Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2270 - 2297 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 26-06-2019

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Öz:
Karma yöntemle desenlenen bu çalışmada okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde öz-yeterlik algıları ile kaynaştırma eğitimi öz-yeterlikleri ve hizmetiçi eğitim gereksinimlerine yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma verileri yakınsayan paralel desen (NİC+NİT) kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın nicel boyutu 475, nitel boyutu ise 17 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırma verileri “Özel Gereksinimli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği” ölçeği ve “Odak Grup Görüşmesi Formu” ile toplanmıştır. Çalışmanın nicel verileri istatistiksel olarak, nitel verileri betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın nicel boyutunda ölçekten elde edilen veriler ışığında öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde kendilerini yeterli buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Nitel boyutunda ise öğretmenler kaynaştırma eğitiminde yetersiz olduklarını ve hizmetiçi eğitime gereksinim duyduklarını ifade etmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND IN-SERVICE TRAINING NEEDS OF PRESCHOOL TEACHERS IN INCLUSIVE EDUCATION: A MIXED METHOD STUDY

Öz:
The aim of this study designed with mixed method is to determine preschool education teachers’ self-efficacy perceptions, and their views on both their competences and in-service training needs, on inclusive education. In this study, data were collected using convergent parallel design (QUAN+QUAL). The quantitative phase of the work involved 475, the qualitative phase of the study involved 17 participants. The data of the study were collected by “Teacher Efficacy for the Inclusion of Young Children with Disabilities” scale and “Focus Group Interview Form”. Quantitatively collected data of the study were analyzed statistically and qualitative data were analyzed by descriptive analysis. In the quantitative phase of the study, it was concluded that the teachers found themselves sufficient in the inclusive education. But in the qualitative phase teachers stated that they find themselves inadequate and that in-service training is necessary for them in inclusive education.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acarlar, F. (2013) Kaynaştırma modeli ve özel gereksinimli çocukların özellikleri. B. Sucuoğlu ve H. Bakkaloğlu (Ed.), Okul Öncesinde Kaynaştırma (s:21-72) içinde. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., ve İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 14, 39-60. doi:10.14689/ejer.2014.54.3
 • Akçamete, G., Kış, A. ve Gürgür, H. (2009). Özel gereksinimli öğrenciler için kaynaştırma modeli geliştirme projesi Ankara Üniversitesi bilimsel araştırma projesi kesin raporu. Erişim Adresi: www.acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5288/5935.doc
 • Altun T. ve Gülben A. (2009). Okulöncesinde özel gereksinim duyan çocukların eğitimindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 253-272.
 • Atay, M. (1995). Özürlü çocukların normal yaşıtları ile birlikte eğitim aldıkları kaynaştırma programlarına karşı öğretmen tutumları üzerine bir inceleme. Yayınlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bağ, C. ve Çeviker Ay Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmen yeterlikleri ve hizmetiçi eğitim ihtiyaçları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 289-312.
 • Balaban, M., Yılmaz Ö. ve Yıldızbaş F. (2009, Mayıs). Okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Battal, İ. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Battal, D., Aksüt, M., ve Yaldız, F. (2005, Eylül). Eğitim fakültesi sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlilikleri (Uşak İli Örneği). 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Batu, E. S. (1998). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesinde öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Batu, E. S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi, (4), 35-45.
 • Batu, E. S. (2010). Factors for the success of early childhood inclusion and related studies. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(1), 57-71. Erişim Adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/intjecse/article/viewFile/5000016586/500001 6416 Batu, E. S., Odluyurt, S., Alagözöğlu, E., Çattık, M., ve Şahin, S. (2017). Determining the opinions of preschool teachers. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 401- 420. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.123456.
 • Bozarslan, B., ve Batu, E. S. (2014). Özel anaokullarında çalışan eğitimcilerin okul öncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 86-108.
 • Bray-Clark N. ve Bates R. (2003). Self-efficacy beliefs and teacher effectiveness: Implications for professional development. The Professional Educator, 26(1), 13-22. Erişim Adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ842387.pdf
 • Brophy, J. E. ve McCaslin, M. (1992). Teachers’ reports of how they perceive and cope with problem students. Elementary School Journal, 93, 3–67. Erişim Adresi: https://www.jstor.org/stable/pdf/1002045.pdf?refreqid=excelsior%3A136405 98c00d767080b0bc411776c1b6
 • Brownell, M. T. ve Pajares, F. (1999). Teacher efficacy and perceived success in mainstreaming students with learning and behavior problems. Teacher Education and Special Education, 2(3), 154-64. Erişim Adresi: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/088840649902200303
 • Bruns, A. D. ve Mogharberran, C. C. (2009). The gap between beliefs and practices: Early childhood practitioners’ perceptions about inclusion. Journal of Research in Childhood Education, 21(3), 229-241. doi: 10.1080/02568540709594591
 • Buell M. J., Hallam R. ve Gamel-McCormick M. (1999). A survey of general and special education teachers’ perceptions and inservice needs concerning inclusion. International Journal of Disability, Development and Education, 46 (2), 143-156. http://dx.doi.org/10.1080/103491299100597
 • Camadan, F. (2012). Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ve BEP hazırlamaya ilişkin öz-yeterliklerinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 128-138. Erişim Adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000068469/500006353 1
 • Cerit, Y. (2010). Teacher efficacy scale: The study of validity and reliability and preservice classroom teachers’ self efficacy beliefs. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6 (1), 68-85.
 • Crane-Mitchel, L. ve Hedge, A. V. (2007). Belief and practices of in-service preschool teachers in inclusive settings: Implications for personnel preparation. Journal of Early Childhood Teacher Education, 28, 353-366.https://doi.org/10.1080/10901020701686617
 • Creswell, J.W. ve Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve yürütülmesi. (2. Basım). (Y. Dede ve S. B. Demir. Çev. Ed.). Ankara: Anı.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107. Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/304155
 • Diken, İ. (2006). Preservice teachers’ efficacy and opinions toward inclusion of students with mental retardation. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 72-81. Erişim Adresi: http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/1565736367.pdf
 • Dikici Sığırtmaç, A., Hoş, G. V. ve Abbak, B. S. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara yönelik kullandıkları çözüm yolları ve önerileri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 205-223.
 • Doğan, B. ve Tatık, R. Ş. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 521-539. doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2418
 • Dolapçı, S. ve Yıldız Demirtaş, V. (2016). Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algıları ve kaynaştırma eğitimine bakış açıları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (13), 141 – 160. Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/baebd/issue/31813/349090
 • Eldeniz Çetin, M. ve Çamlıbel Çakmak, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Sciences Studies, 43, 259-274. doi: 10.9761/JASSS3260
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Frankel, E. B., Gold, S. ve Ajodhia-Andrews, A. (2010). International preschool inclusion: Bridging the gap between vision and practices. Young Exceptional Children, 13(5), 2-16. doi: 10.1177/1096250610379983
 • Friedman I.A. ve Kass E. (2002). Teacher self-efficacy: A classroom-organization conceptualization. Teaching and Teacher Education, 18, 675–686. doi:10.1016/S0742-051X(02)00027-6
 • Gök, G. ve Erbaş, D. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 66-87. Erişim Adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/intjecse/article/viewFile/5000016575/500001 6395
 • Gömleksiz, M.N. ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7), 201-221. doi: 10.7827/TurkishStudies.5336
 • Jenkins, A. ve Ornelles, C. (2009). Determining professional development needs of general educators in teaching students with disabilities in Hawaii. Professional Development in Education, 35(4), 635-654 doi: 10.1080/13674580802568930.
 • Johnson B. ve Christensen L. (2014). Eğitim araştırmaları (4. Basım) (S.B. Demir. Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 1-13.
 • Kırcaali-İftar, G. (2004). Baş makale: Özel eğitimde fokus grup araştırmaları. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), 1-7.
 • Koçyiğit, S. (2015). Ana sınıflarında kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen-rehber öğretmen ve ebeveyn görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 391-415. Erişim Adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/teke/article/view/5000124094
 • Küçük Doğaroğlu, T. ve Bapoğlu Dümenci, S. S. (2015). Sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ve erken müdahale hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1,(2), 460-473.
 • Kwon, K.A., Hong, S.Y., ve Jeon, H.J. (2017). Classroom readiness for successful inclusion: Teacher factors and preschool children’s experience with and attitudes toward peers with disabilities. Journal of Research in Childhood Education, 31(3), 360–378. doi: https://doi.org/10.1080/02568543.2017.1309480
 • Loreman, T., Sharma, U. ve Forlin, C. (2013). Do pre-service teachers feel ready to teach in inclusive classrooms? A four country study of teaching self-efficacy. Australian Journal of Teacher Education Volume 38,(1), 27-44. doi: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2013v38n1.10
 • McGregor, G., Halverson, A., Fisher, I.P., Bhaermen, B. ve Salisbury, C. (1998). Professional development for all personnel in inclusive schools. Consortium on Inclusive Schooling Practices Issue Brief, 3(3). Erişim Adresi: http://www.asri.edu/CSFP/brochure/prodevib.htm
 • Majoko, T. (2018). Zimbabwean general education preschool teacher needs in inclusion. SAGE Open, 1–16. doi: 10.1177/2158244018777568.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1997). 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Erişim Adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/1041.html
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Erişim Adresi: https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Erişim Adresi: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_h izmetleri_yonetmeligi_07072018.pdf
 • Meijer, C. J. W. ve Foster, S. F. (1988). The effect of teacher self efficacy on referral chance. The Journal of Special Education, 22, 378–385. doi: https://doi.org/10.1177/002246698802200309
 • Odom, S. L. (2000). Preschool inclusion: What we know and where we go from here. Topics in Early Childhood Special Education, 20, 20-27. Erişim Adresi: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/027112140002000104
 • Özaydın, L. ve Çolak, A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim programına ilişkin görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1),189-226.
 • Özbaba, N. (2000). Okul öncesi eğitimcilerin ve ailelerin özel eğitime muhtaç çocuklar ile normal çocukların entegrasyonuna (kaynaştırılmasına) karşı tutumlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özokçu, O. (2018). Türk öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları ile öz yeterlilik inançları arasındaki ilişki. International Online Journal of Educational Sciences, 10 (3), 305-325. doi: https://doi.org/10.15345/iojes.2018.03.020
 • Sarı, H. Çeliköz, N. ve Seçer, Z. (2009). An analysis of pre-school teachers’ and student teachers’ attitudes to inclusion and their self-efficacy. International Journal of Special Education, 24(3), 29-44. Erişim Adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ877918.pdf
 • Savolainen, H., Engelbrecht, P., Nel, M. ve Malinen, O.P. (2012). Understanding teachers’ attitudes and self-efficacy in inclusive education: Implications for preservice and in-service teacher education. European Journal of Special Needs Education, 27(1), 51-68. doi: https://doi.org/10.1080/08856257.2011.613603
 • Sazak Pınar, E. (2014). Identification of inclusive education classroom teachers’ views and needs regarding in-service training on special education in Turkey. Educational Research and Reviews, 9(20), 1097-1108. doi:10.5897/ERR2014.1856
 • Seferoğlu, S. S. (2004) Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Soodak, L. ve Podell, D. (1993). Teacher efficacy and student problem as factors in special education referral. Journal of Special Education, 27, 66–81. doi: https://doi.org/10.1177/002246699302700105
 • Sönmez, N. ve Bıçak, B. (2017). Özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına yönelik öğretmen yeterliği ölçeğinin Türkçe uyarlaması. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (1), 156- 173. doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2017.01.010
 • Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş. ve Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 5(2), 107-128. Erişim Adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/intjecse/article/view/5000016557/500001636 3
 • Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F. Demir, Ş. ve Akalın, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1–20. doi:10.12738/estp.2014.4.2078
 • Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., Akalın, S. ve İşcen Karasu, F. (2015). The effects of the preschool inclusion program on teacher outcomes in Turkey. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36(4),324-341. doi: https://doi.org/10.1080/10901027.2015.1105328
 • Temel, F., Ersoy, Ö., Tezel Şahin, F., Avcı, N. ve Turla, A. (1999, Eylül). Anaokulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Toy, S. N. ve Duru, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlikleri ile kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Ege Eğitim Dergisi, (17)1, 146-173.
 • Uşun, S. ve Cömert, D. (2003). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,(2), 125-138.
 • Varlıer, G. ve Vuran, S. (2006). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory ve Practice, 6, 553-585. Erişim Adresi: http://oldsite.estp.com.tr/pdf/tr/30449da12c90abb66bb609325a56bb96antam. pdf
 • Voss, J.A. ve Bufkin, L.J. (2011). Teaching all children: Preparing early childhood preservice teachers in inclusive settings. Journal of Early Childhood Teacher Education, 32(4), 338-354. doi: 10.1080/10901027.2011.622240
 • Yavuz, C. (2005). Okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Yavuz, M. (2017). Kaynaştırma uygulamalarında çalışan öğretmenlerin kaynaştırma yeterlilik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 401-415. Erişim Adresi: http://www.inesjournal.com/Makaleler/561314595_25-id-1445.pdf
 • Wertheim, C. ve Leyser, Y. (2002). Efficacy beliefs, background variables and differentiated instruction of Israli prospective teachers. The Journal of Educational Research, 96, (1), 54-63. doi: 10.1080/00220670209598791
 • Walls, S. D. (2007). Early childhood preservice training and perceived teacher efficacy beliefs concerning the inclusion of young children with disabilities (Auburn University), Retrieved from (PreQuest Dissertations & Theses. (EX-07-CM-015)
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. ve Soran, H. (2004). Öğretmen öz-yeterlik inancı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(58), 50-54.
 • Yazar Soyadı, A. B. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. XX.XX.XXXX tarihinde http://www.aaaaaaaa.com adresinden alınmıştır.
 • Yazar Soyadı, A. B. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. Retrieved February 22, 2006, from http://www.aaaaaaaa.com
 • Yazar Soyadı, A. B., Yazar Soyadı, C. D., & Yazar Soyadı, E. F. (2000, 7 Mart). Makale İsmi. Dergi ya da yayın ismi, Varsa sayı no, Varsa sayfa no. XX.XXX tarihinde http://www.aaaaaaaa.com adresinden alınmıştır.
APA Sonmez N, ALPTEKİN S, BIÇAK B (2018). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. , 2270 - 2297.
Chicago Sonmez Nesrin,ALPTEKİN Serpil,BIÇAK BAYRAM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. (2018): 2270 - 2297.
MLA Sonmez Nesrin,ALPTEKİN Serpil,BIÇAK BAYRAM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. , 2018, ss.2270 - 2297.
AMA Sonmez N,ALPTEKİN S,BIÇAK B OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. . 2018; 2270 - 2297.
Vancouver Sonmez N,ALPTEKİN S,BIÇAK B OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. . 2018; 2270 - 2297.
IEEE Sonmez N,ALPTEKİN S,BIÇAK B "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI." , ss.2270 - 2297, 2018.
ISNAD Sonmez, Nesrin vd. "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI". (2018), 2270-2297.
APA Sonmez N, ALPTEKİN S, BIÇAK B (2018). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2270 - 2297.
Chicago Sonmez Nesrin,ALPTEKİN Serpil,BIÇAK BAYRAM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.4 (2018): 2270 - 2297.
MLA Sonmez Nesrin,ALPTEKİN Serpil,BIÇAK BAYRAM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.4, 2018, ss.2270 - 2297.
AMA Sonmez N,ALPTEKİN S,BIÇAK B OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(4): 2270 - 2297.
Vancouver Sonmez N,ALPTEKİN S,BIÇAK B OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(4): 2270 - 2297.
IEEE Sonmez N,ALPTEKİN S,BIÇAK B "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.2270 - 2297, 2018.
ISNAD Sonmez, Nesrin vd. "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18/4 (2018), 2270-2297.