Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 129 - 134 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty

Öz:
Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının ve bu inançları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı araştırma, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde 2013-2014 eğitim- öğretim yılında eğitim gören ve ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan toplam 240 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırma verileri, tanıtıcı bilgi formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 22.47±1.37 olup, %86.2'sinin kadın, %69.2'sinin üçüncü sınıf, %30.8'inin dördüncü sınıf olduğu, %67.9'unun ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin uygulamasını yapmadığı, %82.1'inin ailesinde, %62.5'inin yakın çevresinde psikiyatrik bozukluk tanısı alan birinin bulunmadığı, %92.1'inin daha önce tanılanmış herhangi bir psikiyatrik bozukluğunun olmadığı, %94.2'sinin ruhsal hastalıklara yönelik herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin RHYİÖ alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla "çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma" 27.05±7.69, "tehlikeli" 18.54±5.17, "utanma" 2.03±2.59 olup, toplam puan ortalaması 50.55±12.64'dür. Öğrencilerin RHYİÖ toplam puan ortalamalarının dağılımı, öğrencilerin ailesinde ve yakın çevresinde psikiyatrik bozukluk tanısı alan birinin bulunma durumuna göre anlamlı bulunurken (p<0.05), yaş, cinsiyet, sınıf, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin uygulamasını yapma durumu, daha önce tanılanmış herhangi bir psikiyatrik bozukluğunun olma durumu ve ruhsal hastalıklara yönelik herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışma durumuna göre anlamlı olmadığı saptanmıştır.Sonuç: Geleceğin sağlık personeli olacak öğrenci hemşirelerin, ruhsal hastalığa ilişkin sahip oldukları inançların belirlenmesi, bu alanda farkındalıklarının geliştirilmesi, doğrudan hastanın tedavi ve bakımını, dolaylı olarak da toplumun yükünü etkilemesi nedeniyle oldukça önemlidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Bir Hemşirelik Fakültesindeki Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi

Öz:
Objectives: This study was intended to determine nursing students' beliefs about mental health disorders and the factors that affect these beliefs.Methods: This is a descriptive study. This study was carried out with 240 students who studied at Ege University, Izmir, Turkey, in the 2014-2015 academic year, and had taken the mental health nursing course. The study data were collected using the Descriptive Information Form and the Beliefs Toward Mental Illness Scale (BMIS). The data were analyzed using the students' t test results and the One Way ANOVA.Results: The average age of students was 22.47±1.37 years; of the participants, 86.2% were women; 69.2% were juniors and 30.8% were seniors. Of the students, 67.9% did not complete the mental health nursing course practice, 82.1% had no family member suffering from mental health disorders, and 62.5% did not know anyone suffering from mental health disorders. Also, 92.1% had never had any mental health disorder diagnosis themselves, and 94.2% had not worked with any civil society organization relating to mental health disorders. The students' mean score on the BMIS subscales was 27.05±7.69 for "Poor social and interpersonal skills and incurability", 18.54±5.17 for "Dangerousness", 2.03±2.59 for "Shame", and 50.55±12.64 for the total scale. The students' distribution of BMI total score was found to be statistically significant only if they had any family member or knew someone close to them who was mentally ill (p<0.05). There was no significant difference in age, sex, grade, completing any mental health nursing practice, having a diagnosis of a mental health disorder or working with a civil society organization relating to mental health.Conclusion: Because students' beliefs about mental disorders have a direct impact as future health professionals on clients' treatment and care, and an indirect impact on the community burden of mental health disorders, it is important to identify these beliefs and to strengthen students' self-awareness in this field.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Centers for Disease Control and Prevention, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, National Association of County Behav- ioral Health & Developmental Disability Directors, National Institute of Mental Health, The Carter Center Mental Health Program. Attitudes To- ward Mental Illness: Results from the Behavioral Risk Factor Surveillance System. Atlanta (GA); Centers for Disease Control and Prevention; 2012.
 • Çam-Yıldırım S, Gürkan A. Ruhsal hastalıklarda damga ve hemşirelik. Hemşirelik Forumu, Eylül- Ekim, Kasım-Aralık Birleştirilmiş İki Sayı 2006;20-6.
 • Çam O, Bilge A. The Process of Stigmatization and Attitude, Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2013;4:91-101.
 • Lawrie SM. Stigmatisation of psychiatric disorder. Psychiatric Bulletin 1999;23:129-31.
 • Dickerson FB, Sommerville J, Origoni AE, Ringel NB, Parente F. Experi- ences of stigma among outpatients with schizophrenia. Schizophr Bull 2002;28:143-55.
 • Üçok A. Şizofreni hastası neden damgalanır? Klinik Psikiyatri 2003;Ek 1:3- 8.
 • Bilge A, Çam O. The fight against stigma toward mental illness. TAF Pre- ventive Medicine Bulletin 2010;9:71-8.
 • Bostancı N, Aştı N. Hemşirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı tu- tum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Düşünen Adam 2004;17:87-93.
 • Bostancı N. Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik stigma ve bunun azaltılmasına yönelik uygulamalar. Düşünen Adam 2005;18:32-8.
 • Akdede BBK, Alptekin K, Topkaya ŞÖ, Belkız B, ve ark. Gençlerde şizofreniyi damgalama düzeyi. Yeni Sempozyum 2004;42:113-7.
 • Arkan B, Bademli K, Çetinkaya Duman Z. Sağlık çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik tutumları: son 10 yılda Türkiye'de yapılan çalışmalar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011;3:214-31.
 • Lauber C, Rössler W. Stigma towards people with mental illness in devel- oping countries in Asia. Int Rev Psychiatry 2007;19:157-78.
 • Link BG, Phelan JC, Bresnahan M, Stueve A, et al. Public conceptions of mental illness: labels, causes, dangerousness, and social distance. Am J Public Health 1999;89:1328-33.
 • Oban G, Küçük L. Factors Affecting Stigmatization About Mental Disor- ders Among Adolescents. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011;2:31-9.
 • Reavley NJ, Jorm AF. Young people's stigmatizing attitudes towards peo- ple with mental disorders: findings from an Australian national survey. Aust N Z J Psychiatry 2011;45:1033-9.
 • Reavley NJ, Mackinnon AJ, Morgan AJ, Jorm AF. Stigmatising attitudes towards people with mental disorders: a comparison of Australian health professionals with the general community. Aust N Z J Psychiatry 2014;48:433-41.
 • Totic S, Stojiljkovic D, Pavlovic Z, Zaric N, et al. Stigmatization of 'psychi- atric label' by medical and non-medical students. Int J Soc Psychiatry 2012;58:455-62.
 • Çıtak EA, Budak E, Kaya Ö, Öz Ş. et al. Determination of the Beliefs Towards to Mental Illness in Nursing Students in Baskent University. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2010;68-73.
 • Ünal S, Filiz H, Çelik B, Özgüven Z. Üniversite öğrencilerinin ruhsal hastalığa yönelik inançları, Düşünen Adam 2010;23:145-50.
 • Iheanacho T, Marienfeld C, Stefanovics E, Rosenheck RA. Attitudes to- ward mental illness and changes associated with a brief educational in- tervention for medical and nursing students in Nigeria. Acad Psychiatry 2014;38:320-4.
 • Bilge A, Çam O. Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008:9:91-6.
 • Kayahan M. Attitudes Towards Schizophrenia And Influence Of Psychiat- ric Training In Nursing Students. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;6:27-34.
 • Demirören M, Şenol Y, Koşan AMA, Saka MC. Educational needs assess- ment of stigmatization towards mental illness in medical education: qual- itative and quantitative approach. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2015:16:22- 9.
 • Özyiğit EŞ, Savaş HA, Ersoy MA, Yüce S. et al. Attitudes of nurses and nurs- ing school students toward schizophrenİc patients. Yeni Sempozyum 2004;42:105-12.
 • Savrun BM, Arikan K, Uysal O, Cetin G, et al. Gender effect on attitudes towards the mentally ill: a survey of Turkish university students. Isr J Psy- chiatry Relat Sci 2007;44:57-61.
 • Halter MJ. Stigma and help seeking related to depression: a study of nurs- ing students. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2004;42:42-51.
 • Taşkın O, Özmen E. Attitudes towards the mental illness: the effect of knowledge, contact, labelling, psychopathology type, mass media. 3P Dergisi 2004;12(Ek.3):25-40.
 • Chadwick L, Porter J. An Evaluation of the effect of a mental health clinical placement on the mental health attitudes of student nurses. Nursing and Health 2014;2:57-64.
 • Danacı AE, Balıkçı K, Aydın O, Cengisiz C, et al. The Effect of Medical Edu- cation on Attitudes Towards Schizophrenia: A Five-Year follow-Up Study. Türk Psikiyatri Dergisi 2015:26:1-10.
 • Corrigan PW, Edwards AB, Green A, Diwan SL, et al. Prejudice, social distance, and familiarity with mental illness. Shizophrenia Bulletin 2001;27:119-225.
 • Jorm AF, Wright A. Influences on young people's stigmatising attitudes to- wards peers with mental disorders: national survey of young Australians and their parents. Br J Psychiatry 2008;192:144-9.
 • Granados-Gámez G, Del Mar López Rodríguez M, Corral Granados A, Márquez-Hernández VV. Attitudes and Beliefs of Nursing Students Toward Mental Disorder: The Significance of Direct Experience With Patients. Per- spect Psychiatr Care 2016 Jan 27. [Epub ahead of print]
APA GÜNAY S, BEKİTKOL T, BEYCAN EKİTLİ G, Yıldırım S (2016). Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. , 129 - 134.
Chicago GÜNAY Seren,BEKİTKOL Tuğba,BEYCAN EKİTLİ Gizem,Yıldırım Serap Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. (2016): 129 - 134.
MLA GÜNAY Seren,BEKİTKOL Tuğba,BEYCAN EKİTLİ Gizem,Yıldırım Serap Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. , 2016, ss.129 - 134.
AMA GÜNAY S,BEKİTKOL T,BEYCAN EKİTLİ G,Yıldırım S Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. . 2016; 129 - 134.
Vancouver GÜNAY S,BEKİTKOL T,BEYCAN EKİTLİ G,Yıldırım S Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. . 2016; 129 - 134.
IEEE GÜNAY S,BEKİTKOL T,BEYCAN EKİTLİ G,Yıldırım S "Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty." , ss.129 - 134, 2016.
ISNAD GÜNAY, Seren vd. "Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty". (2016), 129-134.
APA GÜNAY S, BEKİTKOL T, BEYCAN EKİTLİ G, Yıldırım S (2016). Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7(3), 129 - 134.
Chicago GÜNAY Seren,BEKİTKOL Tuğba,BEYCAN EKİTLİ Gizem,Yıldırım Serap Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 7, no.3 (2016): 129 - 134.
MLA GÜNAY Seren,BEKİTKOL Tuğba,BEYCAN EKİTLİ Gizem,Yıldırım Serap Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.7, no.3, 2016, ss.129 - 134.
AMA GÜNAY S,BEKİTKOL T,BEYCAN EKİTLİ G,Yıldırım S Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2016; 7(3): 129 - 134.
Vancouver GÜNAY S,BEKİTKOL T,BEYCAN EKİTLİ G,Yıldırım S Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2016; 7(3): 129 - 134.
IEEE GÜNAY S,BEKİTKOL T,BEYCAN EKİTLİ G,Yıldırım S "Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty." Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7, ss.129 - 134, 2016.
ISNAD GÜNAY, Seren vd. "Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty". Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 7/3 (2016), 129-134.