Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi

Yıl: 2019 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 108 - 1092 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24106/kefdergi.2585 İndeks Tarihi: 22-05-2020

Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin etkinlik planlarında yer verdikleri etkinlik çeşitlerinin ve etkinlikleri bireysel- küçük/büyük grup olarak planlanma durumlarının belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden, temel nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2013 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına göre okul öncesi öğretmenleri tarafından bizzat hazırlanmış altı adet okul öncesi eğitim programı etkinlik planı oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak döküman incelemesi kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi sonucunda planların niceliksel özelliklerinin tablolaştırılmasında yüzde ve frekans değerleri dikkate alınmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin hazırladığı planlarda sanat etkinliği hariç diğer tüm etkinliklerin en çok büyük grup ile yapıldığını ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin hazırladığı planlarda Okuma Yazmaya Hazırlık, Matematik, Fen, Oyun ve Hareket, Türkçe, Drama ve Müzik etkinliklerinde ikinci sırada bireysel etkinliklere, üçüncü sırada ise küçük grup etkinliklerine yer verdikleri belirlenmiştir. Sanat etkinliklerinin ise, en çok bireysel etkinlik, ikinci sırada büyük grup etkinliği ve küçük grup etkinliği şeklinde planlandığı belirlenmiştir. Ayrıca etkinliklere yer verme sıklıklarının Sanat, Oyun, Türkçe, Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Matematik Fen, Drama şeklinde sıralandığı görülmektedir. Planların yaklaşık %21’ inin Sanat, Oyun, Türkçe etkinliklerinden oluştuğu, yaklaşık % 9’unun Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Matematik ve yaklaşık % 8’sinin fen, drama etkinliklerinden oluştuğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

The Analysis of Activity Plans of Pre-school Education in Terms of Kinds of Activity and Ways of Practices (Individual – Small / Large Group)

Öz:
The purpose of this study is; to analyze kinds of activities and their ways of application (individual – small / large group) that are in all one-year activity plans. In this research, the qualitative research method is used the basic qualitative research method. The sampling of the study was determined by the sampling method of the purposeful sampling methods. The sample of the research consists of 6 preschool education plans prepared by the teachers themselves. Document analysis was used as the data collection method and the obtained data were analyzed using the criterion analysis technique. Percentages and frequency values of the plans analyzed by content analysis are tabulated. In the plans that teachers and publishing houses prepared, it is seen that all the activities except for the art activity are done with the large group most (about 65 %). In the plans that teachers prepared, it is seen that they include individual activities in the second place in preparation for reading and writing, Math, Science, Game and Movement, Turkish, Drama and Music activities (about 30 %), and in the third place, small group activities (about 5 %). It was determined that 21 % plans consist of Art, Game and Turkish activities; about 9 % of them consist of Music, Preparation for Reading and Writing, Math, and about 8 % of them consist of Science, Drama activities. In the light of this literature information and research findings, it is advised that preschool teachers’ awareness of their ways of practicing activities and their including the kinds of activities evenly should be increased.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
5
8
7
 • Abacı, O. (2003). Okul öncesi dönem çocuklarında görsel sanat eğitimi. Morpa Kültür Yayınları: İstanbul
 • Akkaya, S. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen ve doğa etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerine etkisi konusunda öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Alabay E. ve Yağan Güder, S. (2015). Hazır Planlarda Yer alan Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Programı Temel Özellikleri Açısından İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4), 1-21.
 • Anders, Y., Rossbach, H-G., Weinert, S., Ebert, S., Kuger, S., Lehrl, S., & von Maurice, J. (2012). Home and preschool learning environments and their relations to the development of early numeracy skills. Early Childhood Research Quarterly, 27(2), 231–244.
 • Artut, K. (2007). Okul Öncesi Resim Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2001). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.
 • Bredekamp, S. (2014). Effective Practices in Early Chilhood Education. İnan ve İnan (Çev.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Bronfenbrenner, U. (1993). The ecology of cognitive development: Research models and fugi- tive findings. In R. H. Wozniak & K. W. Fischer (Eds.), Development in context. Acting and thinking in specific environments (pp. 3–44). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The biological model of human development. In R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology. Theoretical models of human development (pp. 793–828). New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Burchinal, M. R., Peisner-Feinberg, E., Bryant, D. M. ve Clifford, R. (2000). Children’s social and cognitive development and child-care quality: Testing for differential associations related to poverty, gender, or ethnicity. Applied Developmental Science, 4, 149–165.
 • Burger, K. (2010). How does early childhood care and education affect cognitive development? An international review of the effects of early interventions for children from different social backgrounds. Early Childhood Research Quarterly, 25(1), 140–165.
 • Cameron, C. E., Connor, C. M., Morrison, F. J. ve Jewkes, A. M. (2008). Effects of classroom organization on letter-word reading in first grade. Journal of School Psychology, 6(2), 173–192.
 • Can-Yaşar, M. ve Mağden, D. (2000). Ankara il merkezindeki anasınıfı öğretmenlerinin yeni eğitim programı konusundaki bilgi düzeylerinin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Yayınları,6
 • Clements, D. H., ve Sarama, J. (2007). Early childhood mathematics learning. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 461−555). NY: Information Age Publishing.
 • Creswell, J. W. ve Miller, D. W. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39 (3), 124-130.
 • Cryer, D. (1999). Defining and assessing early childhood program quality. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 563(1), 39–55.
 • Dickinson, D. K., ve Smith, M. W. (1994). Long-term effects of preschool teachersbook readings on low income children‟s vocabulary and story comprehension. Reading Research Quarterly, 105-122.
 • Dilek, H. (2013). 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Doğan Burç, E. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yon̈etimi yeterlilikleri (Hatay İli Örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Eckhoff, A. (2013). Conversational pedagogy: exploring interactions between a teaching artist and young learners during visual arts experiences. Early Childhood Education Journal, 41 (5), 365-372.
 • Emmer, E. T. & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36(2), 103–112.
 • Epstein, A. S. (2007). Essentials of Active Learning in Preschool: Getting to Know the Highscope Curriculum.Ypsilanti, MI: HighScope Press.
 • Eray Alışkan, E. ve Güneyli, A. (2016) Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerine ilişkin görüşleri: Lefkoşa örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 348-371.
 • Erden, E. (2010). Problems that preschool teachers face in the curriculumimplementation. (Unpublished master dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Fuligni, A.S., Howes, C., Huang, Y. Hong, S.S., Cinisomo, L. (2012). Activity settings and daily routines in preschool classroom: Diverse experiences in early learning setting for low-income children. Early Childhood research Quarterly, 27 (2), 198-209.
 • Gormley, W. T., Gayer, T., Phillips, D. ve Dawson, B. (2005). The effects of universal pre-K on cognitive development. Developmental Psychology, 41, 872–884.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gündüz, A. ve Akduman, G. G. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerinde problem çözme becerisi kazandırmaya yönelik uygulamaları üzerine bir inceleme. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 102-114.
 • Gürtuna, S. (2003). Çocuk ve Sanat Eğitimi: “Çocuğum Sanatla Tanışıyor”. Morpa Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Gürol, A. (2002). Okul öncesi eğitim öğretmenleri ile okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde dramaya ilişkin kendilerini yeterli bulma düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Güven (2009) Evaluation of the Quality of Early Childhood Classrooms in Turkey. Early Child Development and Care, 179 (4), 447
 • Hauser-Cram, P., Sirin, S. R. ve Stipek, D. (2003). When teachers’and parents’ values differ: Teachers’ ratings of academic competence in children from low-income families. Journal of Educational Psychology, 95, 813–820.
 • Huntsman, L. (2008). Determinants of quality in child care: A review of the research evidence, Centre for Parenting and Research. Ashfield: NSW Department of Community Services.
 • Kaya, Ö. M. , Aytar, A. G. (2012). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk merkezli yaklaşım uygulamalarının değerlendirilmesi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 53, 27-75.
 • Keleş, U. P. ve Halmatov, M. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin bazı fen kavramları hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi (Ağrı ili örneği). IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.
 • Kunter, M., Baumer, J. ve Koller, O. (2007). Effective classroom management and the development of subject-related interest. Learning and Instruction, 17, 494–509.
 • Mashburn, A. J., Pianta, R. C., Hamre, B. K., Downer, J. T., Barbarin, O. A., Bryant, D., . . . Howes, C. (2008). Measures of classroom quality in prekindergarten and children’s development of academic, language, and social skills. Child Development, 79, 732–749.
 • Mcafee, O. ve Leong, D. J. (2011). Assessing and Guiding Young Children’s Development and Learning. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education.Revised and expanded from case study research in education. USA: Jossey-Bass Printing.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. CA: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB
 • Miles, B.M. ve Huberman, A.M.(1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Retrieved from http://books.google.com.tr/ books/about/Qualitative_Data_Analysis.html
 • Montie, J. E., Xiang, Z., ve Schweinhart, L. J. (2006). Preschool experiences in 10 countries: Cognitive and language performance at age 7. Early Childhood Research Quarterly, 21, 313–331.
 • Morris, P., Raver, C. C., Millenky, M., Jones, S. ve Lloyd, C. M. (2010). Making preschool more productive: How classroom management training can help teachers. Retrieved from the MDRC website: http://www.mdrc.org/sites/default/
 • National Association for the Education of Young Children (2009). Where we stand on standards for programs to prepare early childhood professionals. Washington D.C. Retrieved November 18,http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/programStandards.pdf
 • Novaković, S. (2015). Preschool teacher’s role in the art activities of early and preschool age children. Croatian Journal of Education, 17 (1), 153-163.
 • OECD (2012). Starting Strong III: Early Childhood Education and Care: A Quality Toolbox for Early ChildhoodEducation and Care. Paris: OECD Publishing.
 • Ömeroğlu, E. Ersoy, Ö. ve Turla, A. (2004). Türkiye’de 21 il örnekleminde okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yaratıcı etkinlikler ve drama çalışmaları hakkındaki görüş ve uygulamaları. Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Ankara.
 • Özkan, B. ve Girgin, F. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin görsel sanat etkinliği uygulamalarını degĕrlendirmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4 (4), 79-85.
 • Özler, H. (2009). Anaokulu öğretmenleri tarafından çocuklara yaptırılan görsel sanat etkinliklerinin yaratıcılık açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Ormancı, Ü. ve Şaşmaz-Ören, F. (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43, 1, 165-191.
 • Özbey S.,(2006).Okul öncesi eğitimi bilim dalı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özütrk Y. ve Gangal M. (2016). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3): 593-608
 • Parlakyıldız, B. ve Yıldızbaş, F. (2006). Okul öncesi öğretmenlerin sanat etkinlikleri uygulamalarının bazı degĭşkenlere göre incelenmesi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, İstanbul: Ya-Pa, s. 291- 308.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. California:SagePublication
 • Peisner-Feinberg, E. S., Burchinal, M. R., Clifford, R. M., Culkin, M. L., Howes, C., Kagan, S. L. ve Yazejian, N. (2001). The relation of preschool child-care quality to children’s cognitive and social developmental trajectories through second grade. Child Development, 72, 1534–1553.
 • Pianta, R. C., Barnett, E. S., Burchinal, M., ve Thornburg, K. R. (2009). The effects of preschool education: What we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know. Psychological Science in the Public Interest, 10, 49–88.
 • Pianta, R., La Paro, K., Payne, C., Cox, M. ve Bradley, R. (2002). Observed quality of the kindergarten classroom environment: Description and relations with teacher,family, and school characteristics and child outcomes. Elementary School Journal,102, 225–238.
 • Ponitz, C. C., Rimm-Kaufman, S. E., Grimm, K. J. ve Curby, T. W. (2009). Kindergarten classroom quality, behavioral engagement and reading achievement. School Psychology Review, 38, 102–120.
 • Raver, C. C., Jones, S. M., Li-Grining, C., Zhai, F., Metzger, M. W. ve Solomon, B. (2009). Targeting children’s behavior problems in preschool classrooms: A cluster-randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(20), 302–316.
 • Raver, C. C., Jones, S. M., Li-Grining, C. P., Metzger, M., Champion, K. M. ve Sardin, L. (2008). Improving preschool classroom processes: Preliminary findings from a randomized trial implemented in Head Start settings. Early Childhood Research Quarterly, 23 , 10–26.
 • Rimm-Kaufman, S. E., Curby, T. W., Grimm, K., Nathanson, L., ve Brock, L. L. (2009). The contribution of children’s self- regulation and classroom quality to children’s adaptive behaviors in the kindergarten classroom. Developmental Psychology, 45, 958–972.
 • Rimm-Kaufman, S. E., La Paro, K. M., Downer, J. T., ve Pianta, R. C. (2005).The contribution of classroom setting and quality of instruction to children’s behavior in kindergarten classrooms. Elementary School Journal, 105, 337– 345.
 • Ruto-Korir, R. C. (2010). Preschool Teachers’ Beliefs of Developmentally Appropriate Educational Practices. (Doctoral thesis). University of Pretoria, Department of Educational Psychology, Pretoria
 • Sadık, F. ve Dikici Sığırtmaç, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ve uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 11(14), 631-664.
 • Sammons, P., K. Sylva, E. Melhuish, I. Siraj, B. Taggart, K. Toth, ve R. Smees. (2014). Influences on Students’ GCSE Attainment and Progress at Age 16: Effective Pre-School, Primary &Secondary Education Project(EPPSE) Research Report. London: Department for Education.
 • Sextou, P. (2002). Drama teacher training in Grece: A survey of attitudes of teachers towards drama teachers. Journal of Education for Teaching, 28 (2), 123-133.
 • Stipek, D. ve Byler, P. (2004). The early childhood classroom observation measure. Early Childhood Research Quarterly 19, 375–397.
 • Sylva, K. Melhuish, E. Sammons, P. Siraj-Blatchford, I. ve Taggart, B. (2004). The effective provision of preschool eduction(EPPE) project: Final Report. London: Institute of Education, University of London.
 • Sylva, K., E. Melhuish, P. Sammons, I. Siraj, B. Taggart, R. Smees, K. Toth, W. Welcomme, ve Hollingworth, K. (2014). Students’ Educational and Developmental Outcomes at Age 16: Effective Pre-School, Primaryand Secondary Education (EPPSE 3–16) Project Research Report. London: Department for Education.
 • Sylva, K., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Sammons, P., Melhuish, E. C., Elliot, K., & Totsika, V. (2006). Capturing quality in early childhood through environmental rating scales. Early Childhood Research Quarterly, 21(1), 76–92.
 • Taggart, B., P. Sammons, I. Siraj, K. Sylva, E. Melhuish, K. Toth, R. Smees, K. Hollingworth, ve Welcomme, W. (2014). Effective Pre-School, Primary and Secondary Education (EPPSE 3 – 16+) Project: PostAge 16 Destinations. London: Institute of Education. https://www.ioe.ac.uk/Research_Home/16-Destinations-RR.pdf
 • Tuğrul, B., Üstün, E., Erkan, S. Durmuşoğlu, M. ve Boz, M. (2007, Mayıs). Okul öncesi öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerileri açısından kendilerini değerlendirmesi. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü.
 • Uysal D. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen ve doğa etkinliklerinin işlevselliğine ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Webster-Stratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2001). Preventing conduct problems, promoting social competence: A parent and teacher training partnership in Head Start. Journal of Clinical Child Psychology, 30(3), 283–302.
 • Wee, S. J. (2009). A case study of drama education in early childhood. Journal of Research in Childhood Education, 3 (4), 489-501.
 • Yıldırım, İ. N. ve Gürol, A. (2010). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin yeterlilik ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi. e-Journal of New World Science Academy, 5 (3), 729-741
 • Yıldırım, A., ve Şimsȩk, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zhai, F., Raver, C. C. ve Li-Grining, C. (2011). Classroom-based interventions and teachers’ perceived job stressors and confidence: Evidence from a randomized trial in Head Start settings. Early Childhood Research Quarterly, 26, 442–452.
APA BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN S (2019). Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. , 108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
Chicago BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN Sema Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. (2019): 108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
MLA BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN Sema Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. , 2019, ss.108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
AMA BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN S Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. . 2019; 108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
Vancouver BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN S Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. . 2019; 108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
IEEE BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN S "Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi." , ss.108 - 1092, 2019. 10.24106/kefdergi.2585
ISNAD BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN, Sema. "Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi". (2019), 108-1092. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2585
APA BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN S (2019). Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
Chicago BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN Sema Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 27, no.3 (2019): 108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
MLA BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN Sema Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.3, 2019, ss.108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
AMA BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN S Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
Vancouver BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN S Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 108 - 1092. 10.24106/kefdergi.2585
IEEE BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN S "Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi." Kastamonu Eğitim Dergisi, 27, ss.108 - 1092, 2019. 10.24106/kefdergi.2585
ISNAD BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN, Sema. "Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27/3 (2019), 108-1092. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2585