Yıl: 2018 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 131 - 140 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17826/cumj.340629 İndeks Tarihi: 18-04-2019

Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler

Öz:
Amaç: Bu çalışma, üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansını belirlemek; bireysel, sosyodemografik ve sağlıkla ilişkili faktörlerin depresyonla ilişkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel araştırma 618 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık kampüsündeki Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun birinci sınıfında okuyan kız öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Öğrencilere öğrenci tanıtım formu ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ki-kare testi, bağımsız gruplarda t testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü ANOVA testi ve lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.Bulgular: Araştırma grubunun BDÖ skoru ortalaması 11.5±9.6 ve depresyon prevalansı (Beck Depresyon Ölçeği puanı ≥17) %25.6 olarak bulunmuştur. Anne babası ayrı olan, yurtta kalan, ekonomik algısı çok kötü ve kötü olan, kronik hastalığı olan, anemisi olan, sigara ve alkol kullanan, ruhsal/psikolojik sorun öyküsü olan öğrencilerde BDÖ puanı ortalaması ve depresyon prevalansı daha yüksek bulunmuştur.Sonuç: Öğrencilerin yaklaşık dörtte birinde depresyon vardır. Ekonomik düzey düşüklüğü, sağlıksız yaşam biçimi davranışları, kronik hastalık ve ruhsal sorun öyküsü, öğrencilerde depresyon prevalansını etkileyen en önemli faktörlerdir. Öğrencilere sigara, alkol, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam biçimi davranışlarının azaltılmasına yönelik girişim çalışmaları yapılabilir. Üniversite öğrencilerine yönelik koruyucu ruh sağlığı programlarının geliştirilmesi ve uygulanması önerilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Psikiyatri

Prevalence of depression among female university students and associated factors

Öz:
Purpose: This study was performed to determine the prevalence of depression and to investigate the correlation between sociodemographic, individual and health-related factors and depression. Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 618 university students. Participants of the study were first year female students of Vocational School of Health Services, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Faculty of Nursing, Faculty of Medicine in the health campus of Dokuz Eylül University in İzmir, Turkey. Data were collected by Beck Depression Inventory and Student Identification Form. Chi-square test, independent samples t test, Mann-Whitney U test, one way ANOVA test and logistic regression analysis were used for the statistical analyses. Results: The mean Beck Depression Inventory score was 11.5±9.6 points and prevalence rate of depression (Beck Depression Inventory ≥17) was 25.6%. The mean Beck Depression Inventory score and depression prevalence were found higher among the students who had anemia, chronic illness, mental/psychological problems, low economic status, smoking and alcohol use, seperated parents and were living in dormitories. Conclusion: It was concluded that approximately one–fourth of the students had depression. Low economic level, unhealthy lifestyle behaviors, chronic disease and a history of mental problems were the major factors affecting depression prevelance. Intervention studies for university students aiming to decrease unhealthy lifestyle behaviors such as smoking, alcohol use, and unhealthy diet should be made. Preventive mental health programs for university students should be developed and implemented
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Acikgoz A, DAYI A, Binbay T (2018). Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. , 131 - 140. 10.17826/cumj.340629
Chicago Acikgoz Ayla,DAYI Ayfer,Binbay Tolga Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. (2018): 131 - 140. 10.17826/cumj.340629
MLA Acikgoz Ayla,DAYI Ayfer,Binbay Tolga Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. , 2018, ss.131 - 140. 10.17826/cumj.340629
AMA Acikgoz A,DAYI A,Binbay T Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. . 2018; 131 - 140. 10.17826/cumj.340629
Vancouver Acikgoz A,DAYI A,Binbay T Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. . 2018; 131 - 140. 10.17826/cumj.340629
IEEE Acikgoz A,DAYI A,Binbay T "Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler." , ss.131 - 140, 2018. 10.17826/cumj.340629
ISNAD Acikgoz, Ayla vd. "Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler". (2018), 131-140. https://doi.org/10.17826/cumj.340629
APA Acikgoz A, DAYI A, Binbay T (2018). Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. Cukurova Medical Journal, 43(1), 131 - 140. 10.17826/cumj.340629
Chicago Acikgoz Ayla,DAYI Ayfer,Binbay Tolga Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. Cukurova Medical Journal 43, no.1 (2018): 131 - 140. 10.17826/cumj.340629
MLA Acikgoz Ayla,DAYI Ayfer,Binbay Tolga Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. Cukurova Medical Journal, vol.43, no.1, 2018, ss.131 - 140. 10.17826/cumj.340629
AMA Acikgoz A,DAYI A,Binbay T Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. Cukurova Medical Journal. 2018; 43(1): 131 - 140. 10.17826/cumj.340629
Vancouver Acikgoz A,DAYI A,Binbay T Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler. Cukurova Medical Journal. 2018; 43(1): 131 - 140. 10.17826/cumj.340629
IEEE Acikgoz A,DAYI A,Binbay T "Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler." Cukurova Medical Journal, 43, ss.131 - 140, 2018. 10.17826/cumj.340629
ISNAD Acikgoz, Ayla vd. "Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler". Cukurova Medical Journal 43/1 (2018), 131-140. https://doi.org/10.17826/cumj.340629