü,ARDA BİLGİN Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. , 2015, ss.549 - 557.
AMA Taner S,GULER A,SIRIN H,PULLUKÇU H,ARDA B Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. . 2015; 549 - 557.
Vancouver Taner S,GULER A,SIRIN H,PULLUKÇU H,ARDA B Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. . 2015; 549 - 557.
IEEE Taner S,GULER A,SIRIN H,PULLUKÇU H,ARDA B "Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study." , ss.549 - 557, 2015.
ISNAD Taner, Safak vd. "Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study". (2015), 549-557.
APA Taner S, GULER A, SIRIN H, PULLUKÇU H, ARDA B (2015). Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 32(3), 549 - 557.
Chicago Taner Safak,GULER AYSE,SIRIN HADIYE,PULLUKÇU Hüsnü,ARDA BİLGİN Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 32, no.3 (2015): 549 - 557.
MLA Taner Safak,GULER AYSE,SIRIN HADIYE,PULLUKÇU Hüsnü,ARDA BİLGİN Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. Journal of Neurological Sciences (Turkish), vol.32, no.3, 2015, ss.549 - 557.
AMA Taner S,GULER A,SIRIN H,PULLUKÇU H,ARDA B Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 2015; 32(3): 549 - 557.
Vancouver Taner S,GULER A,SIRIN H,PULLUKÇU H,ARDA B Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 2015; 32(3): 549 - 557.
IEEE Taner S,GULER A,SIRIN H,PULLUKÇU H,ARDA B "Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study." Journal of Neurological Sciences (Turkish), 32, ss.549 - 557, 2015.
ISNAD Taner, Safak vd. "Cost Analysis of Nosocomial Infections in a Tertiary Care Referral Hospital's Neurology Intensive Care Unit: A Case-Control Study". Journal of Neurological Sciences (Turkish) 32/3 (2015), 549-557.