Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1395 - 1406 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri

Öz:
Duygusal-davranışsal sorun yaşayan çocukların erken ve zamanında belirlenmesi ve çocuklara gereksinim duydukları hizmetlerin sağlanması oldukça önemlidir. Okullar, çocuklara ulaşma, hizmetleri sağlama ya da yönlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlayan kurumlardır. Okul psikolojik danışmanları, okul ruh sağlığı hizmetleri olarak tanımlanan hizmetlerin sunulmasında önemli bir role sahiptir. Bu araştırmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının okul ruh sağlığı hizmeti uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir tipik durum çalışması olarak kurgulanmıştır. Araştırmaya Amasya İl'inde görev yapan toplam 22 okul psikolojik danışmanı katılmıştır. Kodlamalar sonucunda verilerin dört tema altında toplandığı görülmüştür. Bu temalar "Beklentiler, görev ve sorumluluklar: "Neyiz bilemiyoruz"; "Sorunların kaynakları: Hep aileden"; "İşbirlikçi bir okul ruh sağlığı hizmeti" ve "Tam olarak öğrenemiyoruz: Okul psikolojik danışmanı yetiştirmede görülen problemler" olarak adlandırılmıştır. Her bir tema kendi içerisinde yorumlanmış ve eğitim ortamlarında okul psikolojik danışmanlarının rolleri ve uygulamaları, okul ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması bağlamında tartışılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Problems Encountered on School Mental Health Services: School Psychological Counselors’ Opinions

Öz:
Early and timely identification of children having emotional-behavioral disorders and providing mental health services that they are in need of is very important. Schools are establishments through which it is most probable to reach children and provide services or refer them to appropriate services. School psychological counselors have a key role to provide services known as school mental health services. The present study aimed to identify the problems encountered in relation to school mental health services. This study is designed as a qualitative typical case study. A total of 22 school counselors from city of Amasya participated in the study. Data were collected through interview. In order to find out the themes, a coding procedure was utilized. The emerging themes are as follows: “Expectations, duties and responsibilities: We do not know what we are”; “Sources of the problem: It is all due to families”; “A collaborative school mental health services” and “We did not learn it properly: Problems encountered during undergraduate education”. Each theme was construed exclusively and they were also discussed in relation to the roles of school psychological counselors and the provision of school mental health services in educational settings
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acosta-Price, O. & Graham-Lier, J. (2008). School mental health services for the 21th century: Lessons from the district of Columbia school mental health program. [Online]: www.healthinschools.org adresinden 25 Mart 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Adelman, H. S., & Taylor, L. (1993). School-based mental health: Toward a comprehensive approach. Journal of Mental Health Administration, 20, 32–45.
 • Adelman, H.S. & Taylor, L. (2003). Creating school and community partnership for substance abuse prevention programs. Commissioned by SAMSHA’s center for substance abuse prevention. Journal of Primary Prevention, 23, 331-369.
 • Anderson, E. & Bronstein, L. R. (2012). Examining interdisciplinary collaboration within an expanded school mental health framework: A community-university initiative. Advances in School Mental Health Promotion, 4(1), 1-15. doi:10.1080/1754730X.2012.664860.
 • Armbruster, P., Gerstein, S.H. & Fallon, T. (1997). Bridging the gap between service need and service utilization: A school based mental health program. Community Mental Health Journal, 33, 199 211.
 • Bains, R.M. & Diallo, A.F. (2016). Mental health services in school-based health centers: systematic review. The Journal of School Nursing, 32(1), 8-19.
 • Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods (4th Ed.). New York: Pearson.
 • Bohanon, H. & Wu, M.-J. (2011). Can prevention programs work together? An example of school-based mental health with prevention initiatives. Advances in School Mental Health Promotion, 4(4), 35 46.
 • Burke, R. W., & Stephan, S. H. (2008). Contextual features of public schools in the United States as settings for mental health promotion. Advances in School Mental Health Promotion, 1(1), 52-60.
 • Comer, J.P. (1986). Parent participation in the schools. The Phi Delta Kappan, 67(6), 442-446.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim Online, 2(2), 28-34.
 • Çiftçi, M. ve Nedim-Bal, P. (2015). Ortaokul öğrencilerinin anne-baba katılım düzeyi ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences. 12(1). 363-384.
 • Doğan, S. (2000). Psikolojik danışman eğitiminde akreditasyonun gereği ve bir model önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(14), 31-38.
 • Eccles, J.S. & Harold, R.D. (2013). Family involvement in children’s and adolescent’s schooling. In A. Blooth & J.F. Dunn (Eds.), Family school links: How do they affect educational outcomes? New Jersey, Routledge.
 • Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(3), 399-431.
 • Flaherty, L. T., & Weist, M. D. (1999). School-based mental health services: The Baltimore models. Psychology in the Schools, 36, 379–389.
 • Ford, T., Goodman, R., & Meltzer, H. (2003). The British child and adolescent mental health survey 1999: The prevalence of DSM-IV disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 1203–1211.
 • Garmy, P., Berg, A. & Clausson, E.K. (2015). A qualitative study exploring adolescents’ experiences with a school-based mental health program. BMC Public Health, 15(1074), 1-10.
 • Güven, M. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin okul rehberlik hizmetleri ve denetimiyle ilgili görüşleri. Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 171-179.
 • Hoagwood, K., Burns, B.J., Kiser, L., Ringeisen, H. & Schoenwold, S.K. (2001). Evidence based practice in child and adolescent mental health services. The Social Determinants of Mental Health, 52(9), 1179-1189.
 • Hoglund, W.L.G., Jones, S.M., Brown, J.L. & Aber, J.L. (2015). The evocative influence child academic and social-emotional adjustment on parent involvement in inner-city schools. Journal of Educational Psychology, 107(2), 517-532.
 • Kessler, R.C., Angermeyer, M., Anthony J.C., Graff, R., Demyttenaere, K., Gasquet, I. et.al. (2007). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental disorders in the World Health Organization’s World Mental Health Survey Initiative. World Psychiatry, 6, 168-176.
 • Korkut-Owen, F. & Owen, D. (2008). Okul psikolojik danışmanlarının rol ve işlevleri: Yöneticiler ve psikolojik danışmanların görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 207-221.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage
 • Liu, R.Y., Ramowski, S.K. & Nystrom, R.J. (2011). Health service integration in Oregon school based health centers: Meeting the mental health needs of young people. Advances of School Mental Health Promotion, 3(2), 26-36.
 • McNeal, R.B. (2015). Parent involvement and student performance: the influence of the school context. Educational Research for Policy and Practice, 14(2), 153-167.
 • Mellin, E., Anderson-Butcher, D., & Bronstein, L.R. (2011). Strengthening interprofessional team collaboration: Potential roles for school mental health professionals. Advances in School Mental Health Promotion, 4(2), 51-61.
 • Mumm, A. M. & Bye, L. (2011). Certification of school social workers and curriculum content of programs offering training in school social work. Children & Schools, 33(1), 17-24.
 • Noel, L., Teasley, M., Tripodi, S., Canfield, J.P., Onifade, E. & Gandhi, P.(2011). A Cluster analysis of school social work practice tasks, perceived effectiveness and request for mental health services. Advances of School Mental Health Promotion, 4(4), 47-55.
 • Özyürek, R. (2009). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 54-63.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Rones, M. & Hoagwood, K. (2000). School-based mental health services: A research review. Clinical Child and Family Psychology Review, 3, 223-241.
 • Sağlık Bakanlığı (2011). “Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı”. [Online]: http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/173168/h/ulusal-ruh-sagligi-eylemplani. pdf adresinden 25 Mart 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Stroul, B., & Friedman, R. M. (1986). A system of care for children and adolescents with severe emotional disturbances. Washington DC: Georgetown University Center for Child Development, National Technical Assistance Center for Children’s Mental Health.
 • Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 389-407.
 • Uğur-Baysal, S., Özmen, B., Parman, T., Sahip, Y., Bulut, A. ve Gökçay, G. (2004). Mental health screening project in Istanbul Turkey. Health service applications. Journal of School Health, 74, 341-343.
 • Ünal, A. ve Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 919-945.
 • Weist, M. & Albus, K.E. (2004). Expanded school mental health: exploring program details and developing the research base. Behavior Modification, 28, 463–471.
 • Weist, M.D. (1997) Expanded school mental health services: a national movement in progress. In T. Ollendick & R.J. Prinz (Eds.), Advances in Clinical Child Psychology, New York: Plenum Press.
 • Weist, M.D., Youngstrom, E.A., Stephan, S., Lever, N., Fowler, J., Taylor, L., … , Hoagwood, K. (2014). Challenges and ideas from a research program on high-quality, evidence-based practice in school mental health. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(2), 244-255.
 • Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitimde rehberlik hizmetleri (14. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-26.
APA ÇOKAMAY G, KAPCI E, Sever M (2017). Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. , 1395 - 1406.
Chicago ÇOKAMAY Gökçe,KAPCI Emine Gül,Sever Mustafa Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. (2017): 1395 - 1406.
MLA ÇOKAMAY Gökçe,KAPCI Emine Gül,Sever Mustafa Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. , 2017, ss.1395 - 1406.
AMA ÇOKAMAY G,KAPCI E,Sever M Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. . 2017; 1395 - 1406.
Vancouver ÇOKAMAY G,KAPCI E,Sever M Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. . 2017; 1395 - 1406.
IEEE ÇOKAMAY G,KAPCI E,Sever M "Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri." , ss.1395 - 1406, 2017.
ISNAD ÇOKAMAY, Gökçe vd. "Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri". (2017), 1395-1406.
APA ÇOKAMAY G, KAPCI E, Sever M (2017). Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), 16(4), 1395 - 1406.
Chicago ÇOKAMAY Gökçe,KAPCI Emine Gül,Sever Mustafa Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik) 16, no.4 (2017): 1395 - 1406.
MLA ÇOKAMAY Gökçe,KAPCI Emine Gül,Sever Mustafa Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.4, 2017, ss.1395 - 1406.
AMA ÇOKAMAY G,KAPCI E,Sever M Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(4): 1395 - 1406.
Vancouver ÇOKAMAY G,KAPCI E,Sever M Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(4): 1395 - 1406.
IEEE ÇOKAMAY G,KAPCI E,Sever M "Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri." İlköğretim Online (elektronik), 16, ss.1395 - 1406, 2017.
ISNAD ÇOKAMAY, Gökçe vd. "Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri". İlköğretim Online (elektronik) 16/4 (2017), 1395-1406.