Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 451 - 458 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 26-10-2018

İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki uçlu bozukluk-I (İUB-I) ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeyininkarşılaştırarak sosyodemografik değişkenler ve hastalık özellikleriyle ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran 62 şizofreni, 62 İUB-I hastası ve bakım verenleri alınmıştır. Şizofreni hastalarına Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği, İUB-I hastalarına Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Young Mani Derecelendirme Ölçeği; iki hasta grubuna da Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Veri Formu, İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği uygulanmıştır. Bakım verenlere HAM-D ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Zarit Bakım Veren Yük Ölçeği (ZBYÖ), Sosyodemografik Özellikler Veri Formu uygulanmıştır. Bulgular: Şizofreni hastalarının bakım verenlerinin ZBYÖ puanları, İUB-I hastalarının bakım verenlerinin ZBYÖ puanlarından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Her iki grupta bakım verenlerin HAM-D ve HAM-A puanlarıyla, ZBYÖ puanları arasında kuvvetli pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Şizofreni hastalarının bakım verenlerinin hastalık sürecinden daha fazla etkilendiği ve bakım verenlerin ruhsal desteğe gereksinmelerinin olduğu görülmüştür. (Anadolu Psikiyatri Derg 2018; 19(5):451-458)
Anahtar Kelime:

Konular: Yoğun Bakım, Tıp Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri

Comparison of the burdens of caregivers of patient with bipolar disorder-I and schizophrenia patient

Öz:
Objective: This study aimed to compare the burden of caregivers of patients with bipolar disorder and schizo- phrenia, and its relationship with sociodemographic variables of the subjects and clinical features of the disorders. Methods: Sixty-two schizophrenia and 62 bipolar affective disorder-I patients with their caregivers who consulted Uludağ University Medical Faculty outpatient clinic of Department of Psychiatry were enrolled to the study. Patients with schizophrenia were assessed on Positive and Negative Syndrome Scale, patients with bipolar affective disorder-I were assessed on Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Young Mania Rating Scale. Global Assessment of Functioning (GAF) Scale, sociodemographic and Clinical Characteristics Data Form were applied to each patient. Caregivers of the patients were assessed on HDRS, Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), Zarit Caregiver Burden Scale (ZCBS) and Socio-demographic Characteristics Data Form. Results: It is found that the scores of ZCBS for schizophrenia patients’ caregivers were significantly higher than those bipolar affective disorder patients’ caregivers. Scores of HDRS and HARS were significantly correlated with the score of ZCBS in both care-giver groups. Conclusion: Caregivers of schizophrenia patients are more likely to be affected negatively than those of bipolar affective disorder patients, therefore psychological support should be considered for caregivers. (Anatolian Journal of Psychiatry 2018; 19(5):451-458)
Anahtar Kelime:

Konular: Yoğun Bakım, Tıp Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 48. Steele A, Maruyama N, Galynker I. Psychiatric symptoms in caregivers of patients with bipolar disorder: a review. J Affect Disord 2010; 121:10-21.
 • 47. Olridge ML, Hughes IC. Psychological well-being families with a member suffering from schizophre-nia. An investigation into long-standing problems. Br J Psychiatry 1992; 161;249-251.
 • 46. Vitaliano P, Young HM, Zhang J. Is Caregiving a risk factor for illnes? Current Directions in Psycho-logical Science 2004; 13:13-16.
 • 45. Wong D. Stres factors and mental health of carers with relatives suffering from schizophrenia in Hong Kong: implications for culturally sensitive practices. Br J Soc Work 2000; 30:365-382.
 • 44. Reinares M, Vieta E, Colom F, Martínez-Arán A, Torrent C, Comes M, et al. What really matters to bipolar patients' caregivers: sources of family bur-den. J Affect Disord 2006; 94:157-163.
 • 43. Ogilvie AD, Morant N, Goodwin GM. The burden on informal caregivers of people with bipolar disor-der. Bipolar Disord 2005; 7:25-32.
 • 42. Magliano L, Marasco C, Fiorillo A, Malangone C, Guarneri M, Maj M. The impact of professional and social network support on the burden of families of patients with schizophrenia in Italy. Acta Psychiatr Scand 2002; 106:291-298.
 • 41. Provencher HL, Mueser KT. Positive and negative symptom behaviors and caregiver burden in the relatives of persons with schizophrenia. Schizophr Res 1997; 26:71-80.
 • 40. Butzlaff RL, Hooley JM. Expressed emotion and psychiatric relapse: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 1998; 55:547-551.
 • 39. Schulze B, Rössler W. Ruhsal hastalıkta bakım verenin yükü: 2004-2005’te ölçümler, bulgular ve müdahelelerin gözden geçirilmesi. Current Opin-ion Psychiatry Turkish Edition 2006; 2:47-58.
 • 38. Aydın A, Eker SS, Cangür Ş, Sarandöl A, Kırlı S. Şizofreni hastalarında bakım veren külfet düzeyi-nin sosyodemografik değişkenler ve hastalığın özellikleri ile ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2009;
 • 37. Şengün F. Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruhsal Sağlık Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.
 • 36. Sugihara Y. Longitudinal changes in the well-being of Japanese caregivers: variations across kin relationship. Psychological Science and Social Sciences 2004; 59:177-184.
 • 35. Magliano L, Fadden G, Madianos M, de Almeida JM, Held T, et al. Burden of the families of patients with schizophrenia: result of the BIOMED I study. Soc Psychiatr Psychiatric Epidemiol 1998; 33:405-412.
 • 34. Li J, Lambert CE, Lambert VA. Predictors of family caregivers' burden and quality of life when pro-viding care for a family member with schizophre-nia in the People's Republic of China. Nursing & Health Sciences 2007; 9:192-198.
 • 33. Roig MaV, Abengo´ zar Ma C, Serra E. La sobre-carga en los cuidadores principales de enfermos de Alzheimer. Anales de Psicologı´a 1998; 14:215-227.
 • 32. Phelan J, Bromet E, Link B. Psychiatric illness and family stigma. Schizophrenia Bull 1998; 24:115-126.
 • 31. Guarnaccia P, Parra P. Ethnicity, social status and families experiences of caring for mentally ill family member. Community Mental Health J 1996; 32:243-260.
 • 30. Roick C, Heider D, Bebbington PE, Angermeyer MC, Azorin JM, Brugha TS, et al. Burden on care-givers of people with schizophrenia: comparison between Germany and Britain. Br J Psychiatry 2007; 190:333-338.
 • 29. Awad AG, Voruganti LN. The burden of schizo-phrenia on caregivers: a review. Pharmacoecono-mics 2008; 26:149-162.
 • 28. Gülseren L, Çam B, Karakoç B, Yiğit T, Danacı AE, Çubukçuoğlu Z, et al. Şizofrenide ailenin yükünü etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri Derg 2010; 21:203-212.
 • 27. Nehra R, Chakrabarti S, Kulhara P, Sharma R. Caregiver-coping in bipolar disorder and schizo-phrenia. Soc Psychiatr Psychiatric Epidemiol 2005; 40:329-336.
 • 26. Chadda RK, Singh TB, Ganguly KK. Caregiver burden and coping: a prospective study of rela-tionship between burden and coping in caregivers of patients with schizophrenia and bipolar affec-tive disorder. Soc Psychiatr Psychiatric Epidemiol 2007; 42:923-930.
 • 25. Ak M, Yavuz KF, Lapsekili N, Türkçapar MH. Kronik psikiyatrik bozukluğu bulunan hastaların ve bakım verenlerinin bakım yükü açısından değer-lendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012; 25:330-337.
 • 24. Özlü A. Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerde Yük ve Travma Sonrası Gelişim ile İlgili Özellikler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, 2007.
 • 23. Kostakoğlu AE, Batur S, Tiryaki A. Pozitif ve nega-tif sendrom ölçeğinin (PANSS) Türkçe uyarlama-sının geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Derg 1999; 14:23-32.
 • 22. Karadağ F, Oral ET, Yalçın AF, Erten E. Young Mani Derecelendirme Ölçeği’nin Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Derg 2001; 13:107-114.
 • 21. Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N, Karaağaoğlu E, Yolaç P. Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçe-ği değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Turk Psikiyatri Derg 1998; 9:114-117.
 • 20. Aydemir Ö, Deveci A, İçelli İ. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği Yapılandırılmış Mevsim-sel Duygudurum Bozukluğu Versiyonu’nun güve-nilirlik ve geçerliği. Türkiye’de Psikiyatri 2006; 8:18-21.
 • 19. Amerikan Psikiyatri Birliği. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, DSM-IV-TR. E Köroğlu (Çev. Ed.), dördüncü baskı, Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 2001.
 • 18. Bichwood M, Cochrane R. Families coping with schizophrenia: coping styles, their origins and correlates. Psychol Med 1990; 20:857-865.
 • 17. Caqueo-Urízar A, Gutiérrez-Maldonado J, Miranda-Castillo C. Quality of life in caregivers of patients with schizophrenia: a literature review. Health Qual Life Outcomes 2009; 7:84.
 • 16. Targum SD, Dibble ED, Davenport YB, Gershon ES. The family attitudes questionnaire. Arch Gen Psychiatry 1981; 38:562-568.
 • 15. Gonzalez JM, Perlick DA, Miklowitz DJ, Kaczynski R, Hernandez M, Rosenheck RA, et al. Factors associated with stigma among caregivers of patients with bipolar disorder in the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder Study. Psychiatr Serv 2007; 58:41-48.
 • 14. McPherson HM, Dore GM, Loan PA, Romans SE. Socioeconomic characteristics of a Dunedin sample of bipolar patients. N Z Med J 1992; 105:161-162.
 • 13. Hasui C, Sakamoto S, Sugiura T, Miyata R, Fujii Y, Koshiishi F, et al. Burden on family members of the mentally ill: a naturalistic study in Japan. Compr Psychiatry 2002; 43:219-222.
 • 12. Perlick DA, Rosenheck RR, Clarkin JF, Raue P, Sirey J. Impact of family burden and patient symp-tom status on clinical outcome in bipolar affective disorder. J Nerv Ment Dis 2001; 189:31-37.
 • 11. Gutie´rrez J, Caqueo A, Kavanagh D. Burden of care and general health in families of patients with schizophrenia. Soc Psychiatr Psychiatric Epide-miol 2005; 40:899-904.
 • 10. Caqueo-Urı´zar A, Gutie´rrez-Maldonado J. Bur-den of care in families of patients with schizophre-nia. Qual Life Res 2006; 15:719-724.
 • 9. Silver JH, Wellman N. Family caregiver training is needed to improve outcomes for older adults using home care technologies. J Am Diet Assoc 2002; 102:831-836.
 • 8. Winefield HR, Harvey EJ. Needs of family care-givers in chronic schizophrenia. Schizophr Bull 1994; 20:557-566.
 • 7. Perlick DA, Rosenheck R, Miklowitz DJ. Pre-valence and correlates of burden among care-givers of patients with bipolar disorder enrolled in the systematic reatment enhancement program for bipolar disorder. Bipolar Disord 2007; 9:262-273.
 • 6. Perlick D, Clarkin JF, Sirey J, Raue P, Greenfield S, Struening E, et al. Burden experienced by care-givers of persons with bipolar affective disorder. Br J Psychiatry 1999; 175:56-62.
 • 5. Hsiao CY. Family demands, social support and caregiver burden in Taiwanese family caregivers living with mental illness: the role of family care-giver gender. J Clin Nurs 2010; 19:3494-3503.
 • 4. Perlick DA, Miklowitz DJ, Lopez N, Chou J, Kalvin C, Adzhiashvili V, et al. Family-focused treatment for caregivers of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2010; 12:627-637.
 • 3. Grover S, Chakrabarti S, Aggarwal M, Avasthi A, Kulhara P, Sharma S, et al. Comparative study of the experience of caregiving in bipolar affective disorder and schizophrenia. Int J Soc Psychiatry 2012; 58:614-622.
 • 2. Eroğlu MZ, Ozpoyraz N. Bipolar bozuklukta koru-yucu tedavi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2:206-236.
 • 1. Bauer R, Gottfriedsen GU, Binder H, Dobmeier M, Cording C, Hajak G, et al. Burden of caregivers of patients with bipolar affective disorders. Am J Ortopsychiatry 2011; 81:139-148.
APA HANCI N, SARANDÖL A, EKER S, AKKAYA C (2018). İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. , 451 - 458.
Chicago HANCI Nurcan,SARANDÖL Aslı,EKER Saygın,AKKAYA Cengiz İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. (2018): 451 - 458.
MLA HANCI Nurcan,SARANDÖL Aslı,EKER Saygın,AKKAYA Cengiz İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. , 2018, ss.451 - 458.
AMA HANCI N,SARANDÖL A,EKER S,AKKAYA C İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. . 2018; 451 - 458.
Vancouver HANCI N,SARANDÖL A,EKER S,AKKAYA C İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. . 2018; 451 - 458.
IEEE HANCI N,SARANDÖL A,EKER S,AKKAYA C "İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması." , ss.451 - 458, 2018.
ISNAD HANCI, Nurcan vd. "İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması". (2018), 451-458.
APA HANCI N, SARANDÖL A, EKER S, AKKAYA C (2018). İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(5), 451 - 458.
Chicago HANCI Nurcan,SARANDÖL Aslı,EKER Saygın,AKKAYA Cengiz İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 19, no.5 (2018): 451 - 458.
MLA HANCI Nurcan,SARANDÖL Aslı,EKER Saygın,AKKAYA Cengiz İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.19, no.5, 2018, ss.451 - 458.
AMA HANCI N,SARANDÖL A,EKER S,AKKAYA C İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2018; 19(5): 451 - 458.
Vancouver HANCI N,SARANDÖL A,EKER S,AKKAYA C İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2018; 19(5): 451 - 458.
IEEE HANCI N,SARANDÖL A,EKER S,AKKAYA C "İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19, ss.451 - 458, 2018.
ISNAD HANCI, Nurcan vd. "İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması". Anadolu Psikiyatri Dergisi 19/5 (2018), 451-458.