Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1 - 12 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 28-06-2019

Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi

Öz:
Eğitimciler ve araştırmacılar uzun yıllardır öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceğini araştırmaktadır. Araştırmaların, bireylerin farklı yollardan öğrendiklerini ortaya koymasıyla birlikte kişilik tipleri ve öğrenme stilleri kavramları öne çıkmıştır. Öğrenme stili, bireylerin yeni ve zor bir bilgi ya da problem karşısında onu algılama ve düzenlemede izledikleri nispeten kalıcı davranış örüntüleridir. Öğrenme stili, bir yapı olarak pek çok araştırmacı tarafından farklı boyutlarına odaklanarak incelenmiştir. Anthony F. Gregorc da öğrenme stilinin bilişsel boyutunu araştırmış ve Gregorc Öğrenme Stili Envanterini geliştirmiştir. Gergorc modelinde bilişin algılama ve düzenleme boyutu olarak iki kutuplu bir olgu olduğunu ve bireylerin öğrenme stillerinin algılama ve düzenleme yeteneklerine göre farklılaştığını belirtmektedir. Bireyler, bilgiyi algılama yeteneklerine göre somuttan soyuta; düzenleme yeteneklerine göre ise ardışıktan dağınığa uzanan bir doğrultuda farklılaşmaktadır. Buna göre, öğrenenler, somut-ardışık ve somut-dağınık ile soyut-ardışık ve soyut-dağınık olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Bu çalışmada, Gregorc Öğrenme Stili Envanterinin özellikleri, nasıl hesaplandığı, dört farklı öğrenme stiline sahip bireylerin genel özellikleri, Gregorc modeline göre yapılan bazı çalışma örnekleri, bunların bulguları ile bu stillere sahip öğrenenlerin en iyi nasıl öğrenebilecekleri ve bir uygulama örneği gösterilmiştir.
Anahtar Kelime:

Gregorc Learning Style Delineator and Organizing Learning-Teaching Situations in line with Gregorc Model

Öz:
Educators and researchers have long been studying how learners can learn in better ways. After multiple studies have shown that individuals learn in different ways, personality types and learning style constructs have become prominent. Learning style is the relatively permanent behavioral patterns of learners in perceiving and ordering the new type of information or problem they encounter. The learning style construct has been studied by many researchers focusing on the different aspects of it. Anthony F. Gregorc is one of the researchers focusing on the cognitive dimension of the construct and developed the Learning Style Delineator. Gregorc asserts that cognition is a bi-polar phenomenon consisting of perception and ordering dimensions and individuals differ from each other according to their perception and ordering abilities. Individuals’ perception abilities differentiate from concrete to abstract and their ordering abilities vary from sequential to random. As a result, learners’ learning styles fall into four different categories as concrete-sequential, concreterandom and abstract-sequential, abstract-random. In this study, the characteristics and calculation of Learning Style Delineator, the common personality traits of the four different learning styles and findings of studies conducted by Gregorc model are explained. The final part of the study discusses how learners who have these four learning styles can learn best and an exemplary application is presented.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Birchman, J. A. & Sadowski, M. A. (2009). Strategies for bridging learning styles. Engineering Design Graphics Journal, 71(1).
 • Cassidy, S. (2004). Learning styles: An overview of the-ories, models, and measures. Educational Psycho-logy, 24(4), 419-444.
 • Davidson, G. V., Savenye, W. C., & Orr, K. B. (1992). How do learning styles relate to performance in a computer applications course? Journal of Research on Computing in Education, 24(3), 348-358.
 • Ekici, G. (2002). Gregorc öğrenme stili ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(123), 42-47.
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan eğitim ortamlarının seçi-minde öğrencilerin öğrenme stillerinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (24), 48-55.
 • Ekici, G. (2013). Gregorc ve Kolb öğrenme stilleri mo-dellerine göre öğretmen adaylarının öğrenme stil-lerinin cinsiyet ve genel akademik başarı açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167), 211-225.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme strate-jileri arasındaki ilişki. Eskişehir: Anadolu Üniversi-tesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Hawk, F. T. & Shah, A. J. (2007). Using learning style instruments to enhance student learning. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5(1), 1-19.
 • Joniak, A.J. & Isaksen, S. G. (1988). The Gregorc style delineator: Internal consistency and its relationship to Kirston’s adaptive-innovative distinction. Educati-onal and Psychological Measurement, 48, 1043-1049.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Engle-wood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
 • Kurt, H., Ekici, G. & Aktaş, M. (2014). Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stilleriyle kişilik tiplerinin ilişkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 50-59.
 • Lemire, D. (1996). Using learning styles in education: Research and problems. Journal of Accelerative Le-arning and Teaching, 21, 43-58.
 • Miller, L. M. (2005). Using learning styles to evaluate computer-based instruction. Computers in Human Behavior, 21, 287-306.
 • Moore, B. R. (1990). The relationship between curriculum and learner: Music composition and learning style. Jo-urnal of Research in Music Education, 38(1), 24-38.
 • Ross, J. L. & Shulz, R. A. (1999). Using the World Wide Web to accommodate diverse learning styles. Col-lege Teaching, 4 (4), 123-129.
 • Ross, J. L. Drysdale, M. T., & Schulz, R. A. (2001a). Cogni-tive learning styles and academic performance in two postsecondary computer application Courses. Journal of Research on Computing in Education, 3 (4), 400-412.
 • Ross, J. L. Drysdale, M. T. & Schulz, R. A. (2001b). Cog-nitive learning styles and academic performance in 19 first-year university courses: Successful students versus students at risk. Journal of Education for Stu-dents Placed at Risk, 6 (3), 271-289.
 • Terry, M. (2002). Translating learning style theory into developmental education practice: An article based on Gregorc’s cognitive learning styles. Journal of College Reading and Learning, 32(2), 154-176.
 • Williamson, M. F. & Watson, R. L. (2007). Learning styles research: Understanding how teaching should be impacted by the way learners learn part III: Un-derstanding how learners’ personality styles impact learning. Christian Education Journal, 4 (1), 62.
APA ALAN B (2018). Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. , 1 - 12.
Chicago ALAN BÜLENT Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. (2018): 1 - 12.
MLA ALAN BÜLENT Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. , 2018, ss.1 - 12.
AMA ALAN B Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. . 2018; 1 - 12.
Vancouver ALAN B Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. . 2018; 1 - 12.
IEEE ALAN B "Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi." , ss.1 - 12, 2018.
ISNAD ALAN, BÜLENT. "Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi". (2018), 1-12.
APA ALAN B (2018). Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 1 - 12.
Chicago ALAN BÜLENT Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18, no.3 (2018): 1 - 12.
MLA ALAN BÜLENT Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.3, 2018, ss.1 - 12.
AMA ALAN B Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 18(3): 1 - 12.
Vancouver ALAN B Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 18(3): 1 - 12.
IEEE ALAN B "Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss.1 - 12, 2018.
ISNAD ALAN, BÜLENT. "Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18/3 (2018), 1-12.