Yıl: 2014 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 24 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, Muğla SıtkıKoçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimve Araştırma Hastanesi yoğun bakımünitelerinde (YBÜ), 2008-2012 yıllarıarasında invaziv araçla ilişkili hastaneenfeksiyonu (İAİHE) hızları ve türleri,invaziv araç kullanma oranları (İAKO),etken mikroorganizmaların dağılımlarıdeğerlendirilerek, YBÜlerimizin kendiiçlerindeki değişimlerini ulusal ve uluslararası veriler ile kıyaslamak, enfeksiyonkontrol komitesinin çalışmalarınıdeğerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: YBÜde yatan tümhastalar aktif prospektif sürveyansyöntemiyle izlenmiştir. Hastane kökenlienfeksiyon tanıları, Centers for DiseaseControl tanı kriterlerine göre konulmuştur.İAİHE hızları ve İAKO, National NosocomialInfection Surveillance System ve SağlıkBakanlığı Ulusal Hastane EnfeksiyonlarıSürveyans Ağı birimlerinin önerilerine görehesaplanmıştır. Bulgular: Her iki ünitede de en sıkgörülen İAİHE türleri, üriner kateterleilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜKİ- ÜSE) ve ventilatörle ilişkili pnomoni (VİP)olup, santral venöz kateterle ilişkili kandolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE) dahaaz görülmüştür. Dahiliye YBÜde, 5 yıllıkhastane enfeksiyonu insidans dansitesi(HEİD): 11,48, ÜKİ-ÜSE hızı: 9,88, VİPhızı: 7,20, SVKİ-KDE hızı: 1,63 iken,Reanimasyon-cerrahi YBÜde, 5 yıllık HEİD:6,68 ve ÜKİ-ÜSE hızı: 5,17, VİP hızı: 2,39,SVKİ-KDE hızı da 1,90 olarak saptanmıştır.Candida spp. ile Gram negatif basiller her ik ünitede de en sık izole edilen etkenler olup,Acinetobacter ve pseudomonas suşlarındakarbapenem direnci Türkiye ortalamasınagöre düşük bulunmuş, Gram pozitif koklardavankomisin direnci saptanmamıştır. Sonuç: İAİHElerini azaltmak için,YBÜlerinde el hijyeni, invaziv araçkullanımının kısıtlanması, kateterizasyonbaşta olmak üzere asepsiye dikkat edilmesi,fiziksel şartların düzeltilmesi ve antibiyotikkullanımının rasyonalize edilmesi gibienfeksiyon kontrol önlemlerinin sağlanmasıgereklidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Temel Sağlık Hizmetleri Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

A Five Years Survey of Device-Associated Nosocomial Infections in Adult Intensive Care Units of Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine Training and Research Hospital

Öz:
Objective: In this survey weaimed to assess the investigation results ofour hospital s infection control committeeand to compare our results with nationaland international data by assessing invasivedevice associated nosocomial infection(IDANI) rates, invasive-device utilizationratios (IDUR), types of IDANIs, distributionof causative microorganisms in intensivecare units (ICUs) of Muğla Sıtkı KoçmanUniversity Medical Faculty Training andResearch Hospital between years 2008 and2012.Material and Method: All patients admittedto ICUs were taken under examinationusing active prospective surveillancemethod. Centers for Disease Control criteriawere used for establishing healthcareassociated infections (HAI). IDANI ratesand IDUR were calculated according toNational Nosocomial Surveillance Systemand National Surveillance Net established byMinistry of Health. Results: In both of the ICUs (medical andsurgical, urinary catheter associated-urinary tract infections (UCA-UTI)and ventilator-associated pneumonia (VAP) were the most frequentlyseen infection types. Central line-associated bloodstream infection(CLA-BSI) occurrence was low in both ICU services. In medicalICU, HAI incidence density was calculated as 11.48, UCA-UTI, VAPand CLA-BSI rates were 9.88, 7.20 and 1.63, respectively, while insurgical-reanimation ICU, HAI incidence density was 6.68, UCA-UTI,VAP and CLA-BSI rates were 5.17, 2.39 and 1.90, respectively for thefive years period. Candida spp. and Gram-negative bacilli were thefrequently isolated microorganisms in both units. In Acinetobacter and pseudomonas strains, carbapenem resistance was lower than theaverage of Turkey. There was no resistance to vancomycin for Gram- positive cocci. Conclusion: Infection control measurements such as hand washing,limitation of invasive device utilization, strict application of antisepsiespecially catheter using, improving the environmental conditions andprudent use of antibiotics are necessary for minimizing IDANIs.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Temel Sağlık Hizmetleri Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Trilla A. Epidemiology of nosocomial infections in adult intensive care units. In- tensive Care Med 1994;20 Suppl 3:S1-4.
 • 2. Karabey S. Hastane infeksiyonları sür- veyansında güncel yaklaşımlar. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006;10:153-60.
 • 3. Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R, Moreno CA, Mehta Y, Higuera F, et al. De- vice associated nosocomial infections in 55 intensive care units of 8 developing coun- tries. Ann Intern Med 2006;145:582-92.
 • 4. Vincent JL, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, et al. International study of the prevelance and out comes of infection in intensive care units. JAMA 2009;302:2323-9.
 • 5. Meriç M, Baykara N, Aksoy S, Kol IO, Yılmaz G, Beyazit N, et al. Epidemiology and risk factors of intensive care unite acquired infections: a prospective multi- centre cohort study in a middle-income country. Singapore Med J 2012;53:260-3.
 • 6. Leblebicioğlu H, Rosenthal VD, Arıkan OA, Özgültekin A, Yalçın AN, Köksal I, et al. Device-associated hospital-acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium(INICC). J Hosp Infect 2007;65:251-7.
 • 7. National Healthcare Safety Network(N- HSN) report: Data summary for 2006 through 2008, issued December 2009. Jonathan R. Edwards, MStat, Kelly D. Peterson, BBA, Yi mu at al. Published by the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc. Am J Infect Control 2009;37:783-805.
 • 8. National Healthcare Safety Network(N- HSN) report, data summary for 2009, device-associated module. Margaret A.Dudeck, MPH, CPH, Teresa C. Horan, Kelly D. Peterson, BBA, Katherine Al- len-Bridson, RN, BSN, CIC, Gloria C.Mor- rell, RN, MS, MSN, CIC, Daniel A.Pollock, MD, and Jonathan R. Edwards, MStat Atlanta, Georgia.Am J Infect Control 2011;39:349-67.
 • 9. National Healthcare Safety Network(N- HSN) Report, data summary for 2010, device-associated module. Margaret A. Dudeck, MPH, CPH, Teresa C. Horan, MPH, Kelly D. Peterson, BBA, Katherine Allen-Bridson, RN, BSN, MScPH, CIC, Gloria Morrell, RN, MS, MSN, CIC, Daniel A.Pollock, MD, and Jonathan R. Edwards, MStat Atlanta, Georgia. Published by Elsevier Inc.on behalf of the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc. Am J Infect Control 2011;798-816.
 • 10. National Healthcare Safety Network(N- HSN) report, data summary for 2011, device-associated module. Margaret A.Dudeck, MPH, CPH, Teresa C. Horan, MPH, Kelly D. Peterson, BBA, Katherine Allen-Bridson, RN, BSN, MScPH, CIC, Gloria Morrell, RN, MS, MSN, CIC, An- gela Anttila,RN, MSN, NPC, CIC, Daniel A.Pollock, MD, and Jonathan R. Edwards, MStat. Division of healthcare Quality Promotion, National Center for Emerging, zoonotic, and Infectious Diseases, Cen- ters for Disease Control and Prevention. Public Health Service, US Department of Health and Human Services, Atlanta, GA. Am J Infection Control 2013;41:286-300.
 • 11. National Healthcare Safety Network (NHSN) report, data summary for 2012, Device-associated module. Margaret A.Dudeck, MPH, Lindsey M.Weiner MPH, Katherine Allen-Bridson, RN, BSN, MscPH, Paul J. Malpiedi MPH, Kelly D. Peterson, BBA,Daniel A.Pollock MD, Daun M Sievert PhD. Division of health- care Quality Promotion, National Center for Emerging, zoonotic, and Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention. Public Health Service, US Department of Health and Human Ser- vices, Atlanta, GA. Am J Infection Control 2013;41:1148-1166.
 • 12. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı(UHESA) raporu özet veri, 2008- 2009. Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal hastane infeksiyonları sürveyans ve kontrol birimi, Ekim 2011. http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/ dosya/2008_2009.pdf.
 • 13. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı(UHESA) raporu özet veri, 2010. Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Birimi, Eylül 2011. htpp//www. rshm.gov.tr/enfeksiyon/dosya/2010 PAPOR pdf
 • 14. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı(UHESA) raporu özet veri, 2011. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı, Nisan 2013. http:// uhes.saglik.gov.tr./ public/indir/UHE- SAANALİZ.2011.pdf.
 • 15. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı(UHESA) raporu özet veri, 2012. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı, Nisan 2013. http:// uhes.saglik.gov.tr./ public/indir/UHE- SAANALİZ.2012.pdf.
 • 16. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/ NHSN surveillance definition of health- care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care settings. Am J Infect Control 2008;36:309-32.
 • 17. Spencer RC. Epidemiology of infection in ICUs. Intensive Care Med 1994;20 suppl 4:S2-S6.
 • 18. Esen S, Leblebicioğlu H. Prevalence of nosocomial infections at intensive care units in Turkey: a multicentre 1.day point prevalence study. Scand J Infect Dis 2004;36:144-8.
 • 19. İnan D, Saba R, Keskin S, Öğünç D, Çiftçi C, Günserpen F, ve ark. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonları. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2:129-35.
 • 20. Arslan H, Gürdoğan K. Yoğun bakım ün- itesinde görülen hastane infeksiyonları. Hastane İnfeksiyon Derg 1999;3:165-70.
 • 21. Motor VK, Evirgen Ö, Yula E, Erden EŞ, Ocak S, Önlen Y. Mustafa Kemal Üniver- sitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünite- sinde 2011 yılında sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonların değerlendirilmesi. Ankem Derg 2012;26:137-42.
 • 22. Akın A, Çoruh AE, Alp E, Canpolat DG. Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl içerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlarda antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Derg onlin 2011;33:1-6.
 • 23. Meriç M, Willke A, Baykara Z N. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünit sinde alet kullanımı ile ilişkili infeksiyonla dört yıllık surveyans verileri. Klimik Derg 2007;20:83-7.
 • 24. Erdoğan H, Akan D, Ergin F, Erdoğan A, Arslan H. Yoğun bakım ünitesinde invazi alet kullanımı ile ilişkili nozokomiyal infek siyon hızları. Hastane infeksiyonları Derg 2005;9:107-12.
 • 25. Pehlivanoğlu F, Yaşar KK, Bilir YA, Şengö G, Güngör N, Nazlıcan Ö. 550 Yataklı Bir Araştırma hastanesinin Yoğun Bakım Ün tesinde 2009 Yılı Aletle İlişkili Hastane E feksiyonları Sürveyansı.Özgün Araştırma Haseki Tıp Bülteni 2011;49:30-3.
 • 26. Öncül A, Koçulu S, Elevli K. Bir Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi. Şişli Etfal Hastansi Tıp Bülteni 2012;46:61-2.
 • 27. Akalın Ş, Erkaya N, Göncü F. Yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonlarının ep- idemiyoljisi. Hastane İnfeksiyonları Derg 2009;13:150-4.
 • 28. Ak O, Batırel A, Ozer S, Colakoglu S. Nosocomial infections and risk factors in the intensive care unit of a teaching and research hospital: A prospective cohort study. Med Sci Monit 2011;17:29-34.
 • 29. Çukurova Z, Durdu B, Hergünsel O, Eren G, Tekdöş Y, Durdu Y. Yoğun bakım kliniğinde invaziv araç ilişkili hastane en- feksiyonları surveyansı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Derg 2012;32:438-43.
 • 30. Göktaş U, Yaman G, Karahocagil MK, Bilici A, Katı I, Berktaş M. Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu etkenleri ve direnç profillerinin değer- lendirilmesi. J Turk Soc Int Care Med 2010;8:13-7.
 • 31. Çetinkaya Ş Y, Aşçıoğlu S, Büke Ç. Yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyon- larının prevelansı: çok merkezli bir nokta prevelans çalışması. Hastane İnfeksiyon- ları Derg 2006;10(Ek 1):33-4.
 • 32. Gürbüz A, Sungurtekin H, Gürbüz M, Kaleli İ. Anestezi yoğun bakım ünitesinde görülen hastane infeksiyonları . J Turk Soc Int Care Med 2010;8:6-12.
 • 33. Kaya S, Yılmaz G, Çakır E, Alioğlu Z, Bayramoğlu G, Köksal İ. Device –as- sociated hospital infections in neurolo- gy-neurosurgery intensive care unit of technical university faculty of medicine. Journal of Neurological Sciences(Turkish) 2010;27:377-85.
 • 34. Geyik M F, Üstün C, Hoşoğlu S, Çelen M K, Ayaz C. Dicle Üniversitesi Hastane- sinde alet ilişkili hastane infeksiyonları. Ankem Derg 2007;21:150-4.
 • 35. Saçar S, Kavas S T, Asan A, Cevahir N, Serin S, Turgut H. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde hastane infeksiyonları sür- veyansı. İnfeksiyon Derg 2008;22:15-21.
APA Akgul A, KARATAŞ M, ÖZTÜRK B (2014). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. , 13 - 24.
Chicago Akgul Ayse Ferhan,KARATAŞ Medine,ÖZTÜRK Biray Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. (2014): 13 - 24.
MLA Akgul Ayse Ferhan,KARATAŞ Medine,ÖZTÜRK Biray Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. , 2014, ss.13 - 24.
AMA Akgul A,KARATAŞ M,ÖZTÜRK B Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. . 2014; 13 - 24.
Vancouver Akgul A,KARATAŞ M,ÖZTÜRK B Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. . 2014; 13 - 24.
IEEE Akgul A,KARATAŞ M,ÖZTÜRK B "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı." , ss.13 - 24, 2014.
ISNAD Akgul, Ayse Ferhan vd. "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı". (2014), 13-24.
APA Akgul A, KARATAŞ M, ÖZTÜRK B (2014). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. Türk Yoğun Bakım Dergisi, 12(1), 13 - 24.
Chicago Akgul Ayse Ferhan,KARATAŞ Medine,ÖZTÜRK Biray Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. Türk Yoğun Bakım Dergisi 12, no.1 (2014): 13 - 24.
MLA Akgul Ayse Ferhan,KARATAŞ Medine,ÖZTÜRK Biray Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. Türk Yoğun Bakım Dergisi, vol.12, no.1, 2014, ss.13 - 24.
AMA Akgul A,KARATAŞ M,ÖZTÜRK B Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2014; 12(1): 13 - 24.
Vancouver Akgul A,KARATAŞ M,ÖZTÜRK B Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2014; 12(1): 13 - 24.
IEEE Akgul A,KARATAŞ M,ÖZTÜRK B "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı." Türk Yoğun Bakım Dergisi, 12, ss.13 - 24, 2014.
ISNAD Akgul, Ayse Ferhan vd. "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı". Türk Yoğun Bakım Dergisi 12/1 (2014), 13-24.