Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 77 - 92 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Brandes vd. (1999) tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini incelemektir. Araştırma verileri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yerleşik ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 300 katılımcıdan toplanmıştır. İlgili ölçeğin güvenilirliğinin hesaplanmasında; iç tutarlılık katsayıları ve madde-toplam puan korelasyonları kullanılmıştır. Geçerlilik değerlendirmesinde, örgütsel sinizm ölçeğinin faktör yapısını ortaya koymak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre söz konusu ölçeğin orijinal halinde olduğu gibi; duygusal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere üç boyutlu bir yapı sergilediği ve Türk örnekleminden elde edilen verilerle de bu boyutların doğrulandığı tespit edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ölçek geneli için 0,91, duygusal alt boyut için 0,94, bilişsel alt boyut için 0,87 ve davranışsal alt boyut için 0,82 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, örgütsel sinizm ölçeğinin Türkiye'deki ilgili örneklem grubundan toplanan verilere göre geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Reliability and Validity of the Turkish Version of Brandes, Dharwadkar, and Dean’s (1999) Organizational Cynicism Scale: The Case of Organized Industrial Zone, Kayseri

Öz:
The aim of this research is to investigate the validity and reliability of Turkish version of Organizational Cynicism Scale developed by Brandes et al. (1999). The research was conducted on 300 workers employed in the manufacturing entreprises of Kayseri Organized Industrial Zone. The psychometric properties of the scale were examined by cronbach alpha and item-total corelations for the reliability, and exploratory and confirmatory factor analyses for the validity. As a result of the factor analysis, three factors emerged as in the original form of the scale: affect, cognition, and behavior. The Cronbach’s alpha for the oganizational cynicism scale was 0,91, and affect, cognition and behavior dimensions revealed the coefficients of 0,94, 0,87, and 0,82 respectively. The psycometric properties of the Turkish version of Organizational Cynicism Scale showed that the scale has a satisfactory level of reliability and validity for the Turkish employee sample
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abraham, R. (2000), Organizational Cynicism: Bases and Consequences, Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126: 3, 269–292.
 • Akın, H.B. (2001), Günümüz İş Dünyasında Örgütsel İlişkilere Mizahi Bir Bakış: Dilbert İlkesi ve OA5 Yönetim Modeli, Active Dergisi, Mart-Nisan, No: 17. 1-17.
 • Andersson, L. (1996), Employee Cynicism: an Examination Using a Contract Violation Framework, Human Relations, No. 49, 1395-1418.
 • Andersson, L.M. and Bateman, T.S. (1997), Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects, The Journal of Organizational Behavior, No.18, , 449-470.
 • Bobbio, A., Manganelli Rattazzi, A. M., and Spadaro, S. (2006), Organizational Cynicism Contribution to the Validation of the Italian Version of Brandes, Dharwadkar, and Dean’s (1999) Scale, Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, Vol.13,1,5-23.
 • Bommer, W.H., Rich, G., and Rubin, R. (2005), Changing Attitudes About Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behavior on Employee Cynicism About Organizational Change”, Journal of Organizational Behavior, 26, 733-753.
 • Brandes, P. (1997), Organizational Cynicism: its Nature, Antecedents, and Consequences, Unpublished Doctoral Dissertation, Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati, USA.
 • Brandes, P. and Das, D. (2006), Locating Behavioural Cynicism at Work: Construct Issues and Performance Implications, Employee Health, Coping and Methodologies (Edt. Pamela L.Perrewe, Daniel C. Ganster), JAI Press, New York, 233-266.
 • Brandes, P, Dharwadkar, R. and Dean, J. W., (1999), Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, 150-153. Outstanding Empirical Paper Award.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Geliştirilmiş 3. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • Byrne, B.M. (1998), Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic Concepts, Applications, and Programming, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London.
 • Cartwright S. and Holmes N. (2006), The Meaning of Work: the Challenge of Regaining Employee Engagement and Rejecteducing Cynicism, Human Resource Management Review, 16, 199–208.
 • Cole, M.S., Brunch, H. and Vogel, B. (2006), Emotion as Mediators of the Relations between Percived Supervision Support and Psychological Hardiness on Employee Cynicism, Journal of Organizational Behavior, 27, , 463-484.
 • Çokluk,Ö, Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları, PegemAkademi, Ankara.
 • Davis, W. D. ve Gardner, W. L. (2004), Perceptions of Politics and Organizational Cynicism: Anattributional and Leader-Member Exchange Perspective. The Leadership Quarterly, 15, 439-465.
 • Dean, James W., Brandes P. and Dharwadkar, R. (1998), Organizational Cynicism, Academy of Management Review, 23: 2, 341-52.
 • Eaton, J. A. (2000), A Social Motivation Approach To Organizational Cynicism, Unpublished Doctoral Dissertation, Graduate Program in Psychology, York University, Toronto.
 • Efeoğlu, İ.E. ve İplik, E. (2011), Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, 343-360.
 • Efilti, S., Gönen, Y. ve Öztürk, F. (2008), Örgütsel Sinizm: Akdeniz Üniversitesinde Görev Yapan Yönetici Sekreterleri Üzerinde Bir Alan Araştırması", 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-14.
 • Erdost, H.E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007), Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi, 15. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, , 514-524.
 • Feldman, D.C. (2000), The Dilbert Syndrome: How Employee Cynicism about Ineffective Management is Changing the Nature of Careers in Organizations, American Behavioral Scientist, 43(48), 1286-1300.
 • Fero, H. C. (2005) Flow and Cynicism in the Workplace (Dissertation of Doctor of Philosophy), Claremont Graduate University, Claremont, California.
 • Fleming, P. (2005), Workers Playtime? Boundaries and Cynicism in a “Culture of Fun” Program, The Journal of Applied Behavioral Science, 41(1), 285-303.
 • Fleming, P. and Spicer, A. (2003), Working at a Cynical Distance: Implications for Power, Subjectivity and Resistance, Organization, 10(1): 157-179.
 • Güzeller, C.O. ve Kalağan, G. (2008), Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması ve ÇeşitlDeğişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi, 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya, 87-94.
 • İnce, M. ve Turan, Ş. (2011), Organizational Cynicism as a Factor that Affects the Organizational Change in the Process of Globalization and an Application in Karaman’s Public Institutions, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue, 37, 104-121.
 • James, M. S. L., (2005), Antecedents and Consequences Of Cynicism in Organizations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School Systems, Unpublished Doctoral Dissertation, The Florida State University, USA.
 • Johnson, J.L. and O'Leary-Kelly. (2003), A.M., The Effects of Psychological Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Exchange Violations are Created Equal, Journal of Organizational Behavior, 24 (5), 627-647.
 • Jöreskog, K., G and Sörbom D. (1993), LISREL 8: Strucrural Equation Modeling with The SIMPLIS Command Language, SSI Scientific Software International, USA.
 • Kalağan, G. (2009), Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutmları Arasındaki İlişki, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Kanter, D. L., and Mirvis, P. H. (1989). The Cynical Americans: Living and Working in an Age of Discontent and Disillusion. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kutaniş R. Ö. ve Çetinel E.. (2010), Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler mi?: Bir örnek olay, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1:26, 186-195.
 • Kutaniş, R. Ö. ve Dikili A. (2010), Değişim Boyutuyla Örgütlerde Sinisizm, Örgütsel Davranışta Güncel Konular (Edt. Derya Ergun ÖZLER), Ekin Yayıncılık, Bursa, 269-285.
 • Mino, C. E. (2002), Organizational Trust, Organizational Cynicism and Organizational Commitment During A Change Initiative, Unpublished Doctoral Dissertation, Alliant International University, Los Angeles.
 • Naus, A.J.A.M. (2007), Organizational Cynicism on The Nature, Antecedents, and Consequences of Employee Cynicism Toward The Employing Organization, Dissertation of Doctorof Dissertation, Maastricht University, Maastricht,. Nunnally, J. C. (1978), Psychometric Theory (2nd ed.), McGraw-Hill, New York.
 • O’Brien, K., Leichenko, R., Kelkar, U., Venema, H., Aandahl, G., Tompkins, H., Javed, A., Bhadwal, S., Barg, S., Nygaard, L., West, J. (2004), Mapping Vulnerability to Multiple Stressors: Climate Change and Globalization in India. Global Environmental Change, 14, 303–313.
 • Oxford English Dictionary (1989). Second Edition. Oxford: Clarendon Press.
 • Özgener, Ş., Öğüt, A. ve Kaplan, M. (2008), İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm, Örgütsel Davranışta Seçme Konular (Edt. Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Kaplan), G. Ü. V. İlke Yayınevi, Ankara, , 53-72.
 • Özler, D.E. ve Atalay, C.G. (2011), A Research to Determine the Relationship between Organizational Cynicism and Burnout Levels of Employees in Health Sector, Business and Management Review, Vol. 1(4), 26 – 38.
 • Özler E.D., Atalay G. C. ve Şahin D. M. (2010), Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır?, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47-57.
 • Qian, Y. and Daniels T.D. (2008), A Communication Model of Employee Cynicism toward Organizational Change, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 13 No. 3, 319-332 .
 • Pugh, S.D., Skarlicki, D.P. and Passell, B.S. (2003), After the Fall: Layoff Victims‟ Trust and Cynicism in Re-Employment, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76 (2), 201–212.
 • Reichers, A. E., Wanous, J.P. and Austin, J. T. (1997), Understanding and Managing Cynicism about Organizational Change, Academy of Management Executive, 11 (1), 48-59.
 • Stanley, D. J. , Meyer, J. P. and Topolnytsky, L. (2005), Employee Cynicism and Resistance to Organizational Change”, Journal of Business and Psychology, 19(4), 429‐459.
 • Şimşek, Ö. F. (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, Ekinoks Eğitim Yayıncılık, Ankara.
 • Tokgöz, N. ve Yılmaz, H. (2008), Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 238-305.
 • Tükeltürk, Ş. A, Perçin N.Ş. and Güzel B. (2009), Örgütlerde Psikolojik Kontrat İhlalleri ve Sinizm İlişkisi: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 686-690.
 • Wanous, J.P., Reichers, A. E., and Austin, J. T. (2000), Cynicism about Organizational ChangeMeasurement, Antecedents, and Correlates, Group & Organizational Management, 25: 2, June, 132-53.
 • Wrightsman L. S. (1992), Assumptions about Human Nature Implications for Researchers and Practitioners. Newbury Park: Sage Publications, Inc.
APA KARACAOGLU K, İnce F (2012). Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. , 77 - 92.
Chicago KARACAOGLU KORHAN,İnce Fatma Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. (2012): 77 - 92.
MLA KARACAOGLU KORHAN,İnce Fatma Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. , 2012, ss.77 - 92.
AMA KARACAOGLU K,İnce F Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. . 2012; 77 - 92.
Vancouver KARACAOGLU K,İnce F Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. . 2012; 77 - 92.
IEEE KARACAOGLU K,İnce F "Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği." , ss.77 - 92, 2012.
ISNAD KARACAOGLU, KORHAN - İnce, Fatma. "Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği". (2012), 77-92.
APA KARACAOGLU K, İnce F (2012). Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(3), 77 - 92.
Chicago KARACAOGLU KORHAN,İnce Fatma Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 3, no.3 (2012): 77 - 92.
MLA KARACAOGLU KORHAN,İnce Fatma Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, 2012, ss.77 - 92.
AMA KARACAOGLU K,İnce F Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2012; 3(3): 77 - 92.
Vancouver KARACAOGLU K,İnce F Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2012; 3(3): 77 - 92.
IEEE KARACAOGLU K,İnce F "Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği." İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3, ss.77 - 92, 2012.
ISNAD KARACAOGLU, KORHAN - İnce, Fatma. "Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği". İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 3/3 (2012), 77-92.